Вы здесь

Діти з особливими потребами в освітньому просторі України

Завантажити pdf

ВІД УКЛАДАЧІВ
ВСТУП
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
Окремі напрямки у вихованні і навчанні дітей з особливими потребами
Підготовка фахівців до роботи в інклюзивному освіт­ньо­му середовищі
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ТА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ ЗА НОЗОЛОГІЯМИ​
Психолого-педагогічний супровід та соціалізація дітей з вадами зору​
Психолого-педагогічний супровід та соціалізація дітей з ва­дами слуху​
Психолого-педагогічний супровід та соціалізація дітей з по­рушеннями функцій опорно-рухового апарату
Психолого-педагогічний супровід та соціалізація дітей з порушеннями мовлення
Психолого-педагогічний супровід та соціалізація дітей з обмеженими можливостями розумового розвитку
Психолого-педагогічний супровід та соціалізація дітей з затримкою психічного розвитку
Психолого-педагогічний супровід та соціалізація дітей з порушенням емоційно-вольової сфери (аутизму)
Психолого-педагогічний супровід та соціалізація дітей з синдром Дауна
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

 

 

«Нещасна, знедолена природою… ма­ленька
людина не повинна знати про те, що вона −
малоздібна, що в неї − слабкий розум. Виховання
такої людини повинно бути в сто разів
ніжнішим, чуйнішим, дбайливішим»

В. О. Сухомлинський.
Вибрані твори : у 5 т. –
К., 1977. − Т. 5. − С. 590.

 

 

ВІД УКЛАДАЧІВ

 

Інтегрування дітей з особливостями психофізичного розвитку в за­гальноосвітній простір України є одним із напрямів гуманізації всієї системи освіти, що відповідає пріоритетам державної політики, окрес­леним у «Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» та підтриманим низкою законодавчо-нор­мативних документ­ів, серед яких Закони України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» (від 5 черв. 2014 р.) та «Про внесення змін до закону України «Про освіту» щодо особ­ли­вос­тей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх пос­луг» (від 23 трав. 2017 р.).

Як свідчить досвід багатьох країн, інтеграція дітей з особливими освітніми потребами відбувається в інклюзивних школах, які прий­мають усіх дітей за місцем їх проживання. Тобто, такі діти можуть нав­чатися у загальноосвітніх школах за умови реалізації інклюзивної мо­делі освіти, зорієнтованої на особистість, що заохочує вірити в свої сили, бути собою, спонукає до реалізації особистісних можливостей, широкого самовираження, внутрішньої активності.

Але інклюзивна освіта потребує змін на всіх рівнях освіти, оскільки це особлива система навчання, яка охоплює різноманітний контин­гент учнів і диференціює освітній процес, зважаючи на потреби дітей усіх груп та категорій.

У 2016 році загальноосвітні навчальні заклади саме Запорізької області стали своєрідними майданчиками для проведення науково-педа­гогічного експерименту. Він проходив у рамках пілотного проекту Всеук­раїнської благодійної організації «Благодійний фонд Порошенка» щодо розвитку інклюзивного освітнього середовища, спрямованого на розроблення науково-організаційних засад практичного впровадження інклюзивної освіти, апробації структурно-організаційної моделі та сприяння соціальній інтеграції дітей з особливими освітніми проблемами.

Увага держави та суспільства до цієї важливої проблеми, праг­нення в будь-який спосіб допомогти у вирішенні виниклих нагальних завдань й спонукали до створення пропонованого покажчика.

Відкриває видання стаття доктора психологічних наук Євгена Анатолійовича Клопоти. Декілька теплих слів хочеться сказати про її автора − людину, яка досягла неабияких професійних успіхів, завжди жила повноцінним життям, не зважаючи на те, що із раннього дитинства потрапила до категорії людей із фізичними обмеженнями. А ще Євген Анатолійович неймовірно щирий, від­критий, завжди готовий протягнути руку допомоги.

У бібліографічному покажчику укладачі намагались систематизу­вати праці, присвячені проблемам інклюзивної освіти, висвітлити зарубіжний та вітчизняний досвід роботи із зазначеними категоріями дітей. Посібник структуровано за розділами, які включають законодавчі та нор­мативні документи, матеріали загального характеру та за окремими напрямами нозологій. Акцент зроблено на загальноосвітній ланці навчання. До покажчика не увійшли джерела, які розглядають роботу із кате­горіями дітей з глибокими порушеннями та потребуючих виключно спе­ціальної освіти.

Джерела у розділах розташовано за абеткою авторів або назв, виключення становить розділ «Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти», в якому законодавчі та нормативні документи зібрано у межах відповідних державних органів та подано у зво­ротно-хроно­логічному порядку. Кожний бібліографічний опис має свій ідентифікаційний номер.

До посібника включені бібліографічні описи окремих видань, статей, вміщених у збірниках, періодичних виданнях із фондів Запорізької ОУНБ та повнотекстових загальнодоступних Інтернет-ресурсів.

Покажчик вміщує матеріали, напрацьовані вітчизняними фахівцями та надруковані у вітчизняних виданнях з 2012 по 2017 роки. Видання, які відсутні у фондах Запорізької ОУНБ, мають Інтернет-посилання.

Основними джерелами пошуку літератури були фонди, каталоги і картотеки Запорізької ОУНБ, Інтернет-ресурси, серед яких бази даних провідних наукових бібліотек України, сайти державних установ.

Добір матеріалів закінчено у липні 2017 року.

Посібник має іменний покажчик, який відображає прізвища авторів статей, окремих видань, укладачів тощо, із відповідними номерами бібліо­графічних записів. Посилання на згадані у назвах окремі авторські методики оформлюються за принципом персоналій та подаються у дужках.

Відповідно до наповнення видання адресоване, насамперед, фахів­цям, працюючим із зазначеними категоріями, майбутнім спеціалістам, батькам дітей з особливими освітніми потребами та всім, хто прагне допомогти у реалізації інклюзивної освіти та створити в Україні справжнє демократичне суспільство.

Свої пропозиції, зауваження та побажання надсилайте на адресу відділу наукової інформації та бібліографії КЗ «ЗОУНБ» ЗОР (м. Запо­ріж­жя, просп. Соборний, 142, тел. (061) 787-563-57) чи www.zounb.zp.ua  (e-mail: bibliograf@zounb.zp.ua).

 

ВСТУП

 

Після прийняття Конвенції ООН про права інвалідів та її ратифікації Україна повинна забезпечувати інклюзивну освіту на всіх рівнях, доступ до загальної вищої освіти, професійного нав­чання, освіти для дорослих і навчання протягом усього життя, без дискримінації та нарівні з іншими, з метою розвитку фізичних, розумових та творчих здібностей інвалідів, почуття гідності та самоповаги, надання можливостей для ефективної участі таких людей у житті суспільства. Держава має надавати можливості засвоєння життєвих навичок, які спрямовані на підвищення інтеграції в со­ціум осіб із вадами.

Навчання дітей з інвалідністю здійснюється за допомогою спе­ціальних методів, способів і в умовах, які максимально сприяють засвоєн­ню знань і соціальному розвитку. Однак існує велика кількість перепон у процесі інтегрованого навчання та інклюзивної освіти в цілому.

Інклюзія розглядається як процес (не як результат) підходу до різних потреб усіх учнів, збільшення участі в навчальних процесах і ско­рочення винятків за межами й у межах освіти. Зміна погляду на процес виховання як інклюзивний процес пов’язана з новим визначенням проблеми. Після визначення освіти дітей зі спеціальними потребами ЮНЕСКО прагне вирішувати проблему спеціального обладнання, оточення й викладачів та їх кваліфікації, а також розробку методів та навчальних планів.

Таким чином, поняття «інклюзивний» персоніфікує собою без­по­середню приналежність і стосується не тільки людини з інвалідністю, а взагалі всіх людей, з якими ми маємо справу. У про­цесі інклюзії величезну роль відіграє повага до себе, до інших, прийняття оточення з їх відмінностями.

Основними принципами інклюзивної школи є такі:

− усі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим, незважаючи на певні труднощі чи відмін­ності, що іс­нують між ними; школи мають визнавати і враховувати різноманітні потреби своїх учнів узгодженням різних видів і темпів навчання;

− школи повинні забезпечувати якісну освіту для всіх, розроб­ляючи відповідні навчальні плани та стратегії викладання, вживаючи організаційні заходи, використовуючи партнерські зв’язки зі своїми громадами;

− діти з особливими освітніми потребами мають отримувати будь-яку додаткову допомогу, яка може знадобитися їм у нав­чаль­ному процесі;

‑ інклюзивні школи − найефективніший засіб, який гарантує солідарність, співучасть, взаємоповагу, розуміння між дітьми з особ­ливими потребами та їх ровесниками.

Необхідно підкреслити, що інклюзивний процес не може розвиватися без ресурсів, допомоги інших, ретельної підготовки викладачів та суспільства, поваги й упевненості, усвідомлення, а та­кож взаємної відповідальності.

У залежності від тривалості перебування дитини з пору­шен­нями розвитку в шкільному колективі виділяються такі види інтеграції:

− комбінована, коли дитина навчається в класі (групі) звичайних дітей, одержуючи при цьому систематичну адекватну корекційну допомогу вчителя-дефектолога;

− часткова, коли окремі діти проводять частину дня у звичайних групах (класах);

− тимчасова, коли діти спеціальних і загальних груп і класів поєд­нуються для проведення різних заходів, прогулянок, свят, змагань;

− повна інтеграція, коли діти-інваліди можуть по одній-дві особи включатися у звичайні загальні заклади, а якщо виникне необ­хідність у корекційній допомозі, то батьки й фахівці її нададуть.

На нашу думку, усі ці форми найбільш ефективно реалі­зуються в закладах комбінованого типу.

У зарубіжних дослідженнях виділяються чотири види інтег­ра­ції залежно від ступеня взаємодії: фізична, функціональна, соці­альна, соціоетальна. Фізична інтеграція припускає лише перебування дітей разом в одному приміщенні одночасно. Основна харак­те­ристика функціональної інтеграції − наявність предметно-просто­рового об’єднання, яке супроводжується організацією предметної взаємодії. Соціальна інтегра­ція передбачає міжособистісні контакти між звичайними та особливими дітьми. Соціоетальна інтеграція визначає вищий ступінь взаємодії і вва­жається оптимальною, тому що відбувається повне зняття соціальної дистанції, рівноправне партнерство в діяльності та суб’єкт-суб’єктні від­носини в дитячій групі.

Незважаючи на значні відмінності в системах інтегративного підходу до навчання, виховання й розвитку дітей з особливими по­требами різних країн, дослідники одностайні в розумінні інтеграції як процесу, що створює оптимальні умови для повноцінного спілкування учнів незалежно від рівня здоров’я.

Основними принципами процесу освіти учнів «зі спеціальними потребами» є принципи децентралізації, нормалізації й інтеграції.

Перевагами інклюзивного навчання є те, що учні з інвалідністю сприймаються як рівні, навчаються разом із дітьми, які не мають порушень у розвитку, живуть вдома зі своєю родиною, і це допомагає їм нор­мально розвиватися. Інклюзивне навчання не потребує деяких витрат, які необхідні в спеціалізованих школах. Діти з інвалідністю під час навчання мають можливість грати і спіл­куватися зі своїми здоровими друзями, і це є важливим у процесі соціалізації та становленні особистості. В умовах інклюзивного нав­чання дитина з інвалідністю адаптується у звичайному сере­довищі учнів, а спеціалізована школа створює штучний клімат, який заважає подальшій адаптації у навчальних та професійних колек­тивах.

Тому необхідно звернути увагу на такі аспекти: створення ресурсних центрів, які будуть організовуватися, в тому числі на базі спеціалізованих шкіл; підвищення якості підготовки й перепід­готовки вчителів; рівну участь у навчальному процесі незалежно від рівня здоров’я.

Для України інклюзивна освіта − педагогічна інновація, що перебуває на стадії впровадження, а тому натрапляє на труднощі. Професійна непідготовленість вчителів загальноосвітньої школи до роботи з діть­ми з особливими освітніми потребами, архітек­турна непристосованість шкільних приміщень, недоопрацьованість нормативно-правової бази, необхідність додаткового фінансування інклюзивних закладів освіти, академічна перевантаженість нав­чальних програм, які досить важко адаптувати до потреб дитини з фізичними порушеннями, негативне ставлення батьків інших дітей, − все це значно утруднює процес запровадження інклюзив­ного навчання.

Інклюзивний процес перебігає стихійно, у ряді випадків він невиправдано прискорюється, інклюзивна освіта вводиться адмі­ністра­тив­но-командним способом, без достатньої підготовленості освітніх установ загального призначення і їх педагогічного складу. Необхідно зазна­чити, що вчителям доведеться витрачати багато годин на підготовку ін­дивідуальних програм навчання, які потрібні для учнів з особливими потребами, і це може призвести до зниження якості навчання звичайних учнів у змішаних класах. Також в інтегрованих класах існує проблема створення портфоліо, яке є важливим засобом контролю та оцінювання учнів з інвалідністю. У цьому плані вагомим є портфоліо, що веде вчитель. Таке портфоліо дає змогу розв’язати проблему відповідності навчальної програми можливостям особистості.

Вважаємо, що процеси інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітні навчальні заклади набудуть значного поширення й стануть успішними за умови зміни ставлення в суспільстві до цих дітей та до ідеї інклюзії, належного фінансування інклюзивних заходів, здійснення необхідної фахової підготовки майбутніх педагогів і проведення їх перепідготовки. Важлива складова успішного функціонування інклюзивної системи освіти − це командний підхід, тобто тісна співпраця педагогів, батьків та кола фахівців в одному напрямку.

 

доктор психологічних наук, професор,

заслужений працівник освіти України

Євген Клопота.            

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

 

 1. Конвенція про права осіб з інвалідністю (Конвенція про права інвалідів) : Конвенція ООН від 13 груд. 2006 р. : [ратифіковано Законом України від 16 груд. 2009 р. № 1767-VI, дата набрання чинності для України: 6 берез. 2010 р.] // Офіц. вісн. України. − 2010. − № 17. − Ст. 799.

* * *

 1. Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг : Закон України від 23 трав. 2017 р. № 2053 // Голос України. − 2017. − 7 лип. (№ 123). − С. 3.
 2. Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання : Закон України від 5 черв. 2014 р. № 1324 // Відомості Верхов. Ради. − 2014. − № 30. − Ст. 1011. ; Офіц. вісн. України. − 2014. − № 52. − Ст. 1386.
 3. Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї [Електронний ресурс] : Закон України від 16 груд. 2009 р. № 1767-VI [зі змін. та доп., станом на 7 верес. 2016 р.] // Верховна Рада України : офіц. веб-портал. − Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1767-17 (дата звернення: 30.03.2017).

* * *

 1. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення» : Постанова Верхов. Ради України від 13 січ. 2015 р. № 96 // Голос України. − 2015. − 28 січ. (№ 14).

* * *

 1. Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю : Указ Президента України від 13 груд. 2016 р. № 553 // Офіц. вісн. Президента України. − 2016. − № 35. − Ст. 795.
 2. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : Указ Президента України від 25 черв. 2013 р. № 344 // Офіц. вісн. Президента України. − 2013. − № 17. − С. 31−43.
 3. Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з об­ме­женими фізичними можливостями : Указ Президента України від 19 трав. 2011 р. № 588 // Уряд. кур’єр. − 2011. − 1 черв. (№ 98). ; Офіц. вісн. Президента України. − 2011. − № 16. − Ст. 741.
 4. Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні : Указ Президента України від 30 верес. 2010 р. № 926 // Офіц. вісн. України. − 2010. − № 75. − Ст. 2659.

* * *

 1. Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного нав­чання у загальноосвітніх навчальних закладах : Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серп. 2017 р. № 588 // Уряд. кур’єр. – 2017. – 16 серп. (№ 152). – С. 11.
 2. Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 лип. 2017 р. № 545 // Уряд. кур’єр. – 2017. – 26 лип. (№ 137). – С. 9−11 (Орієнтир № 26).
 3. Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з дер­жавного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лют. 2017 р. № 88 // Офіц. вісн. України. − 2017. − № 19. − Ст. 531.
 4. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року : Розпорядж. Кабінету Міністрів України від 14 груд. 2016 р. № 988-р // Офіц. вісн. України. − 2017. − № 1. − Ст. 22.
 5. Про затвердження плану заходів з виконання у 2015 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року : Розпорядж. Кабінету Міністрів України від 26 серп. 2015 р. № 881-р // Уряд. кур’єр. − 2015. − 7 жовт. (№ 186).
 6. Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 31 січ. 2007 р. № 80 і від 5 квіт. 2012 р. № 321 [про надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітац. послуг] : Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серп. 2014 р. № 306 // Уряд. кур’єр. − 2014. − 12 серп. (№ 145).
 7. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами : Постанова Ка­бінету Міністрів України від 21 серп. 2013 р. № 607 // Уряд. кур’єр. − 2013. − 18 верес. (№ 169). − С. 15−16.
 8. Про організацію діяльності загальноосвітніх шкіл та професій­них училищ соціальної реабілітації : Постанова Кабінету Міністрів Ук­раїни від 8 серп. 2012 р. № 734 // Офіц. вісн. України. − 2012. − № 60. − Ст. 2437.
 9. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963 : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лип. 2012 р. № 635 : [про уведення посади асистента вчителя загальноосвіт. навч. закладу з інклюз. та інтегров. навчанням] // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. − 2012. − № 23/24. − С. 34−35.
 10. Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах : Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серп. 2011 р. № 872 // Офіц. вісн. України. − 2011. − № 62. − Ст. 2475.
 11. Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009−2015 роки «Безбар’єрна Україна» : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лип. 2009 р. № 784 // Офіц. вісн. України. − 2009. − № 58/60. − Ст. 2027. ; Уряд. кур’єр. − 2009. − 12 серп. (№ 145).
 12. Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квіт. 2003 р. № 585 [із змінами та доп., станом на 26 жовт. 2016 р.] // Верховна Рада України : офіц. веб-портал. − Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/585-2003-%D0%BF  (дата звернення: 30.03.2017).

***

 1. Про видання навчальної літератури для дітей з особливими ос­вітніми потребами у 2017 році : наказ МОН України від 4 квіт. 2017 р. № 527 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки, молоді та спорту Ук­раїни. − 2017. − № 5. − С. 64−66.
 2. Про кодифікацію навчальної літератури для учнів з особливими освітніми потребами : наказ МОН України від 2 берез. 2017 р. № 335 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. − 2017. − № 4. − С. 94.
 3. Про затвердження Плану заходів, спрямованих на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю [Електронний ресурс] : наказ МОН України від 20 лют. 2017 р. № 262 // Міністерство освіти і науки України : [сайт]. − Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-02-23/6977/nmo-262.pdf  (дата звернення: 30.07.2017).
 4. Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологіч­ні стани, інвалідність : наказ МОН України, МОЗ України від 29 серп. 2016 р. № 1027/900 // Офіц. вісн. України. − 2017. − № 7. − С. 202−220. − Зміст: Перелік захворювань та патологічних станів ; Перелік особливих (спе­ціальних) умов для осіб з особливими освітніми потребами в пунк­тах проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
 5. Про проведення науково-педагогічного експерименту «Роз­виток інклюзивного освітнього середовища у Запорізькій об­ласті» [Електронний ресурс] : наказ МОН України від 15 лип. 2016 р. № 836 // Міністерство освіти і науки України : [сайт]. − Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-07-21/5789/nmon_836_15072016.pdf  (дата звер­нення: 06.06.2017).
 6. Про затвердження форм звітності з питань діяльності ден­них загальноосвітніх навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення : наказ МОН України від 8 лип. 2016 р. № 813 // Офіц. вісн. України. − 2016. − № 63. − Ст. 2146.
 7. Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах : наказ МОН України від 6 черв. 2016 р. № 624 // Офіц. вісн. України. − 2016. − № 64. − С. 180−181.
 8. Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загально­ос­вітньому просторі [Електронний ресурс] : наказ МОН від 31 груд. 2015 р. № 1436 // Міністерство освіти і науки України : [сайт]. − Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-01-16/4897/nmo-1436(1).pdf (дата звернення: 30.03.2017).
 9. Про затвердження Змін до Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів : наказ М-ва соц. політики України від 24 черв. 2015 р. № 653 // Офіц. вісн. України. − 2015. − № 60. − С. 315−318.
 10. Про затвердження Плану заходів щодо впровадження ін­клю­зивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних зак­ладах на період до 2015 року [Електронний ресурс] : наказ МОН України від 23 лип. 2013 р. № 1034 // Міністерство освіти і науки Ук­раї­ни : [сайт]. − Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/наказ% 201034.docx (дата звернення: 30.03.2017).
 11. Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей-інвалідів : наказ МОН України від 14 черв. 2013 р. № 768 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. − 2013. − № 17/18. − С. 9−12.
 12. Про організацію діяльності психолого-медико-педагогіч­них консультацій: інклюзивна освіта : наказ від МОНМС України від 4 черв. 2013 р. № 680 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і нау­ки, молоді та спорту України. − 2013. − № 19/21. − С. 86−88.
 13. Про створення експертно-консультативної ради з питань аутиз­му : наказ МОНМС України від 28 трав. 2013 р. № 621 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. − 2013. − № 19/21. − С. 91−93.
 14. Про затвердження Плану заходів щодо виконання завдань і за­ходів Державної цільової програми [«Нац. план дій з реалізації кон­венції про права інвалідів»] на період до 2020 року : наказ МОНМС України від 1 жовт. 2012 р. № 1063 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. − 2012. − № 34/35/36. − С. 3−9.
 15. Положення про навчально-реабілітаційний центр : затв. наказом МОНМС України від 16 серп. 2012 р. № 920 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. − 2012. − № 31/32/33. − С. 58−74.
 16. Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з об­ме­женим фізичними можливостями [Електронний ресурс] : наказ МОН України від 19 трав. 2011 р. № 568 // Міністерство освіти і науки Ук­раї­ни : [сайт]. − Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/osoblyvi-potreby/normat/568.doc (да­та звернення: 30.03.2017).
 17. Про затвердження Положення про спеціальні класи для на­вчання дітей з особливими освітніми потребами у загально­ос­вітніх навчальних закладах : наказ МОН України від 9 груд. 2010 р. № 1224 // Офіц. вісн. України. − 2011. − № 1. − Ст. 53. ; Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. − 2011. − № 2/3. − С. 30−35.
 18. Про створення умов щодо забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю : наказ МОН України від 2 груд. 2005 р. № 691 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. − 2006. − № 2/3. − С. 50−53.

***

 1. Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітацій­ного процесу для учнів з особливими освітніми потребами ЗНЗ у 2017/2018 навчальному році : лист МОН України від 12 лип. 2017 р. № 1/9-385 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. − 2017. - № 8. − С. 67−75.
 2. Перелік навчальних програм, підручників та навчально-мето­дичних посібників, рекомендованих МОН України для використання в знз для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозо­логіями) у 2017/2018 навчальному році : лист МОН України від 3 лип. 2017 р. № 1/9-362 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. - 2017. − № 8. − С. 31−67.
 3. Про навчальні плани та організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загально­освітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році : лист МОН України від 14 черв. 2017 р. № 1/9-325 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. − 2017. − № 7. − С. 89−95.
 4. Щодо навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами : лист МОН України від 6 лют. 2017 р. № 1/9-63 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. − 2017. − № 4. − С. 89−93.
 5. Про організаційно-методичні засади забезпечення нав­чально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потре­бами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році : лист МОН України від 12 лип. 2016 р. № 1/9-364 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. − 2016. − № 8. − С. 73−82.
 6. Перелік навчальних програм, підручників та навчально-ме­тодичних посібників для використання в ЗНЗ для навчання дітей з особ­ливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2016/2017 навчальному році : лист МОН України від 29 черв. 2016 р. № 1/9-332 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. − 2016. − № 8. − С. 47−73.
 7. Про доступність дітей з особливими потребами до опорних нав­чальних закладів [Електронний ресурс] : лист МОН України від 9 черв. 2016 р. № 1/9-293 // Міністерство освіти і науки України : [сайт]. − Режим дос­тупу: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-06-09/5629/lmon_ 293.pdf (дата звернення: 30.03.2017).
 8. Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особ­ливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних зак­ладів у 2015/2016 навчальному році : лист МОН України від 5 черв. 2015 р. № 1/9-280 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. − 2015. − № 8. − С. 79−86.
 9. Про забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами, з числа переселенців із місць проведення антитеро­рис­тичної операції [Електронний ресурс] : лист МОН Ук­раїни від 4 верес. 2014 р. № 1/9-445 // Міністерство освіти і науки України : [сайт]. − Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2014-09-04/2775/lmon_1_9_ 445_04092014.doc (дата звернення: 30.03.2017).
 10. Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів [дітям з особливими освітніми потребами] : лист МОН України від 13 серп. 2014 р. № 1/9-414 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. − 2014. − № 25/26/27. − С. 46−48.
 11. Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розу­мовою відсталістю та затримкою психічного розвитку : лист МОН України від 13 серп. 2014 р. № 1/9-413 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. − 2014. − № 25/26/27. − С. 38−45.
 12. Про організаційно-методичні засади забезпечення права на ос­віту дітям з особливими освітніми потребами [Електронний ре­сурс] : лист МОН України від 8 серп. 2013 р. № 1/9-539 // Мі­ніс­терство освіти і науки України : [сайт]. − Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/ 1-9-539.doc (дата звернення: 30.03.2017).
 13. Про впровадження інклюзивного навчання в загально­ос­вітніх навчальних закладах: реалії та перспективи : [рішення ко­легії МОНМС України, протокол № 2/3-2 від 1 берез. 2013 р.] // Відкрит. урок. − 2013. − № 5. − С. 6−7.
 14. Про визначення завдань працівників психологічної служ­би системи освіти в умовах інклюзивного навчання : лист МОН Ук­раїни від 2 січ. 2013 № 1/9-1 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. − 2013. − N 4/5/6. − С. 76−79.
 15. Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у за­гальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчан­ням : лист МОНМС України від 28 верес. 2012 р. № 1/9-694 // Інформ. зб. та ко­ментарі М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. − 2012. − № 34/35/36. − С. 53−54. ; Кадровик України. − 2012. − № 12. − С. 36.
 16. Щодо посадових обов’язків асистента вчителя : лист від 25 верес. 2012 р. № 1/9-695 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і нау­ки, молоді та спорту України. − 2012. − № 34/35/36. − С. 55−58. − Кваліфікац. характеристика дод.
 17. Про використання навчальної літератури в загально­освіт­ніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими пот­ре­бами (за нозологіями) у 2012/13 навчальному році : лист МОНМС України від 3 серп. 2012 р. № 1/9-550 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. − 2012. − № 23/24. − С. 43−62.
 18. Про організацію психологічного і соціального супроводу в умо­вах інклюзивного навчання : лист МОНМС України від 26 лип. 2012 р. № 1/9-529 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. − 2012. − № 23/24. − С. 19−26.
 19. Про запровадження навчальної дисципліни «Основи інклю­зивної освіти [Електронний ресурс] : лист МОНМС України від 18 черв. 2012 р. № 1/9-456 // Міністерство освіти і науки Украї­ни : [сайт]. − Режим доступу: http://document.ua/pro-zaprovadzhennja-navchalnoyi-disciplini-osnovi-inklyuzivn-doc101965.html (дата звер­нення: 30.03.2017).
 20. Про організацію інклюзивного навчання у загально­освітніх навчальних закладах : лист МОНМС України від 18 трав. 2012 р. № 1/9-384 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. − 2012. − № 17/18. − С. 7−14.
 21. Щодо одержання документа про освіту учнями з особли­ви­ми потребами загальноосвітніх навчальних закладів : лист МОНМС України від 2 квіт. 2012 р. № 1/9-245 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і нау­ки, молоді та спорту України. − 2012. − № 11/12. − С. 30−31.

* * *

 1. Василенко Н. В. Сучасні підходи концепції інклюзивної ос­віти в Україні: нормативно-правове забезпечення [Електронний ресурс] / Н. В. Василенко // Наук. зап. ТНПУ ім. Володимира Гнатюка. Серія: Пе­дагогіка. − 2014. − Вип. 4. − С. 3−9. − Режим доступу: http://nbuv.gov. ua/UJRN/NZTNPU_ped_2014_4_3
 2. Граб С. О. Інклюзивна освіта у міжнародному праві [Елект­ронний ресурс] / С. О. Граб // Альманах міжнар. права. − 2014. − Вип. 5. − С. 11−17. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2014_5_4
 3. Дегтяренко Т. М. Державна підтримка дітей з психо­фі­зич­ними порушеннями та з інвалідністю в Україні / Т. М. Дегтяренко // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегія управління : моно­графія / Т. М. Дегтяренко. − Суми : Унів. кн., 2016. − С. 33−58.
 4. Єжова Т. Є. Нормативно-правова основа охорони здоров’я дітей з по­рушеннями психофізичного розвитку в навчальних зак­ладах [Елект­ронний ресурс] / Т. Є. Єжова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хо­ло­гія. − 2014. − Вип. 26. − С. 99−105. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_­26_22
 5. Єжова Т. Є. Право дітей з особливостями психофізичного роз­витку на освіту в міжнародних нормативно-правових документах [Електронний ресурс] / Т. Є. Єжова // Публічне право. − 2015. − № 1. − С. 105−112. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ pp_2015_1_16
 6. Єжова Т. Є. Психолого-педагогічний супровід дітей з осо­б­ливостями психофізичного розвитку як умова реалізації їх права на освіту [Електронний ресурс] / Т. Є. Єжова // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогіч­на. − 2012. − Вип. 18. − С. 130−138. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_18_19
 7. Єжова Т. Є. Реалізація в Україні права дітей з порушеннями психофізичного розвитку на освіту [Електронний ресурс] / Т. Є. Єжова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 95−101. − Режим доступу: http://nbuv.gov. ua/UJRN/ Nchnpu_019_2013_24_23
 8. Інклюзивне освітнє середовище : [за матеріалами офіц. Інтернет-представництва Президента України] // Методист. − 2017. − № 6. − С. 4−6. − Дод.: Меморандум про співпрацю між Міністерством освіти і науки України та Всеукраїнською бла­годійною організацією «Благодійний фонд Порошенка» (проект).
 9. Квіт С. Лише спільними зусиллями можна досягти пози­тивних результатів у цій життєво необхідній справі : виступ на пар­ла­мент. слуханнях на тему «Освіта, охорона здоров’я та соціальне за­безпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення» / Сергій Квіт // Рід. шк. − 2014. − № 7. − С. 3−5.
 10. Квітка Н. О. Нормативно-правові засади діяльності асистента вчителя в загальноосвітньому навчальному закладі з інклюзивною формою навчання [Електронний ресурс] / Н. О. Квітка // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 1. − С. 243−252. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2013_4(1)__31
 11. Ковальський В. Наші діти − не ізгої! Новий Закон про інклюзивну освіту зобов’язує вчити осіб із особливими потребами / В. Ко­вальський // Вечір. Київ. − 2017. − 20 лип. (№ 28). − С. 6.
 12. Козак М. Я. Нормативно-правове забезпечення інклю­зив­ної освіти в Україні [Електронний ресурс] / М. Я. Козак, Т. М. Фаласеніді // Імідж сучасного педагога. − 2015. − № 3. − С. 40−43. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2015_3_13
 13. Коморна В. Основне питання інклюзії − врегулювання нор­ма­тивно-правової бази / Віра Коморна // Рід. шк. − 2014. − № 7. − С. 26.
 14. Кононенко Ю. Про навчальні плани та організацію нав­чаль­но-виховного процесу для учнів з особливими освітніми пот­ребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчаль­ному ро­ці : [комент. листа МОН України від 07.06.2017 р. № 1/9-315] / Юрій Кононенко // Без Бар’єрів. − 2017. − № 13/14 (лип.). − С. 5.
 15. Кульбіда С. Чинне законодавство України щодо забезпе­чення прав глухих як лінгвістичної меншини / Світлана Кульбіда // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2014. − № 4. − С. 39−47.
 16. Луценко І. Організаційні та нормативно-правові аспекти діяльності різнопрофільних фахівців в інклюзивному навчальному закладі [Електронний ресурс] / Інна Луценко // Особлива дитина: навчання і ви­ховання. − 2015. − № 2. − С. 35−44. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/DLog_2015_2_7
 17. Луценко І. Правові аспекти запровадження інклюзивної ос­віти в Україні / Інна Луценко // Особлива дитина: навчання і ви­хо­вання. − 2014. − № 4. − С. 8−17.
 18. Малишевська І. А. Законодавче забезпечення розвитку інклюзивної освіти в Україні [Електронний ресурс] / І. А. Мали­шев­сь­ка // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи роз­будови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 2. − С. 139−147. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2012_3(2)__18
 19. Миськів Л. І. Органи виконавчої влади як суб’єкти реалізації інклюзивної освіти в Україні [Електронний ресурс] / Л. І. Миськів // Юрид. вісн. Повітряне і космічне право. − 2013. − № 4. − С. 57−61. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2013_4_13
 20. Мищак І. М. Правове забезпечення запровадження інклю­зивної освіти в Україні [Електронний ресурс] / І. М. Мищак // Наук. зап. Ін-ту законодавства Верховної Ради України. − 2014. − № 5. − С. 37−43. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2014_5_10
 21. Нагорна В. В. Класифікація прав дітей з особливими пот­ре­бами в системі прав людини: загальнотеоретичні аспекти / В. В. Нагорна // Унів. наук. зап. : наук. часоп. / Хмельниц. ун-т упр. та права ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т законо­давства Верховної Ради України. − 2015. − № 3. − С. 13−22. − Бібліогр. : 22 назв.
 22. Нагорна В. В. Правосуб’єктність дітей з особливими потре­бами за законодавством України / В. В. Нагорна // Унів. наук. зап. : наук. часоп. / Хмельниц. ун-т упр. та права; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. − 2016. − № 3. − С. 265−273. − Бібліогр.: 15 назв.
 23. Ніколаєнко Н. О. Інклюзивна освіта як гарантія права на освіту дітей з обмеженими можливостями [Електронний ресурс] / Н. О. Ніколаєн­ко // Право і Безпека. − 2012. − № 3. − С. 45−48. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2012_3_11
 24. Основні документи з інклюзивної освіти // Інфор. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. − 2014. − № 4/5/6. − С. 3−95. − Спецвип.
 25. Поцко О. В. Нормативно-правові аспекти інклюзивної осві­ти [Електронний ресурс] / О. В. Поцко // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Педагогіка. Соц. робота. − 2014. − Вип. 34. − С. 160−163. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2014_34_48
 26. Права людини: знати, щоб захищати. Що треба знати про за­хист прав дітей з інвалідністю [Електронний ресурс] : метод. по­сіб. / [уклад. Софій Н. З.] ; Всеукр. фонд «Крок за кроком», Проект «Ін­клю­зивна освіта: крок за кроком». − К. : ТОВ «Вид. дім «Плеяди», 2015. – 52 с. − (Серія «Інклюзивна освіта: крок за кроком»). − Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/275/1/
 27. Резнік Г. Право дитини на освіту в міжнародних актах та законодавстві України / Ганна Резнік // Юрид. Україна. − 2015. − № 4/5. − С. 72−77.
 28. Резнік Г. Право дітей з обмеженими можливостями здо­ров’я на освіту / Ганна Резнік // Юрид. Україна. − 2012. − № 12. − С. 75−80. – Біб­ліогр. в кінці ст.
 29. Рубан О. М. Законодавче та нормативно-правове забезпе­чення доступу до якісної освіти осіб з особливими потребами [Електронний ресурс] / О. М. Рубан // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; ГО «Асоц. фах. спец. та інклюз. освіти». − К., 2013. − Вип. 4, ч. 2. − С. 305−312. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2013_4(2)__37
 30. Софій Н. Новий крок до захисту прав дітей з особливими потребами / Наталія Софій // Директор шк. − 2008. − № 7/8. − С. 8−13.
 31. Стецюра Т. П. Правові засади державного управління інклюзив­ною освітою в Україні [Електронний ресурс] / Т. П. Стецюра // Ефективність держ. упр. : зб. наук. пр. / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. − Львів, 2012. − Вип. 30. − С. 316−324. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_ 2012_30_41
 32. Федан Я. І. Реалізація права на освіту інвалідів в умовах інклюзивної школи / Я. І. Федан // Інвестиції: практика та досвід. − 2012. − № 1. − С. 108−109.
 33. Шинкаренко В. Забезпечення права на освіту дітям з особ­ли­ви­ми освітніми потребами шляхом упровадження інклюзивної освіти / В. Шин­каренко // Упр. освітою. − 2014. − № 13. − С. 12−16 (Методист-Best, № 7).
 34. Шинкаренко В. І. Затверджено положення про навчально-реабілітаційний центр : [інтерв’ю з нач. від. інклюз. освіти та ін­тернат. закладів Департаменту заг. серед. та дошк. освіти М-ва освіти і науки, молоді та спорту України Вірою Іванівною Шин­каренко] / розмовляла О. Жованик] // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. − 2012. − № 31/32/33. − С. 74−76.

