Вы здесь

Розвиток публічного управління у галузі регулювання міжконфесійних відносин в Україні

 1. Ф70957 86.2 А38 Академічне релігієзнавство : підручник для внз / за наук. ред. А. Колодного. - К. : Світ Знань, 2000. - 864 с. - Із змісту: Державно-церковні відносини в Україні. - С. 603-616.
 2. Ф86063 327(477) А64 Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році" / Нац. ін-т стратег. досліджень ; [редкол.: В. П. Горбулін, О. С. Власюк, О. М. Ляшенко]. - К. : [НІСД], 2017. - 928 с. - Із змісту: Гармонізація розвитку міжконфесійних відносин та Українська Помісна Православна Церква. - С. 309-314.
 3. 953599 86.2 В61 Вовк Д. О. Право і релігія: загальнотеоретичні проблеми співвідношення : монографія. - Х. : Прапор, 2009. - 223 с. - Із змісту: Право і релігія в системі суспільного регулювання - С. 120-196.
 4. 981486 86.2 Г95 Гурська Л. І. Релігієзнавство : навч. посіб. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр учб.  літ, 2016. - 185 с. - Із змісту: Основні моделі державно-церковних відносин: світовий досвід. - С. 174-176.
 5. 963342 87.6 Д85 Духовність і громадянське суспільство в умовах глобалізації : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. "Андріївські читання", 15 груд. 2011 р. / Запоріз. єпархія Укр. Православ. Церкви, Класич. приват. ун-т ; [члени редкол.: Огаренко В. М. та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2011. - 162 с. - Із змісту: Минка П. П. Церковь и кризис современности. - С. 118-125 ; Біюн О. В. Глобалізація релігійного життя та перспективи конфесійного розвитку в Україні. - С. 129-134.
 6. 974355 67.9(4Укр)301 З-14 Загуменник В. І. Адміністративне право України : зб. основних питань та відповідей в окремих сферах держ. управління (особлива частина) : навч. посіб. / В. І. Загуменник, В. В. Проценко ; за заг ред. О. Д. Крупчана. - Бендери ; Київ : Поліграфіст, 2013. - 412 с. - Із змісту: Державна політика у сфері релігії та захисту прав національних меншин. - С. 202-205.
 7. 922338 86.2 З-46 Здіорук С. І. Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні ХХI століття : монографія / С. І. Здіорук. - К. : Знання України, 2005. - 552 с. - Із змісту: Взаємодія суб'єктів політики та державної влади і релігійних організацій. - С. 208-307; Роль державно-церковних відносин у консолідації Української нації. - С. 431-449.
 8. Ф81523 66.3(4Укр) М74 Модернізація України - наш стратегічний вибір : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України / [відп. за вип. Сизонтов В. М.]. - К. : [НІСД], 2011. - 432 с. - Із змісту: Держава та церква: заохочення міжконфесійного діалогу, рівне ставлення держави до різних церков і релігійних конфесій. - С. 58-60.
 9. Ф84903 66 П50 Політична наука в Україні, 1991-2016 : у 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / редкол. тому: Олег Рафальський (голова) [та ін.] ; редкол.: Олег Рафальський (голова), Марія Кармазіна, Олександр Майборода. - К. : Парламент. вид-во, 2016. - 704 с. - Із змісту: Перевезій В. Проблеми політизації релігійного поля України у працях вітчизняних дослідників. - С. 296-338.
 10. 908866 66.0 П50 Політологія : підручник для вузів ІІІ - ІV рівнів акредитації / за ред. Ф. М. Кирилюка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Здоров'я, 2004. - 776 с. - Із змісту: Особливості міжконфесійних відносин. - С. 314-329.
 11. 875124 86.2 Р36 Релігієзнавство : навч. посіб. / за ред. С. А. Бублика. - К. : Юрінком Інтер, 2000. - 496 с. - Із змісту: Держава і церква, види їх відносин. - С. 303-332.
 12. 948399 86.2 Р36 Релігієзнавство : підруч. / В. М. Вовк, М. В. Костицький, В. М. Кравець та ін. ; за ред. В. М. Вовк, Б. Ф. Чміля. - К. : Атіка, 2009. - 552 с. - Із змісту: Законодавче забезпечення регулювання відносин держави і церкви в Україні. - С. 456-472.
 13. Бр1136 86.3 Р98 Рябко І. В. Механізми взаємодії держави та церкви в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : спец. 25.00.02 - механізми держ. управління / І. В. Рябко ;  КПУ. - Запоріжжя, 2009. - 20 с.
 14. Бр1189 86.3 С37 Сіман О. М. Становлення та розвиток толерантності в етноконфесійних відносинах сучасної України : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.01 - релігієзнавство / О. М. Сіман. - К., 2010. - 20 с.
