Вы здесь

Ціннісні орієнтації сучасної студентської молоді

1.      934300 60.5 Г61 Головатий М. Ф. Соціологія молоді : курс лекцій / М. Ф. Головатий. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : МАУП, 2006. – 304 с.

2.      Бр1062 74 Г85 Гришко Ю. А. Формування цінності самореалізації майбутніх педагогів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук. : [спец.] 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / Гришко Юрій Анатолійович ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 20 с.

3.      949955 67.9(4Укр)308 И71 Інституціональні зміни системи державного управління України в умовах суспільних трансформацій та посилення вимог антикорупційного законодавства : зб. матеріалів семінару 11 груд. 2009 р. / Голов. упр. держ. служби України [та ін. ; редкол.: Огаренко В. М. та ін.]. - Запоріжжя : [КПУ], 2009. - 360 с. - Із змісту: Любімцева С. А. Ціннісні орієнтації та життєві позиції молодих українців. - С. 201-203.

4.      Бр3330 67.9(4Укр) М91 Мурзіна О. А. Формування професійних ціннісних орієнтацій майбутніх юристів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / Мурзіна Олена Анатоліївна ; КПУ. - К., 2017. - 20 с. 

5.      Бр1117 60.5 П47 Позднякова-Кирбят'єва Е. Г. Ціннісні диспозиції учнів в контексті соціокультурної диференціації освіти : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 - спец. та галузеві соціології / Позднякова-Кирбят'єва Елліна Геннадіївна ; Гуманіт. ун-т "ЗІДМУ". – Запоріжжя, 2007. – 20 с.

6.      984829 20 П57 Попелешко Ю. І. Проблеми гуманістичних цінностей студентів природничих спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах другої половини XX - початку XXI століття : монографія / Попелешко Юлія Іванівна ; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Мелітополь : Вид. буд. ММД, 2015. - 226 с. - Бібліогр.: с. 190-225 (360 назв).

7.      972727 60.5 С69 Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. Вип. 57./ Класич. приват. ун-т ; [редкол.: Бех В. П. та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – 240 с. – Із змісту: Мосьондз М. В. Ціннісні орієнтації та життєві установки молоді у сучасному соціокультурному контексті. - С. 100-106.

8.      988396 74.58 Ф79 Формування загальнолюдських та патріотичних цінностей у студентської молоді : зб. наук. пр. : [матеріали регіон. наук.-практ. конференції 23 квітня 2015 року]. Вип. 6 / МОН України, Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-т, Каф. філософії, соціології та історії ; [редкол.: А. С. Кобець (відп. ред.) та ін.]. - Дніпропетровськ : [Придніпров'я], 2015. - 272 c.

9.      Ф84875 60.5 Ц65 Цінності української молоді : результати репрезентативного соціолог. дослідження становища молоді / [М-во молоді та спорту України ; авт.: Н. Дмитрук та ін.]. – К. : [б. в.], 2016. – 90 с.

10.  Банах В. А. Трансформація ціннісних орієнтацій молоді в умовах кризового суспільства // Гуманітар. вісн. ЗДІА. - 2016. - Вип. 64. - С. 13-21.

11.  Бойченко М. І. Соціальні цінності і функціональні завдання освітньої комунікації (філософське осмислення) // Гілея. – 2017. – № 1 (116). – С. 233-239. – Бібліогр.: 30 назв.

12.  Гавриленко М. О. Соціальні цінності та активність студента як провідні критерії та показники соціального виховання молоді // Соц. педагогіка: теорія та практика. - 2012. - № 1. - С. 49-56. - Бібліогр.: 11 назв.

13.  Гаженко О. П. Система цінностей і життєвий стиль студентської молоді // Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 12. – С. 54-58. – Бібліогр.: 16 назв.

14.  Коберник Л. О. Динаміка змін ціннісних орієнтацій студентів як чинника виникнення конфліктних форм поведінки // Теорія і практика упр. соц. системами. - 2009. - № 4. - С. 23-29.

15.  Марченко О. В. Комунікативні фактори як ціннісно-регулятивні механізми розвитку освітнього простору // Гілея. – 2015. – № 11 (102). – С. 318-322.

16.  Овсяннікова В. В. Ціннісні орієнтації в системі вищої освіти // Вісник ЗНУ. Педагогічні науки. – 2009. – № 2. – С. 148-150.

17.  Олексенко Р. І. Вплив комунікацій на ціннісні орієнтири особистості // Гуманітар. вісн. ЗДІА. – 2015. – № 62. – С. 65-73.

18.  Поджинська О. Вплив ціннісних орієнтацій на формування особистісної ідентичності молоді // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 9. – С. 70-73.

19.  Рябченко В. Вищий навчальний заклад як засіб формування цінностей громадянського суспільства та цивілізаційного визначення молоді // Вища освіта України. - 2007. - № 3. - С. 88-96. - Бібліогр.: 9 назв.

20.  Савченко Л. Вивчення ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді // Рідна шк. - 2005. - № 8. - С. 39-41.

21.  Троїцька О. М. Політична ідентичність студентства в системі ціннісних орієнтацій і толерантнісного зростання // Гуманітар. вісн. ЗДІА. – 2014. – Вип. 57. – С. 130-137.

22.  Фурман А. А. Ціннісно-орієнтаційні чинники особистісного розвитку студентів-психологів // Психологія і суспільство. - 2009. - № 3. - С. 148-158.

23.  Хримли И. Формирование ценностно-мировоззренческих ориентиров современной молодежи в высшей школе // Підприємництво, госп-во і право. - 2011. - № 4. - С. 75-78. - Библиогр.: 19 назв.

24.  Целякова О. М. Духовність і ціннісні орієнтації студентської молоді України в трансформаційному суспільстві // Гуманітар. вісн. ЗДІА. - 2009. - Вип.38. - С. 222-233.

25.  Чмир О. Б. Ціннісні орієнтири української молоді в умовах сучасних соціокультурних викликів // Гуманітар. вісн. ЗДІА – 2015. – № 60. – С. 234-243. – Бібліогр.: 12 назв.

26.  Юшкевич Ю. С. Освіта як найважливіша ланка реалізації морально-етичних цінностей: український аспект // Гілея. - 2015. - № 12 (103). - С. 277-280. - Бібліогр.: 10 назв.