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

 

 1. Авдєєва С. О. Аналіз психолого-організаційних чинників ви­никнення бар’єрів у впровадженні інклюзивної освіти в нав­чальних закладах [Електронний ресурс] / С. О. Авдєєва // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Психол. науки. − 2014. − Вип. 1 (2). − С. 106−111. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2014_ 1(2)__20
 2. Авдєєва С. О. До педагогічного супроводу дітей із особ­ли­вими освітніми потребами / С. О. Авдєєва // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2013−2014 нав­чаль­ному році : метод. рек. / Департамент освіти і науки, молоді та спор­ту Запоріз. обл. держ. адмін., КЗ «ЗОІППО» ЗОР ; [упоряд.: В. Я. Ястребова, Т. Г. Вєрозубова]. − Запоріжжя : Акцент Інвест-Трейд, 2013. − Ч. 1. − С. 99−104.
 3. Авдєєва С. О. Теоретичний аналіз проблеми управління зак­ладами інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / С. О. Авдєєва // Проб­леми сучасної психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; ЗНУ. − Запоріжжя, 2013. − № 2. − С. 60−65. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspz_2013_2_13
 4. Акішина С. В. Інклюзивні класи. Умови, можливості, перс­пективи / С. В. Акішина // Поч. навчання та виховання. − 2013. − № 27. − С. 22−23.
 5. Амірбеков Г. Д. Через інклюзивну освіту до толерантного сус­пільст­ва: освітньо-комунікаційний аспект [Електронний ресурс] / Г. Д. Амір­беков // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія: Соц. комунікації. − 2013. − Вип. 5. − С. 47−51. − Режим доступу: http://nbuv.gov. ua/UJRN/VKhISK_2013_1074_5_14
 6. Андреева И. В. Сопровождение детей с ограниченными воз­можностями здоровья [Электронный ресурс] / И. В. Андреева, И. И. Лу­зинова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 3−8. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_23_3
 7. Андрійчук Н. М. Інклюзивна освіта в сучасній гумані­тар­ній науці: понятійно-категоріальний апарат [Електронний ресурс] / Н. М. Анд­рійчук // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 16, Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. − 2016. − Вип. 26. − С. 3−7. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_016_ 2016_26_3
 8. Андрійчук Н. М. Моделі спеціальної та інклюзивної освіти в сучасних дослідженнях американських і британських учених [Елек­т­ронний ресурс] / Н. М. Андрійчук // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. − 2016. − № 3. − С. 155−161. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ NZTNPU_ped_ 2016_3_26
 9. Андрійчук Н. М. Проблема інклюзивної освіти в сучасних вітчизняних та зарубіжних дослідженнях [Електронний ресурс] / Н. М. Андрійчук // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка. Пед. науки. − 2015. − Вип. 3. − С. 35−40. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/VZhDUP_2015_3_9
 10. Антощак О. Інклюзивна освіта: шляхи від теорії до прак­тики / О. Антощак // Директор шк. − 2016. − № 9/10. − С. 72−78.
 11. Арендарук А. О. До проблеми впровадження інклю­зив­ного навчання в освітній системі України [Електронний ресурс] / А. О. Арен­дарук // Наук. часоп. НПУ ім М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. Педа­гогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 21. − С. 229−234. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/ 123456789/7785
 12. Арендарук А. О. Досвід впровадження інтеграції та ін­клю­зивної освіти в Україні та за кордоном [Електронний ресурс] / А. О. Арен­дарук // Наук. часоп. НПУ ім М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педа­гогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 11−14. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/ handle/ 123456789/7539
 13. Аріщенко А. С. Проблема інклюзивного навчання у віт­чиз­няному педагогічному дискурсі [Електронний ресурс] / А. С. Арі­щенко // Пед. науки: теорія, історія, інноваційні технології. − 2015. − № 9. − С. 129−134. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ pednauk_2015_9_18
 14. Аріщенко А. С. Стан розробленості проблеми інклю­зивного нав­чання в Україні та США / А. С. Аріщенко // Педагогіка формування творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. шк. : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [голов. ред. Сущенко Т. І.]. – Запоріжжя, 2016. − Вип. 47 (100). − С. 56−63.
 15. Атаманчук Н. М. Психологічна готовність дітей з особли­вими потребами до школи в умовах інклюзивної освіти [Елект­ронний ресурс] / Н. М. Атаманчук // Наука і освіта. − 2014. − № 6. − С. 11−15. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_6_4
 16. Ашиток Н. І. Інвалідність як соціальний феномен у глоба­лізованому світі: освітній аспект [Електронний ресурс] / Н. І. Аши­ток // Гілея. − 2012. − Вип. 60 (№ 5). − С. 592−596. − Режим доступу: http://gileya.org/download.php?id=79
 17. Ашиток Н. Проблеми інклюзивної освіти в Україні [Елект­ронний ресурс] / Н. Ашиток // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. Серія «Педагогіка». − Дро­гобич, 2015. − Вип. 1 (33). − С. 4−11. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_ 2015_1(33)__3
 18. Байда Л. Доступність та універсальний дизайн як необ­хідні передумови інклюзивного навчання / Л. Байда // Упр. осві­тою. − 2014. − № 13. − С. 1−4 (Методист-Best).
 19. Балабан М. Консультації з інклюзивного навчання / Ма­рина Ба­лабан // Освіта України. − 2014. − 17 лют. (№ 7). − С. 8−9.
 20. Бандура Р. Р. Аспекти інтегративного навчання дітей з особ­ливими потребами в загальноосвітній школі [Електронний ресурс] / Р. Р. Бандура // Оновлення змісту, форм та методів нав­чання і ви­ховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівн. держ. гуманітар. ун-т. − Рівне, 2014. − Вип. 9. − С. 62−65. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Ozfm_2014_9_21
 21. Безпалько О. В. Соціальна підтримка дітей та молоді з об­ме­женими функціональними можливостями / О. В. Безпалько // Со­ціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : навч. посіб. для ВНЗ / О. В. Без­палько ; МОН України, Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б. Д. Грін­ченка. − К. : Центр учб. літ., 2016. − С. 119−128. − Бібліогр.: 13 назв.
 22. Беловольченко Г. Пліч-о-пліч: як у загальноосвітній школі навчаються діти з інвалідністю : [досвід львів. ЗНЗ № 82] / Ганна Бе­ловольченко // Без Бар’єрів. − 2017. − № 7/8 (квіт.). − С. 9.
 23. Білозерська І. О. Засадничі принципи роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] / І. О. Білозерська // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 2. − С. 18−31. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2012_3(2)__5
 24. Білоус С. Особливості організації навчання дітей з особ­ли­вими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних зак­ладах [Електронний ресурс] / С. Білоус, Л. Іванчук // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельн. гума­нітарно-пед. акад. – Хмель­ницький, 2014. − Вип. 17. − С. 20−25. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/0peddysk_2014_17_5
 25. Бобрицька В. І. Актуальні проблеми інклюзивної освіти в Ук­раїні [Електронний ресурс] / В. І. Бобрицька // Пед. процес: теорія і прак­тика. − 2015. − Вип. 5/6. − С. 7−11. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/pptp_2015_5-6_3
 26. Богданова Т. Індекс інклюзії вирушив до регіонів: зав­дяки цьому інструментові українські навчальні заклади розви­ва­ти­муться відповідно до інклюзивних цінностей / Тетяна Богданова // Освіта України − 2013. − 28 січ. (№ 4) − С. 6−7.
 27. Бойко В. О. Інклюзивна освіта: до питання визначення по­нят­тя та особливостей її запровадження [Електронний ресурс] / В. О. Бой­ко // Наук. зап. Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя. Се­рія: Пси­хол.-пед. науки. − 2012. − № 4. − С. 7−10. − Режим дос­ту­пу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nzspp_2012_4_3
 28. Бойко В. О. Соціально-педагогічне супроводження бать­ків уч­нів у процесі здійснення інклюзивного навчання в загально­освітній школі [Електронний ресурс] / В. О. Бойко // Наук. зап. Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя. Серія: Психол.-пед. науки. − 2014. − № 4. − С. 7−11. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nzspp_2014_4_3
 29. Болдирєва В. Е. Інтеграція та інклюзія як основні моделі нав­чання дітей з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] / В. Е. Болдирєва // Актуальні проблеми навчання та ви­хо­вання людей з особливими потребами : зб. наук. пр. / Відкрит. між­нар. ун-т розвитку людини «Україна». − К., 2012. − № 9 (11). − С. 10−17. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apnvlop_2012_9_3
 30. Бондар В. І. «Філософія сердечності» для особливої дити­ни : [інтерв’ю з дійсним членом НАПН України В. І. Бондарем / підгот. А. Пугач] // Рід. шк. − 2013. − № 8/9. − С. 77−80.
 31. Бондар В. І. Освітня інтеграція дітей з особливостями розвитку в розвинених країнах світу (кінець ХХ ст.) [Електронний ресурс] / В. І. Бондар // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 18−22. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_23_7
 32. Бондар В. І. Тенденції розвитку освіти дітей з психо­фі­зич­ними вадами в Європі та Україні [Електронний ресурс] / В. І. Бондар, В. М. Тищенко, В. В. Синьов // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (1). − С. 7−26. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ sp_2012_19(1)__3
 33. Бондар В. Чи приживеться північноамериканська модель ін­клюзії в Україні? / В. Бондар, В. Синьов, В. Тищенко // Рід. шк. − 2012. − № 8/9. − С. 20−27. − Бібліогр. в кінці ст.
 34. Бондар Т. І. Етапи розвитку інклюзивної освіти в США [Електронний ресурс] / Т. І. Бондар // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Педагогіка. Соц. робота. − 2015. − Вип. 37. − С. 16−20. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2015_37_6
 35. Бочелюк В. Й. Психологія людини з обмеженими можливостями : навч. посіб. для ВНЗ / В. Й. Бочелюк, А. В. Турубарова. − К. : Центр учб. літ., 2016. − 262 с.
 36. Буренко Г. М. Інклюзивна школа − ефективна школа [Елек­тронний ресурс] / Г. М. Буренко, В. І. Зінченко // Таврійськ. вісн. освіти. − 2015. − № 3. − С. 76−80. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Tvo_2015_3_15
 37. Василашко І. Проблеми інклюзивного навчання очима батьків / Ірина Василашко [та ін.] // Упр. освітою. − 2014. − № 15. − С. 10−33.
 38. Василенко О. М. Соціально-педагогічна робота з учнями з особ­ливими потребами в загальноосвітній школі інклюзивної орієн­тації [Електронний ресурс] / О. М. Василенко // Зб. наук. пр. Хмельн. ін.-ту соц. технологій Ун-ту «Україна». − 2012. − № 5. − С. 29−33. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2012_5_8
 39. Величко Д. В. Впровадження інклюзивної освіти в Україні [Електронний ресурс] / Д. В. Величко // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. − 2015. − Вип. 125. − С. 46−49. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_125_14
 40. Величко Д. В. Соціальна інклюзія в освіті [Електронний ресурс] / Д. В. Величко, С. В. Голумбевська // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. − 2015. − Вип. 130. − С. 292−295. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_130_69
 41. Вербенець А. А. Міжнародний досвід запровадження інклюзивної освіти / А. А. Вербенець // Педагогіка формування творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. шк. : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [голов. ред. Сущенко Т. І.]. − Запоріжжя, 2016. − Вип. 51. − С. 90−98.
 42. Вержиховська О. М. Теоретичні аспекти проблеми пси­хо­ло­гічної та педагогічної готовності дітей з порушеннями психо­фізичного розвитку до навчання у школі [Електронний ресурс] / О. М. Вер­жи­ховська, І. І. Ковальчук // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (1). − С. 26−34. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_ 20(1)__5
 43. Виговська О. Інклюзивна освіта − лакмусовий папірець якості педагогічної освіти: від школи для всіх до толерантного суспільства / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. − 2016. − № 4/6. − С. 62−81.
 44. Власенко О. Інклюзивна освіта: важко починати, але результат того вартий / О. Власенко // Директор шк. − 2016. − № 3/4. − С. 6−9.
 45. Власенко О. Інклюзія крокує по планеті / О. Власенко // Ди­рек­тор шк. − 2016. − № 9/10. − С. 10−20.
 46. Волкова Л. С. Теоретичні аспекти реалізації інклю­зив­ного навчання / Л. С. Волкова // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 11. − С. 3−4.
 47. Волобуева Н. А. Адаптация учащихся с ограниченными воз­можностями здоровья к обучению в начальной школе [Элект­ронный ресурс] / Н. А. Волобуева // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 31−33. − Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_23_11
 48. Волошина Т. А. Організація ефективного процесу впро­вад­жен­ня інклюзивної освіти через створення системи марке­тин­го-мо­ніторингових досліджень [Електронний ресурс] / Т. А. Воло­шина [та ін.] // Пед. альм. : зб. наук. пр. / Херсон. акад. неперерв. освіти. − Херсон, 2014. − Вип. 24. − С. 242−248. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ pedalm_2014_24_42
 49. Ворощук О. Інклюзивне навчання в загальноосвітній сільсь­кій школі [Електронний ресурс] / О. Ворощук // Гірська шк. Укр. Кар­пат. − 2014. − № 11. − С. 197−199. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ gsuk_2014_11_55
 50. Гаврилова Н. С. Інтеграції та інклюзії дітей з особливими ос­віт­німи потребами як актуальна проблема розвитку суспільства [Електронний ресурс] / Н. С. Гаврилова [та ін.] // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педаго­гіч­на. − 2012. − Вип. 18. − С. 95−102. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ sp_2012_18_14
 51. Гайворонюк Н. А. Особенности работы с детьми с ограни­чен­ными возможностями / Н. А. Гайворонюк // Практ. психологія та соц. робота. − 2012. − № 12. − С. 41−46.
 52. Ганжала І. Діти з особливими потребами. Психологічний супровід / Ірина Ганжала // Соц. педагог. − 2014. − № 3. − С. 53−55. − Бібліогр. в кінці ст.
 53. Гаращук К. В. Британський досвід диверсифікації типів се­редньої школи на засадах поєднання начал ринково орієнтованої та соціально інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / К. В. Га­ращук // Пед. науки: теорія, історія, інноваційні технології. − 2013. − № 5. − С. 3−11. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ pednauk_2013_5_3
 54. Герасимчук Л. Корекційний супровід виховання дітей з особ­ливими освітніми потребами / Л. Герасимчук // Дефектолог. − 2015. − № 9. − С. 11−14. ; Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 12. − С. 6−8.
 55. Гладун Т. О. Розбудова інклюзивної освіти в Україні як умова розвитку соціальної компетентності дітей з інвалідністю / Т. О. Гладун // Педагогіка формування творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. шк. : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [голов. ред. Сущенко Т. І.]. − Запоріжжя, 2016. − Вип. 48 (101). − С. 77−84.
 56. Глива Р. М. Інклюзивне навчання як фактор демокра­тич­ного перетворення муніципальної освіти [Електронний ресурс] / Р. М. Глива // Зб. наук. пр. Донецьк. держ. ун-ту управління. Серія: Держ. упр. − 2014. − Т. 15, вип. 291. − С. 326−335. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpdduu_du_2014_15_291_35
 57. Годовнікова Л. В. Психореабілітаційна робота з підліт­ка­ми, які мають обмежені можливості здоров’я в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / Л. В. Годовнікова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (1). − С. 58−66. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_20(1)__9
 58. Головань Л. Інклюзивна освіта для дітей з особливими освіт­німи потребами / Людмила Головань // Психолог. − 2012. − № 19. − С. 10−17.
 59. Гордійчук О. Всі діти − наші діти / Оксана Гордійчук // Поч. шк. − 2015. − № 10. − С. 62.
 60. Горобець С. С. Переваги та недоліки інклюзивного нав­чан­ня в загальноосвітніх та дошкільних закладах освіти / С. С. Го­ро­бець // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 2. − С. 2−5.
 61. Грейнджер У. Почему детей с инвалидностью нельзя жалеть и как интернаты калечат жизнь ребенка : [интервью с амер. экспертом Уэсом Грейнджером / провел Виталий Андроник] // Без Бар’єрів. − 2017. − № 13/14 (лип.). − С. 1, 13.
 62. Григоренко В. Л. Соціокультурна динаміка суспільства що­до соціального виховання дітей з інвалідністю: шлях до ін­клю­зив­ної освіти [Електронний ресурс] / В. Л. Григоренко, О. І. Рас­сказова // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. − Харків, 2015. − Вип. 48. − С. 190−202. − Режим дос­тупу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpkhnpu_ped_2015_48_23
 63. Гриневич Л. Рівність полягає в тому, щоб до кожного ста­витися особливо, а особливо − до наших дітей з особливими освіт­німи потребами : виступ на парламентських слуханнях на тему «Освіта, охо­рона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з пору­шеннями пси­хо­фізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирі­шення» / Лілія Гриневич // Рід. шк. − 2014. − № 7. − С. 6−7.
 64. Гриш Н. І. Діагностичний інструментарій роботи з особ­ли­вою дитиною та її батьками / Н. І. Гриш // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 12. − С. 20−21.
 65. Гриш Н. І. Працюємо з дітьми з особливими потребами / Н. І. Гриш // Дитина з особливими потребами. − 2017. − № 1. − С. 9−10.
 66. Гунько О. Особливості роботи з батьками дітей, які мають порушення у розвитку / О. Гунько // Дефектолог. − 2013. − № 12. − С. 9−10.
 67. Гурська О. Психолого-педагогічний супровід інклюзив­но­го навчання / Олена Гурська // Директор шк. − 2014. − № 10. − С. 16−33.
 68. Давиденко Г. В. Впровадження інклюзивної освіти у Ве­ли­кій Британії: проблеми, шляхи вирішення [Електронний ресурс] / Г. В. Да­виденко // Актуальні проблеми навчання та виховання лю­дей з особ­ливими потребами : зб. наук. пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку лю­дини «Україна» ; Ін-т вищ. освіти НАПН України ; Ін-т спец. пед. НАПН України. − К., 2014. − Вип. 11 (13). − С. 27−38. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apnvlop_2014_11_4
 69. Давиденко Г. В. Моделі та форми впровадження інклю­зив­ної освіти в рамках педагогічної інноватики [Електронний ресурс] / Г. В. Да­виденко // Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. − 2014. − Вип. 3. − С. 76−80. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_ 2014_3_15
 70. Данілавічютє Е. А. Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Е. А. Данілавічютє, С. В. Литовченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Ук­раїни, Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т спец. педагогіки НАПН Украї­ни ; [за ред. А. А. Колупаєвої]. − К. : Вид. група «А.С.К.», 2012. – 360 с. − (Серія «Інклюзивна освіта»). − Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua/ ieeditions/25/1/
 71. Данілавічютє Е. Закономірності виникнення, сутність та місце інклюзії у єдиній системі освіти в Україні / Еляна Даніла­ві­чютє // Дефектологія. − 2013. − № 1. − С. 2−8.
 72. Дашковська В. Досвід упровадження інклюзивного нав­чання / В. Дашковська // Шкіл. світ. − 2012. − № 34. − С. 5.
 73. Дегтяр Г. В. Психолого-педагогічний супровід дітей з особ­ли­вими потребами в інклюзивній освіті [Електронний ресурс] / Г. В. Дегтяр // Таврійськ. вісн. освіти. − 2015. − № 1. − С. 250−255. – Ре­жим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_1_44
 74. Дегтяренко Т. М. Карта корекційно-реабілітаційного суп­ро­воду осіб з особливими потребами / Т. М. Дегтяренко // Лого­пе­дія. − 2012. − № 2. − С. 23−28. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ logoped_2012_2_8
 75. Демидюк Т. Інклюзія: практичні аспекти й реалії : [роз­мова з заст. директора з навч. роботи ЗОШ І−ІІІ ступенів № 275 м. Києва Демидюк Тетяною / спілкувалася М. Швець] // Здоров’я та фіз. культура. − 2016. − № 2. − С. 14−17.
 76. Джонс Ф. Застосування методики ««Кращі практики для ін­клюзивної освіти» (КПІО) на рівні школи: досвід Флориди / Філіс Джонс // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2014. − № 2. − С. 19−27.
 77. Дзоз В. Методологические основы инклюзивного обра­зо­ва­ния [Электронный ресурс] / В. Дзоз // Вісн. ін-ту розвитку ди­ти­ни : зб. наук. пр. / НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія: Філософія. Педа­гогіка. Психологія. − К., 2012. − Вип. 25. − С. 30−35. − Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/85/14966-metodologicheskie-osnovy-inklyuzivnogo-obrazovaniya.html
 78. Дзоз В. На захист дитини має стати держава : виступ на парламентських слуханнях на тему «Освіта, охорона здоров’я та со­ціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного роз­витку: проблеми та шляхи їх вирішення» / Віталіна Дзоз // Рід. шк. − 2014. − № 7. − С. 11.
 79. Дзоз В. О. Методологічні основи інклюзії в системі без­пе­рерв­ної освіти [Електронний ресурс] / В. О. Дзоз, С. І. Трифанов // Гі­лея. − 2013. − Вип. 68 (№ 1). − С. 535−541. − Режим доступу: http://gileya.org/ download.php?id=87
 80. Дзоз В. О. Основні екзистенціали інклюзивної освіти [Елект­ронний ресурс] / В. О. Дзоз // Вісн. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Філосо­фія. − 2012. − Вип. 39. − С. 140−154. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/VKhnpu_filos_2012_39_15
 81. Дідоренко Ю. М. Особливості впровадження інклюзивної ос­ві­ти (на прикладі Сумської області) [Електронний ресурс] / Ю. М. Ді­доренко // Пед. науки: теорія, історія, інноваційні тех­но­логії. − 2014. − № 6. − С. 303−309. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_ 2014_6_36
 82. Дмитрієва О. А. Інклюзивна освіта в Швеції / О. А. Дмит­рієва // Шкіл. психологу. Усе для роботи. − 2012. − № 8. − С. 12−16. − Бібліогр. в кінці ст.
 83. Дмитрієнко І. Г. Психолого-медико-педагогічна консуль­тація та її роль у навчально-виховному процесі / І. Г. Дмитрієнко // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 3. − С. 2−3.
 84. Докторович М. Соціальна інтеграція дитини-інваліда в Ук­раїні: концепція, завдання, перспективи / М. Докторович, Н. Сул­та­нова // Соц. педагог. − 2012. − № 12. − С. 13−15.
 85. Дорошенко В. Психокорекційна діяльність психолога з діть­ми з обмеженими можливостями / В. Дорошенко // Психолог. − 2015. − № 17/18. − С. 72−74. − Бібліогр. в кінці ст.
 86. Дубейко Л. О. Діти з особливими освітніми потребами в за­гальноосвітньому навчальному закладі / Л. О. Дубейко // Ди­тина з особ­ли­вими потребами. − 2015. − № 1. − С. 6−7. ; Історія та пра­во­знавство. − 2014. − № 30. − С. 2−3 (Вкладка). ; Шкіл. психологу. Усе для роботи. − 2013. − № 3. − С. 2−6.
 87. Дубейко Л. Школярі з особливими освітніми потребами / Люд­­мила Дубейко // Психолог. − 2013. − № 9. − С. 46−49.
 88. Єжова Т. Є. Організаційно-педагогічні умови створення то­ле­рантного освітнього середовища інклюзивної школи [Елект­ронний ресурс] / Т. Є. Єжова // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». − К., 2012. − № 9. − С. 66−75. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apnvlop_ 2012_9_9
 89. Єжова Т. Є. Спеціальна й інклюзивна школи та право ди­тини на проживання в сім’ї [Електронний ресурс] / Т. Є. Єжова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педа­го­гіка та спец. пси­хологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 82−85. − Режим дос­тупу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2012_21_23
 90. Єсіпова Н. Інклюзивна освіта / Н. Єсіпова // Завуч. − 2014. − № 14. − С. 22−24 (Вкладка).
 91. Єфімова С. Інклюзивна освіта в теорії та практиці діяль­ності школи / Світлана Єфімова // Пед. думка. − 2012. − № 4. − С. 46−52.
 92. Журавльова Л. С. Аналіз зарубіжного досвіду з проблеми орга­нізації та змісту інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / Л. С. Жу­равльова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 108−111. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/ 123456789/7694
 93. Журомська Л. Програма психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії у ЗНЗ / Лілія Жу­ромська // Психолог. − 2015. − № 17/18. − С. 69−71.
 94. Загрева В. Основні завдання щодо забезпечення якісних освітніх послуг дітям з особливими потребами: досвід Волині / Валентина Загрева // Рід. шк. − 2014. − № 7. − С. 20−22.
 95. Задворнова О. М. Сучасний підхід до організації нав­чання особливих дітей / О. М. Задворнова // Дитина з особливими потре­ба­ми. − 2016. − № 11. − С. 2−5.
 96. Замашкіна О. Д. Ретроспектива проблеми інклюзивної освіти в Україні [Електронний ресурс] / О. Д. Замашкіна // Наук. вісн. Ізмаїл. держ. гуманітар. ун-ту. − 2013. − Вип. 32. − С. 61−65. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvidgu_2013_32_14
 97. Запорожан В. П. Навчання і виховання дітей із особли­вими потребами [Електронний ресурс] / В. П. Запорожан // Пед. вісн. − 2014. − № 4. − С. 44−46. − Режим доступу: http://oipopp.ed-sp.net/public/oipopp/ legacy/images/dok/pv/pv_4_2014.pdf
 98. Засенко В. В. Освіта «особливих» дітей: стан і перспек­тиви розвитку / В. В. Засенко // Педагогіка і психологія. − 2016. − № 4. − С. 19−23.
 99. Засенко В. В. Особливі діти: гарантування прав : [своїми дум­ками щодо майбутнього освіти дітей з особливими потребами ді­литься директор Ін-ту спец. педагогіки НАПН України В’ячеслав Ва­сильович Засенко] // Освіта України. − 2015. − 15 черв. (№ 24). − С. 10.
 100. Засенко В. Діти з особливими потребами: пріоритетні на­прями державної політики України в галузі освіти, соціального за­хисту й охорони здоров’я / В. Засенко, А. Колупаєва // Особлива дитина: нав­чання і виховання. − 2014. − № 3. − С. 20−29.
 101. Захарчук М. Є. Аналіз досвіду США в організації інклю­зив­ного навчання дітей загальноосвітньої школи [Електронний ре­сурс] / М. Є. Захарчук // Наук. зап. [Ніжин. держ. ун-ту ім. Ми­коли Гоголя]. Се­рія: Психолого-пед. науки. − 2012. − Вип 6. − С. 213−220. − Режим дос­тупу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_6_42
 102. Захарчук М. Є. Становлення та розвиток інклюзивної освіти у США [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Захарчук Мар’яна Євгенівна ; МОН України, ТНПУ ім. Володимира Гнатюка. − Тернопіль, 2013. − 22 с. − Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua: 8080/jspui/bitstream/123456789/3422/1/zah.pdf
 103. Здрагат С. Г. До питання формування індикаторів со­ціальної ефективності інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / С. Г. Здрагат // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [редкол.: Бех В. П. та ін.]. − Запоріжжя, 2015. − Вип. 67/68. − С. 66−71. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_ 2015_67-68_9
 104. Инклюзия по-новому: особенные дети пойдут в обычную школу, а интернаты изживут себя // Без Бар’єрів. − 2016. − № 11/12. − С. 6.
 105. Іванашко О. Є. Соціально-психологічна адаптація особис­тості в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / О. Є. Іва­нашко, Н. К. Вічалковська // Психологія: реальність і перспек­тиви : зб. наук. пр. / Рівн. держ. гуманітар. ун-т. − 2015. − Вип. 4. − С. 107−110. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2015_4_30
 106. Іванова О. Психолого-педагогічний супровід дітей із пси­хо­фізичними порушеннями / Олена Іванова, Олена Юрченко // Психолог. − 2013. − № 23. − С. 35−37.
 107. Інвалідність та суспільство [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / [кол. авт.: Байда Л. Ю. та ін. ; за заг. ред. Байди Л. Ю., Красюкової-Еннс О. В.]. − К., 2012. − 216 с. − Режим доступу: http://www.ussf. kiev.ua/ieeditions/36/1/
 108. Інвестиція у майбутнє : [матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару «Шляхи реалізації запровадження інклюзивного навчання у за­гальноосвітньому просторі»] / підгот. Наталія Кулик // Освіта України. − 2016. − 21 берез. (№ 11). − С. 12−14.
 109. Індекс інклюзії: загальноосвітній навчальний заклад [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Всеукр. фонд «Крок за кроком» ; Міжнар. фонд «Відродження» ; [упоряд.: Патрикеєва О. О. та ін. ; під заг. ред. Шинкаренко В. І.]. − К. : ТОВ «Вид. дім “Плеяди”», 2013. − 96 с. − Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/43/1/
 110. Індекс інклюзії: розвиток навчання та участі в життє­діяль­ності шкіл [Електронний ресурс] : посібник / [Тоні Бут] ; пер. з англ. − К.: ТОВ «Вид. дім “Плеяди”», 2015. − 190 с. − Режим доступу: http://www.ussf. kiev.ua/images/news/2015.09.03/2/IndexForInclusion.pdf
 111. Інклюзивна освіта в Україні: інновація чи профа­нація? : вірт. кругл. стіл // Упр. освітою. − 2015. − № 1. − С. 26−32.
 112. Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і бать­ків [Електронний ресурс] / уклад.: Н. В. Заєркова, А. О. Трей­тяк ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; Ін-т післядиплом. пед. освіти ; Наук.-метод. центр інклюз. освіти. − К., 2016. − 68 с. − Режим доступу: http://ud.org.ua/ images/pdf/SchoolForEveryone.pdf
 113. Інклюзивна освіта: важко починати, але результат того вар­тий // Директор шк. − 2016. − № 3/4. − С. 6−9.
 114. Інклюзивна освіта: навчання дітей з особливими освіт­ні­ми потребами // Завуч. − 2014. − № 3. − С. 1−4 (Вкладка).
 115. Інклюзивна освіта: основні положення // Директор шк. − 2016. − № 9/10. − С. 21−28.
 116. Інклюзивний ресурсний центр: досвід проекту [Елект­рон­ний ресурс] / Всеукр. фонд «Крок за кроком» ; Проект «Інклю­зивна освіта: крок за кроком» ; [уклад.: Каменщук Т. Д. та ін. ; під заг. ред. Со­фій Н. З.]. − К. : ТОВ «Вид. дім “Плеяди”», 2015. − 76 с. − (Серія «Інклю­зивна освіта: крок за кроком»). − Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua/ ieeditions/287/1/
 117. Кабанець М. М. Інклюзивна освіта як шлях до демокра­ти­зації суспільства [Електронний ресурс] / М. М. Кабанець // Сучасні інфор­маційні технології та інноваційні методики навчання у підго­товці фа­хівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. − Київ-Вінниця, 2012. − Вип. 29. − С. 209−214. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Sitimn_2012_29_37
 118. Кайдалова Г. П. Досвід зарубіжних країн у запровадженні інклюзивного навчання в Україні [Електронний ресурс] / Г. П. Кайдалова // Пед. науки: теорія, історія, інноваційні технології. − 2015. − № 6. − С. 108−116. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/pednauk_2015_6_17
 119. Калініченко І. О. Інклюзивна освіта. Теорія та практика / І. О. Калініченко // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 7. − С. 2.
 120. Калініченко І. О. Особливості формування інклюзивного ос­вітнього середовища для забезпечення всебічного розвитку ди­тини [Електронний ресурс] / І. О. Калініченко // Актуальні проб­леми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». − К., 2012. − № 9. − С. 120−126. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apnvlop_2012_9_15
 121. Калініченко І. О. Сучасні підходи до організації нав­чаль­но-виховного процесу в інклюзивних школах [Електронний ресурс] / Ірина Олександрівна Калініченко // Імідж сучасного педагога. − 2013. − № 3. − С. 44−46. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ isp_2013_3_15
 122. Калініченко І. Організація навчання та виховання дітей з особ­ливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних зак­ладах: методичні рекомендації / Ірина Калініченко // Завуч. − 2013. − № 16. − С. 12−17.
 123. Капсамун І. «Особливі» діти мають відчувати себе потріб­ни­ми : [про урочистості з нагоди початку нового навч. року в шк.-учас­ни­ках практ. наук.-пед. експерименту по впровадженню інклюз. освіти в За­поріз. обл.] / І. Капсамун // День. − 2016. − 2−3 верес. (№ 156/157). − С. 2.
 124. Кашуба Л. В. Роль ПМПК у розбудові інклюзивної освіти в Ук­раїні [Електронний ресурс] / Л. В. Кашуба, Л. П. Лепеха // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільськ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23. − С. 76−83. − Режим дос­тупу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_23(1)__11
 125. Київська В. В. Інклюзивна освіта. Проект «Рівний – рів­ному» / В. В. Київська, Ю. В. Пастухова // Упр. шк. − 2013. − № 13/14/15. − С. 71−80. − Бібліогр. в кінці ст.
 126. Кириченко С. В. Проблема можливої неуспішності обда­ро­ваних і талановитих учнів в інклюзивних класах Австралії [Електронний ресурс] / С. В. Кириченко // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. − 2015. − Вип. 125. − С. 391−396. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/VchdpuP_2015_125_97
 127. Клім-Клімашевська А. Освіта дітей з особливими потре­бами в умовах інклюзії: досвід Польщі / Анна Клім-Клімашевська // Рід. шк. − 2015. − № 3. − С. 72−74.