 15. 972706 86.2 Т52 Толерантність міжконфесійних відносин як умова стабільного розвитку України : зб. наук. пр. / МОН України [та ін.] ; [редкол.: В. С. Калюжний та ін.]. - Запоріжжя : ЗДІА, 2014. - 170 с.
 16. 959459 66.3(4Укр) У45 Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : [монографія] / [за заг. ред. А. Єрмолаєва]. - К. : НІСД, 2010. - 528 с. - Із змісту: Здіорук С. І. Шляхи гармонізації державно-конфесійних відносин / С. І. Здіорук, В. В. Токман. - С. 345-357.
 17. 950217 66.3 (4Укр) У45 Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку / [за ред. Ю. Г. Рубана] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : [НІСД], 2009. - 656 с. - Із змісту: Гармонізація духовного розвитку й утвердження партнерської моделі державно-церковних відносин в Україні. - С. 427-442.
 18. 920803 60.5 У45 Український соціум / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; ред. кол.: О. С. Власюк, В. С. Крисаченко, М. Т. Степико. - К. : Знання України, 2005. - 792 с. - Із змісту: Український конфесійний плюралізм (християнство, іслам, етнічні релігії, нелрелігії, неоязичество). - С. 218-252.
 19. 940743 86.2 Ч-49 Черній А. М.  Релігієзнавство : підручник / А. М. Черній. - 2-е вид., доп. - К. : Академвидав, 2008. - 400 с. - Із змісту: Свобода совісті та її правове регулювання в Україні. - С. 303-333.
 20. 940472 86.2 Х23 Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство : підручник для вузів / Є. А. Харьковщенко. - К. : Наук. думка, 2007. - 380 с. - Із змісту: Конституційні гарантії і правове регулювання свободи совісті в Україні (в т. ч. релігійних організацій). - С. 296-308.
 21. 910999 86.2 Я77 Яроцький П. Л. Релігієзнавство : навч. посіб. - К. : Кондор, 2004. - 308 с. - Із змісту: Свобода совісті, державно-церковні відносини: історія і сучасність. - С. 244-275.
 22. Антоній (архієпископ Хмельницький). Церква і українська держава — співпраця в ім'я життя // Вісник прес-служби УПЦ. - 2005. - Вип. 51. - С. 42-47.
 23. Баюк М. І. Оптимізація політики державно-церковних відносин у контексті досягнення внутрішньополітичної стабільності в Україні на початку XX століття // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 14. - С. 109-115. - Бібліогр.: 18 назв.
 24. Вайг Б. Ставлення держави до сект та “нових релігій” // Нац. безпека і оборона. - 2000. - № 10. - С. 73-76.
 25. Ганяк В. Й. Європейські та вітчизняні практики політико-правового регулювання державно-конфесійних відносин: безпековий вимір // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 4. - С. 108-114. - Бібліогр.: 19 назв.
 26. Ганяк В. Й. Політичні механізми у процесі вироблення державної політики у сфері свободи совісті й релігії: безпековий вимір // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 7. - С. 110-115. - Бібліогр.: 20 назв.
 27. Гонтаренко А. Аналіз нормативно-правових актів щодо концептуальних аспектів діяльності релігійних об'єднань в Радянській Україні // Юрид. вісник. - 2014. - № 4. - С. 283-287.
 28. Гринько О. А. Релігія та сучасне українське суспільство // Гілея. - 2017. - № 12. - С. 266-269. - Бібліогр.: 11 назв.
 29. Дробко Е. В. Світова практика побудови моделей державно-конфесійних відносин - досвід для України // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 2. - С. 108-111. - Бібліогр.: 9 назв.
 30. Кириченко В. Є. Церковно-державні відносини в контексті релігійного різнодумства // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. - 2018. - № 1. - С. 65-78. - Бібліогр.: 23 назв.
 31. Луценко В. В. Сфера релігії як об'єкт державної політики: специфіка управлінського впливу держави // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2017. - № 1 (84). - С. 97-103. - Бібліогр.: 16 назв.
 32. Письменна А. О. Характеристика взаємодії держави та церкви як сили, яка регулює суспільні відносини: історичні етапи // Часоп. Київ. ун-ту права. - 2017. - № 1. - С. 409-413. - Бібліогр.: 7 назв.
 33. Романенко В. А. Церква і держава в Україні: між дефіцитарністю впливу та нейтралітетом (соціологічний аспект) // Грані. - 2018. - Т. 21, № 5. - С. 6-12. - Бібліогр.: 14 назв.
 34. Рябко І. В. Європейський досвід побудови системи відносин держави з релігійними організаціями // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2011. - № 3. - С. 64-67. - Бібліогр.: 12 назв.
 35. Рябко І. В. Формування та реалізація державної політики у сфері церковно-релігійних відносин // Держава та регіони. Серія: Держ. упр. - 2009. - № 2. - С. 170-174. - Бібліогр.: 10 назв.
 36. Слободян В. Я. Соціокультурна роль релігії та церкви в державотворчому дискурсі українського консерватизму // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2017. - № 1 (84). - С. 104-111. - Бібліогр.: 20 назв.
