Вы здесь

Розвиток підприємництва в Україні в період непу (1928-1930 рр.)

 1. Ф81973 65.9(4Укр)-18 Р44 Докорінна реконструкція народного господарства, її особливості та результати (1928-1945 рр.) // Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс / за ред. Л. П. Горкіної. - К., 2010. - С. 567-575.
 2. 858381 65.03(4Укр) Л22 Лановик Б. Д. Господарство України в 1914-1939 рр. // Лановик Б. Д. Економічна історія України і світу: підручник. - К., 1999. - С. 596-644.
 3. 908871 63.3(4Укр)6 П50 Нова економічна політика // Політична історія України ХХ ст. : у 6 т. - К., 2003. - Т. 3: (1921-1938). - С. 344-377.
 4. Каташинська Я. Функціонування приватної торгівлі в Україні в роки НЕПУ // Пам’ять століть. - 2007. - № 6. - С. 97-103.
 5. Клочко Р. Частный случай : (НЭП, частное предпринимательство в 1920-х гг. в СССР) : (на примере Харьков., Сумск., Луган., Киев. обл.) // Корреспондент. - 2015. - № 30. - С. 46-49.
 6. Кудласевич О. М. Основні віхи історії вітчизняного підприємництва: ретроспективний аналіз // Формування ринк. відносин в Україні. – 2011. – № 3. – С. 100-104. – Бібліогр.: 13 назв.
 7. Олійник М. М. Політика дердавних та партійних органів України щодо приватних підприємств у період НЕПу // Укр. іст. журн. - 2001. - № 1. - С. 16-30.
 8. Пиріг О. Проблеми функціонування внутрішнього ринку України в період НЕПу // Вісн. КНТЕУ. - 2002. - № 1. - С. 105-109.
 9. Сушко О. Державне регулювання приватного підприємництва в Україні періоду НЕПу // Пам’ять століть. - 2001. - № 6. - С. 76-90.
 10. Сушко О. «Непман-торгаш»: соціально-історичний тип приватного підприємця // Пам’ять століть. - 2003. - № 2. - С. 94-101.
 11. Греченко В. А. Підприємці і приватне підприємництво в радянській державі в добу непу (на матеріалах України) [Електронний ресурс] / В. А. Греченко, Ю. П. Волосник // Право і Безпека. - 2014. - № 2. - С. 216-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2014_2_46
 12. Кивгила І. Г. Внесок українських економістів у розвиток селянського підприємництва в роки НЕПу [Електронний ресурс] // Гуманітар. вісн. Серія: Історичні науки. - 2015. - Число 23, Вип. 7. - С. 188-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Gvi_2015_23_7_21

Шаповал Л. І. Висвітлення сучасними українськими істориками історії підприємництва періоду НЕПу [Електронний ресурс] // Гуржіївські історичні читання. - 2015. - Вип. 10. -