 128. Клімчук В. А. Впровадження інклюзивного навчання в Ук­раїні [Електронний ресурс] / В. А. Клімчук, М. Є. Чайковський // Зб. наук. пр. Хмельн. ін-ту соц. технологій Ун-ту «Україна». − 2014. − № 1. − С. 52−55. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Znpkhist_2014_1_14
 129. Клопота Є. А. Проблеми інклюзивної освіти в Україні [Елект­ронний ресурс] / Є. А. Клопота // Вісн. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Серія: Психологія. − 2013. − Вип. 45. − С. 94−101. – Ре­жим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_ 2013_45(2)__14
 130. Клопота О. А. Соціально-педагогічне забезпечення ефек­тив­ності процесу інтеграції в соціум дітей і молоді з обмеженими фі­зич­ни­ми можливостями / О. А. Клопота // Соціально-педагогічна робота в зак­ладах освіти інклюзивної орієнтації : тези доп. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 27 берез. 2012 р.). − Хмель­ницький : Хмельн. ін-т соц. технологій Ун-ту «Україна», 2012. − С. 100−103.
 131. Коваленко А. Новими шляхами інклюзивної освіти / Алі­на Коваленко // Майстер-клас. − 2017. − № 6. − С. 4−5.
 132. Коваленко В. Є. До питання побудови індивідуального нав­чаль­ного плану на дитину з особливими освітніми потребами у системі індивідуального навчання [Електронний ресурс] / В. Є. Ко­валенко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (1). − С. 114−121. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_19(1)__13
 133. Коваль Л. В. Здобутки та перспективи інклюзивної освіти в Ук­раїні за результатами соціологічного дослідження [Електронний ресурс] / Л. В. Коваль, О. М. Рубан // Освіта осіб з особливими потре­бами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 1. − С. 205−220. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2013_4(1)__27
 134. Ковтун Р. А. Особливості адаптації до стресу родини, що ви­ховує дитину з особливими потребами / Р. А. Ковтун // Онов­лення со­ціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націє­тво­рен­ня : тези доп. [Всеукр. наук. конф., 15 берез. 2013 р.] / Клас. приват. ун-т ; [члени редкол.: Огаренко В. М. та ін.]. − Запоріжжя : КПУ, 2013. − С. 81−82.
 135. Козачук М. В. Проблема інклюзії у масовій суспільній сві­домості [Електронний ресурс] / М. В. Козачук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. − Рівне, 2014. − Вип. 10. − С. 67−71. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2014_10_22
 136. Козлова Н. Упевнене майбутнє. Школа сприяння здо­ров’ю дітей з особливими потребами : [досвід] / Н. Козлова // Де­фек­то­лог. − 2013. − № 11. − С. 4−9.
 137. Козлюк О. А. Дитинство як соціальний феномен у кон­текс­ті інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / О. А. Козлюк // Онов­лення змісту, форм та методів навчання і виховання в зак­ладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. − Рівне, 2014. − Вип. 10. − С. 16−20. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ Ozfm_2014_10_7
 138. Колесник Т. Інклюзивній освіті в Україні − бути! : [досвід впровадження інклюз. освіти у НВК «Інтелект» (пгт Кушугум Запо­різ. обл.)] / Тетяна Колесник // Червон. промінь. − 2017. − 24 трав. (№ 37). − С. 3.
 139. Колишкін О. В. Особи з порушенням психофізичного роз­вит­ку в умовах інклюзивної освіти / О. В. Колишкін // Вступ до спе­ціаль­ності «Корекційна освіта» : навч. посіб. для ВНЗ / О. В. Ко­лишкін. − Суми : Унів. кн., 2016. − С. 254−277.
 140. Колишкін О. В. Система навчання та виховання дітей з по­рушенням психофізичного розвитку / О. В. Колишкін // Вступ до спе­ціальності «Корекційна освіта» : навч. посіб. для ВНЗ / О. В. Ко­лишкін. − Суми : Унів. кн., 2016. − С. 220−238.
 141. Колодна Н. Навчання дітей з особливими освітніми потре­ба­ми: психологічний супровід / Наталія Колодна // Завуч. − 2012. − № 9. − С. 34.
 142. Колупаєва А. А. Досвід реалізації інклюзивної освіти в краї­нах Європи / А. А. Колупаєва // Завуч. − 2013. − № 16. − С. 23−24 ; № 19. − С. 17−21.
 143. Колупаєва А. А. Професійне співробітництво в інклюзив­ному навчальному закладі [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / А. А. Ко­­лупаєва, Е. А. Данілавічютє, С. В. Литовченко ; М-во освіти і нау­ки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К. : Вид. група «АТОПОЛ», 2012. − 192 с. − (Серія «Інклюзивна освіта»). − Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua/ ieeditions/20/1/
 144. Колупаєва А. А. Стратегія сучасної освітньої політики: від сегрегації до інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / А. А. Ко­лупаєва // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбу­дови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2013. − Вип. 4, ч 1. − С. 187−194. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2013_4(1)__25
 145. Колупаєва А. А. Сучасна інклюзивна парадигма в освіті дітей з особливими потребами / А. А. Колупаєва, Л. В. Наконечна // Педагогіка і психологія. − 2017. − № 1. − С. 57−63.
 146. Колупаєва А. Інклюзивна освіта як модель соціального уст­рою [Електронний ресурс] / А. Колупаєва // Особлива дитина: навчання і ви­ховання. − 2014. − № 2. − С. 7−18. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/DLog_2014_2_3
 147. Колупаєва А. Освіта дітей з особливими потребами за ча­сів незалежності України: етапність у стратегічному вимірі / А. Ко­лупаєва, О. Таранченко // Особлива дитина: навчання і ви­хо­вання. − 2016. − № 3. − С. 7−18.
 148. Колупаєва А. Спеціальна освіта в Україні та модернізація ос­вітньої галузі / Алла Колупаєва // Особлива дитина: навчання і вихо­вання. − 2014. − № 3. − С. 7−12.
 149. Колупаєва А. А. Трансформаційно-інклюзивні процеси як основа реформування освіти осіб з особливими потребами [Елект­рон­ний ресурс] / А. А. Колупаєва // Освіта осіб з особливими пот­ребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2014. − Вип. 5. − С. 212−219. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2014_5_26
 150. Кольба В. Написання характеристики на дитину з особ­ли­вими потребами / В. Кольба // Дефектолог. − 2014. − № 4. − С. 5−7.
 151. Компанець Н. М. Використання програмово-методичного комплексу в організації психолого-педагогічного супроводу інклю­зії дитини з особливими освітніми потребами [Електронний ре­сурс] / Н. М. Компанець // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбу­до­ви : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. Педа­гогіки НАПН України ; ГО «Асоц. фахівців спец. та інклюз. освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 97−105. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2015_10_18
 152. Компанець Н. М. Організація превентивного етапу ін­клю­зив­ного навчання дітей з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] / Н. М. Компанець // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2013. − Вип. 4, ч 1. − С. 223−234. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2013_4(1)__29
 153. Корнієнко С. Інклюзивна освіта як пріоритетний напрям дер­жавної політики України у сфері освіти дітей з інвалідністю / С. Кор­нієнко // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові Украї­ни. − 2012. − № 2. − С. 226−231.
 154. Короденко М. Освіта з особливими потребами. У Верхов­ній Раді України обговорили потреби дітей з порушеннями психо­фізичного розвитку / Максим Короденко // Освіта України. − 2014. − 23 черв. (№ 23). − С. 7.
 155. Корсунська Л. І. Особливості роботи з батьками в умовах ін­клюзивного закладу / Л. І. Корсунська, А. О. Шаповал // Дитина з особ­ли­вими потребами. − 2016. − № 3. − С. 4−5.
 156. Котелянець Ю. С. Формування толерантного інклюзив­но­го середовища в початковій школі [Електронний ресурс] / Ю. С. Ко­те­ля­нець // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природо­корис­тування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія. − 2016. − Вип. 253. − С. 115−121. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ nvnau_ped_2016_253_21
 157. Кравцова Т. Розвиток інклюзивної освіти в історії віт­чиз­няної та зарубіжної педагогічної думки [Електронний ресурс] / Т. Крав­цова // Наук. зап. [Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Во­ло­ди­мира Винниченка]. Серія: Пед. науки. − 2012. − Вип. 112. − С. 203−211. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2012_ 112_28
 158. Кравченко Т. В. Формування інформаційних потоків у сис­те­мі партнерської взаємодії в процесі впровадження інклю­зивної освіти [Електронний ресурс] / Т. В. Кравченко // Наук. пр. [Чор­но­мор. держ. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могил. акад.»]. Серія: Економіка. − 2015. − Т. 265, вип. 253. − С. 95−99. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Npchduec_2015_265_25
 159. Кравчук  Н. Інклюзивна освіта в дії / Н. Кравчук, І. Кар­пенко // Директор шк. − 2013. − № 18. − С. 29−45.
 160. Кравчук Н. Інклюзивне навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах загальноосвітньої школи / Н. Крав­чук // Заступник директора шк. − 2016. − № 10. − С. 22−26.
 161. Країна 168 : [досвід київ. ЗНЗ № 168 із впровадження інклюз. навчання] / підгот. Наталія Кулик // Освіта України. − 2016. − 12 груд. (№ 49). − С. 8−9.
 162. Красняков Є. Парламентські слухання щодо питання освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення дітей з по­рушен­нями пси­хофізичного розвитку: аналіз представницького складу учасників / Є. Красняков, С. Кузнєцова // Рід. шк. − 2014. − № 7. − С. 29−31.
 163. Красняков Є. Формування та реалізація інклюзивної по­лі­тики у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами в Україні / Є. Крас­няков, В. Бурда // Віче. − 2013. − № 6. − С. 17−19.
 164. Кривоносова О. В. Інклюзивна освіта в Україні : (бібліогр. огляд нової літ.) / О. В. Кривоносова // Клас. керівник. − 2013. − № 23/24. − С. 2−8.
 165. Кривоносова О. В. Науковий доробок у галузі інклюзивної ос­віти в Україні : [огляд наук.-метод. посіб.] / О. В. Кривоносова, О. Ф. Фе­доренко // Дефектологія. − 2012. − № 3. − С. 11−16.
 166. Крижанівська О. П. Етимологія поняття «діти з особли­вими потребами» у вітчизняному освітньому просторі [Електрон­ний ресурс] / О. П. Крижанівська, О. О. Каленська // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ін-т». Політологія. Соціологія. Право. − 2012. − № 3. − С. 87−91. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/VKPI_soc_2012_3_16
 167. Крикун А. Психолого-педагогічні умови реалізації компе­тентнісного підходу в сучасній інклюзивній освіті / А. Крикун // Рід. шк. − 2013. − № 11. − С. 77−80.
 168. Кротенко В. І. Психологічний супровід батьків під час нав­чання дітей в інклюзивних класах [Електронний ресурс] / Вален­тина Іванівна Кротенко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­го­манова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 315−320. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/ handle/ 123456789/7591
 169. Кузава І. Б. Порівняльна характеристика термінів «інклю­зія» та «інтеграція» [Електронний ресурс] / І. Б. Кузава // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психо­логія. − 2012. − Вип. 21. − С. 149−153. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ Nchnpu_019_2012_21_40
 170. Кузьмін В. В. Науково-практичне забезпечення інклюзив­ної освіти в Україні / В. В. Кузьмін, М. О. Городько // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [редкол.: Бех В. П. та ін.]. − Запоріжжя, 2014. − Вип. 62. − С. 220−227.
 171. Кузьмінська Л. Д. Соціально-психологічні аспекти управ­ління інклюзивним навчанням у загальноосвітньому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Л. Д. Кузьмінська // Освіта та розви­ток обда­рованої особистості. − 2015. − № 9. − С. 29−32. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2015_9_8
 172. Кулик В. Проблеми спеціальної освіти. Відгук на статтю «Ще раз про інклюзію» / Володимир Кулик // Дефектолог. − 2017. − № 7. − С. 4−6. − Бібліогр.: 8 назв.
 173. Кулик Н. «Вілбрук» має бути зруйнований : [проблема інклюз. освіти в Україні] / Наталія Кулик // Освіта України. − 2016. − 15 лют. (№ 6). − С. 14−15.
 174. Кулик Н. Інклюзія − це причетність / Наталія Кулик // Ос­віта України. − 2015. − 25 трав. (№ 21). − С. 12−13.
 175. Кулик Н. Інклюзія на старті : [про пілот. проект впро­вад­ження інклюз. освіти у Запоріз. обл.] / Наталія Кулик // Освіта України. − 2016. − 5 верес. (№ 35). − С. 12−13.
 176. Кулик Н. Подорож у казку : [інклюз. освіта в Ізраїлі] / Наталія Кулик // Освіта в Україні. − 2015. − 20 квіт. (№ 16). − С. 13.
 177. Кулик Н. Спільна справа : [круглий стіл «Інклюзивне нав­чання в Україні: реалії та перспективи» під патронатом дружини Пре­зидента Марини Порошенко] / Наталія Кулик // Освіта України. − 2015. − 12 жовт. (№ 41). − С. 12−13.
 178. Кушинська Л. А. Інклюзивна освіта в Україні як форма реалізації міжнародних зобов’язань [Електронний ресурс] / Лариса Анатоліївна Кушинська // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 18, Економіка і право. − 2013. − Вип. 21. − С. 229−234. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/4723
 179. Лагодюк В. Ю. Організаційно-педагогічні умови інтегра­ції ді­тей із особливими потребами в загальноосвітній простір / В. Ю. Ла­годюк // Упр. шк. − 2016. − № 1/2/3. − С. 30−40. ; Дитина з особ­ливими потре­бами. − 2016. − № 5. − С. 2−6.
 180. Лазар В. Позитивні аспекти інклюзивної освіти / Во­лодимир Лазар // Пед. думка. − 2012. − № 1. − С. 72−74. ; Психолог. − 2013. − № 1. − С. 32−33.
 181. Лалак Н. Особливості управління загальноосвітнім нав­чальним закладом в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / Н. Лалак // Витоки пед. майстерності. Серія: Пед. нау­ки : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Пол­тава, 2012. − Вип. 9. − С. 121−125. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/vpm_2012_9_25
 182. Лалак Н. Шляхи впровадження інклюзії в роботу за­галь­ноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / Н. Лалак // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Педагогіка. Соц. робота. − 2012. − Вип. 25. − С. 107−109. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nvuuped_2012_25_36
 183. Лапін А. В. Огляд зарубіжного досвіду інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / А. В. Лапін // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 1. − С. 194−205. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2013_4(1)__26
 184. Лапшина І. С. Наукові засади управління інклюзивним освітнім простором / І. С. Лапшина // Педагогіка формування творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. шк. : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [голов. ред. ради Монаєнко А. О. ; голов. ред. Сущенко Т. І.]. − Запоріжжя : КПУ, 2012. − Вип. 24 (77). − С. 188−193. − Бібліогр.: 9 назв.
 185. Лебедєва С. О. Соціально-психологічна адаптація дітей з особ­ливими освітніми потребами в інклюзивному просторі школи [Елект­ронний ресурс] / С. О. Лебедєва // Освіта осіб з особ­ли­вими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 2. − С. 218−228. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2013_4(2)__27
 186. Левандовська-Кідонь Т. Інклюзивна освіта в польській сис­темі освіти − аналіз і роздуми [Електронний ресурс] / Т. Ле­вандовська-Кідонь, Б. Скалбаня // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. Серія «Педагогіка». − Дрогобич, 2016. − Вип. 2. − С. 144–154. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2016_ 2(34)__17
 187. Левун Н. І. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти та ха­рактеристика інклюзивного освітнього середовища [Електрон­ний ре­сурс] / Н. І. Левун // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Пе­да­гогіка і психологія : зб. наук. пр. / Крим. гуманітар. ун-т. − Ялта, 2013. − Вип. 40 (2). − С. 110−114. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_ 2013_40(2)__20
 188. Левченко Л. С. Розвиток інклюзивної освіти в Україні [Елект­ронний ресурс] / Л. С. Левченко // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. − 2015. − № 3. − С. 27−36. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/pednauk_2015_3_6
 189. Левчук С. Діти з особливими освітніми потребами: со­ціаль­но-психологічний супровід / С. Левчук, А. Штундер, Т. Ярова // Пси­холог. − 2012. − № 10. − С. 50−52.
 190. Литовченко О. В. Соціальна реабілітація дітей з особли­вими потребами як один із напрямів соціально-педагогічної діяль­ності по­за­шкільних навчальних закладів / О. В. Литовченко // Практ. пси­хологія та соц. робота. − 2013. − № 1. − С. 53−57.
 191. Литовченко С. В. Інклюзивне навчання дітей з особи­вими потребами: актуальні аспекти [Електронний ресурс] / С. В. Ли­тов­ченко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 1. − С. 89−91. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2012_3(1)__20
 192. Ліхачова О. All inclusive: соціальний проект : [до впровад­ження положень концепції розвитку інклюз. освіти] / Олеся Лі­хачова // Завуч. − 2015. − № 13. − С. 16−20.
 193. Логанов Є. Інклюзивна освіта зближує школярів : [пілот.  проект із розвитку інклюз. освіти у Запоріз. обл.] / Є. Логанов // Уряд. кур’єр. − 2016. − 29 лип. (№ 144). − С. 4.
 194. Логанов Є. На Запоріжжі створюють інклюзивні класи / Є. Ло­ганов // Уряд. кур’єр. − 2016. − 16 серп. (№ 153). − С. 4.
 195. Лоза С. Освітній простір для дітей з особливими потре­бами: реалії та перспективи / Світлана Лоза // Психолог. − 2013. − № 2. − С. 49−51.
 196. Лоза С. Психолого-педагогічне та клінічне вивчення дітей з особливими освітніми потребами / Світлана Лоза // Пси­холог. − 2013. − № 2. − С. 52−55.
 197. Лукіна Т. Реалізація державної освітньої політики щодо дітей з особливими освітніми потребами: зарубіжні підходи [Електронний ресурс] / Т. Лукіна, А. Шошова // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові Ук­раї­ни, Харків. регіон. ін.-т держ. упр. − Харків, 2014. − Вип. 3. − С. 96−101. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/apdyo_2014_3_23
 198. Лупарт Д. Шкільна реформа в Канаді: перехід від роз­діль­них систем освіти до інклюзивних шкіл / Д. Лупарт, Ч. Веб­бер // Сучас. шк. України. − 2014. − № 11. − С. 62−89.
 199. Лупінович К. С. Створення толерантного середовища в ін­клюзивному закладі освіти / К. С. Лупінович // Основні орієн­тири роз­витку системи освіти Запорізької області у 2013−2014 нав­чаль­ному році : метод. рек. / Департамент освіти і науки, молоді та спорту За­по­різ. обл. держ. адмін., КЗ «ЗОІППО» ЗОР ; [упоряд.: В. Я. Ястребова, Т. Г. Вє­розубова]. − Запоріжжя : Акцент Інвест-Трейд, 2013. − Ч. 1. − С. 55−60.
 200. Лупінович С. М. Співпраця батьків і педагогів у загально­освітньому закладі з інклюзивною формою навчання / С. М. Лупі­нович, І. Г. Марієва // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Во­лодимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. − 2013. − № 2. − С. 216−220. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2013_2_40
 201. Лупінович С. М. Створення корекційно-реабілітаційного розвивального середовища для дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу (практичний аспект) [Електронний ресурс] / С. М. Лупінович, І. Г. Марієва // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 25. − С. 102−107. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2014_25_16
 202. Луценко І. В. Організація діяльності психолого-педаго­гіч­ного консиліуму в інклюзивному навчальному закладі [Електрон­ний ресурс] / І. В. Луценко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи роз­бу­дови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педа­гогіки НАПН України ; ГО «Асоц. фахівців спец. та інклюз. освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 127−135. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2015_10_23
 203. Маланчій В. Організація роботи з дітьми з особливими освіт­німи потребами [Електронний ресурс] / Валентина Маланчій // Поч. шк. − 2014. − № 4. − С. 62−63. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Psh_2014_4_26
 204. Малафєєв М. Інклюзія добре, а спецшкола − краще / М. Ма­лафєєв // Дефектолог. − 2016. − № 3. − С. 9−10.
 205. Малишевська І. А. Інклюзивна освіта як соціально-педа­го­гічний феномен [Електронний ресурс] / І. А. Малишевська // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; ГО «Асоц. фахівців спец. та інклюз. освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 141−145. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2015_10_25
 206. Малишевська І. Інклюзивне освітнє середовище: генеза поняття / Ірина Малишевська // Особлива дитина: навчання і ви­хо­вання. − 2016. − № 3. − С. 19−26.
 207. Малік М. В. Специфіка діяльності загальноосвітнього нав­чального закладу інклюзивного типу [Електронний ресурс] / М. В. Малік // Наука і освіта. − 2014. − № 2. − С. 88−93. − Режим дос­тупу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_2_20
 208. Маматказін І. Інклюзивне навчання: система корекційно-розвивальної допомоги учням / Ігор Маматказін, Надія Манченко // Дефектолог. − 2017. − № 5. − С. 4−7.
 209. Маранчак Р. С. Інклюзивна освіта як одна із умов соці­альної адаптації дітей з особливими потребами [Електронний ресурс] / Р. С. Ма­ранчак, О. М. Василенко // Зб. наук. пр. Хмельн. ін-ту соц. технологій Ун-ту «Україна». − 2013. − № 2. − С. 128−132. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2013_2_26
 210. Мартиненко І. В. Індивідуальні освітні програми в умовах інклюзивного навчання (досвід Польщі) [Електронний ресурс] / І. В. Мар­тиненко, Н. В. Базима // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драго­манова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 171−174. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2012_21_46
 211. Мартинов В. Преференції інклюзивній освіті / В. Мартинов // Освіта. − 2013. − 13−20 листоп. (№ 48). − С. 4.
 212. Мартинчук О. В. Інклюзивна освіта: формування науко­вого тезаурусу [Електронний ресурс] / О. В. Мартинчук // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України,   Ін-т спец. педагогіки ; ГО «Асоц. фахівців спец. та інклюз. освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 145−154. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2015_10_26
 213. Мартинчук О. В. Розвиток освітньої інтеграції дітей з пси­хо­фізичними порушеннями [Електронний ресурс] / О. В. Мартинчук // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 150−155. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_23_46
 214. Мартинчук О. Інклюзивна педагогіка в контексті розвит­ку cучасного наукового знання про освіту [Електронний ресурс] / О. Мар­тинчук // Освітологія. − 2016. − № 5. − С. 147−151. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ocvit_2016_5_26
 215. Марченко В. «Інклюзивна освіта допоможе охопити ос­вітніми послугами всіх без винятку дітей» : [інтерв’ю із заст. голови Запоріз. обл. ради Владиславом Марченком / Олена Муха] // За­поріз. правда. − 2016. − 24 серп. (№ 33). − С. 5.
 216. Масловська Ю. С. Особливості формування мотивації до на­вчання в дітей з особливими потребами / Ю. С. Масловська // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 7. − С. 13−14.
 217. Масловська Ю. С. Психологічні аспекти інклюзивної ос­віти / Ю. С. Масловська, О. В. Козлітіна, Л. В. Туріщева // Упр. шк. − 2015. − № 22/23/24. − С. 91−95 ; № 25/26/27. − С. 76−95.
 218. Матвеєва Н. Реалізація інклюзивної моделі освіти в Ук­раїні: проблеми і перспективи [Електронний ресурс] / Н. Матвеєва // Гірська шк. Укр. Карпат. − 2015. − № 12/13. − С. 102−104. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2015_12-13_43
 219. Матвєєва Г. Інклюзивна освіта / Ганна Матвєєва // Дирек­тор шк. − 2016. − № 21/22. − С. 98−103.
 220. Мельничак С. В. Формування, розвиток та підвищення мотивації навчання учнів з особливими потребами / С. В. Мель­ничак // Дитина з особливими потребами. − 2017. − № 3. − С. 2−4.
 221. Мильнік С. В. Етапи формування індивідуального плану розвитку учнів з особливими освітніми потребами в загально­ос­вітньому навчальному закладі [Електронний ресурс] / С. В. Мильнік // Таврійськ. вісн. освіти. − 2016. − № 3. − С. 105−110. − Режим дос­тупу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2016_3_21
 222. Миронова С. Індивідуальний підхід до учнів в умовах інклюзивної освіти / С. С. Миронова // Заступник директора шк. − 2016. − № 10. − С. 27−34.
 223. Миронова С. П. Засоби корекційної роботи у навчально-ви­ховному процесі спеціальних та інклюзивних закладів [Елект­ронний ресурс] / С. П. Миронова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія : зб. наук. пр. − 2014. − Вип. 26. − С. 147−150. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/ 123456789/7704
 224. Миронова С. П. Погляди педагогів спеціальних закладів на проблеми інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / С. П. Ми­ронова, М. Г. Буйняк // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (2). − С. 16−23. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_ 23(2)__4
 225. Миськів Л. І. Медична та інтеграційна моделі освіти на шляху до становлення інклюзивного освітнього середовища [Електронний ресурс] / Л. І. Миськів // Наше право. − 2013. − № 11. − С. 31−35. − Режим дос­тупу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2013_11_7
 226. Митник О. Я. Психолого-педагогічні умови інклюзивного навчання у ЗНЗ [Електронний ресурс] / Олександр Якович Митник // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педа­гогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 152−156. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_26_34
 227. Михайліченко А. Ф. Включення дітей з особливими освіт­німи потребами в умови інклюзивного навчального закладу (для вчителів інклюзивних класів) / А. Ф. Михайліченко // Основні орієн­тири розвитку системи освіти Запорізької області у 2012−2013 навчальному році : метод. рек. / Упр. освіти і науки Запоріз. облдержадмін., КЗ «ЗОІППО» ЗОР ; [упоряд.: Ястребова В. Я., Вєрозубо­ва Т. Г.]. − Запоріжжя : Акцент Інвест-Трейд, 2012. − Ч. 1. − С. 165−169. − Бібліогр.: 6 назв.
 228. Мігалуш А. О. Світові стратегії інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами: соціально-історичний аспект [Електронний ресурс] / А. О. Мігалуш // Вісн. Нац. техн. ун-ту Ук­раїни «Київ. політехн. ін-т». Політологія. Соціологія. Право. − 2013. − № 1. − С. 75−80. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VKPI_ soc_ 2013_1_14
 229. Міщик Л. І. Інклюзивна освіта як умова соціалізації ді­тей-інвалідів у процесі навчання [Електронний ресурс] / Л. І. Міщик // Зб. наук. пр. Хмельн. ін-ту соц. технологій Ун-ту «Україна». − 2012. − № 5. − С. 139−142. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_ 2012_5_32
 230. Моклович Ю. Я. Інклюзивна форма освіти: досвід колек­тиву загальноосвітнього навчального закладу / Ю. Я. Моклович // Дефек­то­логія. Особлива дитина: навчання і виховання − 2013. − № 1. − С. 40−44.
 231. Момоток Т. П. Створення умов навчання дітей з особ­ли­вими потребами в закладах освіти [Електронний ресурс] / Т. П. Мо­моток // Пед. вісн. − 2012. − № 3. − С. 78−79. − Режим доступу: http://osvita.smila. com/metodychni-rekomendaciji/989-stvorennja-umov-navchannja-ditej-z-osoblyvymy-potrebamy-v-zakladah-osvity
 232. Москалюк А. П. Проблеми психолого-педагогічного супро­воду дітей з особливими потребами в умовах ЗНЗ / А. П. Мос­калюк // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 6. − С. 2−4.
 233. Музиченко Я. Кому потрібні «особливі» школярики? Як впро­ваджується в Україні інклюзивна освіта / Я. Музиченко // Ук­раїна молода. − 2012. − 11 жовт. (№ 151). − С. 12−13.
 234. Мурзенко Н. Організація навчання дітей з особливими освіт­німи потребами : (матеріали наук.-практ. семінару) / Н. Мур­зенко // Завуч. − 2014. − № 3. − С. 14−17 (Вкладка).
 235. Нагорна О. Діти з особливими освітніми потребами: особ­ливості корекційно-виховної роботи / О. Нагорна // Поч. ос­віта. − 2012. − № 43. − С. 2−8.
 236. Назаренко Л. М. Управління процесом упровадження ін­клю­зивної освіти [Електронний ресурс] / Л. М. Назаренко, О. С. Під­гатець // Таврійськ. вісн. освіти. − 2014. − № 1. − С. 42−47. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2014_1(2)__9
 237. Назарова Н. М. Монтессори-педагогика: от Эдуарда Се­гена к инклюзивному обучению [Электронный ресурс] / Н. М. Наза­рова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 147−152. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_28_33
 238. Наконечна Л. Прогностичний потенціал компаративного педагогічного дослідження інклюзивної освіти в країнах Північної Америки та України / Лариса Наконечна // Особлива дитина: навчання і ви­ховання. − 2017. − № 2. − С. 34−41. − Бібліогр.: 8 назв.
 239. Недомовна В. Діти з особливими потребами: психолого-педа­гогічний супровід в умовах загальноосвітнього закладу / Вален­тина Недомовна // Директор шк. − 2016. − № 9/10. − С. 97−100.
 240. Недомовна В. Інклюзія − вимога часу. Перші кроки до ін­клюзії / В. Недомовна // Директор шк. − 2016. − № 9/10. − С. 29−35.
 241. Недомовна В. Успішна інклюзивна освіта: співпраця бать­ківської спільноти та школи / Валентина Недомовна // Дирек­тор шк. − 2016. − № 1/2. − С. 12−19.
 242. Нестайко І. Концептуальні основи інклюзивного нав­чання [Електронний ресурс] / І. Нестайко // Психолого-педагогічні проб­леми сіл. шк. : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. − Умань, 2013. − Вип. 47. − С. 301−307. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Ppps_2013_47_49
 243. Нестеренко Г. Аксіологія інклюзивної освіти та педагогіки гетерогенності [Електронний ресурс] / Г. Нестеренко // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. − 2016. − № 2. − С. 53−66. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2016_2_6
 244. Нечипоренко В. Організація інклюзивного навчання дітей і молоді з особливими освітніми потребами / В. Нечипоренко // Ди­ректор шк. − 2016. − № 9/10. − С. 41−71.
 245. Ночовка В. І. Проект навчального закладу з впровадь­ження інклюзивної освіти «увійти у світ разом» [Електронний ресурс] / В. І. Но­човка, О. М. Тимощук // Освіта та розвиток обдарованої особистості. − 2013. − № 6. − С. 90−95. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Otros_2013_6_15
 246. Огаркова Т. Життя європейців: «інклюзивне» навчання ді­тей з особливими потребами в Німеччині / Тетяна Огаркова // Упр. освітою. − 2014. − № 22. − С. 30−35. ; Майстер-клас. − 2017. − № 3. − С. 4−5.
 247. Ольшевський В. Проектний метод: ефективний спосіб навчання у спеціальних школах / Володимир Ольшевський // Сучас. шк. України. − 2017. − № 7. − С. 27−31. − Бібліогр.: 6 назв.
 248. Осипчук Н. Цей крихкий світ дитинства : [відбулася Все­укр. конф. «Сучасні підходи до організації роботи з дітьми, що мають особ­ливі потреби»] / Н. Осипчук // Освіта. − 2013. − 3−10 квіт. (№ 17). − С. 10−11.
 249. Основи інклюзивної освіти [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України ; [за заг. ред. Колупаєвої А. А.]. − К. : [«А.С.К.», 2012]. − 308 с. − (Серія «Інклюзивна освіта»). − Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua/ ieeditions/17/1/
 250. Особливі діти − особливе навчання // Директор шк. − 2016. − № 9/10. − С. 92−96.
 251. Особливі діти в умовах загальноосвітньої школи (досвід зак­ладів освіти Дніпровського району м. Києва) [Електронний ре­сурс] : практ.-метод. посіб. / Упр. освіти Дніпров. райдержадмін. в м. Києві, Район. наук.-метод. центр ; Всеукр. фонд «Крок за кроком» ; [упоряд. Сидоренко Н. А.]. − К. : РНМЦ Дніпров. р-ну, 2015. − 64 с. − Режим доступу: http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/ Osoblivi_ditu_ Posibnuk_2015.pdf
 252. Особливості впровадження інклюзивного навчання в ос­віт­ній простір / Л. Д. Олешко [та ін.] // Безпека життєдіяльності. − 2016. − № 12. − С. 7−8.
 253. Остапйовська І. Діагностика обдарованості в умовах інклюзив­ного підходу [Електронний ресурс] / І. Остапйовська // Пед. часопис Волині. − 2016. − № 1. − С. 111−116. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/pchv_2016_1_23
 254. Островська К. Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Ук­раїні: комплексний підхід / Островська Катерина // Без Бар’єрів. − 2017. − № 5/6 (берез.) − С. 3.
 255. Охріменко Ю. «Працювати разом» : [інтерв’ю з голов. спеціалістом від. освіти дітей з особливими потребами М-ва освіти і науки України Юлією Охріменко / спілкувалася Наталя Кулик] // Освіта України. − 2015.- 27 квіт. (№ 17).- С. 7.
 256. Паливода І. Інклюзія як шлях у суспільство. Соціальна адап­тація дітей з особливими освітніми потребами / Інна Паливода, Ольга Чічікало, Тамара Луценко // Методист. − 2015. − № 3. − С. 39−50.