 37. Тернопільський Б. И. Вплив християнства на становлення і розвиток демократичного врядування в Україні // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. - 2008. - № 4. - С. 192-199. - Бібліогр.: 21 назв.
 38. Токман В. В. Європейський досвід толерації міжконфесійних відносин: аргументи для України // Стратегічні пріоритети. - 2014. - № 4. - С. 93-97. - Бібліогр.: 11 назв.
 39. Федючек І. Державно-конфесійні відносини // Вісн. Конституц. Суду України. - 2006. - № 1. - С. 89-98.
 40. Церковно-релігійна ситуація і державно-конфесійні відносини в Україні: підсумки десятиліття, тенденції і проблеми : [аналіт. доп. Центру Разумкова] // Нац. безпека і оборона. - 2011. - № 1/2. - С. 2-78.
 41. Кафанова В. Право, держава, церква: співвідношення й взаємовплив (загально-теоретичний аналіз на основі наукових поглядів Є.М. Трубецького) [Електронний ресурс] // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. - 2012. - Вип. 3. - С. 66-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2012_3_10
 42. Онищук С. В. Міжконфесійний діалог в сучасній Україні [Електронний ресурс] // Унів. наук. зап. - 2012. - № 4. - С. 602-606. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2012_4_87
 43. Ігнатьєва О. С. Проблема міжконфесійного діалогу в умовах глобалізації світу [Електронний ресурс] // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. - 2013. - Т. 21, вип. 23 (2). - С. 130-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2013_21_23(2)__26
 44. Бурмістрова В. А. Особливості сучасних трансформацій міжконфесійних та державно-церковних відносин [Електронний ресурс] // Ефективність держ. упр. - 2014. - Вип. 40. - С. 48-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_40_8
 45. Палінчак М. М. Правове регулювання державно-церковних відносин у сучасній Україні [Електронний ресурс] // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Сер.: Право. - 2014. - Вип. 26. - С. 31-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_26_8
 46. Дзявроник О. Б. Про адміністративно – правове регулювання взаємовідносин держави та церкви (релігійних організацій, конфесій) [Електронний ресурс] // Наук. зап. Львів. ун-ту бізнесу та права. - 2011. - Вип. 7. - С. 153-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2011_7_41
 47. Саган О. Державно-конфесійні відносини у їх практичному вияві в Україні [Електронний ресурс] // Українське релігієзнавство. - 2013. - № 65. - С. 62-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2013_65_15
 48. Саган О. Європейські підходи до розвитку державно-церковних відносин та їх вплив на реалії в Україні (друге десятиріччя ХХІ ст.) [Електронний ресурс] // Українське релігієзнавство. - 2013. - № 68. - С. 177-181. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2013_68_18
 49. Лазор К. П. Процес інституціоналізації церковно-державної взаємодії в Україні [Електронний ресурс] // Вісник СевНТУ. Сер.: Політологія. - 2013. - Вип. 145. - С. 149-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsntupol_2013_145_33
 50. Небожук Р. А. Реалізація політики у сфері свободи совісті в системі державного управління: аналіз паттернів сучасної світової практики [Електронний ресурс] // Держ. управління: теорія та практика. - 2009. - № 1. -  Режим доступу:  http://akademy.gov.ua/ej/doc_pdf/Nebozhuk_RA.pdf.
 51. Филипович Л. Державно-церковні відносини в Україні: регіональні аспекти [Електронний ресурс] // Релігія та соціум. - 2011. - № 2. - С. 76-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsoc_2011_2_13
 52. Бортнікова О. Г. Основні принципи та види управління релігійним простором України [Електронний ресурс] // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2014. - Вип. 2. - С. 125-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2014_2_13
 53. Бортнікова О. Г. Матриця результатів міжконфесійних взаємодій у контексті формування політичної нації [Електронний ресурс] // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. - 2017. - Вип. 1. - С. 19-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2017_1_5
 54. Балух В. Відносини держави і релігійних організацій: українські реалії і проблеми [Електронний ресурс] // Релігія та соціум. - 2016. - № 1/2. - С. 47-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsoc_2016_1-2_9
 55. Попок А. А. Стан, проблемні питання та напрями подальшої гармонізації державно-конфесійних відносин в Україні [Електронний ресурс] / А. А. Попок, Ю. Є. Решетніков. // Державне будівництво. - 2012. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2012_1_36
 56. Олексин Я. Вплив суспільних і демократичних процесів на релігійно-церковне життя в незалежній Україні [Електронний ресурс] // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. - 2008. - Вип. 37. - С. 303-315. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2008_37_28
 57. Онищук С. В. Проблеми державно-церковних відносин в Україні та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Державне управління. - 2014. - № 1. - С. 60-63. - Режим доступу: http://nbuv/gov.ua/UJRN/vknud 2014 1 19