Вы здесь

Особливості формування толерантності у сучасної студентської молоді

(2018)

1.      959498 87.6 А43 Актуальні проблеми духовності : зб. наук. пр. Вип. 11 / за заг. ред. Я. В. Шрамка ; МОН України, КДПУ. - Кривий Ріг : КДПУ, 2010. - 400 с. - Із змісту: Поляков П. М. Проблема збереження суспільної толерантності в аспекті особливостей етнічної ситуації в Україні. - С. 348-358.

2.      912372 88.5 К48 91 Клепцова Е. Ю. Психология и педагогика толерантности : учеб. пособие для слушателей системы доп. проф. пед. образования / Е. Ю. Клепцова. – М. : Академический Проект, 2004. – 176 с.

3.      Бр3561 378 Л97 Ляпунова В. А. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх вихователів до формування толерантності дітей у дошкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.08 - дошкільна педагогіка : [спец.] 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / Ляпунова Валентина Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К., 2017. - 40 с.

4.      943498 74.58 Н34 Наука і вища освіта в Україні: міра взаємодії : теор. та наук.-метод. часоп. / Ін-т вищої освіти АПН України ; [редкол. вип.: В. П. Андрущенко (співголова) та ін. ; відп. ред. вип. Козлакова Г. О.]. - [Запоріжжя : КПУ], 2008. - 212 с. - Із змісту: Дудченко В. С. Провідна роль освіти у становленні толерантного суспільства, позбавленого насилля та агресії. - С. 34-40.

5.      983864 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Вип. 49 (102) / Клас. приват. ун-т ; [голов. ред. Т. І. Сущенко]. - Запоріжжя : КПУ, 2016. - 396 с. - Із змісту: Чирва Я. О. Сутність міжетнічної толерантності як наукового поняття - С. 237-241. – Бібліогр.: 15 назв.

6.      984942 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Вип. 45 (98) / Клас. приват. ун-т ; [голова ред. ради А. О. Монаєнко ; редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2015. - 540 с. - Із змісту: Ляпунова В. А Закордонний досвід впровадження технологій формування толерантності. – С. 155-164. – Бібліогр.: 10 назв.

7.      972727 60.5 С69 Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. Вип. 57 / Клас. приват. ун-т ; [редкол.: Бех В. П. та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2013. - 240 с. - Із змісту: Афанасьєва, Л. В. Емпірична репрезентація етнічної толерантності молоді в контексті інтеркультурного міста. – С. 33-40.

8.      947430 86.29(4Укр) Т52 Толерантність: міжконфесійні виміри : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / МОН України [та ін.] ; [редкол.: Колодний А. М. (відп. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : [ЗДІА], 2009. – 128 с. - Із змісту: Банах Л. С. Особливості формування толерантності у сучасної студентської молоді. - С. 88-93 ; Богуславська К. Г. Толерантність як сутнісна риса ціннісних орієнтирів. - С. 97-100.

9.      М149203 66 Т52 Толерантность / М. П. Мчедлов [и др.] ; общ. ред. М. П. Мчедлова. – М. : Республика, 2004. – 416 с.

10. 900699 66.0 Т52 Толерантное сознание и формирование толерантных отношений. Теория и практика : сб. науч.-метод. ст. / отв. ред. С. К. Бондырева. – 2-е изд., стереотип. – М. ; Воронеж. : Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та - МОДЭК, 2003. – 368 с.

 

11. Арабчук Я. І. Толерантність як процес управління соціалізацією особистості // Гуманітар. вісн. ЗДІА. – 2012. – Вип. 48. – С. 134-140.

12. Банах Л. С. Комунікативна толерантність/інтолерантність студентів ЗДІА / Л. С. Банах, І. А. Ільчук // Гуманітар. вісн. ЗДІА. – 2009. – Вип. 36. – С. 166-180.

13. Банах Л. С. Поняття толерантності в історичному контексті та особливості її формування у студентської молоді : [надані результати дослідження толерантності студентів ЗДІА] / Л. С. Банах, І. А. Ільчук // Гуманітар. вісн. ЗДІА. - 2016. - Вип. 67. - С. 131-140.

14. Бистрицький Є. Конфлікт культур і методологія толерантності // Філос. думка. – 2011. – № 4. – С. 102-118.

15. Волошина О. Проблема формування толерантності в сучасних педагогічних дослідженнях // Рідна шк. - 2007. - № 3. - С. 4-6. - Бібліогр.: 14 назв.

16. Гутник О. Є. Реалізація технології формування толерантності студентів-соціальних педагогів у виховній роботі // Теорія і практика упр. соц. системами. - 2011. - № 3. - С. 30-35.

17. Зарівна О. Роль освіти у формуванні толерантності студентської молоді // Вища освіта України. – 2007. – № 3. – С. 103-108. – Бібліогр.: 24 назв.

18. Кожухарь Г. С. Соотношение толерантности и идентичности у студентов-психологов // Психол. журнал. - 2009. - Т. 30, № 6. - С. 40-50. - Библиогр.: 28 назв.

19. Столяренко О. Методологічні та теоретичні засади розвитку толерантності у міжособистісних взаєминах студентів // Рідна шк. – 2008. – № 6. – С. 17-20. – Бібліогр.: 5 назв.

20. Столяренко О. Проблема формування толерантних міжособистісних стосунків у молодіжному середовищі // Рідна шк. – 2010. – № 11. – С. 54-60.

21. Столяренко О. Психолого-педагогічні умови формування толерантності у міжособистісних взаєминах студентів ВНЗ // Рідна шк. - 2011. - № 6. - С. 46-50. - Бібліогр.: 14 назв.

22. Шаюк О. Науково-психологічне осмислення толерантності як загальнолюдської проблеми // Психологія і сусп-во. - 2010. - № 1. - С. 100-111. - Бібліогр.: 45 назв.

23. Шевчук І. В. Соціалізація студентів вищих педагогічних навчальних закладів в умовах поліетнічного регіону // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 2. – С. 32-36.