Вы здесь

Людина в світлі історії у літературних творах української літератури ХХ ст.

1.      939599 83.3(4=Укр)6 Д18 Даниленко В. Г. Лісоруб у пустелі. Письменник і літературний процес / В. Г. Даниленко. – К. : Академвидав, 2008. – 352 с. – Із змісту: У пошуках сильного героя : [на прикладі творчості Л. Кононовича, П. Михайлова, А. Миронюка та ін.]. - С. 303-317.

2.      Даниленко Л. В. Міфопоетична семантика образу жінки в історичних романах 50-60-х рр. ХХ ст. // Вісник ЗНУ. Філолог. науки. – 2013. – № 2. – С. 25-29.

3.      Ленська С. Образ дітей війни у творах Гр. Тютюнника, В. Близнеця, М. Вінграновського // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2009. – № 5. – С.15-18. – Бібліогр.: 7 назв.

4.      Ляшов Н. М. Значення сильної позиції в українських історичних романах 80-х рр. ХХ ст. // Вісник ЗНУ. Філол. науки. – 2012. – № 3. – С. 157-163. – Бібліогр.: 10 назв.

5.      Маленко О. О. Українська література в пошуках героїв свого часу // Вивчаємо укр. мову та літ. - 2016. - № 22/24. - С. 18-23.

6.      Нестеренко Н. П. Українська історична проза ІІ половини ХХ ст.: традиції й тенденції // Вивчаємо укр. мову та літ. - 2013. - № 13. - С. 34-39.

7.      Поліщук О. Позиція персонажа в українській постмодерній прозі // Слово і час. - 2003. - № 2. - С. 70-74.

8.      Поліщук Я. Історична проза як націєтворчий проект // Укр. слово і сучасність. - 2015. - № 12. - С. 66-71.

9.      Шамаєва А. Українська історична проза: яскраве минуле чи перспективне майбутнє? // Дніпро. - 2011. - № 2. - С. 108-112.

10.  Білякович Л. Рецепція історичної особистості як інтертекстуальне поле української історичної прози [Електронний ресурс] // Гуманітарна освіта у техн. вищих навч. закладах. - 2016. - Вип. 34. - С. 177-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2016_34_18.

11.  Віннічук А. П. Концепція героїчного минулого України та способи її художнього втілення в романній прозі другої половини XX століття (М. Сиротюк, В. Кулаковський, М. Глухенький) [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / А. П. Віннічук ; КНУ ім. Т. Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2009/09vapskg.zip

12.  Комінярська І. Художня трансформація історичної пам’яті – основа національної ідентичності героя в прозі Уласа Самчука [Електронний ресурс] // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. - 2013. - № 13. - С. 56-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2013_13_15

13.  Носова О. В. Трансформація традиційного історичного образу в українській прозі 20-30-х років ХХ ст. [Електронний ресурс] // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). - 2012. - Вип. 13. - С. 91–99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tkht_2012_13_14

14.  Оляндер Л. Людина і часопростір в історичній прозі Богдана Лепкого [Електронний ресурс] // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. - 2012. - № 36. - С. 97-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2012_36_25