 257. Пантелеєв Є. На Запоріжжі стартував пілотний для України освітній проект [із розвитку інклюз. освіт. средовища] / Є. Пантелеєв // Запороз. Січ. − 2016. − 26 лип. (№ 134). − С. 2.
 258. Панченко Т. Л. Психологічна безпека інклюзивного ос­вітньо­го середовища [Електронний ресурс] / Т. Л. Панченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психолог­гія. − 2014. − Вип. 28. − С. 327−332. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2014_28_71
 259. Паньковець Т. Сім’я в навчально-реабілітаційному прос­торі / Т. Паньковець // Завуч. − 2015. − № 13. − С. 23−38.
 260. Пастухова Ю. В. Інклюзивна освіта. Проект «Рівний-рів­ному» / Ю. В. Пастухова, В. В. Київська // Упр. шк. − 2013. − № 13/15. − С. 71−80.
 261. Пацай Т. Алгоритм роботи фахівців ПМПК: методичні рекомендації на допомогу керівникам навчальних закладів, педагогічним працівникам, батькам / Т. Пацай // Дефектолог. − 2017. − № 1. − С. 6−20.
 262. Пацай Т. Організація та проведення інклюзивного нав­чання: методичні рекомендації на допомогу керівникам навчальних закладів, педагогічним працівникам, батькам / Т. Пацай // Дефектолог. − 2017. − № 2. − С. 8−23.
 263. Перспективи інклюзії : [до 2020 р. учнів зі спец. шкіл поступово переведуть до інклюз. класів ЗНЗ] // Освіта України. − 2016. – 31 жовт. − С. 2.
 264. Перхун Л. В. Формування особистості дитини у системі інклюзивної освіти Франції [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Перхун Леся Василівна ; МОН України, ДДПУ ім. Івана Франка. − Дрогобич, 2017. − 25 с. − Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/wp-content/uploads/2015/09/aref-perxun-l.v.-20.03.17.doc
 265. Петрик І. Психолого-педагогічний супровід дітей з особ­ливими потребами та їх родин / І. Петрик // Дефектологія. Особ­лива дитина: навчання і виховання. − 2013. − № 1. − С. 43.
 266. Петрова Я. Інклюзивна освіта: плюси і мінуси експери­мен­тальної програми : [досвід Запоріз. обл.] / Я. Петрова // Без Бар’є­рів. − 2016. − № 17/18 (верес.). − С. 14.
 267. Петух О. В. «Українська» інклюзія: її місце та роль в освіті / О. В. Петух // Упр. шк. − 2015. − № 19/20/21. − С. 36−37.
 268. Петух О. В. Психолого-педагогічні засади комплексної реа­білітації дітей із особливими потребами / О. В. Петух // Упр. шк. − 2013. − № 4/5/6. − С. 11−15. − Бібліогр. в кінці ст.
 269. Підтримай себе − підтримай дитину: путівник для батьків дітей з особливими потребами [Електронний ресурс] : метод. мате­ріали / Проект «Інклюзивна освіта: крок за кроком» ; Всеукр. фонд «Крок за кроком» ; [уклад. Софій Н. З.]. − К. : ТОВ «Вид. дім “Плеяди”», 2015. – 34 с. − (Серія «Інклюзивна освіта: крок за кро­ком»). − Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/272/1/
 270. Пісоцька М. Е. Теоретичні питання інклюзивної освіти [Елект­ронний ресурс] / М. Е. Пісоцька // Педагогіка та психо­ло­гія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. − Харків, 2014. − Вип. 45. − С. 153−159. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkhnpu_ped_2014_45_18
 271. Планування, спрямоване на кожного учня [Електронний ре­сурс] : посібник з розроблення та впровадження індивідуальних нав­чаль­них планів. − К. : [Паливода А. В.], 2012. − 86 с. − Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/40/1/
 272. Подлісецька Л. В. Психолого-педагогічний супровід дітей з особ­­ливими потребами в умовах інклюзивного навчання / Л. В. Под­лісецька, І. А. Козяр-Кмітевич // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 4. − С. 27−31.
 273. Позднякова-Кирбят’єва Е. Г. Сутність та соціокультурні ас­пекти реабілітаційної функції в освіті / Е. Г. Позднякова-Кир­бят’єва // Соціокультурні аспекти диференціації середньої ос­ві­ти : монографія / Е. Г. Позднякова-Кирбят’єва ; Держ. вищ. навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т» М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. − Запоріжжя : [ЗНУ], 2012. − С. 158−161.
 274. Поліхроніді А. Г. Створення інклюзивного освітнього середовища в сучасних навчальних закладах [Електронний ресурс] / А. Г. Поліхроніді // Наука і освіта. − 2016. − № 6. − С. 82−85. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2016_6_16
 275. Поліщук О. Адаптація дітей з особливими потребами / О. По­ліщук // Відкрит. урок: розробки, технології, досвід. − 2014. − № 9. − С. 42−48.
 276. Полуляшенко М. С. Значення клінічного підходу та його вплив на процеси діагностики, корекції та навчання дітей з психофі­зичними вадами [Електронний ресурс] / М. С. Полуляшенко // Наук. ча­соп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педа­го­гіка та спец. пси­хологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 194−197. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_23_59
 277. Польовик О. В. Досвід соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами в інтегрованих та інклюзивних загальноос­віт­ніх школах м. Хмельницького [Електронний ресурс] / О. В. Польовик // Зб. наук. пр. Хмельн. ін-ту соц. технологій Ун-ту «Україна». − 2015. − № 11. − С. 59−62. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_ 2015_11_16
 278. Пономаренко К. Инклюзия в школе «Основа» : [открыт инклюз. класс в запорож. шк.] / Катерина Пономаренко // МИГ. − 2016. − 17 нояб. (№ 46). − С. 34.
 279. Пономарьова Г. Інклюзивна освіта: українські реалії / Г. Пономарьова // Шк. світ. − 2012. − № 7. − С. 3−4.
 280. Попелюшко Р. П. Психолого-педагогічний супровід дітей з особ­ливими потребами в інклюзивному навчанні [Електронний ре­сурс] / Р. П. Попелюшко // Зб. наук. пр. Хмельн. ін-ту соц. техно­логій Ун-ту «Україна». − 2014. − № 1. − С. 109−113. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Znpkhist_2014_1_25
 281. Потамошнєва О. М. Сучасний стан розвитку інклюзивної освіти в Харківському регіоні [Електронний ресурс] / О. М. По­та­мошнєва // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія: Соц. комунікації. − 2014. − № 1143, вип. 6. − С. 17−20. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/VKhISK_2014_1143_6_5
 282. Потимко О. З. Ресурсний центр освітніх інформаційних тех­но­логій для осіб з особливими потребами Національного уні­вер­ситету «Львівська політехніка»: становлення та діяльність / О. З. По­тимко, В. В. Па­січник ; МОН України, Нац. ун-т «Львів. Полі­техніка». – Львів ; К. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. − 76 с. : іл.
 283. Працюємо разом: дитина з особливими потребами в школі [Електронний ресурс] : довідник для батьків : досвід Канади. − К. : [Паливода А. В.], 2012. − 50 с. − Режим досвіду: http://www.ussf.kiev.ua/ ieeditions/42/1/
 284. Пристосування шкільних приміщень до потреб дітей з особ­ливостями психофізичного розвитку // Директор шк. − 2016. − № 9/10. − С. 36−40.
 285. Присяжнюк К. Діти з особливими потребами в загально­ос­вітній школі: технологія соціально-педагогічного супроводу / Кате­рина Присяжнюк // Соц. педагог. − 2013. − № 7. − С. 21−22.
 286. Проценко О. Умови забезпечення якості інклюзивної ос­віти у загальноосвітньому навчальному закладі [Електронний ре­сурс] / О. Проценко, Л. Борисенко // Молодь і ринок. − 2015. − № 11. − С. 111−115. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_ 2015_11_25
 287. Прядко Л. О. Врахування специфіки порушень розвитку учнів з особливими освітніми потребами у реалізації інклюзивного навчання / Л. О. Прядко // Педагогіка формування творч. особис­тості у вищ. і за­гальноосвіт. шк. : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [голова ред. ради А. О. Монаєнко ; редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. − Запоріжжя, 2015. − Вип. 45. − С. 368−372.
 288. Пугач І. В. Розвиток інтелекту особливих дітей / І. В. Пугач // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 4. − С. 8−15.
 289. Пулінець Т. Роль родинного виховання у формуванні осо­бис­тості дитини з особливими освітніми потребами / Т. Пулінець // Соц. педагог. − 2013. − № 2. − С. 50−52.
 290. Пушкар Т. П. Актуальні питання впровадження інтегро­ва­ної та інклюзивної освіти в сучасній Україні [Електронний ресурс] / Т. П. Пуш­кар // Зб. наук. пр. Хмельн. ін-ту соц. технологій Ун-ту «Ук­раїна». − 2012. − № 6. − С. 150−153. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ Znpkhist_2012_6_37
 291. Рассказова О. І. Класний колектив як осередок соціальної взаємодії учнів в умовах інклюзивного навчання / О. І. Рассказова // Педагогіка формування творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. шк. : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т; [голова ред. ради Монаєн­ко А. О. ; голов. ред. Сущенко Т. І.]. − Запоріжжя, 2013. − Вип. 29. − С. 465−471.
 292. Редіна В. А. Інклюзивна освіта в системі Малої академії наук: із досвіду роботи КЗ «Харківська обласна станція юних ту­ристів» [Електронний ресурс] / В. А. Редіна, А. В. Мисюкевич // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія: Соц. комунікації. − 2014. − № 1143, Вип. 6. − С. 20−23. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/VKhISK_2014_1143_6_6
 293. Ремпель Ж. О. Технології інформаційної підтримки інклюзив­ної освіти як необхідна умова її успішного впровадження / Ж. О. Ремпель // Педагогічні науки та освіта : зб. наук. пр. ЗОІППО / [редкол.: В. В. Паш­ков (голов. ред.) та ін.]. − Запоріжжя : Кругозір, 2014. − Вип. XIV−XV. − С. 238−244.
 294. Решняк І. Упровадження моделей інтегрованого та інклюзивного навчання в освітній простір спеціального навчального закладу / І. Решняк // Дефектолог. − 2012. − № 12. − С. 12−15.
 295. Родненок М. Інклюзивна освіта: за результатами моні­торингу / М. Родненок // Упр. освітою. − 2012. − № 16. − С. 12−17.
 296. Розвиток інклюзивного середовища : [у Запоріз. обл. стар­тує пілот. експеримент із розвитку інклюз. освіти] // Освіта України. − 2016. − 25 лип. (№ 29). − С. 2.
 297. Розпочато національний рух «За інклюзивну освіту в Ук­раїні!» : [відбувся спец. тренінг «Інклюзивна освіта − рівень свідомості нації» в п’яти регіонах України] // Без Бар’єрів. − 2017. − № 11/12. − С. 7.
 298. Романовська Д. Інклюзивне навчання в школах: методологія психологічного супроводу / Діана Романовська // Психолог. − 2012. − № 21. − С. 39−41.
 299. Романцов С. Виховання дитини з особливими освітніми потребами: переваги позашкільної освіти / С. Романцов // Поза­шкілля. − 2013. − № 2. − С. 14−18.
 300. Романцов С. Упровадження інклюзивної освіти в діяль­ність ПНЗ / С. Романцов // Позашкілля. − 2015. − № 2. − С.18−24.
 301. Савчук З. Психологічна готовність учителя до роботи в інклюзивному просторі: теоретичний аспект / Зоряна Савчук, Лілія Москалюк // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2017. − № 2. − С. 42−47. − Бібліогр.: 11 назв.
 302. Савчук Л. Навчання в інклюзивному класі: особливості організації / Людмила Савчук // Психолог. − 2014. − № 2. − С. 40−48.
 303. Садова І. Проблеми та перспективи впровадження інклю­зивної освіти в Україні [Електронний ресурс] / І. Садова // Молодь і ри­нок. − 2015. − № 9. − С. 77−81. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Mir_2015_9_18
 304. Сак Т. В. Диференційований підхід до навчання учнів з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] / Т. В. Сак // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. пе­да­гогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 215−219. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_26_46
 305. Сак Т. В. Навчальне середовище інклюзивного класу [Елект­ронний ресурс] / Т. В. Сак // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­го­манова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 243−246. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2012_21_64
 306. Сак Т. В. Новий державний стандарт початкової загальної ос­віти для дітей з особливими освітніми потребами: проблема оціню­вання навчальних досягнень [Електронний ресурс] / Т. В. Сак // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 208−212. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_24_47
 307. Сак Т. В. Оцінювання навчальних досягнень учнів з особ­ли­вими освітніми потребами в інклюзивному класі: сутність, інструмен­­тарій [Електронний ресурс] / Т. В. Сак // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хо­логія. − 2011. − Вип. 17. − С. 362−364. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2011_17_91
 308. Сак Т. В. Проблема реалізації корекційного навчання учнів з особ­ливими освітніми потребами в інклюзивному класі [Елект­ронний ре­сурс] / Т. В. Сак, Р. Г. Процюк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Се­рія 19, Корекц. педагогіка та спец. психо­ло­гія. − 2013. − Вип. 23. − С. 388−390. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_23_116
 309. Сак Т. В. Психолого-педагогічні складові навчального се­ре­довища в інклюзивному класі [Електронний ресурс] / Т. В. Сак // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 1. − С. 145−149. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2012_ 3(1)__30
 310. Сак Т. Індивідуалізація навчання учнів з особливими освіт­німи потребами в інклюзивному класі / Тамара Сак // Особ­лива дитина: навчання і виховання. − 2014. − № 4. − С. 18−23.
 311. Сак Т. Організація співпраці в інклюзивному класі / Тамара Сак // Дефектологія. − 2013. − № 4. − С. 19−22. − Бібліогр. в кінці ст.
 312. Сак Т. Психологічні умови реалізації державного стан­дар­ту початкової загальної освіти для дітей з особливими освіт­німи потребами / Тамара Сак // Дефектологія. − 2013. − № 2. − С. 3−6.
 313. Салійчук О. Корекційно-розвивальна робота в інклюзив­ному класі / Ольга Салійчук // Поч. освіта. − 2013. − № 41/43. − С. 2−12.
 314. Сварник М. Інклюзивна освіта в Україні: попередній аналіз ситуації [Електронний ресурс] / Микола Сварник. − К. : [Б. в.], 2013. − [14] с. − Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua/ ieeditions/ 31/1/
 315. Светлакова О. Ю. Індекс інклюзії як система оцінки якос­ті інклюзивної освіти для дітей з особливостями психофі­зич­ного розвитку [Електронний ресурс] / О. Ю. Светлакова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (1). − С. 217−225. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpkp_sp_2012_20(1)__28
 316. Семак С. М. Інклюзивна освіта: сутність, поняття, термі­но­логія [Електронний ресурс] / С. М. Семак // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педа­го­гічна. − 2012. − Вип. 19 (1). − С. 242−251. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpkp_sp_2012_19(1)__28
 317. Семак С. М. Наступність дошкільної та початкової освіти в організації інклюзивного навчання для дітей з особливими освіт­німи потребами / С. М. Семак // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 3. − С. 2−4.
 318. Сержук В. Школа − для всіх дітей : [приклад роботи біло­цер­ків. шкіл з дітьми з особливими потребами] / В. Сержук // Від­крит. урок: розробки, технології, досвід. − 2015. − № 9/10. − С. 16−17.
 319. Сироватко О. Системний психолого-педагогічний супро­від дітей в умовах інклюзивного навчання / О. Сироватко, Ю. Чемо­дурова // Психолог. - 2013. − № 15/16. − С. 62−69.
 320. Сілявіна Ю. С. Соціально-педагогічний супровід вихован­ців з особливими освітніми потребами в умовах навчально-реа­бі­літа­цій­ного центру [Електронний ресурс] / Ю. С. Сілявіна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психо­логія. − 2014. − Вип. 25. − С. 184−196. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ Nchnpu_019_2014_25_26
 321. Скиба Т. Ю. Сучасний погляд на спеціальну освіту в умо­вах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / Т. Ю. Ски­ба, Л. С. Лев­ченко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (1). − С. 251−258. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_19(1)__29
 322. Склянська О. Служба раннього втручання: модель комп­лекс­ної допомоги сім’ям, які мають дітей з особливими освітніми потре­бами / Ольга Склянська // Психолог. − 2012. − № 19. − С. 36−40.
 323. Скляр С. ПМПК як ресурсний центр допомоги дітям / Світ­лана Скляр // Дефектолог. − 2015. − № 6. − С. 5−6.
 324. Слободенюк Л. І. Психологічний супровід інклюзивного навчання в початковій школі [Електронний ресурс] / Л. І. Слободенюк, Н. М. Петрова // Таврійськ. вісн. освіти. − 2015. − № 4. − С. 252−260. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_4_46
 325. Слободянюк Н. Пристосування шкільних приміщень до потреб дітей з особливостями психофізичного розвитку / Н. Сло­бодянюк // Директор шк. − 2016. − № 9/10. − С. 36−40.
 326. Слободянюк Н. Створення модельного центру інклю­зив­ної освіти в загальноосвітньому навчальному закладі / Наталія Слободянюк // Директор шк. − 2014. − № 10. − С. 34−40.
 327. Смешнова А. В. Інклюзивна освіта як сучасна модель нав­чання [Електронний ресурс] / А. В. Смешнова // Імідж сучасного педа­гога. − 2015. − № 3. − С. 51−53. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ isp_2015_3_16
 328. Соболєва Н. П. Інноваційний проект «Школа для всіх» / Н. П. Со­болєва // Концепції та програми розвитку школи / уклад. В. В. Гри­гораш. − Харків : Вид. група «Основа», 2017. − С. 124−143. ; Упр. шк. − 2012. − № 22/23/24. − С. 42−52. − Бібліогр. в кінці ст.
 329. Соколенко В. Психолого-педагогічні рекомендації щодо орга­ні­зації корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими потре­бами / Валентина Соколенко // Пед. думка. − 2013. − № 3. − С. 55−60.
 330. Соліна А. Діти з особливими потребами. Рекомендації щодо організації роботи у загальноосвітньому навчальному закладі / А. Со­ліна // Завуч. − 2014. − № 3. − С. 5−13 (Вкладка).
 331. Сосницька Н. Л. Концептуальна модель науково-педа­го­гічних досліджень інклюзивних процесів [Електронний ресурс] / Н. Л. Сос­ниць­ка // Укр. пед. журн. − 2016. − № 2. − С. 93−103. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2016_2_15
 332. Софій Н. «Індекс інклюзії», або Наскільки ми розуміємо інклюзивну освіту?» / Наталія Софій // Упр. освітою. − 2012. − № 5. − С. 19−22 ; № 7. − С. 18−21.
 333. Софій Н. З. Залучення батьків до процесу оцінювання нав­чальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в умо­вах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / Н. З. Софій // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / Ін-т спец. педагогіки НАПН ; за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 2. − С. 312−320. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2013_4(2)__38
 334. Софій Н. З. Особливості викладання в інклюзивному нав­чальному середовищі: практика спільного викладання [Електронний ресурс] / Н. З. Софій // Освіта осіб з особливими потребами: шля­хи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; ГО «Асоц. фахівців спец. та інклюз. освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 173−177. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRNooop_ 2015_10_31
 335. Софій Н. Інклюзивні ресурсні центри: канадський досвід та Українські реалії [Електронний ресурс] / Наталія Софій // Особ­лива дитина: навчання і виховання. − 2015. − № 1. − С. 34−40. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DLog_2015_1_7
 336. Софій Н. Інтегрований супровід дітей з особливими ос­віт­німи потребами в умовах загальноосвітнього навчального зак­ладу / Наталія Софій // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2017. − № 2. − С. 89−96. − Бібліогр.: 8 назв.
 337. Соціально-педагогічна робота з дітьми з особливими потребами // Організація діяльності психологічних служб : навч. посіб. − Львів : Новий Світ-2000, 2017. − С. 236−242.
 338. Спільне викладання в інклюзивному класі : метод. мате­ріали / Всеукр. фонд «Крок за кроком», Проект «Інклюзивна освіта: крок за кроком» ; [уклад. Софій Н. З.]. − К. : ТОВ «Вид. дім “Плеяди”», 2015. – 70 с. − (Серія «Інклюзивна освіта: крок за кроком»). − Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/281/1/
 339. Стадник В. В. Інституційні передумови і перспективи реа­лі­зації концепції інклюзивної освіти в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Стадник, Г. О. Соколюк // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. Еко­номічні нау­ки. − 2015. − № 4 (2). − С. 169−173. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Vchnu_ekon_2015_4(2)__35
 340. Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особ­ливими освітніми потребами [Електронний ресурс] : метод. посіб. / під заг. ред. Софій Н. З. − К. : ТОВ «Вид. дім “Плеяди”», 2015. – 66 с. − Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/ 273/1/
 341. Столярчук Т. Р. Координуюча роль психолого-медико-пе­дагогічної консультації в створенні умов навчання для дітей з особ­ливими освітніми потребами [Електронний ресурс] / Т. Р. Сто­лярчук // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педа­гогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 222−226. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_28_48
 342. Супрун Г. В. До питання адаптації дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі [Електронний ресурс] / Г. В. Супрун // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбу­до­ви : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 2. − С. 320−332. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2013_4(2)__39
 343. Супрун М. Реформування спеціальної освіти. Громадське обговорення / М. Супрун // Дефектолог. − 2016. − № 2. − С. 4.
 344. Сушкевич В. Ресурс того, як можна розвивати дитину з особ­ливими потребами, колосальний саме в дитинстві : виступ на парла­ментських слуханнях на тему «Освіта, охорона здоров’я та соціальне за­безпечення дітей з порушеннями психофізичного роз­витку: проблеми та шляхи їх вирішення» / Валерій Сушкевич // Рід. шк. − 2014. − № 7. − С. 8−10.
 345. Сяба М. О. Інклюзивна освіта як сучасна модель навчання [Електронний ресурс] / М. О. Сяба // Духовність особистості: мето­до­логія, теорія і практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, мо­лоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Ін-т духов. розвитку людини. − Луганськ, 2012. − Вип. 2. − С. 167−171. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2012_2_24
 346. Сяба М. О. Співпраця батьків дітей з особливими потре­ба­ми та вчителів в американській освітній системі [Електронний ре­сурс] / М. О. Сяба // Духовність особистості: методологія, теорія і прак­тика : зб. наук. пр. / МОН України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Н.-д. ін-т духов. розв. людини, каф. «ЮНЕСКО» «Духов.-культ. цінності вихов. та освіти». − Сєвєродонецьк, 2015. − Вип. 4. − С. 160−168. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/domtp_2015_4_20
 347. Тамм А. Є. Інклюзивна освіта як предмет наукових дос­лід­жень в сучасній Україні [Електронний ресурс] / А. Є. Тамм, Т. П. Сте­цюра // Актуальні проблеми держ. упр. − 2012. − № 1. − С. 78−86. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2012_1_12
 348. Танцюра Л. Інклюзивна освіта: взаємодія сім’ї та школи. Організація роботи із сім’ями, в яких виховуються діти з обме­женими мож­ливостями / Л. Танцюра // Соц. педагог. − 2013. − № 12. − С. 16−18.
 349. Таранченко О. М. Сучасні підходи задоволення навчаль­них потреб учнів із порушенням психофізичного розвитку в спе­ціальних та інклюзивних закладах освіти / О. М. Таранченко // Де­фек­тологія. − 2013. − № 1. − С. 23−27.
 350. Таранченко О. Соціокультурний контекст змін в освіті осіб з особливими потребами в Україні / О. Таранченко // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 4. − С. 87−96.
 351. Таранченко О. Стратегія сучасного викладання: надання під­тримки учням з особливими потребами в умовах інклюзивного нав­чан­ня / Оксана Таранченко // Поч. шк. − 2013. − № 4. − С. 51−54. – Бібліогр. в кінці ст.
 352. Таранченко О. Універсальна практика навчання та на­дан­ня підтримки учням з особливими потребами / Оксана Таран­ченко // Де­фектологія. − 2013. − № 2. − С. 18−21.
 353. Тарасенко Н. В. Робота з дітьми-інвалідами: планування / Н. В. Тарасенко // Дитина з особливими потребами. − 2017. − № 1. − С. 11−12.
 354. Таргонський Г. Досягнення та проблеми впровадження ін­клюзивної освіти в навчальних закладах Рівненщини: управ­лінський аспект / Григорій Таргонський // Рід. шк. − 2014. − № 7. − С. 18−19.
 355. Ткаченко Н. А. Інклюзивне навчання / Н. А. Ткаченко // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 1. − С. 3−5. ; Шкіл. психологу. Усе для роботи. − 2013. − № 4. –С. 2−4.
 356. Ткаченко Т. Від інтеграції до інклюзії / Т. Ткаченко, Л. Бар­сукова // Директор шк. − 2016. − № 9/10. − С. 79−91.
 357. Ткачук О. Діти з особливими освітніми потребами: діаг­нос­тика і шляхи розвитку / О. Ткачук, Л. Дідик // Завуч. − 2013. − № 16. − С. 8−12.
 358. Токарук Л. Американська інклюзивна освіта педагогічної співпраці − українські реалії [Електронний ресурс] / Л. Токарук // Вісн. КНУ ім. Тараса Шевченка. Педагогіка. − 2015. − Вип. 2. − С. 76−79. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutshp_ 2015_2_20
 359. Токарук Л. Розвиток інклюзії в Україні за принципом євро­пейського освітнього простору (італійський досвід) [Елект­рон­ний ресурс] / Л. Токарук // Вісн. КНУ ім. Тараса Шевченка. Пе­да­го­гіка. − 2015. − Вип. 1. − С. 77−81. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutshp_ 2015_1_20
 360. Токарук Л. С. Тенденції розвитку системи інклюзивної освіти у країнах пострадянського простору [Електронний ресурс] / Л. С. То­карук // Проф. освіта: проблеми і перспективи. − 2013. − Вип. 4. − С. 48−54. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Profos_ 2013_4_13
 361. Трещов О. Запровадження інклюзивної освіти: бути чи не бути / О. Трещов, О. Полєнов, Л. Пешкова // Упр. освітою. − 2014. − № 5. − С. 15−18.
 362. Трохимчук М. О. Інклюзивна освіта як модель со­ціаль­ного устрою / М. О. Трохимчук // Дитина з особливими потре­ба­ми. − 2016. − № 2. − С. 2−4.
 363. Тупиця О. В. Понятійно-термінологічне поле досліджен­ня проблеми організації інклюзивного навчання дітей з особли­вими ос­вітніми потребами [Електронний ресурс] / О. В. Тупиця // Педа­гогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. − Харків, 2014. − Вип. 45. − С. 38−46. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpkhnpu_ped_2014_45_6
 364. Туріщева Л. В. Поради щодо спілкування з дітьми, які мають особливості розвитку здоров’я / Л. В. Туріщева // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 2. − С. 10−12.
 365. Турубарова А. В. Психолого-педагогічні проблеми сімей, які виховують дитину з особливими освітніми потребами [Елект­ронний ресурс] / А. В. Турубарова // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Психологічні науки. − 2015. − Вип. 2 (2). − С. 151−155. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2015_2(2)__31
 366. Удич З. Соціально-педагогічний супровід батьків дітей із особливими потребами в системі загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / З. Удич // Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Пол­тав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. − Київ-Полтава, 2015. − Вип. 11. − С. 165−180. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ eepd_2015_11_17
 367. Ушакова І. В. Освіта дітей з особливими потребами: пошуки та перспективи [Електронний ресурс] / І. В. Ушакова // Наук. пр. Миколаїв. держ. гуманітар. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могил. акад.». Серія: Пед. науки. − 2008. − Т. 97, вип. 84. − С. 56−59. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Npchduped_2008_97_84_13
 368. Фаласеніді Т. Сутність поняття і зміст педагогічної під­тримки дітей з особливими потребами в інклюзивному освітньому просторі [Електронний ресурс] / Т. Фаласеніді // Педагогіка і пси­хологія проф. освіти. − 2014. − № 3. − С. 135−144. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Pippo_2014_3_17
 369. Федан Я. І. Готовність ЗНЗ на периферії львівщини до впровадження інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / Я. І. Фе­дан // Інвестиції: практика та досвід. − 2013. − № 15. − С. 88−90. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_15_21
 370. Федоренко О. Ф. До питання про впровадження інклюзивного навчання учнів з особливостями психофізичного розвитку: теоретико-методологічні засади [Електронний ресурс] / О. Ф. Фе­до­ренко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (2). − С. 108−115. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_23(2)__17
 371. Ферт О. Г. Педагогічні засади діяльності громадських ор­га­ні­зацій у сфері формування інклюзивної освітньої політики в Ук­раїні і Канаді [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Ферт Ольга Григорівна ; МОН України, ЖДУ ім. Іва­на Франка. – Жи­томир, 2016. − 23 с. − Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/14948/1 /are%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%82.doc
 372. Хіменко В. Індивідуальний шлях до щастя: інклюзивна освіта / В. Хіменко // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 12. − С. 2−3.
 373. Холодій О. М. Організація інклюзивного та інтегрованого на­в­чання дітей з особливими потребами [Електронний ресурс] / О. М. Хо­лодій // Пед. вісн. − 2015. − № 3. − С. 21−25. − Режим доступу: http://oipopp.ed-sp.net/public/pg_magazine/pdf/pv_3_2015.pdf
 374. Холодій О. М. Створення інклюзивного простору в за­гально­освітніх навчальних закладах на 2014−2015 навчальний рік [Елект­ронний ресурс] / О. М. Холодій // Пед. вісн. − 2014. − № 3. − С. 11−14. − Режим доступу: http://oipopp.ed-sp.net/public/pg_magazine/ pdf/pg_3_2014.pdf
 375. Чайко В. Ще раз про інклюзію: думки та спостереження фахівців-практиків / Володимир Чайко, Ірина Пижевська // Дефек­толог. − 2017. − № 4. − С. 4−8.
 376. Чайко В. Як «вилікувати» інклюзивну освіту: рецепт від експертів / Володимир Чайко, Ірина Пижевська // Сучас. шк. України. − 2017. − № 3. − С. 29−34.
 377. Чуб Н. В. Ми працюємо з усіма! ДЦП, СДВГ, ЗПР та інші труднощі / Н. В. Чуб // Історія та правознавство. − 2014. − № 33. − С. 6−8 (Вкладка).
 378. Чумак О. Міська влада соціально захищає запоріжців : [у м. За­поріжжя діють 17 кл. інклюз. навчання] / Олена Чумак // Запороз. Січ. − 2016. − 27 верес. (№ 178). − С. 2.
 379. Шаповал Т. Інклюзивна освіта в Україні − уже не проект, а реа­лії часу / Т. Шаповал, В. Снігульська // Завуч. − 2013. − № 16. − С. 4−8.
 380. Шварчак Н. Як працює в Україні інклюзивна освіта / Н. Швар­чак // Благосвіт. − 2016. − № 26 (лип.). − С. 1, 2.
 381. Швець О. І. До питання про інклюзивну освіту: погляд прак­тика [Електронний ресурс] / О. І. Швець // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педа­го­гічна. − 2012. − Вип. 20 (1). − С. 265−271. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_20(1)__34
 382. Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки : підручник / З. М. Шевців. − К. : Центр учб. літ., 2016. − 248 с. − Бібліогр.: С. 237−247 (124 назви).
 383. Шевців З. М. Теоретичні основи інклюзивної педагогіки [Елект­­­ронний ресурс] / З. М. Шевців // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. − Рівне, 2016. − Вип. 13 (1). − С. 152−155. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2016_ 13(1)__47
 384. Шевчук Т. Інклюзія − вимога часу: погляд з Чернігівської об­ласті / Тетяна Шевчук // Завуч. − 2012. − № 8. − С. 18−20.
 385. Шикирава Н. Стежкою доброти : [інклюз. освіта] / Н. Ши­кирава // Соц. педагог. − 2013. − № 7. − С. 15−17.
 386. Школа для кожного [Електронний ресурс] : навч. посіб. / [упо­ряд. Байда Л. Ю.]. − К., 2015. − 60 с. − Режим доступу: http://ud.org.ua/ images/pdf/SchoolForEveryone.pdf
 387. Шнайдер В. Навчаючись разом, діти вчаться жити ра­зом : [про актуальні проблеми впровадження інклюз. моделі освіти] / Володимир Шнайдер // Психолог. − 2014. − № 1. − С. 35−37.
 388. Шулікін Д. Нова українська школа й інклюзивна школа / Дмитро Шулікін // Освіта України. − 2017. − 10 квіт. (№ 14). − С. 5.
 389. Щекун Л. Коли в клас приходять особливі учні. Ка­над­сько-український проект дав змогу 125 кримським дітям з особли­вими потребами піти у звичайні школи / Людмила Щекун // Уряд. кур’єр. − 2013. − 2 квіт. (№ 61). − С. 10.
 390. Що таке інклюзивне навчання? // Завуч. − 2015. − № 13. − С. 4−6.
 391. Юрків Я. І. Сутність та специфіка соціально-педагогічної роботи з дітьми з обмеженими можливостями / Я. І. Юрків // Соц. педагогіка: теорія та практика. − 2012. − № 1. − С. 21−28.
 392. Яковенко О. Проблема ранньої діагностики та кваліфі­ко­ваної допомоги дітям з особливими потребами / Олена Яковенко // Рід. шк. − 2014. − № 7. − С. 27.
 393. Ясінко Н. І. Особливості соціально-педагогічної роботи з уч­нями з особливими освітніми потребами в умовах загально­ос­вітніх закладів [Електронний ресурс] / Н. І. Ясінко // Зб. наук. пр. Кам’янець-По­діл. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (2). − С. 140−146. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2013_23(2)__21

 

Окремі напрямки у вихованні і навчанні дітей

з особливими потребами

 

 1. Аверина Т. Н. Педагогическое творчество как составляющая инклюзивного образования / Т. Н. Аверина // Педагогіка фор­мування творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. шк. : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [голова ред. ради Монаєнко А. О.]. − Запоріжжя, 2012. − Вип. 25. − С. 71−76.
 2. Адирхаєв С. Г. Інноваційні підходи до розробки комп­лекс­ної програми фізичної реабілітації в контексті інклюзивного шкіль­ного простору [Електронний ресурс] / С. Г. Адирхаєв, Г. М. Ту­ровець, І. В. Крав­чук // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. Фіз. виховання та спорт. − 2016. − Вип. 139 (2). − С. 3−7. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VchdpuPN_2016_139(2)__3
 3. Андреєва М. О. Формування толерантності учнів почат­ко­вої школи в інклюзивному навчальному закладі [Електронний ре­сурс] / М. О. Андреєва // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. / Крим. гуманітар. ун-т. − Ялта, 2013. − Вип. 39. − С. 36−41. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/pspo_2013_39(2)__9
 4. Андрєєва Н. Інновації на уроках ритміки : [для дітей з пси­хофіз. недоліками] / Н. Андрєєва // Дефектолог. − 2013. − № 4. − С. 4−10. − Бібліогр. в кінці ст.
 5. Ашиток Н. Мовна соціалізація дітей з особливостями психо­фізичного розвитку в умовах інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / Н. Ашиток // Молодь і ринок. − 2014. − № 4. − С. 17−21. − Режим доступу: http:/nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_4_6
 6. Бабаніна С. Активізація пізнавальної діяльності дітей з особ­ливими освітніми потребами / Світлана Бабаніна // Сучас. шк. України. − 2012. − № 12. − С. 54−57.
 7. Бабіч Г. Система вправ з удосконалення техніки читання для дітей молодшого шкільного віку з особливими потребами / Г. Бабіч // Дефектолог. − 2016. − № 9 (Вкладка).
 8. Базилевська О. Формування громадянської культури та на­ціо­нальної свідомості в учнів з особливими освітніми потребами шля­хом упровадження петриківського розпису в позаурочній ро­боті / Окса­на Базилевська // Особлива дитина: навчання і вихо­вання. − 2016. − № 2. − С. 59−66.
 9. Бамбуза А. Досвід відносин у соціумі. Адаптація дітей з особ­ливими освітніми потребами в класних колективах загально­освітніх шкіл. Програма занять / Алла Бамбуза, Ольга Давиденко // Соц. педагог. − 2017. − № 7. − С. 34−43. − Бібліогр.: 6 назв.
 10. Батюк Н. Корекція пізнавальної сфери учнів [з особ­ливими потребами] : цикл занять / Наталія Батюк // Психолог. − 2016. − № 5/6 (Вкладка).
 11. Безклинська О. Музикотерапія під час роботи з дітьми з особ­ливими потребами / О. Безклинська, Т. Миронова // Позашкілля. − 2014. − № 12. − С. 61−64.
 12. Безлюдний Р. Особливості застосування виховних тех­нологій розвитку життєвої компетентності підлітків з особливими пот­ребами у закладах освіти США [Електронний ресурс] / Р. Безлюдний // Психол.-пед. проблеми сіл. шк. : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. − Умань, 2011. − Вип. 39 (2). − С. 294−300. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Ppps_2011_ 39(2)__44
 13. Березан В. І. Можливості використання ІКТ у роботі со­ціаль­ного педагога в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / В. І. Березан // Зб. наук. пр. [Херсон. держ. ун-ту]. Пед. науки. − 2016. − Вип. 69 (3). − С. 22−26. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znppn_2016_69(3)__6
 14. Бистрова Ю. О. Забезпечення послідовності в процесі про­фе­сійної соціалізації осіб із порушеннями психофізичного роз­витку / Ю. О. Бистрова // Дефектологія. − 2012. − № 4. − С. 33−38. − Бібліогр. в кінці ст.
 15. Бистрова Ю. О. Модель комплексного забезпечення со­ціа­лі­зації дітей з психофізичними порушеннями в умовах експе­римен­тально-освітнього округу інклюзивного навчання [Елект­рон­ний ресурс] / Ю. О. Бистрова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­го­ма­нова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 290−293. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_26_62
 16. Бондар Т. О. Корекційно-розвивальна робота на уроках мови та читання для дітей з особливими освітніми потребами [Елек­тронний ресурс] / Т. О. Бондар // Таврійськ. вісн. освіти. − 2016. − № 3. − С. 115−125. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Tvo_ 2016_3_23
 17. Галка М. Особливості соціальної адаптації дітей з обме­же­ними можливостями / М. Галка // Позашкілля. − 2013. − № 9. − С. 32−35.
 18. Герасименко Н. Долонька надії. Корекційно-розвивальна програма : [для дітей з особливими потребами] / Н. Герасименко // Психолог. − 2016. − № 13/14. − С. 50−80. − Бібліогр.: 11 назв.
 19. Гуляєва В. О. Корекційний супровід дитини з особливими ос­вітніми потребами з використанням засобів нетрадиційної педа­гогіки / В. О. Гуляєва // Поч. навчання та виховання. − 2015. − № 1/2. − С. 41−46.
 20. Давидюк М. Використання потенціалу дитячої субкульту­ри для створення інклюзивного освітнього простору / Марина Да­видюк // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2017. − № 1. − С. 40−47. − Бібліогр.: 8 назв.
 21. Дегтяренко Т. Нова освітня парадигма та роль масових шкіл у професійно-трудовій підготовці учнів з вадами психо­фі­зич­ного роз­витку [Електронний ресурс] / Т. Дегтяренко // Молодь і ри­нок. − 2015. − № 4. − С. 11−15. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Mir_2015_4_4
 22. Демченко І. І. Роль занять з образотворчого мистецтва в гар­монійному розвитку молодших школярів з особливими освіт­німи потребами [Електронний ресурс] / І. І. Демченко // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педа­гогічна. − 2012. − Вип. 19 (1). − С. 78−86. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_19(1)__9
 23. Демченко І. Навчання, виховання і творчий розвиток уч­нів інклюзивної початкової школи в інтерактивній грі [Елект­рон­ний ресурс] / І. Демченко // Психол.-пед. проблеми сіл. шк. : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. − Умань, 2014. − Вип. 49. − С. 48−54. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Ppps_2014_49_9
 24. Демченко І. Педагогічні умови творчого розвитку молод­ших школярів в загальноосвітньому інклюзивному просторі [Елект­ронний ре­сурс] / І. Демченко // Проблеми підготовки сучас. вчителя : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. − Умань, 2014. − № 9. − С. 27−35. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ppsv_2014_9(2)__6
 25. Дивнич Л. Соціалізація дитини з особливими потребами / Л. Ди­внич // Соц. педагог. − 2016. − № 2. − С. 34−37.
 26. Діжовська Т. Розвиток творчих здібностей учнів з особ­ли­вими освітніми потребами / Т. Діжовська // Дефектологія. − 2013. − № 1. − С. 45−46.
 27. Запорожченко Ю. Г. Використання засобів ІКТ для під­ви­щен­ня якості інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / Ю. Г. За­порожченко // Інформ. технології в освіті: зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. − Херсон, 2013. − Вип. 15. − С. 138−145. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ itvo_2013_15_17
 28. Захарчук М. Є. Освітній мейнстримінг як технологія нав­чання учнів з особливими потребами у США [Електронний ре­сурс] / М. Є. За­харчук // Пед. альм. : зб. наук. пр. / КВНЗ «Херсон. акад. не­перервн. осві­ти» ХОР. − Херсон, 2013. − Вип. 19. − С. 51−58. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2013_19_10
 29. Іваницька О. Уроки музики та ритміки : [перелік і струк­тура за­нять для дітей з вадами розвитку] / О. Іваницька // Дефек­толог. − 2013. − № 2. − С. 14−17.
 30. Іжболдіна І. Комплекси фізичних вправ для дітей інклю­зивної школи / Ірина Іжболдіна // Сучас. шк. України. − 2012. − № 12. − С. 60−62.
 31. Кайдалова Г. Дидактична гра як спосіб формування толе­рантності молодших школярів в умовах інклюзії [Електронний ре­сурс] / Г. Кайдалова // Пед. часоп. Волині. − 2016. − № 1. − С. 92−97. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2016_1_19
 32. Карацюба А. Використання казкотерапії у корекційній роботі / Алла Карацюба // Дефектолог. − 2015. − № 10. − С. 4−8.
 33.  Качуровська О. Б. До проблеми використання інформа­цій­но-комунікаційних технологій в навчанні дітей з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] / Оксана Борисівна Ка­чуровська // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Ко­рекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 27. − С. 71−75. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_27_17
 34. Керик О. Є. Використання ігрових та арт-терапевтичних засобів у педагогічній роботі з дітьми з особливими потребами [Електронний ресурс] / О. Є. Керик // Імідж сучас. педагога. − 2015. − № 5. − С. 49−51. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_ 2015_5_16
 35. Кіпріянов І. Ю. Використання арт-терапії у роботі з діть­ми з особ­ливими потребами [Електронний ресурс] / І. Ю. Кіпріянов, Т. І. Ко­вальчук // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). − 2014. − Вип. 5. − С. 77−81. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_ 2014_5_20
 36. Колісник Н. В. Музикотерапія як засіб корекційного впли­ву на розвиток дітей з особливими потребами / Н. В. Колісник, Н. В. Та­расенко // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 6. − С. 9−11.
 37. Колотило Л. М. Корекційна робота з вироблення матема­тич­них умінь і навичок у молодших школярів з особливими потребами / Л. М. Ко­ло­тило // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 10. − С. 2−5.
 38. Колотило Л. М. Розвиток комунікативних компетентнос­тей на уроках української мови в молодших школярів з особливими по­тре­бами / Л. М. Колотило // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 4. − С. 9−10.
 39. Компанець Н. М. Використання програмно-методичного комп­­лексу в складанні індивідуальної програми з математики для дітей з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] / Н. М. Компанець // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 1. − С. 57−64. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2012_3(1)__14
 40. Кондратенко Т. М. Впровадження тестових методик учнів з особ­­ливостями психофізичного розвитку на уроках соціально-побу­то­вого орієнтування / Т. М. Кондратенко // Дитина з особли­вими потре­бами. − 2015. − № 2. − С. 26−31; № 3. − С. 28−31.
 41. Косовець О. Використання електронного підручника з ін­фор­матики в умовах інклюзивного навчання у ЗНЗ [Елект­рон­ний ресурс] / О. Косовець // Нова пед. думка. − 2013. − № 2. − С. 171−174. − Режим дос­тупу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_ 2013_2_44
 42. Котломанітова Г. О. Дитячий фольклор у соціально-реабілі­таційній роботі з дітьми з особливими потребами [Електронний ресурс] / Г. О. Котломанітова // Імідж сучас. педагога. − 2014. − № 7. − С. 41−45. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ isp_2014_7_14
 43. Кругових М. Проектна діяльність учнів з особливими освітніми потребами / М. Кругових // Дефектолог. − 2013. − № 2. − С. 14−17.
 44. Кулик Н. Інклюзивна освіта: поспішати треба повільно. Найважливішим компонентом інтеграційних процесів має стати соціалізація / Наталія Кулик // Освіта України. − 2012. − 14 трав. (№ 19/20). − С. 10.
 45. Лазаренко Л. Ознайомлення із сіткою зошита та еле­мен­тами букв. Підготовчі вправи для першокласників з особливими освітніми потре­бами / Л. Лазаренко // Дефектолог. − 2012. − № 2. − С. 50−54.
 46. Лапін А. В. Формування загальнотрудових умінь у дітей мо­лод­шого шкільного віку зі складними порушеннями психо­фі­зичного розвитку в процесі роботи з конструктором типу LEGO на уроках тру­дового навчання [Електронний ресурс] / А. В. Лапін // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 1. − С. 76−80. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2012_3(1)__17
 47. Левицька В. І. Особливості соціалізації учнів із особли­вими потре­бами на уроках трудового навчання / В. І. Левицька // Дитина з особливими потребами. − 2017. − № 6. − С. 5−8.
 48. Левицька В. І. Соціалізація учнів із особливими потре­бами: уро­­ки соціально-побутового орієнтування / В. І. Ле­вицька // Труд. на­вчан­ня в шк. − 2017. − № 4. − С. 30−33.
 49. Литвин І. М. Соціально-психологічний театр як засіб корек­ційно-розвивальної роботи з особливими дітьми / І. М. Лит­вин // Ди­ти­на з особливими потребами. − 2016. − № 9. − С. 24−30.
 50. Мельник Н. Програма соціалізації учнів із особливими освіт­німи потребами / Н. Мельник // Психолог. − 2017. − № 9/10. − С. 5−16. − Бібліогр.: 10 назв.
 51. Миськів Л. І. Принципи, завдання та функції інклюзивної ос­ві­ти як світової моделі соціалізації осіб з обмеженими мож­ли­вос­тями [Елект­ронний ресурс] / Л. І. Миськів // Європ. перспективи. − 2013. − № 10. − С. 66−70. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ evpe_2013_10_12
 52. Міщенко В. Сучасні технології в корекційній роботі з дітьми з особ­ливими потребами / Віталіна Міщенко // Дефек­толог. − 2015. − № 6. − С. 7−8.
 53. Мовна конференція «Якість та інклюзія в освіті: уні­кальна роль мов» (Страсбург, 18−19 верес. 2013 р.) / підгот. Оксана Войтко // Укр. мова та літ. − 2014. − № 2. − С. 7−10.
 54. Муренець Л. С. Підвищення мотивації навчання дітей з особ­ливими освітніми потребами [Електронний ресурс] / Л. С. Му­ренець // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 156−161. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2014_26_35
 55. Нацевич Є. П. Вивчення особливостей сенсорного роз­вит­ку ді­тей з особливими потребами [Електронний ресурс] / Є. П. На­це­вич // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 152−159. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_28_34
 56. Неверовська І. Арт-педагогіка та арт-терапія з дітьми з особ­ливими освітніми потребами. З досвіду роботи / Ірина Неве­ровська // Пси­холог. − 2012. − № 19. − С. 43−47.
 57. Нечипоренко В. В. Розвиток інформаційної компетент­нос­ті уч­нів в умовах навчально-реабілітаційного закладу [Елект­рон­ний ре­сурс] / В. В. Нечипоренко // Наук. зап. НПУ М. П. Драго­манова. Серія: Пед. та іст. науки. − 2012. − Вип. 108. − С. 154−159. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2012_108_24
 58. Нікітіна Л. Адаптація інвалідів та осіб з особливими потре­бами. Розвивальні заняття з елементами соціально-ігрового тренінгу / Л. Нікітіна // Соц. педагог. − 2012. − № 11. − С. 27−35.
 59. Носенко Ю. Хмарні технології у навчанні дітей з особ­ли­вими потребами. Зарубіжний досвід / Ю. Носенко // Сучас. шк. Ук­раїни. − 2016. − № 6. − С. 24−27.
 60. Пасічник В. Застосування формальних граматик у моде­лю­ванні інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання [Елект­рон­ний ресурс] / В. Пасічник, Т. Шестакевич // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. по­лі­техніка». Інформатизація вищ. навч. закла­ду. − 2015. − № 831. − С. 58−64. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPIVNZ_ 2015_831_11
 61. Проценко В. Б. Ізотерапія − засіб корекції емоційно-вольо­вої сфе­ри особистості дитини з особливими потребами / В. Б. Про­ценко // Дитина з особливими потребами. − 2017. − № 2. − С. 2−5.
 62. Рассказова О. І. Інклюзивна освіта: діагностика соціаль­ності учнів [Електронний ресурс] / О. І. Рассказова // Наук. зап. каф. педа­го­гі­ки : зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. − Харків, 2013. − Вип. 31. − С. 237−247. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_ 2013_31_37
 63. Рассказова О. І. Можливості використання методики «Карт­ки − життєві історії» в розвитку соціальності дошкільників та молодших школярів з особливими освітніми потребами / О. І. Рассказова, Н. В. Та­расенко, С. М. Гордієнко // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 11. − С. 27−30.
 64. Рассказова О. І. Обґрунтування технології розвитку со­ціль­ності учнів в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / О. І. Рас­сказова // Наук. зап. каф. педагогіки : зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. − Харків, 2013. − Вип. 32. − С. 173−183. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2013_32_22
 65. Рассказова О. І. Організація уроків толерантності як умо­ва роз­будови інклюзивної освіти в Україні / О. І. Рассказова // Ди­тина з особ­ливими потребами. − 2016. − № 3. − С. 6−9.
 66. Рассказова О. І. Особливості розвитку соціальності шко­лярів в умовах інклюзивної освіти / О. І. Рассказова, Н. В. Тарасенко // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 4. − С. 2−7.
 67. Рассказова О. І. Формування здорового способу життя ді­тей в умовах інклюзивного закладу / О. І. Рассказова, Н. В. Та­расенко // Ди­ти­на з особливими потребами. − 2016. − № 7. − С. 9−12.
 68. Репринцева О. О. Традиційна гра в інклюзивній освіті: від ана­­лізу педагогічних можливостей − до впровадження у шкіль­ну прак­тику Центральної Росії та України [Електронний ресурс] / О. О. Реп­рин­цева [та ін.] // Пед. науки: теорія, історія, інноваційні технології. − 2015. − № 3. − С. 36−53. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ pednauk_2015_3_7
 69. Рубєжанська І.  Я серед людей : програма соц. інтеграції дітей з особливими потребами / І. Я. Рубєжанська // Соц. педагог. − 2014. − № 9. − С. 35−39.
 70. Садова І. І. Арт-терапія як сучасний метод у системі соціальної роботи педагога з дітьми з порушеннями психо­фізич­ного розвитку [Електронний ресурс] / І. І. Садова // Акт. питання корекц. освіти (пед. нау­ки) : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту, НПУ ім. М. П. Дра­гоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-Подільський, 2012. − Вип. 3. − С. 197−205. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apko_2012_3_ 26
 71. Сак Т. В. Технологія зворотного зв’язку в інклюзивному нав­чан­­ні / Т. В. Сак // Дефектологія. − 2012. − № 4. − С. 2−5. − Бібліогр. в кінці ст.
 72. Семененко О. В. Формування екологічної культури на уро­ках природознавства в умовах інклюзивної освіти / О. В. Се­мененко // Біо­ло­гія. − 2013. − № 9. − С. 7−13 ; № 10. − С. 15−19.
 73. Сєромаха Н. Поведінка дітей з особливими освітніми потре­бами у ситуаціях фрустрації / Н. Сєромаха // Соц. педагог. − 2012. − № 11. − С. 52−54. − Бібліогр. в кінці ст.
 74. Сиротюк В. Д. Дидактичні ігри на уроках фізики як засіб нор­ма­лізації психічного розвитку учнів з особливими потребами / Воло­ди­мир Дмитрович Сиротюк // Фізика та астрономія в сучас. шк. − 2013. − № 1. − С. 13−17. − Бібліогр. в кінці ст.
 75. Сілявіна Ю. С. Особистісно орієнтований підхід до нав­чан­ня як засіб досягнення життєвого успіху дітьми з особли­вос­тями пси­хо­фі­зичного розвитку [Електронний ресурс] / Ю. С. Сі­лявіна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хо­логія. − 2013. − Вип. 23. − С. 391−396. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2013_23_117
 76. Сітовська Т. М. Організаційні та методичні аспекти ко­рек­цій­но-розвиткової роботи в інклюзивному навчанні [Елект­ронний ре­сурс] / Т. М. Сітовська // Пед. пошук. − 2015. − № 4. − С. 51–53. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2015_4_15
 77. Скрипек Р. П. Застосуваня ігрових технологій навчання: уро­ки соціально-побутового орієнтування для особливих дітей / Т. В. Скри­пек // Труд. навчання в шк. − 2017. − № 4. − С. 34−37.
 78. Скрипка Г. В. Забезпечення диференціації в інклюзивних кла­сах з використанням мобільних пристроїв / Г. В. Скрипка // Комп’ю­тер у шк. та сім’ї. − 2016. − № 7. − С. 41−44.
 79. Степаненко Т. В. Описание картины как метод развития речи особенных детей / Т. В. Степаненко // Дитина з особливими потре­ба­ми. − 2015. − № 4. − С. 21−22.
 80. Сусла А. М. Пісочна терапія в роботі з дітьми з вадами психо­фізичного розвитку / А. М. Сусла, Н. В. Тарасенко // Дитина з особ­ли­ви­ми потребами. − 2016. − № 6. − С. 6−8.
 81. Сухорукова А. Соціальна адаптація учнів з особливими потребами. Досвід роботи педагогічного колективу / А. Сухорукова // Соц. педагог. − 2012. − № 11. − С. 6−7.
 82. Таранченко О. М. Диференційоване викладання в інклю­зивному навчальному закладі [Електронний ресурс] : навч. курс та метод. посіб. / О. М. Таранченко, Ю. М. Найда ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. − К. : Вид. група «АТОПОЛ», 2012. – 124 c. − (Серія «Інклюзивна освіта»). − Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/18/1/
 83. Тарасенко Н. В. Соціально-педагогічний підхід до форму­ван­ня дитячого колективу в умовах інклюзивного закладу / Н. В. Та­расенко, О. І. Рассказова // Дитина з особливими потре­бами. − 2016. − № 5. − С. 12−15.
 84. Тарасенко Н. В. Формування здорового способу життя дітей в умовах інклюзивного закладу / Н. В. Тарасенко // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 7. − С. 9−12.
 85. Тараскіна Л. В. Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі в умовах упровадження ін­клюзивної моделі навчання : семінар-практикум для педагогів / Л. В. Та­раскіна // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 5. − С. 8−11.
 86. Туріщева Л. В. Бібліотерапія в роботі з дітьми з особли­ви­ми потре­бами / Л. В. Туріщева // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 4. − С. 5−8.
 87. Туріщева Л. В. Створення «живих картин» як прояв творчості ді­тей з особливими освітніми потребами / Л. В. Туріщева // Дитина з особ­ливими потребами. − 2015. − № 7. − С. 2−3.
 88. Турубарова А. В. Психокорекція розвитку комуні­катив­них здібностей підлітків з особливими освітніми потребами [Елект­ронний ресурс] / А. В. Турубарова // Теорія і практика сучас. психології. − 2016. − № 2. − С. 117−122. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ tpcp_2016_2_22
 89. Турубарова А. В. Соціально-психологічні проблеми соціа­лі­за­ції підлітків із особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] / А. В. Турубарова // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Психол. нау­ки. − 2014. − Вип. 2 (2). − С. 77−81. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/nvkhp_2014_2(2)__16
 90. Федоренко І. В. Cучасні підходи до використання комп’ю­тер­них технологій у навчальному процесі учнів з різними порушеннями психофізичного розвитку [Електронний ресурс] / І. В. Фе­доренко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (1). − С. 268−274. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_19(1)__31
 91. Ходус Л. Соціалізація дітей з особливими освітніми пот­ре­бами в умовах сьогодення / Людмила Ходус // Дефектолог. − 2016. − № 12. − С. 4−7.
 92. Хоменко Л. Драматерапія як засіб реабілітації дітей з особ­ливими потребами / Л. Хоменко, Я. Степанова // Дефек­толог. − 2014. − № 4. − С. 17−20.
 93. Цух Н. Упровадження інтерактивних методів навчання : [для роботи вчителя соціально-побутового орієнтування для дітей з особ­ливими потребами] / Н. Цух // Дефектолог. − 2013. − № 6. − С. 11−16.
 94. Чопік О. В. Дослідження міжособистісних взаємин учнів інклю­зивних класів [Електронний ресурс] / О. В. Чопік // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 273−277. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_23_82
 95. Чопік О. В. Дослідження педагогічного впливу на формування колективу учнів інклюзивного класу [Електронний ресурс] / О. В. Чопік // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієн­ка. Серія со­ціаль­но-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (2). − С. 280−287. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_22(2)__36
 96. Чорна І. Навчаємо малювати дітей з особливими пот­ребами / І. Чорна // Дефектолог. − 2012. − № 12. − С 37−38.
 97. Чудак М. М. Самопідготовка уроку української мови і читання для дітей з особливими потребами (6 клас) / М. М. Чудак // Дитина з особ­­ливими потребами. − 2015. − № 2. − С. 9−11.
 98. Шавульська Л. Повір у себе та допоможи повірити ін­шому. Соціалізація дітей з особливими потребами / Л. Ша­вульсь­ка // Труд. навчання. − 2016. − № 6. − С. 61−71.
 99. Янченко А. Соціальна адаптація дітей з особливими пот­ре­бами. Особливості роботи в гуртку / А. Янченко // Позашкілля. − 2014. − № 3. − С. 48−50.
 100. Яценюк Л. Упровадження педагогічної технології «Ство­рення ситуації успіху» в систему інклюзивної освіти [Елект­ронний ресурс] / Л. Яценюк // Нова пед. думка. − 2014. − № 1. − С. 213−217. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_68.

 

Підготовка фахівців до роботи в інклюзивному освітньо­му середовищі

 

 1. Агейкіна-Старченко Т. В. Інклюзивна компетентність учи­те­лів мистецьких дисциплін / Т. В. Агейкіна-Старченко // Мо­дернізація загаль­ної та професійної освіти в умовах глобального світу : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 22−23 берез. 2013 р. / [члени редкол.: Огарен­ко В. М. та ін.]. − Запоріжжя, 2013. − С. 102−104.
 2. Акімова О. М. Інклюзивна освіта як освітній компонент під час підготовки майбутніх учителів початкової школи [Елект­рон­ний ре­сурс] / О. М. Акімова // Педагогіка формування творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. шк. : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [голова ред. ради А. О. Монаєнко ; редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.] − Запоріжжя, 2015. − Вип. 40. − С. 37−42.
 3. Акімова О. М. Основні аспекти інклюзивної освіти у підго­тов­ці майбутніх учителів початкових класів [Електронний ресурс] / О. М. Акі­мова // Наук. зап. кафедри педагогіки : зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. − Харків, 2014. − Вип. 35. − С. 12−18. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2014_35_4
 4. Акімова О. М. Педагогічна деонтологія як компонент ін­клю­зив­ної освіти майбутніх учителів початкових класів [Елект­ронний ре­сурс] / О. М. Акімова // Наук. зап. каф. педагогіки : зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. − Харків, 2015. − Вип. 38. − С. 23−30. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_ 2015_38_5
 5. Акімова О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів по­чат­кової школи до роботи в інклюзивному середовищі [Елект­ронний ре­сурс] / О. М. Акімова // Наук. зап. каф. педа­го­гіки : зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. − Харків, 2014. − Вип. 37. − С. 35−42. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nzkp_2014_37_6
 6. Архипова С. Формування професійної компетентності май­бутніх соціальних педагогів у корекційній роботі з дітьми з ва­дами психофізичного розвитку [Електронний ресурс] / С. Архипова, Л. Смеречак // Гуманітар. вісн. Держ. вищ. навч. закладу «Пе­реяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди». Пе­да­гогіка. Психологія. Філософія. − 2013. − Вип. 28 (2). − С. 14−19. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ gvpdpu_2013_28_2_5
 7. Асистент вчителя: кваліфікаційна характеристика // Ін­форм. зб. та комент. М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. − 2012. − № 34/35/36. − С. 56−58.
 8. Асистент учителя в інклюзивному класі [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Н. М. Дятленко, Н. З. Софій, О. В. Мартинчук, Ю. М. Найда ; під заг. ред. М. Ф. Войцехівського. − К.: ТОВ «Вид. дім “Плеяди”», 2015. − 172 с. − Режим доступу: http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/ wp-content/uploads/2015/05/Assist_teacher_4_ All_print.pdf
 9. Ашиток Н. Соціалізація дітей з особливими потребами в кон­тексті підготовки соціальних педагогів [Електронний ресурс] / Н. Аши­ток // Молодь і ринок. − 2014. − № 12. − С. 11−15. − Режим доступу: http://№ buv.gov.ua/UJR№ /Mir_2014_12_5
 10. Бажанова Л. Розуміти і підтримувати. Тренінгове заняття для пе­да­гогів інклюзивної освіти / Л. Бажанова // Соц. педагог. − 2012. − № 6. − С. 29−38.
 11. Балютіна К. Методичні рекомендації щодо проведення серп­невих конференцій учителів початкових класів, які в 2012/2013 нав­чаль­ному році працюватимуть в умовах інклюзії / Катерина Балютіна // Поч. шк. − 2012. − № 8. − С. 16−17.
 12. Бовкуш К. П. Готовність педагога до інклюзивної освіти [Елект­­ронний ресурс] / К. П. Бовкуш // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. − 2015. − № 4. − С. 3−9. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/pednauk_2015_4_3
 13. Бовкуш К. П. Модель формування готовності майбутнього вчи­теля початкової школи до взаємодії учнів в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / К. П. Бовкуш // Пед. науки: теорія, історія, інноваційні технології. − 2015. − № 6. − С. 67−74. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_6_12
 14. Бовкуш К. П. Основні засади формування інклюзивної ком­петентності педагога [Електронний ресурс] / К. П. Бовкуш // Молодий вчений. − 2014. − № 7. − С. 158−160. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/molv_2014_7(1)__44
 15. Бондаренко З. П. Гувернерство як професійна компе­тен­ція корек­ційного педагога [Електронний ресурс] / З. П. Бондаренко // Імідж сучасного педагога. − 2014. − № 4. − С. 48−52. − Режим дос­тупу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2014_4_14
 16. Бочелюк В. Й. Основи психологічної готовності вчителів до пе­да­гогічної діяльності з дітьми з психофізичними порушеннями / В. Й. Бо­­челюк // Психологія людини з обмеженими можли­вос­тями : навч. посіб. для ВНЗ / В. Й. Бочелюк, А. В. Турубарова. − К. : Центр учб. літ., 2016. − С. 167−245.
 17. Буйняк М. Г. Методика дослідження психологічної готов­ності педагогів загальноосвітніх шкіл до інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / М. Г. Буйняк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драго­манова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 293−297. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2014_26_63
 18. Буйняк М. Г. Окремі аспекти дослідження психологічної го­тов­ності вчителів загальноосвітніх шкіл до інклюзивного нав­чання [Елект­ронний ресурс] / М. Г. Буйняк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 260−264. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2014_28_56
 19. Буйняк М. Г. Особливості співпраці вчителя інклю­зив­ного кла­­су з сім’ями учнів [Електронний ресурс] / М. Г. Буйняк // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. / Нац. ун-т ім. Івана Огієнко ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. − Кам’я­нець-Подільськ, 2016. − Вип. 34. − С. 59−68. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Pspl_2016_34_7
 20. Васильєва К. І. Підготовка майбутніх педагогів до роботи в ме­­жах інклюзивного овітнього простору [Електронний ресурс] / К. І. Ва­сильєва, Н. П. Хребтова // Засоби навч. та наук.-дослід. ро­бо­ти : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. − Харків, 2012. − Вип. 37. − С. 39−47. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkhnpu_ zntndr_2012_37_8
 21. Волкова К. С. Використання спадщини А. С. Макаренка у фор­муванні професійної готовності вчителів початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / К. С. Вол­кова // Вісн. ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Пед. науки. − 2013. − № 7. − С. 26−30. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_ 2013_7(2)__6
 22. Волкова К. С. Підготовка вчителів до роботи в інклю­зивному зак­ладі як шлях подолання перепон у навчанні особливих дітей / К. С. Волкова // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 10. − С. 4−7. ; Клас. керівнику. Усе для роботи. − 2017. − № 1. − С. 10−13.
 23. Волошин О. Робота з дітьми з особливими освітніми пот­ре­ба­ми. Психологічна готовність педагогів / О. Волошин // Психолог. − 2015. − № 7/8. − С. 74−76.
 24. Волошин О. Роль асистента вчителя в умовах інклю­зив­ного навчання / О. Волошин // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 5. − С. 2−4.
 25. Волошин О. Підготовка майбутніх учителів до навчально-ви­хов­ної роботи в умовах інклюзивного середовища / Оксана Во­лошин // Особ­лива дитина: навчання і виховання. − 2017. − № 1. − С. 31−39. – Біб­ліогр.: 10 назв.
 26. Волярська О. С. Особливості професійної діяльності фахів­ців психологічних служб закладів освіти щодо впровадження технологій пси­холого-педагогічної адаптації учнів з особливими потребами / О. С. Во­лярська // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької об­лас­ті у 2012−2013 навчальному році : метод. рек. / Упр. освіти і науки За­поріз. обл. держ. адмін., КЗ «ЗОІППО» ЗОР ; [упоряд.: Ястребова В. Я., Вєрозубова Т. Г.]. – За­по­ріж­жя : Акцент Інвест-Трейд, 2012. − Ч. 1. − С. 35−43. − Бібліогр.: 10 назв.
 27. Гаяш О. В. Співпраця фахівців у інклюзивному навчанні як необ­хідна передумова забезпечення корекційної спрямованості педа­го­гічної роботи [Електронний ресурс] / О. В. Гаяш // Акт. проб­леми нав­чан­ня та виховання людей з особливими потре­ба­ми : зб. наук. пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Ук­раї­на» ; Ін-т вищ. освіти НАПН України ; Ін-т спец. пед. НАПН Украї­ни. − К., 2015. − № 12. − С. 99−113. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/apnvlop_2015_12_10
 28. Гудзь К. Практична реалізація педагогічних умов готов­ності майбутнього вчителя початкової школи до інклюзії [Елект­ронний ре­сурс] / К. Гудзь // Пед. часоп. Волині. − 2016. − № 1. − С. 81−87. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2016_1_17
 29. Дегтяренко Т. М. Компетенція фахівців як педагогічна проб­ле­ма впровадження інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / Т. М. Дег­­тяренко // Пед. науки: теорія, історія, інновац. техноло­гії. − 2014. − № 10. − С. 243−250. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_ 2014_10_32
 30. Дегтяренко Т. М. Професійно-орієнтована стратегія: під­го­товка фахівців до управління корекційно-реабілітаційним про­цесом / Т. М. Дег­тяренко // Корекційно-реабілітаційна діяль­ність: стратегія управ­лін­ня : монографія / Т. М. Дегтяренко. − Суми : Унів. кн., 2016. − С. 270−352.
 31. Дегтяренко Т. М. Стратегія удосконалення підготовки фа­хів­ців до управління процесом корекційно-реабілітаційної допо­мо­ги : мо­нографія / Т. М. Дегтяренко ; МОН України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. − Суми : ПП Кубраков С. Г., 2016. − 158 с.
 32. Демченко І. Алгоритм квазіпрофесійної підготовки май­бутньо­го вчителя початкових класів до роботи в умовах інклю­зивної ос­віти [Електронний ресурс] / І. Демченко // Психол.-пед. проблеми сіл. шк. : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. − Умань, 2013. − Вип. 45. − С. 40−49. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Ppps_2013_45_8
 33. Димченко В. Забезпечення комфортного середовища: за­няття з елементами тренінгу для педагогів та батьків дітей з особ­ливими потребами / Вікторія Димченко // Психолог. − 2014. − № 20. − С. 51−53.
 34. Дудушко Е. Запровадження інклюзивної освіти в за­гально­освітньому навчальному закладі : семінар для пед. праців­ників / Е. Ду­душко, Т. Бикова // Сучас. шк. України. − 2012. − № 12. − С. 63−68.
 35. Дудушко Е. Організація психолого-педагогічного супро­во­ду дітей з особливими потребами у ЗНЗ : семінар для практ. психологів / Е. Дудушко, Т. Бикова // Сучас. шк. України. − 2012. − № 12. − С. 69−77.
 36. Дятленко Н. Навчальний курс «Професійна діяльність асистен­­та вчителя в інклюзивному класі» : стартує програма та ме­тодичний супровід / Н. Дятленко // Упр. освітою. − 2014. − № 13. − С. 5−7 (Мето­дист-Best. № 7).
 37. Ємельяненко Є. О. Прояви маргінальності в гетерогенних гру­­пах. Проблеми формування компетенцій викладача в межах інклю­зивної освіти [Електронний ресурс] / Є. О. Ємельяненко // Гілея. − 2014. − № 8 (87). − С. 298−301. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ gileya_2014_87_81
 38. Єсіп О. Учні з особливими потребами. Корекційно-роз­ви­валь­на робота психолога / О. Єсіп, В. Литовченко, С. Олейник // Пси­холог. − 2012. − № 15/16. − С. 102−113.
 39. Заєркова Н. Діяльність асистента вчителя / Наталія Заєркова // Завуч. − 2015. − № 13. − С. 13−15.
 40. Захарчук М. Є. Аналіз системи підготовки педагогів ін­клю­зивної школи у США [Електронний ресурс] / М. Є. Захарчук, Ю. В. За­каулова // Наук. вісн. Мелітоп. держ. пед. ун-ту. Серія: Пе­да­гогіка. − 2014. − № 1. − С. 21−28. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nvmdpu_2014_1_4
 41. Захарчук М. Є. Підготовка фахівців у США до роботи в ін­клюзивному освітньому середовищі [Електронний ресурс] / М. Є. За­харчук // Сучасні інформ. технології та інновац. методики нав­чання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проб­леми : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцю­бинсь­кого. – Київ ; Вінниця, 2012. − Вип. 32. − С. 23−28. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Sitimn_2012_32_7
 42. Зброєва Н. Б. Готовність педагога до інклюзивної освіти. (До постановки питання) [Електронний ресурс] / Н. Б. Зброєва // Наук. зап. [Ніжин. Держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя]. Серія: Психол.-пед. науки. − 2012. − № 7. − С. 15−18. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nzspp_2012_7_5
 43. Іванашко О. Є. Особливості психологічної готовності майбутніх учителів до роботи з дітьми із особливими освітніми потребами в рамках інклюзії [Електронний ресурс] / О. Є. Іванашко, Н. К. Вічал­ковська // Проблеми сучас. психології : зб. наук. пр. / Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. − Кам’янець-Подільський, 2014. − Вип. 24. − С. 328−338. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_24_29
 44. Іванова Л. І. Концептуальні засади професійної підго­товки май­бутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями з відхи­лен­нями у стані здоров’я / Л. І. Іванова // Педагогіка фор­мування творч. особис­тості у вищ. і загальноосвіт. шк. : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [голов. ред. Сущенко Т. І. ; редкол.: В. Й. Бочелюк та ін.]. − Запоріжжя, 2014. − Вип. 39. − С. 203−207.
 45. Іванова Л. І. Сутність підготовки майбутніх учителів фі­зич­ної культури до роботи з учнями з відхиленнями у стані здо­ров’я / Л. І. Іванова // Педагогіка формування творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. шк. : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [голова ред. ради Монаєн­ко А. О.]. − Запоріжжя : КПУ, 2012. − Вип. 26 (79). − С. 176−181.
 46. Калініченко І. О. Формування педагогічної майстерності асис­тента вчителя в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / І. О. Калініченко // Імідж сучас. педагога. − 2015. − № 3. − С. 44−47. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2015_3_14
 47. Квітка Н. О. Нормативно-правові засади діяльності асис­тента вчителя в загальноосвітньому навчальному закладі з інклю­зивною формою навчання [Електронний ресурс] / Н. О. Квітка // Ос­віта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбу­до­ви : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 1. − С. 243−252. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2013_4(1)__31
 48. Коваль Л. В. Організація діяльності асистента вчителя щодо забезпечення індивідуалізації навчання учнів з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] / Л. В. Коваль // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; ГО «Асоц. фахівців спец. та інклюз. освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 93−97. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2015_10_17
 49. Колишкін О. В. Особливості професійної діяльності ко­рекцій­ного педагога в роботі із сім’ями, що виховують дітей з особ­ливими потребами / О. В. Колишкін // Вступ до спеціальності «Корекційна осві­та» : навч. посіб. для ВНЗ / О. В. Колишкін. − Суми : Унів. кн., 2016. − С. 320−333.
 50. Колишкін О. В. Професіограма вчителя-дефектолога / О. В. Ко­лишкін // Вступ до спеціальності «Корекційна освіта» : навч. посіб. для ВНЗ / О. В. Колишкін. − Суми : Унів. кн., 2016. − С. 297−313.
 51. Колупаєва А. Програма навчального курсу «Основи ін­клю­зивної освіти» для вищих навчальних закладів та закладів післядип­лом­ної педагогічної освіти / Алла Колупаєва // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2014. − № 1. − С. 7−11.
 52. Компанець Н. Організація роботи асистента педагога в ін­клю­зивному середовищі за допомогою програмово-мето­дичного комп­лексу / Наталія Компанець // Дефектологія. − 2013. − № 3. − С. 21−25. − Бібліогр. в кінці ст.
 53. Крикун А. Психолого-педагогічні умови реалізації компе­тентнісного підходу в сучасній інклюзивній освіті / Анастасія Кри­кун // Рід. шк. − 2013. − № 11. − С. 77−80. − Бібліогр. в кінці ст.
 54. Крикунова С. І. До проблеми формування гуманного став­лен­ня до людей із фізичними вадами у майбутніх педагогів / С. І. Кри­кунова // Модернізація загальної та професійної освіти в умо­вах гло­бального світу : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 22−23 берез. 2013 р. / Клас. приват. ун-т ; [члени редкол.: Огаренко В. М. та ін.]. − Запоріжжя : КПУ, 2013. − С. 188−190.
 55. Кулик В. Інклюзивне навчання. Робота учителя-логопеда / Во­ло­димир Кулик // Психолог. − 2014. − № 3/4. − С. 103−105.
 56. Кучерук О. Інклюзивна компетентність майбутнього вчи­теля основ здоров’я як результат його підготовки до про­фесійної діяльності в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / О. Кучерук // Наук. зап. [Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Воло­ди­ми­ра Винниченка]. Серія: Пед. науки. − 2013. − Вип. 121 (1). − С. 109−112. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_121(1)__28
 57. Кучерук О. С. Характеристика мотиваційно-ціннісного ком­поненту інклюзивної компетентності майбутнього вчителя [Елект­рон­ний ресурс] / О. С. Кучерук // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­го­манова. Се­рія 16, Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. − 2012. − Вип. 18. − С. 20−23. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_016_2012_18_7
 58. Лапін А. В. Робота асистента вчителя в інклюзивному ос­вітньому закладі [Електронний ресурс] / А. В. Лапін // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − Кіровоград, 2014. − Вип. 5. − С. 219−232. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2014_5_2
 59. Ленів З. П. Особливості реалізації інклюзії та підготовки від­повідних фахівців: проблеми, досвід, перспективи [Електронний ресурс] / З. П. Ленів // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Ко­рекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 119−125. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7625/ 1/Leniv.pdf
 60. Ленів З. Підготовка висококваліфікованих кадрів для забез­печення якісної освіти дітям з порушеннями психофізичного розвитку: інклюзивний аспект / Зоряна Ленів // Рід. шк. − 2014. − № 7. − С. 16−17.
 61. Ленів З. Підготовка кадрів для створення оптимальних умов дітям із порушеннями психофізичного розвитку в інклю­зив­ному сере­довищі [Електронний ресурс] / З. Ленів // Особлива ди­тина: навчання і ви­ховання. − 2014. − № 3. − С. 13−19. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DLog_2014_3_4
 62. Лещій Н. П. Професійна підготовка майбутніх фахівців до ро­боти з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклю­зивної освіти [Електронний ресурс] / Н. П. Лещій // Актуальні питання корекц. освіти (пед. науки) : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-По­дільський, 2012. − Вип. 3. − С. 156−164. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2012_3_21
 63. Литвин І. М. Роль педагога-фасилітатора у гуманізації цін­нісно-смислової сфери особистості з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] / І. М. Литвин // Пед. вісн. − 2016. − № 4. − С. 10−11. − Режим доступу: http://oipopp.ed-sp.net/public/pg_magazine/ pdf/pv_4_2016.pdf
 64. Литовченко С. В. Специфіка роботи асистента вчителя за­­
  га­льно­освітнього навчального закладу з інклюзивним навчанням [Елект­­ронний ресурс] / С. В. Литовченко // Освіта осіб з особливими потре­бами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2013. − Вип. 4 (1). − С. 252−260. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2013_4(1)__32
 65. Лісовецька І. Педагог та інклюзивна освіта. Дослідження пси­хо­логічної готовності педагогів до роботи в класах з інклю­зив­ною фор­мою навчання / І. Лісовецька // Соц. педагог. − 2014. − № 7. − С. 10−16. − Бібліогр. в кінці ст.
 66. Лісовецька І. Психологічна готовність педагогів до ро­бо­ти з діть­ми, які мають особливі освітні потреби: заняття з еле­ментами тре­нінгу / Ірина Лісовецька // Соц. педагог. − 2014. − № 7. − С. 27−31. − Бібліогр. в кінці ст.
 67. Лупінович С. М. Корекційна діяльність педагога в нав­чаль­но-виховному процесі загальноосвітньої школи / С. М. Лупінович // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2012−2013 нав­чальному році : метод. рек. / Упр. освіти і науки Запоріз. обл. держ. адмін., КЗ «ЗОІППО» ЗОР ; [упоряд.: Ястребова В. Я., Вєрозубова Т. Г.]. – Запо­ріжжя : Акцент Інвест-Трейд, 2012. − Ч. 1. − С. 79−85. − Бібліогр.: 5 назв.
 68. Лупінович С. М. Співпраця батьків і педагогів у загально­ос­вітньому закладі з інклюзивною формою навчання [Електронний ресурс] / С. М. Лупінович, І. Г. Марієва // Наук. зап. [Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка]. Серія: Педагогіка. − 2013. − № 2. − С. 216−220. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ ped_2013_2_40
 69. Луценко І. Актуальні питання організації діяльності асис­тента вчителя в інклюзивному класі / І. Луценко // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 4. − С. 7−13.
 70. Луценко І. В. Роль асистента вчителя в організації нав­чально-виховного процесу у класі з інклюзивним навчанням [Елект­ронний ресурс] / І. В. Луценко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2013. − Вип. 4, ч 1. − С. 234−243. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/  ooop_2013_4(1)__30
 71. Луценко І. Організаційні та нормативно-правові аспекти діяльності різнопрофільних фахівців в інклюзивному навчальному закладі [Електронний ресурс] / Інна Луценко // Особлива дитина: навчання і ви­ховання. − 2015. − № 2. − С. 35−44. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/DLog_2015_2_7
 72. Луценко І. Помилка асистента: зосередженість лише на уч­неві з особливими освітніми потребами призводить до його стигма­ти­зації / підгот. Наталія Кулик // Освіта України. − 2016. − 21 берез. (№ 11). − С. 14.
 73. Мартинчук О. В. Компетентнісний підхід як концеп­туаль­на ос­нова оновлення змісту підготовки майбутніх логопедів до ро­боти в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / О. В. Мар­тин­чук // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Ко­рекц. педа­гогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 139−144. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_26_31
 74. Мартинчук О. В. Методологічні підходи до фахової підго­тов­ки вчителів-дефектологів для роботи в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / О. В. Мартинчук // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 114−124. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_ 2013_23(1)__16
 75. Мартинчук О. В. Стратегічні орієнтири удосконалення фа­хової підготовки вчителів-логопедів до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / О. В. Мар­тинчук // Актуальні питання корекційної освіти (пед. науки) : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ун-т ім. М. П. Драгоманова ; Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-Подільський, − 2014. − Вип. 4. − С. 225−234. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/apko_2014_4_27
 76. Маслей О. Працюємо з дітьми з особливими освітніми потре­бами: тренінг для педагогів / О. Маслей // Шкіл. психологу. Усе для ро­боти. − 2016. − № 1. − С. 20−26. ; Дитина з особливими потребами. − 2017. − № 2. − С. 24−31.
 77. Михальчевська Л. Г. Роль учителя-дефектолога в інклю­зивній школі [Електронний ресурс] / Л. Г. Михальчевська, Н. С. Домб­ровська // Таврійськ. вісн. освіти. − 2014. − № 3. − С. 53−56. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2014_3_11
 78. Міненок А. Психолого-педагогічні аспекти професійного саморозвитку майбутнього вчителя початкової школи в умовах впровадження інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / А. Мі­не­нок, Г. Воскобойнікова // Педагогіка і психологія проф. освіти. − 2016. − № 3. − С. 69−79. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Pippo_2016_3_10
 79. Міщик Л. І. Основні аспекти підготовки соціальних педа­гогів до організації виховної роботи в закладах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / Л. І. Міщик // Наук. зап. [Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. − 2014. − № 2. − С. 190−194. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nzspp_2014_2_35
 80. Охріменко О. А. До проблеми фахової підготовки психо­логів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умо­вах інклю­зивного навчання [Електронний ресурс] / О. А. Охріменко // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. − 2015. − № 7. − С. 375−380. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_ 2015_7_45
 81. Патик Ю. В. Теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування підготовленості майбутніх соціальних праців­ників до роботи з дітьми з обмеженими можливостями / Ю. В. Па­тик // Педагогіка формування творч. особистості у вищ. і загаль­но­освіт. шк. : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [голова ред. ради А. О. Мо­наєнко ; редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – За­поріжжя : КПУ, 2016. − Вип. 47 (100). − С. 309−316. − Бібліогр.: 9 назв.
 82. Пацай Т. Алгоритм роботи фахівців ПМПК [психолого-ме­дико-педагогічна консультація] : метод. рек. на допомогу керів­никам навч. закладів, пед. працівникам, батькам / Т. Пацай // Де­фектолог. − 2017. − № 1. − С. 6−20.
 83. Пащенко С. Ю. Критерії професійної готовності психо­лога до роботи в умовах полікультурного освітнього середо­вища / С. Ю. Пащенко // Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення : тези доп. [Всеукр. наук. конф., 15 берез. 2013 р.] / Клас. приват. ун-т ; [члени редкол.: Огаренко В. М. та ін.]. − Запоріжжя : КПУ, 2013. − С. 86−88.
 84. Першко Г. О. Зміст корекційної роботи соціального педа­гога з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку в ін­клю­зивному навчальному закладі [Електронний ресурс] / Г. О. Перш­ко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (1). − С. 194−202. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_20(1)__25
 85. Першко Г. О. Інноваційні тенденції у підготовці соціаль­них пе­дагогів до роботи з дітьми, які мають особливості психофізичного роз­витку [Електронний ресурс] / Г. О. Першко // Вісн. ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Пед. науки. − 2012. − № 22 (6). − С. 253−258. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_22(6)__37
 86. Першко Г. Особливості організації навчальної соціально-педагогічної практики студентів зі спеціальності «Соціальна педа­гогіка» в інклюзивному навчальному закладі [Електронний ресурс] / Г. Першко // Гуманітар. вісн. Держ. вищ. навч. закладу «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди». Педагогіка. Психо­логія. Філософія : зб. наук. пр. − Переяслав-Хмельницький, 2012. − Вип. 26. − С. 215−219. − Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/350/1/G_Pershko_GVPPF_26_ SP%26KO_IPSP.pdf
 87. Полівко Л. Ю. Педагог як спеціаліст інклюзивного про­цесу у навчанні дітей з особливими потребами [Електронний ре­сурс] / Л. Ю. Полівко // Актуальні проблеми соціології, психології, педа­го­гі­ки : зб. наук. пр. / КНУ ім. Тараса Шевченка. − К., 2013. − Вип. 3. − С. 131−136. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apspp_2013_3_19
 88. Поліхроніді А. Специфіка професійної діяльності вчителя музики в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / А. Поліхроніді // Молодь і ринок. − 2016. − № 8. − С. 111−114. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_8_25
 89. Поліщук О. П. Впровадження інклюзивної освіти: семі­нар-практикум для вчителів / О. П. Поліщук // Шк. психологу. Усе для роботи. − 2015. − № 1. − С. 22−27.
 90. Пошолченко Д. П. Тьюторство в інклюзивній освіті // Д. П. По­шолченко // Пед. майстерня. − 2017. − № 7. − С. 23−24.
 91. Програма курсу «Основи інклюзивної освіти» для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за ос­вітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра педагогічного спрямування) / уклад. А. А. Колупаєва. − К. : [«А.С.К.»], 2012. − 31 с. − Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua/ ieeditions/16/1/
 92. Прядко Л. О. Професійно-гуманістична спрямованість осо­бис­тості як складова інклюзивної компетентності педагога [Елект­ронний ресурс] / Л. О. Прядко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 185−189. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_28_41
 93. Прядко Л. О. Формування інклюзивного простору як засобу готовності педагога загальноосвітнього навчального закладу до роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби [Елект­ронний ресурс] / Л. О. Прядко // Пед. науки: теорія, історія, інно­ваційні технології. − 2014. − № 4. − С. 444−450. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ pednauk_ 2014_4_55
 94. Рассказова О. І. Соціальний педагог − суб’єкт розвитку со­ціальності учнів в інклюзивній школі / О. І. Рассказова // Соц. педагогіка: теорія та практика. − 2013. − № 4. − С. 72−79. − Бібліогр. в кінці ст.
 95. Романенко О. В. Напрями роботи практичного психолога в сис­­темі інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / О. В. Ро­ма­ненко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (3). − С. 248−255. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_23(3)__32
 96. Савінова Н. В. Деонтологічна компетентність корекцій­ного пе­дагога в умовах інклюзивного навчання [Елект­ронний ресурс] / Н. В. Са­вінова, М. І. Берегова // Молодий вчений. − 2015. − № 2 (4). − С. 99−101. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ molv_2015_2(4)__2
 97. Савіцька Г. І. Погляд на підготовку майбутнього педагога до ро­боти з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в умо­вах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / Г. І. Са­віцька // Наук. зап. [Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбин­ського]. Серія: Педагогіка і психологія. − 2012. − Вип. 36. − С. 324−327. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_ 2012_36_78
 98. Садова І. Особливості підготовки майбутнього вчителя до навчання дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / І. Садова // Актуальні питання гума­ні­тарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молод. вчених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. − Дрогобич, 2015. − Вип. 14. − С. 313−318. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2015_14_45
 99. Салійчук О. Учитель-логопед в інклюзивному класі. Ко­рек­ційно-розвивальна робота / Ольга Салійчук // Психолог. − 2014. − № 1. − С. 38−42.
 100. Самбор А. М. Інноваційні підходи до проведення прак­тич­них занять з використанням інклюзивних методик для май­бутніх учителів трудового навчання / А. М. Самбор // Педагогіка і психологія. − 2012. − № 3. − С. 36−39. − Бібліогр. в кінці ст.
 101. Сасіна І. О. Психолого-педагогічна готовність педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / І. О. Са­сіна, О. Я. Ярич // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (2). − С. 81−88. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ sp_2013_23(2)__13
 102. Сімонова Т. Робота з дітьми з особливими потребами. За­няття з елементами тренінгу / Тетяна Сімонова // Психолог. − 2012. − № 9. − С. 51−54.
 103. Соловей Т. В. Змістовні компоненти професійної компе­тент­ності соціального працівника інклюзивного закладу освіти [Елект­ронний ресурс] / Т. В. Соловей, М. Є. Чайковський // Зб. наук. пр. Хмельн. ін-ту соц. технологій Ун-ту «Україна». − 2013. − № 1. − С. 220−224. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_ 2013_1_52
 104. Суховєєва Н. М. Соціально-педагогічні аспекти інклю­зив­ної освіти та підготовки фахівців у вищій школі [Електронний ре­сурс] / Н. М. Суховєєва // Зб. наук. пр. Військ. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. − 2013. − Вип. 42. − С. 192−197. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2013_42_37
 105. Тарасова В. В. Риторична культура як складова професійно-комунікативної компетенції майбутніх корекційних педагогів / В. В. Тарасова // Педагогіка формування творч. особистості у вищ. і загально­освіт. шк. : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред) та ін.]. − Запоріжжя : КПУ, 2014. − Вип. 34 (87). − С. 341−347.
 106. Уманець Г. Система післядипломної освіти керівних та педа­гогічних кадрів навчальних закладів спеціальної та інклю­зив­ної освіти: досвід Донеччини / Галина Уманець // Рід. шк. − 2014. − № 7. − С. 14−15.
 107. Усик О. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до діяльності в системі інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / О. Усик // Проблеми підготовки сучас. вчителя : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. − Умань, 2013. − № 8. − С. 322−329. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_ 2013_8(2)__48
 108. Федорова Н. В. Гуманістична взаємодія як основа підго­товки майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / Н. В. Федорова // Онов­лення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. − Рівне, 2014. − Вип. 10. − С. 42−45. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Ozfm_2014_10_15
 109. Харченко Г. Діти з обмеженими функціональними мож­ли­востями. Сучасний погляд на проблему та особливості роботи соціального педагога в ЗНЗ / Ганна Харченко // Соц. педагог. − 2017. − № 4. − С. 47−48.
 110. Шевців З. М. Лекція як засіб формування когнітивної компетенції майбутнього вчителя інклюзивного навчального зак­ладу / Зоя Михайлівна Шевців // Освіта та розвиток обдарованої особистості. − 2017. − № 2. − С. 28−32. − Бібліогр.: 6 назв.
 111. Шевців З. М. Педагогічні умови формування соціально-педа­гогічної компетентності у майбутнього вчителя початкових класів ін­клю­зивної освіти / Зоя Михайлівна Шевців // Освіта та розвиток обда­рованої особистості. − 2017. − № 1. − С. 5−9. − Бібліогр.: 10 назв.
 112. Шинкаренко В. І. Про уведення посади асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегро­ваним навчанням до переліку педагогічних посад : [інтерв’ю з нач. від. інклюз. освіти та інтернат. закладів департаменту заг. серед. та дошк. освіти МОНмолодьспорту України В. І. Шинкаренко / роз­мовляла О. Жо­ваник] // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і нау­ки, молоді та спорту України. − 2012. − № 23/24. − С. 35−36.
 113. Шишова І. Підготовка студентів педагогічного універ­си­тету до соціальної адаптації дітей із порушеннями розвитку в умо­вах інклю­зивної освіти [Електронний ресурс] / І. Шишова // Наук. зап. [Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка]. Серія: Пед. науки. − 2013. − Вип. 121 (2). − С. 166−171. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nz_p_2013_121(2)__42
 114. Ярая Т. А. Особистісна готовність майбутніх психологів до про­фесійної діяльності в умовах інклюзивної освіти [Елект­ронний ре­сурс] : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / Ярая Тетяна Анатоліївна; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. − К., 2014. – 23 с. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/ 5782/1/Yaraya.pdf
 115. Яценюк Л. До питання формування інклюзивної компе­тентності педагогів у контексті модернізації системи початкової освіти [Електронний ресурс] / Л. Яценюк // Нова пед. думка. − 2016. − № 1. − С. 168−170. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Npd_2016_1_46

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ТА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ ЗА НОЗОЛОГІЯМИ

 

Психолого-педагогічний супровід та соціалізація дітей з вадами зору

 

 1. Аксьонова О. П. Динамічні паузи як засіб корекції фізич­ного розвитку слабозорих учнів початкової школи [Електронний ресурс] / О. П. Аксьонова, Т. В. Сіроткіна // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 2. − С. 4−14. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2013_4(2)__3
 2. Андрійчук Н. М. Психолого-педагогічний супровід дітей з вадами зору в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / Н. М. Андрійчук // Соц.-психол. проблеми тифлопедагогіки : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ. М. П. Драгоманова. – К., 2013. − Вип. 9 (17). − С. 5−13. − Режим доступу: eprints.zu.edu.ua/16389/
 3. Афанасьєв С. Особливості впливу порушення функцій зорової та слухової систем на організм дитини і підлітка [Електронний ресурс] / С. Афанасьєв, О. Афанасьєва // Спорт. вісн. При­дніпров’я. − 2014. − № 3. − С. 145−147. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ svp_2014_3_32
 4. Бабич Н. М. Допоміжна комунікація як один із засобів формування комунікативних навичок у дітей з порушеннями зору та інтелекту [Електронний ресурс] / Н. М. Бабич // Акт. питання корекц. освіти (пед. науки) : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-Подільський, 2014. − Вип. 4. − С. 6−14. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apko_2014_4_3
 5. Бабич Н. М. Формування комунікативних навичок у дітей з по­­­рушеннями зору та інтелекту як проблема сучасної корекційної педагогіки [Електронний ресурс] / Н. М. Бабич // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 8−10. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2013_23_4
 6. Бабінець В. Розвиток графомоторних навичок: специфіка роботи з дітьми з порушенням зору / Вікторія Бабінець // Дефек­толог. − 2016. − № 10. − С. 34−35.
 7. Баннікова Р. Сучасні підходи до проблеми комплексної реабілітації слабозорих дітей шкільного віку / Р. Баннікова, Р. Бутов // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. − 2012. − № 1. − С. 47−51. − Бібліогр. в кінці ст.
 8. Барко В. В. Розробка принципів корекційно-виховної ро­боти із дітьми з вадами зору в науковому доробку І. С. Моргуліса [Елект­рон­ний ресурс] / В. В. Барко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 14−18. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_23_6
 9. Барко В. В. Трудове навчання як засіб корекційно-вихов­ної ро­­боти з учнями із вадами зору (за результатами досліджень І. С. Мор­гуліса) [Електронний ресурс] / В. В. Барко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 14−18. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_ 019_2014_28_5
 10. Бистрова Ю. О. Проблеми комплексного психолого-пе­даго­гічного супроводу дітей з вадами зору [Електронний ресурс] / Ю. О. Бистрова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19. − С. 243−250. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_19(2)__32
 11. Білик Ю. В. Особливості життєдіяльності дітей з вадами зору [Електронний ресурс] / Ю. В. Білик, О. М. Василенко // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Педагогіка. Соц. робота. − 2015. − Вип. 35. − С. 32−34. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nvuuped_2015_35_10
 12. Бочелюк В. Й. Особливості розвитку людини з пору­шен­нями зору / В. Й. Бочелюк, Г. В. Тихомирова // Психологія людини з обме­же­ни­ми можливостями : навч. посіб. для ВНЗ / В. Й. Бочелюк, А. В. Ту­рубарова. − К. : Центр учб. літ., 2016. − С. 92−95.
 13. Бочелюк В. Й. Психологічна готовність суб’єктів навчаль­но-ви­ховної діяльності до участі в управлінні інноваційними процесами в центрі-інтернаті для дітей з порушеннями зору / В. Й. Бочелюк, Г. В. Ти­хомирова // Психологія управління навчально-реа­білітаційними закладами : монографія / В. Й. Бочелюк, Г. В. Ти­хо­мирова. − Запоріжжя : Просвіта, 2012. − С. 202−256.
 14. Бочелюк В. Й. Психологічні особливості впровадження системного підходу в управлінні інноваційними процесами в цент­рі-інтер­наті для дітей з порушеннями зору / В. Й. Бочелюк, Г. В. Ти­хо­мирова // Психологія управління навчально-реабілітаційними заклада­ми : моно­гра­фія / В. Й. Бочелюк, Г. В. Тихомирова. − Запоріжжя : Прос­віта, 2012. − С. 114−201.
 15. Вавіна Л. С. Реалізація компетентнісного підходу до навчання української мови і читання молодших школярів з пору­шен­ням зору [Електронний ресурс] / Л. С. Вавіна // Освіта осіб з особ­ливими потре­ба­ми: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 1. − С. 13−17. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2012_3(1)__5
 16. Вихляєв Ю. М. Управління і коригування напрямку руху у слі­пих та учнів зі збереженим зором / Ю. М. Вихляєв // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. Фіз. виховання та спорт. − 2013. − Вип. 112 (1). − С. 66−70. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VchdpuPN_2013_112%281%29__16
 17. Вовщук Л. Ігрова діяльність дітей зі зниженим зором на уроках географії / Л. Вовщук // Дефектолог. − 2012. − № 6. − С. 25−28. − Бібліогр. в кінці ст.
 18. Головіна Г. Програма «Соціально-побутове орієнтування» для учнів 5−9-х класів зі зниженим зором, які навчаються в за­гальноосвітніх навчальних закладах, спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах для індивідуальних та групових занять (варіа­тивна складова навчального плану) / Г. Головіна // Дефектолог. − 2013. − № 3. − С. 1−32 (Вкладка).
 19. Григоренко В. Л. Сприяння розвитку соціальності учнів з проб­лемами зору засобами мистецтва / В. Л. Григоренко, О. І. Рас­ска­зова, Н. В. Тарасенко // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 1. − С. 2−6.
 20. Данильчук А. Ю. Гра як психолого-педагогічний засіб роз­витку інтелекту та реабілітації дітей з порушеннями зорових функцій / А. Ю. Данильчук // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 6. − С. 30−31.
 21. Дашковська А. Слабозорі діти і суспільство. Форми та ме­тоди інтеграції / А. Дашковська // Упр. освітою. − 2015. − № 18. − С. 18−20.
 22. Демчук С. П. Характерні особливості просторової орієн­тації дітей 6−10 років із депривацією зору [Електронний ресурс] / С. П. Демчук, В. І. Романова // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. Фіз. виховання та спорт. − 2015. − Вип. 129 (1). − С. 79−82. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_ 2015_129(1)__19
 23. Демчук С. Характеристика просторової організації тіла молод­ших школярів із депривацією зору в процесі фізичного виховання [Електронний ресурс] / С. Демчук // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. − 2016. − № 1. − С. 76−80. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2016_1_15
 24. Довгопола К. Психологічні детермінанти самоконтролю образотворчої діяльності сліпих молодших школярів [Електронний ресурс] / К. Довгопола // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2015. − Вип. 8. − С. 43−52. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2015_8_7
 25. Довгопола К. Рельєфне малювання як шлях до інтеграції у візуальну культуру для незрячих дітей / Катерина Довгопола // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 4. − С. 52−58.
 26. Довгопола К. С. Вплив глибоких порушень зору на станов­лення самоконтролю образотворчої діяльності у дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / К. С. Довгопола // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 1. − С. 27−32. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2012_ 3(1)__8
 27. Дроздовська О. Є. Навчання, фізична та психологічна реа­білітація дітей із вадами зору [Електронний ресурс] / О. Є. Дроздовська // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія: Соц. комунікації. − 2014. − № 1143, Вип. 6. − С. 11−14. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/VKhISK_2014_1143_6_3
 28. Дьяченко А. Музика як інструмент у лікуванні дітей з ва­дами зору / А. Дьяченко // Позашкілля. − 2012. − № 11. − С. 9−11.
 29. Євдошенко О. А. Порушення зору в дітей. Причини, нас­лідки та особливості роботи / О. А. Євдошенко // Дитина з особ­ливими потребами. − 2016. − № 12. − С. 8−12.
 30. Зінченко Л. О. Розвиток дрібної моторики дітей з пору­шен­нями зору / Л. О. Зінченко // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 4. − С. 2−4.
 31. Кашуба В. Корекція порушень постави дітей молодшого шкіль­ного віку з ослабленим зором у процесі фізичного виховання / В. Кашуба, О. Юрченко // Теорія і методика фіз. виховання і спор­ту. − 2013. − № 4. − С. 67−74. − Бібліогр. в кінці ст.
 32. Кияниця Н. В. Особливості соціально-психологічної адаптації школярів із порушеннями зору / Н. В. Кияниця // Дефектологія. − 2012. − № 4. − С. 39−42. − Бібліогр. в кінці ст.
 33. Клопота Є. А. Особливості психологічного супроводу людей з вадами зору в умовах інклюзивного простору [Електронний ресурс] / Є. А. Клопота // Актуальні проблеми педагогіки, психології та про­фе­сійної освіти. − 2016. − № 1. − С. 92−98. − Режим доступу: http://journals.uran.ua/apppfo/article/download/73935/69381
 34. Клопота Е. Психологические основы организации инклю­зив­ного пространства для людей с нарушениями зрения [Элект­ронный ресурс] / Е. Клопота // Forum Pedagogiczne. Wydawnictvo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. − 2014. − № 2. − S. 61−72. − Режим доступа: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Forum_Pedagogiczne/ Forum_Pedagogiczne-r2014-t2/Forum_Pedagogiczne-r2014-t2-s61-72/Forum_ Pedagogiczne-r2014-t2-s61-72.pdf
 35. Клопота Є. А. Адаптивний потенціал особистості з вада­ми зору [Електронний ресурс] / Є. А. Клопота // Вісник Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. − 2013. − І, № 46. − С. 84−89. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VKhnpu_psykhol_2013_46%281%29__12
 36. Клопота Є. А. Вплив сім’ї на процес інтеграції особистості з вадами зору [Електронний ресурс] / Є. А. Клопота // Актуальні проб­леми навчання та виховання людей з особливими потре­бами : зб. наук. пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». − К., 2014. − № 11 (13). − С. 166−177. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apnvlop_2014_11_15
 37. Клопота Є. А. Особливості процесу інтеграції в суспільст­во осіб з глибокими порушеннями зору [Електронний ресурс] / Є. А. Кло­пота // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Ук­раїна». − К., 2015. − № 12. − С. 142−155. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apnvlop_2015_12_13
 38. Клопота Є. А. Професійне становлення та психологічний супровід осіб з глибокими порушеннями зору [Електронний ресурс] / Є. А. Клопота // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особ­ливими потребами : зб. наук. пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». − К., 2013. − № 10. − С. 273−283. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apnvlop_2013_10_26
 39. Клопота Є. А. Психологічні основи інтеграції в сус­пільств­о осіб з вадами зору : монографія / Є. А. Клопота ; [Держ. вищ. навч. заклад «Запоріз. нац. ун-т» МОН України]. – Запо­ріж­жя : [ЗНУ], 2014. − 408 с.
 40. Клопота О. А. Соціально-педагогічні умови інтеграції старшо­класників з вадами зору в соціум : дис. … на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 / Ольга Анатоліївна Клопота. − Запоріжжя, 2012. − 257 с.
 41. Кобильченко В. В. Особливості особистісної сфери в умо­вах зорового дефекту / В. В. Кобильченко // Дефектологія. − 2013. − № 1. − С. 32−36.
 42. Кобильченко В. В. Особливості психічної сфери в умовах зорового дефекту / В. В. Кобильченко // Дефектологія. − 2012. − № 2. − С. 14−18. − Бібліогр. в кінці ст.
 43. Ковтонюк О. Не бачити сонця, але пройти ЗНО. Проте слабо­зорим чи незрячим для тестування потрібні спеціальні умови / Оксана Ковтонюк // Освіта України. − 2013. − 25 лют. (№ 8). − С. 11.
 44. Колишкін О. В. Загальна характеристика дітей з пору­шен­ням зору. Особливості психічного розвитку дітей з пору­шен­ням зору. Причини порушення зорового аналізатора / О. В. Колиш­кін // Вступ до спеціальності «Корекційна освіта» : навч. посіб. для ВНЗ / О. В. Ко­лиш­кін. − Суми : Унів. кн., 2016. − С. 90−108.
 45. Колодна Н. А. Реалізація проекту «Соціалізація слабо­зо­рих дітей засобами творчого виховання в рубіжанському НРЦ «Кришталик» [Електронний ресурс] / Н. А. Колодна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 126−129. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/ 123456789/7698/1/Kolodna.pdf
 46. Колодна Н. А. Соціально-педагогічна підтримка дітей з ва­дами зору в умовах навчально-реабілітаційного центру [Елект­ронний ресурс] / Н. А. Колодна // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19. − С. 307−313. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_19(2)__41
 47. Кондратенко С. В. Методика обстеження стану сформованості навичок просторового орієнтування у дітей з глибокими порушеннями зору молодшого шкільного віку [Електронний ре­сурс] / С. В. Кондратенко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; ГО «Асоц. фахівців спец. та інклюз. освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 105−111. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2015_10_19
 48. Коць М. О. Психологічна специфіка пам’яті дітей молодшого шкільного віку з вадами зору [Електронний ресурс] / М. О. Коць // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Психол. науки. − 2016. − Вип. 1 (2). − С. 46−50. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/nvkhp_2016_1(2)__10
 49. Кропивна О. І. Використання мнемотехніки як іннова­цій­ного методу розвитку зв’язного мовлення молодших школярів з порушен­нями зору / О. І. Кропивна // Дитина з особливими потребами. − 2017. − № 3. − С. 5−9.
 50. Кропивна О. І. Специфіка корекційної роботи на уроках образотворчого мистецтва зі слабозорими дітьми / О. І. Кропивна // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 11. − С. 7−10.
 51. Кропивна О. І. Увага в ігровому та навчальному процесі слабозорих школярів / О. І. Кропивна // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 4. − С. 11−14.
 52. Кузьміна Н. Нетрадиційні методи роботи в корекційній педагогіці : [хромотерапія для дітей з вадами зору] / Н. Кузьміна // Дефектолог. − 2013. − № 10. − С. 27−30.
 53. Кулик Н. Особливі потреби спонукають до спів­пра­ці : [навч.-метод. семінар «Підтримка інклюзивного навчання дітей із вадами зору»] / Наталія Кулик // Освіта України. − 2014. − 27 жовт. (№ 40). − С. 11.
 54. Кучарук І. Школярі з порушеннями слуху або пору­шен­нями зору в звичайній та інтеграційній школі [Елект­ронний ресурс] / І. Ку­чарук, А. Длужневська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19. − С. 322−339. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ sp_2012_19(2)__43
 55. Лещак О. Морфофункціональна характеристика молод­ших школярів з вадами зору [Електронний ресурс] / Олександр Ле­щак, Андрій Данків, Павло Островський // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Фіз. культура. − 2013. − Вип. 17. − С. 51−54. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vpnu_fiz_kult_2013_17_10
 56. Лозицький О. А. Освітні інформаційні технології для незря­чих та слабкозорих : напрацювання та досвід Нац. ун-ту «Львів. полі­техніка» / О. А. Лозицький, В. В. Пасічник ; МОН Ук­раїни, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів ; К. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 44 с. − Бібліогр.: С. 42−43.
 57. Магомедова Л. О. Роль сенсорних систем у розвитку координаційних здібностей дітей шкільного віку з вадами зору [Електронний ресурс] / Л. О. Магомедова, Л. Є. Шестерова // Сло­божан. наук.-спорт. вісн. − 2013. − № 2. − С. 5−9. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2013_2_3
 58. Матат Д. Незрима допомога : фахівці Львів. політехніки презентують укр. модель інклюз. освіти незрячих дітей / Дарина Матат // Освіта України. − 2016. − 14 листоп. (№ 45). − С. 10−11.
 59. Машковська О. С. Особливості виховання незрячих дітей. Поради для батьків і не тільки / О. С. Машковська, Н. В. Тарасенко // Дитина з особливими потребами. − 2017. − № 5. − С. 17−22.
 60. Мерко Т. В. Веб-квест як засіб роботи з дітьми з вадами зору / Т. В. Мерко // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 3. − С. 10−12.
 61. Мінакова М. В. Програма корекційно-розвивальних за­нять для дітей зі зниженим зором / М. В. Мінакова // Дитина з особ­ливими потребами. − 2017. − № 1. − С. 13−22 ; № 2. − С. 16−22 ; № 3. − С. 20−25.
 62. Мінченко Т. Активізація окорухових функцій слабозорих дітей: оптико-просторове орієнтування в лабіринтах різних форм, розмірів та рівнів складності / Т. Мінченко // Дефектолог. − 2012. − № 10. − С. 25−29. − Бібліогр. в кінці ст.
 63. Можливості сенсорних аналізаторів сліпих учнів у сприй­манні інформації та коригуванні циклічних вправ [Електронний ресурс] / Ю. М. Вихляєв [та ін.] // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 38−43. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2013_24_11
 64. Одинокова Н. А. Практические занятия по изготовлению тактильных книг для детей с нарушением зрения как средство вхождения в профессиональную педагогическую деятельность [Елек­тронний ресурс] / Н. А. Одинокова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 171−173. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2013_23_52
 65. Оцінка психофізіологічного статусу дітей із вадами зору віком 7–17 років [Електронний ресурс] // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. ВНУ ім. Лесі Українки. − 2012. − № 2. − С. 224–229. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Fvs_2012_2_57
 66. Панов М. С. Правове виховання як процес формування пра­вової культури підлітків з вадами зору [Електронний ресурс] / М. С. Па­нов // Вісн. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Психологія. − 2013. − Вип. 46. − С. 196−203. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_ 2013_46(2)__24
 67. Панов М. С. Психологічний супровід формування пра­во­вої культури підлітків з вадами зору [Електронний ресурс] / М. С. Панов // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Психологія. − 2013. − Т. 18, вип. 22 (3). − С. 24−30. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_ psi_2013_18_22(3)__5
 68. Петрович К. Використання рельєфних піктограм у роботі із зороводепривованими дітьми / Катерина Петрович // Дефек­то­лог. − 2015. − № 9. − С. 30−31.
 69. Подгаєцький А. В. Особливості формування науково-теоре­тичної бази фізичної культури та спорту дітей із вадами зору у 60-90-ті роки ХХ століття [Електронний ресурс] / Андрій Ва­леріой­вич Под­гаєцький // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія. 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 191−193. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_23_58
 70. Покутнєва С. Компенсація як основна форма розвитку дітей із глибокими порушеннями зору [Електронний ресурс] / Світ­лана По­кутнєва // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2014. − № 2. − С. 44−55. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DLog_ 2014_2_7
 71. Покутнєва С. О. Концепція компетентнісного підходу до навчання дітей з глибокими порушеннями зору та розвитком їх тео­ретичного мислення за матеріалами освітньої галузі «Людина і світ» [Електронний ресурс] / С. О. Покутнєва // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН Ук­раїни, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2012. − Вип. 3, ч 1. − С. 110−118. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2012_3(1)__24
 72. Покутнєва С. О. Умови розуміння і породження текстів молодшими школярами з глибокими порушеннями зору / С. О. По­кут­нєва // Дефектологія. − 2012. − № 4. − С. 15−19. − Бібліогр. в кінці ст.
 73. Ротар О. В. Фізичний розвиток і рухові дисфункції у дітей старшого шкільного віку з вадами зору [Електронний ресурс] / О. В. Ро­тар, І. В. Білоус, Б. В. Грицуляк // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Фіз. культура. − 2014. − Вип. 19. − С. 167−171. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vpnu_fiz_kult_2014_19_27
 74. Руднєва Н. Індивідуальний підхід до слабозорих учнів із ЗПР : поч. шк. / Н. Руднєва // Дефектолог. − 2013. − № 2. − С. 37−39. − Бібліогр. в кінці ст.
 75. Ряболус Н. Дидактичні вправи до уроків корекції вад розвитку слабозорих учнів у 1-му класі / Н. Ряболус // Дефектолог. − 2013. − № 5. − С. 1−48 (Вкладка).
 76. Рядова Л. О. Дослідження показників розвитку здатності до збереження статичної і динамічної рівноваги школярів середніх класів з вадами зору [Електронний ресурс] / Л. О. Рядова // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. Фіз. виховання та спорт. − 2016. − Вип. 139 (2). − С. 144−147. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VchdpuPN_2016_139
 77. Рядова Л. О. Особливості рівня розвитку координаційних здіб­ностей дітей 11−15 років з вадами зору [Електронний ресурс] / Л. О. Ря­дова // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. Фіз. виховання та спорт. − 2014. − Вип. 118 (3). − С. 246−250. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2014_118%283%29__61
 78. Рядова Л. О. Удосконалення змісту занять з фізичного вихо­ван­­ня школярів з порушеннями зору [Електронний ресурс] / Л. О. Ря­дова, Л. Є. Шестерова // Слобожан. наук.-спорт. вісн. − 2013. − № 5. − С. 213–217. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ snsv_2013_5_47
 79. Савлюк C. Фізичний розвиток дітей молодшого шкіль­ного віку з депривацією зору [Електронний ресурс] / C. Савлюк // Фіз. куль­тура, спорт та здоров’я нації / МОН України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. − Вінниця, 2016. − Вип. 20. − С. 554−559. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Fkszn_2016_20_112
 80. Садова І. Особливості навчання дітей з порушеннями зору в умовах початкової школи [Електронний ресурс] / І. Садова // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук пр. молод. вчених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. − Дрогобич, 2014. − Вип. 10. − С. 265−269. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/apgnd_2014_10_44
 81. Семешкіна О. І. Шкільний літературний театр. Теорія та прак­тика використання в роботі зі слабозорими учнями / О. І. Се­мешкіна // Дитина з особливими потребами. − 2017. − № 2. − С. 6−7.
 82. Синьова Є. П. Дослідження особливостей формування образу фізичного я в умовах глибокої зорової депривації [Електронний ресурс] / Є. П. Синьова, С. Б. Власенко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 428−436. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2012_21_110
 83. Сіроткіна Т. В. Оцінка стану фізичного розвитку слабо­зорих учнів початкової школи [Електронний ресурс] / Т. В. Сіроткіна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 218−222. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_28_47
 84. Сіроткіна Т. В. Структура проблемного поля наукових досліджень з тематики корекції фізичного розвитку слабозорих учнів [Електронний ресурс] / Т. В. Сіроткіна, О. П. Аксьонова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). − 2015. − Вип. 3(1). − С. 330−333. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_ 2015_3(1)__103
 85. Скрипник Я. Ю. Використання ізотерапії та хромотерапії як арт-терапевтичного засобу в роботі з дітьми зі зніженим зором / Я. Ю. Скрип­ник // Мистецтво в школі. − 2014. − № 10. − С. 7−8.
 86. Сокуренко І. Мультидисциплінарний підхід у корекційній роботі з дітьми з порушеннями зору: використання методик арт-терапії й арт-педагогіки / І. Сокуренко, О. Лаптєва, А. Шевчук // Дефектолог. − 2012. − № 10. − С. 30−33. − Бібліогр. в кінці ст.
 87. Сухоніна Н. С. Результативність спеціальної організації сенсорно-перцептивної діяльності слабозорих учнів [Електронний ресурс] / Н. С. Сухоніна // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (3). − С. 325−332. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ sp_2013_23(3)__42
 88. Тельна О. А. Педагогічні технології формування соціаль­ної активності незрячих підлітків на уроках української мови та літератури / О. А. Тельна // Дефектологія. − 2012. − № 4. − С. 43−47. − Бібліогр. в кінці ст.
 89. Терещенко І. І. Особливості соціальної роботи з дітьми, які мають вади слуху [Електронний ресурс] / І. І. Терещенко, Я. М. Рибченко // Вісн. Нац. тех. ун-ту України «Київ. політехн. ін-т». Політологія. Соціологія. Право. − 2012. − № 3. − С. 122−126. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_soc_2012_3_23
 90. Троцюк Г. І. Використання дидактичних ігор і вправ для формування просторового сприймання в дітей з вадами зору / Г. І. Троцюк // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 10. − С. 20−26.
 91. Тулашвілі Ю. Й. Комп’ютерні технології як системо­твір­ний чинник переходу до інклюзивного навчання осіб з пору­шен­нями зору [Електронний ресурс] / Ю. Й. Тулашвілі // Оновлення зміс­ту, форм та методів навчання і виховання в закладах осві­ти : зб. наук. пр. / РДГУ. − Рівне, 2013. − Вип. 7. − С. 183−186. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Ozfm_2013_7_59
 92. Турубарова А. В. Теоретичні аспекти психолого-педаго­гіч­ного супроводу слабозорих школярів / А. В. Турубарова // Онов­лення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі на­ціє­творення : тези доп. [Всеукр. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2012 р. / члени редкол.: Огаренко В. М. та ін.] ; Клас. приват. ун-т. − Запоріжжя : [КПУ], 2012. − С. 198−199.
 93. Федоренко М. І. Методика вивчення рівня економічної культури у старшокласників з тяжкими порушеннями зору [Електронний ресурс] / М. І. Федоренко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Се­рія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 240−243. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2014_26_51
 94. Федоренко М. І. Складові формування економічного мислення старшокласників з порушеннями зору [Електронний ресурс] / М. І. Фе­­доренко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23. − С. 338−345. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_23(3)__44
 95. Федорова О. Дослідження особливостей творчої уяви дітей із глибокими порушеннями зору молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / О. Федорова // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2014. − № 3. − С. 82−89. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ DLog_ 2014_3_12
 96. Федорова О. М. До проблеми вивчення словесної творчої уяви дітей з порушеннями зору [Електронний ресурс] / О. М. Федорова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія со­ціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23. − С. 353−361. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_23(3)__46
 97. Федорова О. М. Казка як засіб формування творчої уяви сліпих дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.08 / Федорова Олена Мико­лаївна ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. − К., 2015. − 21 с. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/ 123456789/7194/1/Fedorova.pdf
 98. Федорова О. М. Стан розвитку творчої словесної уяви дітей з порушеннями зору молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / О. М. Федорова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 258−262. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_24_57
 99. Форостян О. І. Теоретичні та методичні аспекти фізичного виховання дітей з порушеннями зору [Електронний ресурс] / О. І. Форостян // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). − 2015. − Вип. 5. − С. 45−47. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_ 015_2015_5_14
 100. Форостян О. І. Фізичне виховання дітей з вадами зору в сис­те­мі соціалізації, адаптації та інтеграції [Електронний ресурс] / О. І. Фо­ростян // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова]. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). − 2015. − Вип. 6. − С. 65−68. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_ 2015_6_23
 101. Хомякова О. В. Методики использования здоровье­сбере­гающих технологий для активизации психофизиологических функций детей среднего школьного возраста с нарушением зрения [Електронний ресурс] / О. В. Хомякова, Е. С. Штеренберг // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 261−264. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2013_23_79
 102. Хомякова О. В. Оценка уровня развития психофизи­чес­ких функций детей среднего школьного возраста с нарушением зрения [Электронный ресурс] / О. В. Хомякова, Е. С. Штеренберг // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 445−447. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2012_21_113
 103. Хомякова О. В. Применение средств физической реабили­тации в коррекции адаптационных возможностей детей с нарушением зрения [Электронный ресурс] / О. В. Хомякова, А. В. Долгих // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 253−257. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_26_54
 104. Чалий О. С. Особливості організації уроків лікувальної фіз­куль­­тури для дітей із вадами зору [Електронний ресурс] / О. С. Чалий, Р. Г. Чала, В. О. Коваль // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. Нау­ки. фіз. виховання та спорт. − 2016. − Вип. 139 (2). − С. 191−194. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_ 2016_139(2)__47
 105. Шестерова Л. Є. Вплив порушень зору на окремі показники функціонального стану сенсорних систем школярів середніх класів [Електронний ресурс] / Л. Є. Шестерова // Слобожан. наук.-спорт. вісн. − 2015. − № 4. − С. 96–99. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/snsv_2015_4_20
 106. Шестерова Л. Є. Дослідження показників функціонального стану сенсорних систем дітей з вадами зору [Електронний ресурс] / Л. Є. Шестерова // Слобожан. наук.-спорт. вісн. − 2013. − № 3. − С. 72−75. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2013_3_18
 107. Щелкунов Д. А. Технологія виховання в учнів із вадами зору ціннісного ставлення до свого здоров’я як до духовно-соціальної ціннос­ті [Електронний ресурс] / Д. А. Щелкунов // Духов­ність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Ін-т духов. розв. людини. − Луганськ, 2012. − Вип. 2. − С. 203−212. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_ 2012_2_29
 108. Ядранский Д. Н. Добровольческое движение как способ корректировки социально-педагогических аспектов развития де­тей с проб­лемами зрения / Д. Н. Ядранский // Педагогіка форму­вання творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. шк. : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [голова ред. ради Монаєнко А. О.]. – Запо­ріжжя : КПУ, 2012. − Вип. 26 (79). − С. 454−458.
 109. Якуба А. М. Психологічні особливості комунікативної сфери дітей з вадами зору [Електронний ресурс] / А. М. Якуба // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педа­гогіка та спец. пси­хологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 425−427. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_23_126

 

Психолого-педагогічний супровід та соціалізація дітей з вадами слуху

 

 1. Адамюк Н. Б. Особливості методики вивчення лексики української жестової мови глухими молодшими школярами [Електронний ресурс] / Н. Б. Адамюк // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − Кіровоград, 2014. − Вип. 5. − С. 10−17. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2014_5_3
 2. Адамюк Н. Методика проведення уроків з української жес­тової мови на прикладі теми «Портрет людини» (5 кл.) / Наталія Адамюк // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 2. − С. 14−25.
 3. Антибура Ю. Роль сім’ї у вихованні та соціалізації дитини з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / Ю. Антибура // Імідж сучасного педагога. − 2014. − № 4. − С. 57. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2014_4_16
 4. Афанасьєв С. Особливості впливу порушення функцій зорової та слухової систем на організм дитини і підлітка [Електронний ресурс] / С. Афанасьєв, О. Афанасьєва // Спорт. вісн. Придніпров’я. − 2014. − № 3. − С. 145−147. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_ 2014_3_32
 5. Афанасьєв С. Уявлення про хід розвитку рухової сфери та фізичного розвитку дітей із порушенням слуху [Електронний ресурс] / С. Афанасьєв // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Фіз. виховання і спорт. − 2014. − Вип. 14. − С. 55−59. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnv_2014_14_13
 6. Афанасьєва О. Особливості функціонального стану слабо­чую­чих дітей середнього шкільного віку [Електронний ресурс] / О. Афанасьє­­ва // Спорт. вісн. Придніпров’я. − 2012. − № 3. − С. 111−113. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2012_3_26
 7. Байкіна Н. Г. Основи спеціального контролю з корекції ру­хо­вої сфери на заняттях з оздоровчого туризму з глухими та чуючими шко­лярами / Н. Г. Байкіна, П. Ф. Пиптюк // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. − 2012. − № 2. − С. 183−194. − Бібліогр. в кінці ст.
 8. Байкіна Н. Г. Роль топографічної підготовки глухих шко­лярів, що займаються оздоровчим туризмом / Н. Г. Байкіна, П. Ф. Пип­тюк // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. − 2012. − № 2. − С. 152−164. − Бібліогр. в кінці ст.
 9. Безкровна Д. Подорож до казки «Маша і Вед­мідь» : заняття з лікувальної фізкультури для дітей із вадами слуху. 3-й клас / Дар’я Безкровна // Здоров’я та фіз. культура. − 2016. − № 5. − С. 1−10 (Вкладка).
 10. Безлюдна І. Формування мотивації навчальної діяльності мо­лодших школярів із вадами слуху / І. Безлюдна, В. Радченко, Н. Долгіх // Дефектолог. − 2012. − № 11. − С. 40−45. − Бібліогр. в кінці ст.
 11. Біляк Ю. В. Аналіз методик навчання плаванню дітей із вадами слуху [Електронний ресурс] / Ю. В. Біляк, Н. О. Івасик // Вісн. ЗНУ. Фіз. виховання та спорт. − 2013. − № 1. − С. 6−10. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_FViS_2013_1_3
 12. Бічікова О. Застосування проектної системи навчання з ме­тою розвитку компетентностей учнів із порушеннями слуху / О. Бі­чі­кова, О. Федоренко // Дефектологія. − 2013. − № 3. − С. 59−62. − Бібліогр. в кінці ст.
 13. Бобошко Л. В. Проблеми навчання іноземній мові дітей з ва­дами слуху / Л. В. Бобошко // Все для вчителя. − 2013. − № 9. − С. 29−31.
 14. Бодруг Є. С. Теоретичні основи співпраці педагога-де­фек­толога з батьками дітей з вадами слуху [Електронний ресурс] / Є. С. Бодруг // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 16−21. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2012_21_6
 15. Болтакова Н. И. Формирование устной речи у слабо­слы­шащих детей младшего школьного возраста [Електронний ресурс] / Н. И. Болтакова // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. − Кам’янець-Подільський, 2014. − Вип. 24. − С. 52−65. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Pspl_2014_24_7
 16. Большанина Л. В. Особенности возникновения речи у де­тей с нарушенным слухом [Електронний ресурс] / Л. В. Большанина // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 27−29. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2012_21_8
 17. Бондар О. М. Ефективність експериментальної технології роз­витку координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху [Електронний ресурс] / О. М. Бондар, В. В. Джевага // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова]. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). − 2016. − Вип. 5. − С. 19−21. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_ 2016_5_7
 18. Бондар О. Фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. Бондар, В. Джевага // Спорт. вісн. Придніпров’я. − 2015. − № 2. − С. 17-20. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2015_2_4
 19. Бочелюк В. Й. Соціально-психологічні особливості людини з порушеннями слуху / В. Й. Бочелюк, А. В. Турубарова // Психологія людини з обмеженими можливостями : навч. посіб. для ВНЗ / В. Й. Бо­челюк, А. В. Турубарова. − К. : Центр учб. літ., 2016. − С. 88−91.
 20. Бочелюк В. Й. Соціально-психологічні особливості людини з по­рушеннями опорно-рухового апарату / В. Й. Бочелюк, А. В. Ту­ру­барова // Психологія людини з обмеженими можливостями : навч. посіб. для ВНЗ / В. Й. Бочелюк, А. В. Турубарова. − К. : Центр учб. літ., 2016. − С. 65−80.
 21. Бурлака О. В. Формування в учнів з порушеннями слуху географічних понять [Електронний ресурс] / О. В. Бурлака // Зб. наук. пр. [Херсон. держ. ун-ту]. Пед науки. − 2016. − Вип. 69 (1). − С. 132−136. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2016_ 69(1)__27
 22. Вовченко О. Особливості використання музично-ритміч­них занять як засобу корекції психофізичного розвитку дітей із порушеннями слуху / Ольга Вовченко // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 2. − С. 26−33.
 23. Воробель Г. М. Проблеми й перспективи впровадження бі­лінгвального підходу у навчання дітей із порушеннями слуху [Електронний ресурс] / Г. М. Воробель, А. В. Замша // Зб. наук. пр. [Херсон. держ. ун-ту]. Пед. науки. − 2016. − Вип. 69 (3). − С. 54−57. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2016_69(3)__13
 24. Воронова Н. Г. Білінгвістичний метод навчання дітей з ва­да­ми слуху / Н. Г. Воронова, Р. В. Козинець // Дитина з особ­ли­вими потребами. − 2015. − № 2. − С. 6−8.
 25. Вплив рухливих ігор на фізичний розвиток та працездатність дітей з вадами слуху та затримкою психічного розвитку [Елек­тронний ресурс] / Х. Є. Шавель [та ін.] // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. Фіз. виховання та спорт. − 2014. − Вип. 118 (1). − С. 388−392. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VchdpuPN_2014_118%281%29__87
 26. Галєта З. А. Діти з кохлеарними імплантами в умовах загальноосвітньої школи [Електронний ресурс] / З. А. Галєта // Особливі діти в умо­вах загальноосвітньої школи (досвід закладів освіти Дніпровського району м. Києва) [Електронний ресурс] : практ.-метод. посіб. / Упр. освіти Дніпров. райдержадмін. в м. Києві, Район. наук.-ме­тод. центр ; Всеукр. фонд «Крок за кроком» ; [упоряд. Сидоренко Н. А.]. − К. : РНМЦ Дніпров. р-ну, 2015. − С. 48−52. − Режим доступу: http://nmcio.ippo. kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/Osoblivi_ditu_ Posibnuk_2015.pdf
 27. Гацоєва Л. С. Дослідження показників сенсомоторної функції дітей молодшого шкільного віку зі зниженим слухом та її зміни під впливом експериментальної методики [Електронний ресурс] / Л. С. Га­цоєва // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. Фіз. виховання та спорт. − 2013. − Вип. 112 (1). − С. 87−90. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2013_112(1)__21
 28. Гацоєва Л. С. Особливості психомоторного розвитку дітей з вадами слуху [Електронний ресурс] / Л. С. Гацоєва // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. Фіз. виховання та спорт. − 2014. − Вип. 118 (1). − С. 76−79. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_ 2014_118(1)__19
 29. Глазунова С. С. Кохлеарна імплантація − новий метод реабілітації глухих дітей [Електронний ресурс] / С. С. Глазунова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 38−41. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2013_23_14
 30. Голева Н. П. Здібність глухих дітей молодшого шкільного віку до координованості рухів та її корекція засобами фізичного виховання / Н. П. Голева, А. А. Івахненко // Педагогіка формування творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. шк. : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [голов. ред. Сущенко Т. І.]. − Запоріжжя, 2016. − Вип. 50 (101). − С. 306−315.
 31. Горіна Н. М. Поради користувачам слухових апаратів. Мате­ріал для батьків, які мають дітей з вадами слуху, та вчителів шкіл / Н. М. Горіна // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 7. − С. 4−5.
 32. Губар С. Ю. Формування внутрішнього плану дій засобами предметної діяльності у дітей з вадами слуху молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / С. Ю. Губар // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 67−69. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2012_21_18
 33. Девічинська І. Б. Розвиток пізнавального інтересу в учнів з вадами слуху засобами усної народної творчості [Електронний ресурс] / І. Б. Девічинська // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 356−358. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2012_21_92
 34. Демчук С. Аналіз інноваційних програм із фізичного виховання, спрямованих на корекцію порушень рухової сфери дітей із депривацією слуху [Електронний ресурс] / С. Демчук, І. Випасняк // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Фіз. ви­хо­вання і спорт. − 2015. − Вип. 17. − С. 125−129. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnv_2015_17_25
 35. Демчук С. До питання рухової діяльності молодших школярів з депривацією слуху [Електронний ресурс] / С. Демчук // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). − 2015. − Вип. 8 (63). − С. 18−21. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/ 123456789/ 11335/1/Demchuk.pdf
 36. Демчук С. Ігрова діяльність як головний чинник соціальної адаптації молодших школярів із депривацією слуху [Електронний ресурс] / С. Демчук, І. Випасняк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). − 2016. − Вип. 3. − С. 38−43. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_015_2016_3_12
 37. Демчук С. П. Корекція рухової сфери школярів із деп­ри­вацією слуху засобами фізичного виховання [Електронний ресурс] / С. П. Дем­чук // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у сучас­но­му сус­пільст­ві : зб. наук. пр. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Ук­раїнки. − Луцьк, 2013. − № 4. − С. 61−64. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Fvs_2013_4_15
 38. Джевага В. В. Корекція порушень координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі фізичного виховання [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Джевага Володимир Валентинович ; МОН України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. − К., 2017. − 23 с. − Режим доступу: https://www.uni-sport.edu.ua/sites/default/files/ vseDocumenti/aref_dzhevaga_v.v.pdf
 39. Джевага В. В. Порівняльна характеристика кінестетичних здіб­ностей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху та їх однолітків зі збереженим слухом [Електронний ресурс] / В. В. Джевага // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). − 2016. − Вип. 4. − С. 21−24. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_ 2016_4_8
 40. Джевага В. Методичні підходи до корекції порушень коор­динаційних здатностей дітей молодшого шкільного віку з ва­дами слуху в процесі адаптивного фізичного виховання [Елект­ронний ресурс] / Володимир Джевага // Теорія і методика фіз. вихо­ван­ня і спорту. − 2016. − № 2. − С. 24−28. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ TMFVS_2016_2_7
 41. Дмітрієва О. І. Вивчення педагогічних умов забезпечення про­цесу формування правосвідомості старшокласників зі зниженим слухом в навчально-виховному процесі [Електронний ресурс] / О. І. Дмітрієва // Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-Подільський, 2012. − Вип. 3. − С. 70−78. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apko_2012_3_11
 42. Дмітрієва О. І. Дослідження рівнів готовності старшо­клас­ників зі зниженим слухом до застосування правових знань у поведінці [Електронний ресурс] / О. І. Дмітрієва // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 90−95. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2014_26_20
 43. Дмітрієва О. І. Дослідження стану сформованості правових переконань старшокласників з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. І. Дмітрієва // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 267−274. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_20(2)__35
 44. Домбровська Л. О. Орієнтовна програма факультативу «Етика і психологія сімейного життя» для дітей зі зниженим слухом / Л. О. Домбровська // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 10. − С. 9−14.
 45. Дорошенко О. М. Лінгводидактичні орієнтири розвитку мовлення молодших школярів із вадами слуху [Електронний ресурс] / О. М. До­рошенко, Л. В. Кашуба // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 275−282. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_ 20(2)__36
 46. Досінчук О. В. Особливості розвитку діалогічного мовлен­ня дітей з вадами слуху / О. В. Досійчук, С. М. Тищенко // Дитина з особ­ливими потребами. − 2017. − № 5. − С. 11−16. − Бібліогр. в кінці ст.
 47. Епштейн І. С. Основні аспекти соціальної адаптації дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху [Електронний ресурс] / І. С. Еп­штейн // Вісн. ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Пед. науки. − 2012. − № 19 (2). − С. 25−29. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vlup_2012_19(2)__5
 48. Епштейн І. С. Сучасний стан професійної обізнаності вчите­лів щодо соціальної адаптації дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху засобами мистецтва [Електронний ресурс] / І. С. Епштейн // Вісн. ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Пед. науки. − 2013. − № 13 (4). − С. 107−112. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vlup_2013_13(4)__17
 49. Єжова Т. Використання комунікативних вправ у процесі засвоєння соціального досвіду спілкування дітей із порушеннями слуху в умовах дозвілля (на матеріалі дисципліни «українська жестова мова», 6 кл.) / Т. Єжова// Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 1. − С. 54−61.
 50. Жирак Л. М. Вплив рекреаційно-туристичної діяльності на психоемоціний стан дітей з вадами слуху [Електронний ресурс] / Л. М. Жирак, І. П. Випасняк // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Фіз. культура. − 2013. − Вип. 17. − С. 119−122. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vpnu_fiz_kult_2013_17_23
 51. Жирак Л. М. Психологічна реабілітація дітей із вадами слуху засобами рекреаційно-туристичної діяльності [Електронний ресурс] / Л. М. Жирак // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному сус­пільстві : зб. наук. пр. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. − Луцьк, 2012. − № 2. − С. 229–232. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ Fvs_2012_2_58
 52. Жук В. В. Адаптація навчального процесу до потреб дитини з порушенням слуху [Електронний ресурс] / В. В. Жук // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 1. − С. 20−25. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2013_4(1)__5
 53. Жук В. В. Освіта дітей з порушеннями слуху: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / В. В. Жук // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; ГО «Асоц. фах. спец. та інклюз. освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 61−66. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2015_10_12
 54. Жук В. В. Особливості адаптування дітей з порушеннями слуху до умов інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / В. В. Жук // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбу­до­ви : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. – Кіро­во­град, 2014. − Вип. 5. − С. 25−36. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2014_5_5
 55. Жук В. В. Теоретичні засади розробки Державного стандарту початкової освіти з української мови для дітей з пору­шен­нями слуху [Електронний ресурс] / В. В. Жук // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2012. − Вип. 3, ч.1. − С. 32−35. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2012_3(1)__9
 56. Заїка С. К. Використання комп’ютерних технологій в (ре)абі­літації дітей з порушенням слуху [Електронний ресурс] / С. К. Заїка // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 2, Комп’ютерно-орієн­товані системи навчання. − 2015. − № 15. − С. 150−154. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_2_ 2015_15_29
 57. Замша А. В. Особливості регуляційного компоненту інтелек­туального потенціалу підлітків з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / А. В. Замша // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Психологія. − 2014. − Т. 19, вип. 2. − С. 129−140. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vonu_psi_2014_19_2_16
 58. Замша А. Особливості інтелектуального потенціалу підлітків із порушеннями слуху [Електронний ресурс] / Анна Замша // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2014. − № 2. − С. 83−90. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DLog_2014_2_11.
 59. Замша А. Педагогічні аспекти навчання англійської мови учнів із порушеннями слуху / А. Замша, О. Федоренко // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 3. − С. 53−61. − Бібліогр.: 15 назв.
 60. Замша А. Рефлексія як детермінанта інтелектуального роз­вит­ку підлітків із порушеннями слуху / Анна Замша // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2015. − № 3. − С. 73−79.
 61. Замша А. Роль мотивації в формуванні інтелектуального потенціалу підлітків із порушеннями слуху [Електронний ресурс] / Анна Замша // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2014. − № 3. − С. 69−76. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ DLog_2014_3_10
 62. Заяц Н. КВН «Планета міркувань» : [робота з профілак­тики дезадаптації учнів з вадами слуху під час переходу до ЗНЗ] / Н. Заяц // Психолог. − 2014. − № 3/4. − С. 98−102.
 63. Зборовська Н. А. Використання жестової мови у навчанні учнів з порушеннями слуху: правове та наукове підґрунтя [Електронний ресурс] / Н. А. Зборовська // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 2. − С. 88−98. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2012_3(2)__13
 64. Зінкевич В. Елементарні математичні уявлення у дітей із тяж­кими вадами слуху / В. Зінкевич, А. Біллі, І. Степаненко // Дефек­толог. − 2016. − № 2. − С. 29−41.
 65. Зіяд Хаміді Ахмад Насраллах. Використання інформаційних технологій у процесі адаптивного фізичного виховання слабкочуючих молодших школярів / Зіяд Хаміді Ахмад Насраллах // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. − 2012. − № 1. − С. 61−64. − Бібліогр. в кінці ст.
 66. Іванова О. П. Розвиток інтелекту молодших школярів з по­ру­шеннями слуху: теоретичні основи дослідження [Електронний ресурс] / О. П. Іванова // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особ­ливими потребами : зб. наук. пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» ; Ін-т вищ. освіти НАПН України ; Ін-т спец. пед. НАПН України. − К., 2015. − № 12. − С. 114−126. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apnvlop_2015_ 12_11
 67. Іванова О. П. Розвиток інтелекту молодших школярів з пору­шеннями слуху: теоретичні основи дослідження [Електронний ресурс] / О. П. Іванова // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» ; Ін-т вищ. освіти НАПН України ; Ін-т спец. пед. НАПН України. − К., 2015. − № 12. − С. 114−126. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apnvlop_2015_12_11
 68. Івахненко А. А. Дослідження здібності глухих дітей мо­лодшого шкільного віку до збереження статичної й динамічної рівноваги та її корекція в процесі фізичного виховання / А. А. Івах­ненко // Педагогіка формування творч. особистості у вищ. і за­гально­освіт. шк. : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [голов. ред. Сущенко Т. І. ; редкол.: Бочелюк В. Й. та ін.]. − Запоріжжя : КПУ, 2014. − Вип. 35 (88). − С. 188−196. − Бібліогр.: 7 назв.
 69. Івахненко А. А. Корекція та розвиток психомоторної функ­ції глухих дітей молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор : моно­графія / А. А. Івахненко ; МОН України, ЗНТУ. – Запо­ріжжя : ЗНТУ, 2014. − 214 с.
 70. Івахненко А. А. Особливості розвитку здібностей до координованості рухів глухих дітей 7−10 років та її корекції засобами рухливих ігор / А. А. Івахненко, О. В. Мілкіна // Педагогіка формування творч. особистості у вищ. і загальноосвіт. шк. : зб. наук. пр. / КПУ ; [голов. ред. Сущенко Т. І.]. − Запоріжжя, 2016. − Вип. 48 (101). − С. 130−139.
 71. Кашуба В. Характеристика вертикальної стійкості тіла людини та її особливості в школярів із порушеннями слуху [Електронний ресурс] / В. Кашуба, А. Сторожик, С. Демчук // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Фіз. виховання і спорт. − 2014. − Вип. 16. − С. 89−93. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Mnv_2014_16_22
 72. Кашуба В. Характеристика просторової організації тіла дітей молодшого шкільного віку зі слуховою депривацією [Електронний ресурс] / В. Кашуба, З. Насраллах, С. Демчук // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Фіз. виховання і спорт. − 2014. − Вип. 14. − С. 65−69. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnv_2014_14_15
 73. Квашук О. В. Розвиток уяви дітей з вадами слуху молодшого шкільного віку за допомогою методу глинотерапії [Електронний ресурс] / О. В. Квашук // Наук. зап. [Нац. ун-ту «Остроз. акад.»]. Психологія і пе­да­гогіка. − 2013. − Вип. 22. − С. 46−50. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_ 2013_22_12
 74. Клiщ М. I. Особливостi окремих видiв сприймання у шко­лярiв зi слуховою депривацiєю [Електронний ресурс] / М. I. Клiщ, С. Н. Вадзюк // Здобутки клінічної i експериментальної медици­ни. − 2016. − № 3. − С. 39−44. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Zkem_2016_3_10
 75. Климко Н. О. Питання інтеграції та соціалізації дітей з ва­дами слуху у працях Миколи Дмитровича Ярмаченка [Електронний ресурс] / Н. О. Климко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психо­ло­гія. − 2014. − Вип. 26. − С. 121−126. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_26_27
 76. Кліщ М. І. Вікові особливості розвитку уваги у школярів зі слуховою депривацією [Електронний ресурс] / М. І. Кліщ, С. Н. Вадзюк // Вісн. наук. дослідж. − 2016. − № 2. − С. 13−16. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vndt_2016_2_5
 77. Кліщ М. І. Дослідження врівноваженості нервових процесів у школярів зі слуховою депривацією [Електронний ресурс] / М. І. Кліщ // Здобутки клініч. i експеримент. медицини. − 2014. − № 2. − С. 239. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zkem_2014_2_77
 78. Кліщ М. І. Особливості сенсомоторних реакцій у школярів зі слуховою депривацією [Електронний ресурс] / М. І. Кліщ, С. Н. Вадзюк // Вісн. наук. дослідж. − 2016. − № 1. − С. 36−39. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vndt_2016_1_13
 79. Кобель І. Г. Навчання та соціалізація глухих в США: від епохи колонізації до епохи інклюзії [Електронний ресурс] / І. Г. Ко­бель // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (2). − С. 311−322. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_21(2)__45
 80. Кобель І. Соціалізація глухих та слабочуючих дітей із труд­нощами у навчанні в інклюзивному освітньому середовищі [Елект­рон­ний ресурс] / І. Кобель // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Іва­на Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 307−319. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_20(2)__40
 81. Козинець О. В. Дослідження проблеми навчання й виховання осіб з порушеннями слуху в працях Р. Г. Краєвського [Електронний ресурс] / О. В. Козинець // Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. − 2014. − Вип. 3. − С. 121−127. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2014_3_23
 82. Колишкін О. В. Загальна характеристика дітей з порушенням слуху. Особливості психічного розвитку дітей з порушенням слуху. Причини порушення слухового аналізатора / О. В. Колишкін // Вступ до спеціальності «Корекційна освіта» : навч. посіб. для ВНЗ / О. В. Колишкін. − Суми : Унів. кн., 2016. − С. 76−90.
 83. Колядюк С. І. Корекція фізичного розвитку і рухової діяль­ності дітей з порушеннями слуху засобами фізичного вихо­ван­ня [Електронний ресурс] / С. І. Колядюк // Наука і освіта. − 2015. − № 4. − С. 91−95. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ NiO_2015_4_19
 84. Коргун Л. Н. Особенности познавательной деятельности детей с нарушениями слуха в условиях рекреации [Електронний ресурс] / Л. Н. Коргун // Наука і освіта. − 2014. − № 12. − С. 134−139. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_12_28
 85. Корнілова Н. Ю. Особенности управления движениями глухих подростков / Н. Ю. Корнілова // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. − 2012. − № 2. − С. 170−174. − Бібліогр. в кінці ст.
 86. Котова В. Л. Системний підхід до реабілітації дітей з вадами слуху [Електронний ресурс] / В. Л. Котова // Особливі діти в умовах за­гальноосвітньої школи (досвід закладів освіти Дніп­ровського району м. Києва) : практ.-метод. посіб. / Упр. освіти Дніпров. райдержадмін. в м. Києві, Район. наук.-метод. центр ; Всеукр. фонд «Крок за кроком» ; [упоряд. Сидоренко Н. А.]. − К. : РНМЦ Дніпров. р-ну, 2015. − С. 45−48. − Режим доступу: http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2015/ 08/Osoblivi_ ditu_Posibnuk_2015.pdf
 87. Краус О. Фізичне виховання дітей зі зниженим слухом / О. Краус // Дефектологія. − 2012. − № 1. − С. 47−49.
 88. Круглик О. П. Удосконалення розуміння художніх творів слабо­чуючими учнями 5−7 класів засобами типології оповідань [Елект­рон­ний ресурс] / О. П. Круглик // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гома­нова. Се­рія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 146−149. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2012_21_39
 89. Кузнєцова В. О. Словникова робота з розвитку мови дітей з ва­­­дами слуху / В. О. Кузнєцова // Зарубіж. літ. в шк. − 2015. − № 7/8. − С. [1−8] (Вкладка).
 90. Кульбіда С. В. Жест як елемент жестикуляції. Лока­лі­зація – ком­­понент жесту / С. В. Кульбіда // Дефектологія. − 2013. − № 1. − С. 14−22.
 91. Кульбіда С. Формування жестомовної комунікативної ком­петенції − від розуміння до застосування / Світлана Кульбіда // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 1. − С. 15−29.
 92. Кульбіда С. Чинне законодавство України щодо забезпечення прав глухих як лінгвістичної меншини / Світлана Кульбіда // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2014. − № 4. − С. 39−47.
 93. Кунінець О. О. Особливості координаційних здібностей глухих школярів, що займаються оздоровчим туризмом [Електронний ресурс] / О. О. Кунінець, Н. Г. Байкіна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). − 2015. − Вип. 3 (1). − С. 207−210. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_015_2015_3%281%29__66
 94. Кучарук І. Школярі з порушеннями слуху або пору­шен­нями зору в звичайній та інтеграційній школі [Електронний ресурс] / І. Ку­ча­рук, А. Длужневська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19. − С. 322−339. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_ 19(2)__43
 95. Литвинова В. В. Компетентнісний підхід до навчання учнів з порушеннями слуху математиці в початкових класах [Електронний ресурс] / В. В. Литвинова // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи роз­будови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. – Кіро­воград, 2014. − Вип. 5. − С. 53−64. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2014_5_8
 96. Литвинова В. В. Умови опанування цензовою освітою дітьми з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / В. В. Литвинова // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 1. − С. 85−88. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2012_3(1)__19
 97. Литовченко С. Навчально-реабілітаційний центр як су­часна форма організації освіти дітей з порушеннями слуху / Світлана Ли­тов­ченко // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2017. − № 1. − С. 78−85.
 98. Лубеннікова С. Мовний матеріал для корекційних занять із розвитку слухового сприймання для учнів 5-го класу [із вадами слуху] / С. Лубеннікова // Дефектолог. − 2016. − № 3 (Вкладка).
 99. Луковська О. Особливості фізичного розвитку дітей се­редньо­го шкільного віку із порушенням слуху / О. Луковська, О. Афа­насьєва // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. − 2012. − № 4. − С. 83−86. − Бібліогр. в кінці ст.
 100. Ляхова І. М. Організаційно-методичні особливості корек­цій­ного навчання рухових дій дітей із порушеннями слуху [Елект­ронний ресурс] / І. М. Ляхова // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у су­час­ному суспільстві. − 2012. − № 4. − С. 146−150. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_4_36
 101. Ляхова І. М. Організаційно-педагогічні умови і перед­умо­ви корекції та розвитку рухової сфери шолярів із порушеннями слуху / І. М. Ляхова // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. − 2012. − № 2. − С. 174−183. − Бібліогр. в кінці ст.
 102. Малина Л. О. Роль батьків у контексті інклюзивної освіти ді­тей з вадами слуху [Електронний ресурс] / Л. О. Малина, О. Л. Яку­бовський // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Ко­рекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 144−148. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_23_44
 103. Малинович Л. М. До проблем діагностики психологічної готов­ності дітей з порушеннями слуху до навчання у школі [Елект­ронний ресурс] / Л. М. Малинович, М. Р. Верхоляк // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2015. − Вип. 9. − С. 60−66. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2015_9_11
 104. Маркова Л. В. Індивідуальне заняття з розвитку слухового сприйняття та формування вимови дітей з вадами слуху / Л. В. Мар­кова // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 7. − С. 20−21.
 105. Маркова Л. Г. Робота з розвитку слухового сприйняття і ко­рекції вимови / Л. Г. Маркова // Дитина з особливими потре­бами. − 2016. − № 1. − С. 24−25.
 106. Маркова Л. Формування навичок сприйняття мови на слух у слабочуючих учнів / Л. Маркова // Дефектолог. − 2013. − № 8. − С. 26−43.
 107. Мойсеєнко С. Розвиток зв’язного мовлення в початковій шко­лі. Діти з вадами слуху / Світлана Мойсеєнко // Дефектолог. − 2015. − № 3. − С. 21−22.
 108. Молоткова В. В. Робота із закритою картиною як засіб розвит­ку мовлення дітей з вадами слуху (на прикладі опису картини Т. Г. Шевченка «Селянська родина») / В. В. Молоткова // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 3. − С. 17−19.
 109. Павлович Н. Е. Методические основы формирования диалогической речи младших школьников с нарушением слуха [Электронный ресурс] / Н. Е. Павлович // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 183−186. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_ 2013_24_41
 110. Павлович Н. Е. Особенности самостоятельной диалогической ре­чи пятиклассников с нарушением слуха [Электронный ресурс] / Н. Е. Пав­лович // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Ко­рек­ційна педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 173−175. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2013_23_53
 111. Первак З. Л. Заняття з розвитку слухового сприймання та фор­мування вимови [Електронний ресурс] / З. Л. Первак // Особливі діти в умовах загальноосвітньої школи (досвід закладів освіти Дніпровського району м. Києва) [Електронний ресурс] : практ.-метод. посіб. / Упр. освіти Дніпров. райдержадмін. в м. Києві, Район. наук.-метод. центр ; Всеукр. фонд «Крок за кроком» ; [упоряд. Сидоренко Н. А.]. − К. : РНМЦ Дніпров. р-ну, 2015. − С. 53−58. − Режим доступу: http://nmcio.ippo.kubg. edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/Osoblivi_ditu_Posibnuk_2015.pdf
 112. Пєтухов О. Вербальна характеристика арифметичних задач та успішність їх розв’язання учнями з вадами слуху молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / О. Пєтухов // Вісн. Ін-ту розвитку дитини : зб. наук. пр. / НПУ ім. М. П. Драгоманова. − Серія: Філософія, педагогіка, психологія. − К., 2014. − Вип. 35. − С. 151−159. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Vird_2014_35_27
 113. Пиптюк П. Ф. Значення розвитку мови на позакласних заняттях оздоровчого туризму із глухими школярами 12−14 років / П. Ф. Пиптюк // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. − 2012. − № 1. − С. 71−78.− Біб­ліогр. в кінці ст.
 114. Поліщук О. Проблема сучасної школи. Педагогічне спостереження учнів зі зниженим слухом у початкових класах / О. Поліщук // Дефектолог. − 2014. − № 3. − С. 13−15.
 115. Прокопенко О. А. Значення музично-ритмічного виховання дітей з порушеннями слуху у молодшому шкільному віці [Електронний ресурс] / О. А. Прокопенко // Освіта осіб з особ­ли­вими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2015. − Вип. 8. − С. 114−121. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2015_8_16
 116. Пушкарська Л. П. Проблеми психологічної реабілітації дітей з вадами слуху [Електронний ресурс] / Л. П. Пушкарська // Актуальні проблеми психології. − 2015. − Т. 10, вип. 27. − С. 502−511. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2015_10_27_49
 117. Радченко В. Формування критичного мислення у молод­ших школярів із вадами слуху / В. Радченко, Н. Горіна // Дефектолог. − 2016. − № 4. − С. 9−14.
 118. Родименко І. М. Міжпредметний зв’язок та елементи виперед­жаючого навчання як запорука успішного засвоєння програм­ного мате­ріалу дітьми, які мають вади слуху [Електронний ресурс] / І. М. Ро­ди­менко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2015. − Вип. 9. − С. 98−105. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2015_9_17
 119. Савенко В. В. Ефективність білінгвального навчання на основі використання комп’ютерних технологій / В. В. Савенко // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 8. − С. 8−12.
 120. Савенко О. Д. Диференційований підхід у навчанні учнів з ва­дами слуху на уроках розвитку мовлення / О. Д. Савенко // Дитина з особ­ливими потребами. − 2016. − № 4. − С. 28−31.
 121. Савенко О. Д. Значення предметно-практичного навчан­ня (ППН) для розвитку зв’язного мовлення учнів із вадами слуху / О. Д. Савенко // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 9. − С. 10−12.
 122. Савлюк С. П. Морфофункціональний статус дітей молодшого шкільного віку з депривацією слуху [Електронний ресурс] / С. П. Савлюк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова]. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). − 2016. − Вип. 10. − С. 108−111. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_015_2016_10_30
 123. Сафонова Ю. М. Речевое поведение в системе формирования языка как средства общения у учащихся с нарушением слуха [Электронный ресурс] / Ю. М. Сафонова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (3). − С. 278−287. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_23(3)__36
 124. Снопко І. В. Особливості організації освітнього простору при роботі з дітьми з вадами мовлення та слуху в інклюзивних класах [Електронний ресурс] / І. В. Снопко // Особливі діти в умовах загально­ освітньої школи (досвід закладів освіти Дніпровського району м. Києва) : практ.-метод. посіб. / Упр. освіти Дніпров. рай­дер­жадмін. в м. Киє­ві, Район. наук.-метод. центр ; Всеукр. фонд «Крок за кроком» ; [упоряд. Сидоренко Н. А.]. − К. : РНМЦ Дніпров. р-ну, 2015. − С. 37−42. − Режим доступу: http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/ Osoblivi_ditu_Posibnuk_2015.pdf
 125. Сокирко О. С. Розвиток пізнавальної діяльності глухих дітей у процесі навчання плавання : монографія / О. С. Сокирко, Р. В. Клопов ; Держ. вищ. навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т» М-ва освіти і науки України. − Запоріжжя : [ЗНУ], 2015. − 184 с. − Бібліогр.: с. 154−183 (270 назв).
 126. Солодовник О. Вони − нормальні, просто не чують... Які проб­леми і перспективи навчання глухих дітей в Україні? / О. Солодовник // Освіта України. − 2012. − 30 січ. (№ 5). − С. 11.
 127. Статьєв С. І. Вплив експериментальної методики занять з му­зично-ритмічного виховання на формування танцювальних рухів глу­хих дітей 6−10 років / С. І. Статьєв // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. − 2012. − № 2. − С. 200−205. − Бібліогр. в кінці ст.
 128. Сторожик А. И. Динамика показателей вертикальной устойчивости младших школьников со сниженным слухом под влиянием средств физического воспитания [Электронный ресурс] / А. И. Сторожик, А. Г. Гулигас, В. Н. Туманова // Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. виховання і спорту. − 2015. − № 6. − С. 30−35. − Режим дос­тупу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PPMB_2015_6_
 129. Сторожик А. Морфофункциональные особенности детей млад­­­шего школьного возраста со сниженным слухом [Электронный ресурс] / А. Сторожик // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Фіз. виховання і спорт. − 2013. − Вип. 9. − С. 106−110. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Mnv_2013_9_23
 130. Сяба М. О. Особливості виховання дітей з вадами слуху в сім’ї [Електронний ресурс] / М. О. Сяба // Духовність особистості: методо­ло­гія, теорія і практика : зб. наук. пр. / МОН України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Наук.-дослід. ін-т духов. розвитку людини. − Луганськ, 2013. − Вип. 5. − С. 179−185. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ domtp_2013_5_23
 131. Таранченко О. Концепція розвитку системи освіти осіб з по­рушеннями слуху в Україні (проект) [Електронний ресурс] / О. Та­ранченко, О. Федоренко // Особлива дитина: навчання і вихо­вання. − 2015. − № 1. − С. 26−33. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ DLog_2015_1_6
 132. Таранченко О. М. Hаціональна система освіти осіб з по­ру­шеннями слуху в Україні: періодизація поступу [Електронний ресурс] / О. М. Таранченко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − Кіровоград, 2014. − Вип. 5. − С. 90−97. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2014_5_12
 133. Таранченко О. М. Пріоритетні напрями розвитку системи ос­віти осіб з порушеннями слуху в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Та­­ранченко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи роз­будови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; ГО «Асоціація фахівців спеціальної та інклюзивної освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 177−183. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2015_10_32
 134. Таранченко О. Нові освітні маршрути для дітей з пору­шен­нями слуху: інклюзивні заклади / О. Таранченко // Поч. шк. − 2013. − № 2. − С. 47−50. − Бібліогр. в кінці ст.
 135. Таранченко О. Пріоритетні напрями розвитку націо­нальної освіти осіб із порушеннями слуху / Оксана Таранченко // Дефектологія. − 2013. − № 3. − С. 49−53. − Бібліогр. в кінці ст.
 136. Терещенко І. І. Особливості соціальної роботи з дітьми, які мають вади слуху [Електронний ресурс] / І. І. Терещенко, Я. М. Риб­ченко // Вісн. Нац. техн ун-ту України «Київ. політехн. ін-т». Політологія. Соціологія. Право. − 2012. − № 3. − С. 122−126. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_soc_2012_3_23
 137. Токарева И. А. Нетрадиционный урок как форма работы с глу­хими детьми младшего школьного возраста: заметки сурдопедагога / И. А. То­карева // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 1. − С. 19−24.
 138. Трібушна С. Розвиток мови учнів початкової школи з пору­шен­ням слуху в умовах інклюзії / С. Трібушна // Рід. шк. − 2014. − № 12. − С. 48−51. − Бібліогр. в кінці ст.
 139. Федоренко О. Особливості впровадження технології спіль­но­го викладання у процес навчання учнів із порушеннями слуху в різ­них типах освітніх закладів / Оксана Федоренко // Особ­лива дитина: нав­чання і виховання. − 2014. − № 4. − С. 75−80.
 140. Федоренко О. Особливості педагогічного супроводу мо­лод­ших школярів зі зниженим слухом в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / Оксана Федоренко // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2015. − № 2. − С. 72−77. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DLog_2015_2_12
 141. Федоренко О. Особливості реалізації змісту програми з роз­витку слухового сприймання та формування вимови учнів із порушеннями слуху в умовах варіативності освітніх маршрутів / Оксана Федоренко // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2017. − № 2. − С. 26−33. − Бібліогр.: 8 назв.
 142. Федоренко О. Особливості соціальної інтегрованості мо­лод­ших школярів зі зниженим слухом в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / О. Федоренко // Особлива дитина: навчання і ви­ховання. − 2015. − № 1. − С. 79−85. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/DLog_2015_1_13
 143. Федоренко О. Стан педагогічного супроводу молодших шко­ля­рів зі зниженим слухом в інклюзивних умовах навчання / Оксана Федо­ренко // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2015. − № 3. − С. 80−86.
 144. Федоренко О. Теоретико-методичні основи педагогіч­но­го супро­воду молодших школярів зі зниженим слухом в умовах інклю­зивного навчання / Оксана Федоренко // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 2. − С. 50−58.
 145. Федоренко О. У пошуках оптимальних шляхів упровад­ження інклюзивного навчання дітей із порушеннями слуху / Оксана Федоренко // Дефектологія. Особлива дитини: навчання і ви­ховання. − 2013. − № 2. − С. 41−43.
 146. Федоренко О. Ф. Oптимізація процесу навчання учнів з по­рушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. Ф. Федоренко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − Кіровоград, 2014. − Вип. 5. − С. 97−103. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2014_5_13
 147. Федоренко О. Ф. До питання інклюзивного навчання дітей з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. Ф. Федоренко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (2). − С. 262−269. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_22(2)__34
 148. Федоренко О. Ф. Організація професійного навчання учнів з по­рушеннями слуху в умовах навчально-виховного комплексу / О. Ф. Фе­доренко // Дефектологія. − 2012. − № 2. − С. 44−47.
 149. Федоренко О. Ф. Особливості навчання школярів зі зниженим слухом в контексті поширення інклюзивної парадигми [Електронний ресурс] / О. Ф. Федоренко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; ГО «Асоціація фахівців спеціальної та інклю­зив­ної освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 183−189. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2015_10_33
 150. Федоренко О. Ф. Особливості педагогічної діяльності з роз­витку слухового сприймання та формування вимови у мо­лодших школярів з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. Ф. Федоренко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2015. − Вип. 8. − С. 165−172. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2015_8_23
 151. Федоренко О. Ф. Особливості формування ключових компетентностей в учнів з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. Ф. Фе­доренко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 248−251. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2013_23_75
 152. Федоренко О. Ф. Професійна готовність педагогів як чинник успішного впровадження інклюзивного навчання дітей із порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. Ф. Федоренко // Освіта осіб з особ­ли­вими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. За­сенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 2. − С. 362−370. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2013_4(2)__43
 153. Федюк Т. М. Особливості розвитку самооцінки у процесі соціалізації дітей з вадами слуху [Електронний ресурс] / Т. М. Федюк, Н. В. Корчакова // Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. / Рівн. держ. гуманітар. ун-т. − Рівне, 2015. − Вип. 4. − С. 264−267. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2015_4_71
 154. Федюк Т. М. Психологічні особливості соціалізації дітей з ва­дами слуху [Електронний ресурс] / Т. М. Федюк, В. І. Безлюдна // Пси­хологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. / Рівн. держ. гуманітар. ун-т. − Рівне, 2014. − Вип. 3. − С. 161−163. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2014_3_51
 155. Феклистова С. Н. Электронный дневник как средство взаимодействия учителя-дефектолога и родителей ребенка с нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом [Электронный ресурс] / С. Н. Феклистова, Е. В. Мельникова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (3). − С. 361−368. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_ 23(3)__47
 156. Феклістова С. Н. Особливості зв’язного мовлення молодших школярів з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / С. Н. Феклістова, О. П. Коляда // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 441−445. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_20(2)__55
 157. Форостян О. І. Адаптивне фізичне виховання в корекції рухової сфери дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. І. Форостян // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Пед. науки. − 2015. − № 2. − С. 196−200. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nvmdup_2015_2_42
 158. Форостян О. І. Теоретико-методичні засади адаптивного фізичного виховання підлітків з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. І. Форостян // Наука і освіта. − 2015. − № 5. − С. 128−133. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2015_5_25
 159. Форостян О. Фізичне виховання дітей із сенсорними порушеннями на сучасному етапі / Ольга Форостян // Особлива дитина: нав­чання і виховання. − 2015. − № 2. − С. 22−26.
 160. Франкевич З. П. Дитячий театральний гурток як форма забави для підтримки розвитку дітей з порушеннями слуху / З. П. Франкевич // Дефектологія. − 2012. − № 1. − С. 25−27.
 161. Харламова А. Учні з порушенням слуху: організація корек­ційно-педагогічної допомоги / Аліса Харламова // Психолог. − 2015. − № 1. − С. 40−42.
 162. Чагарна С. Є. Особливості інтеграції дітей з пору­шен­нями слуху [Електронний ресурс] / С. Є. Чагарна // Психологія: ре­альність і перс­пективи: зб. наук. пр. / Рівн. держ. гуманітар. ун-т. − Рівне, 2015. − Вип. 4. − С. 274−277. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ prp_2015_4_74
 163. Шавель Х. Є. Вплив рухливих ігор на фізичний розвиток та пра­цездатність дітей з вадами слуху та затримкою психічного розвитку [Елект­ронний ресурс] / Х. Є. Шавель [та ін.] // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. Фіз. виховання та спорт. − 2014. − Вип. 118 (1). − С. 388−392. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/VchdpuPN_2014_ 118(1)__87
 164. Шевченко В. М. Кохлеарна імплантація як метод реабілітації дітей з тяжкими порушеннями слуху [Електронний ресурс] / В. М. Шевченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 320−323. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2012_21_83
 165. Шевченко В. М. Сутність кохлеарної імплантації в реабі­літації дітей з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / В. М. Шев­ченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 289−292. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_23_86
 166. Шеремет Б. Г. Інформаційні технології в навчанні глухих та слабочуючих дітей [Електронний ресурс] / Б. Г. Шеремет, Н. П. Ле­щій // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 295−298. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_23_88
 167. Шилович Е. А. Навчання розв’язуванню простих задач учнями з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / Е. А. Шилович // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 455−462. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_20(2)__57
 168. Яковлева С. Д. Нейрофізіологічні основи працездатності дітей з слуховою сенсорною депривацією [Електронний ресурс] / С. Д. Яков­лева // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 373−380. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2013_24_81

 

Психолого-педагогічний супровід та соціалізація дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату

 

 1. Агафонов Д. В. Корекція фізичного та психоемоційного стану дітей із церебральним паралічем методом розвивальних ігор / Д. В. Ага­фонов // Вісн. молод. науковців. − 2012. − № 1. − С. 4−6. − Бібліогр.: 7 назв.
 2. Альошина А. І. До проблеми дитячого церебрального паралічу [Електронний ресурс] / А. І. Альошина // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. − 2014. − № 3. − С. 76–79. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2014_3_18
 3. Аркадьєва О. О. До питання вивчення стану сформо­ва­ності навички читання у молодших школярів із ДЦП [Електронний ресурс] / О. О. Аркадьєва // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (3). − С. 8−14. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_23(3)__3
 4. Аркадьєва О. О. Обґрунтування методики вивчення навич­ки читання у молодших школярів із ДЦП [Електронний ресурс] / О. О. Аркадьєва // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2013. − Вип. 4 (2). − С. 14−21. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2013_4(2)__4
 5. Аркадьєва О. Проблема опанування навичок читання молодшими школярами із дитячим церебральним паралічем (ДЦП) у світлі сучасних досліджень [Електронний ресурс] / О. Аркадьєва // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2015. − № 2. − С. 67−71. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DLog_2015_2_11
 6. Бажмін В. Б. Впровадження системи допрофесійної підго­товки у реабілітаційний процес підлітків з ПФОРА в центрах соціальної реабілітації [Електронний ресурс] / В. Б. Бажмін // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 9−14. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_28_4
 7. Баришок Т. В. Організаційно-методичні основи фізичної реабілітації дітей із церебральним паралічем у різних умо­вах : монографія / Т. В. Баришок, К. В. Бандуріна, О. І. Гура ; Клас. приват. ун-т. − Запоріжжя : КПУ, 2012. − 132 с. − Бібліогр. у кінці тем.
 8. Богдановська Н. Стимуляція формування оптимального рухового стереотипу в реабілітації дітей з церебральним паралічем [Електронний ресурс] / Н. Богдановська, І. Кальонова // Спорт. вісн. Придніпров’я. − 2014. − № 3. − С. 148−150. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/svp_2014_3_33
 9. Бондаренко О. О. Актуальність дослідження проблеми опану­вання навичок читання молодшими школярами з ДЦП [Елект­ронний ресурс] / О. О. Бондаренко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. За­сенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2013. − Вип. 3, ч. 2. − С. 38−44. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2012_3(2)__7
 10. Бурніс А. М. Використання техніки квілінг як одного з методів арт-терапії в реабілітації дітей, хворих на ДЦП / А. М. Бур­ніс // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 5. − С. 30−31.
 11. Віндюк П. А. Методика використання циклічних та дихаль­них вправ у фізичній реабілітації підлітків з церебральним паралічем / П. А. Він­дюк // Педагогіка формування твор. особистості у вищ. і за­гально­освіт. шк. : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [голов. ред. Сущенко Т. І.]. − Запоріжжя, 2016. − Вип. 51. − С. 103−110.
 12. Віндюк П. А. Особливості інклюзивного навчання дітей із церебральним паралічем у загальноосвітній школі. / П. А. Віднюк // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загально­освітній школі : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [голов. ред. Сущен­ко Т. І.]. – За­поріжжя, 2016. − Вип. 48 (101). − С. 270−277.
 13. Віндюк П. А. Особливості фізичної реабілітації підлітків, хворих на церебральний параліч [Електронний ресурс] / П. А. Віндюк // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. Фіз. виховання та спорт. − 2013. − Вип. 112 (3). − С. 115−118. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/VchdpuPN_2013_112(3)__27
 14. Віндюк П. А. Формування мотивації у підлітків з цереб­раль­ним паралічем у процесі фізичної реабілітації [Електронний ресурс] / П. А. Віндюк // Наука і освіта. − 2014. − № 4. − С. 39−44. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_4_9
 15. Вознюк Л. М. Проблематика стосунків між фахівцями та батьками дітей з ДЦП [Електронний ресурс] / Л. М. Вознюк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 41−45. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2014_28_11
 16. Гаврилюк І. В. Диференційований підхід у логопедичній роботі з дітьми з дитячим церебральним паралічем [Електронний ресурс] / І. В. Гаврилюк // Таврійськ. вісн. освіти. − 2015. − № 4. − С. 67−73. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_4_13
 17. Глоба О. П. Програма соціалізації осіб з порушеннями опор­но-рухового апарату [Електронний ресурс] / О. П. Глоба, Ю. М. По­лу­ля­щенко, В. Н. Білоус // Освіта та пед. наука. − 2014. − № 1. − С.  44−50. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OsDon_2014_1_7
 18. Глоба О. Теорія і практика соціалізації осіб із по­ру­шен­нями опорно-рухового апарату / Олександр Глоба // Дефек­тологія. − 2013. − № 4. − С. 53−57. − Бібліогр. в кінці ст.
 19. Гуляєва В. О. Корекційний супровід дитини з особливими ос­віт­німи потребами з використанням засобів нетрадиційної педагогіки [ДЦП] / В. О. Гуляєва // Поч. навчання та виховання. − 2015. − № 1/2. − С. 41−46.
 20. Данильчук В. М. Особливості батьківства дітей із ДