Вы здесь

Поняття міжнародно-правового регулювання праці, його суб’єкти

 1. 966603 67.9(4Укр) Д36 Волохов О. С. Міжнародно-правове регулювання праці: поняття та принципи // Держава і право : зб. наук. пр. : юрид. і політ. науки / Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол. ред.) та ін.]. - К. : [б. в.]. – 2012. - Вип. 56. – С. 337-342.
 2. 983870 67.9(4Укр)300 А43 Демків Р. Я. Теоретичні аспекти визначення міжнародних стандартів праці // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю Конституції України, (Запоріжжя, 23-24 черв. 2016 р.) / Запоріз. нац. техн. ун-т, Ін-т упр. та права, Каф. конституц., адмін. та труд. права ; [редкол.: С. К. Бостан, Р. М. Максакова, Ю. В. Філей]. - Запоріжжя : Просвіта. – 2016. – С. 358-360.
 3. 966604 67.9(4Укр) Д36 Костюк В. Л. Правові акти європейських інституцій влади у контексті становлення сучасної моделі трудової правосуб'єктності // Держава і право : зб. наук. пр. : юрид. і політ. науки / Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол. ред.) та ін.]. - К. : [б. в.]. – 2012. - Вип. 57. – С. 280-286.
 4. Арсеєнко А. Колективно-договірне регулювання трудових відносин у трьох вимірах : [міжнар.-правові аспекти праці, англосаксонська та європейська моделі регулювання трудових відносин, профспілки] // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. – № 4. – С. 40-62. – Бібліогр.: с. 60-62.
 5. Бурак С. В. Висококваліфіковані спеціалісти як категорія трудових мігрантів у праві Європейського Союзу // Унів. наук. зап. – 2016. – № 3. – С. 310-319. – Бібліогр.: 14 назв.
 6. Грекова М. Поняття та зміст міжнародно-правового регулювання відносин у сфері праці / М. Грекова // Юрид. Україна. – 2012. – № 11. – С. 110-114. – Бібліогр.: 19 назв.
 7. Енгстрем В. Б. Міжнародне законодавство з питань гігієни та експертизи умов праці // Інформ. бюл. з охорони праці. – 2015. – № 4. – С. 80-87.
 8. Грабовська Г. М. Міжнародно-правові стандарти регулювання праці [Електронний ресурс] / Г. М. Грабовська, С. В. Токар // Право і суспільство. - 2015. - № 4 (2). - С. 76-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_4(2)__15
 9. Кисельова О. І. Поняття та суб'єкти міжнародно-правового регулювання праці [Електронний ресурс] // Наук. вісн. Акад. муніципал. упр. Серія: Право. - 2014. - Вип. 2. - С. 265-270. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_pr_2014_2_53
 10. Колінько О. О. Європейські стандарти організації праці: міжнародно-правове регулювання [Електронний ресурс] / О. О. Колінько, М. М. Рубець // Міжнар. наук. журн. "Інтернаука". Серія: Юрид. науки. - 2017. - № 4. - С. 52-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjiu_2017_4_12.
 11. Колосов І. В. Міжнародна організація праці, її акти та роль у правовому регулюванні трудових правовідносин [Електронний ресурс] // Альманах міжнар. права. - 2014. - Вип. 6. - С. 71-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2014_6_11
 12. Місяць О. Д. Організаційно-правові засади міжнародного регулювання трудових відносин на прикладі Міжнародної організації праці [Електронний ресурс] // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Серія: Політ. науки. - 2016. - № 2. - С. 86-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaduppu_2016_2_16
 13. Толбатова А. Д. Міжнародно-правовий досвід регулювання прав інвалідів у сфері праці [Електронний ресурс] // Прав. горизонти. - 2016. - № 2. - С. 59-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ln_2016_2_12
 14. Яцкевич І. І. Поняття та особливості міжнародно-правового регулювання юридичних гарантій у сфері праці [Електронний ресурс] // Часоп. Нац. ун-ту "Остроз. акад.". Серія: Право. - 2014. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Choasp_2014_2_36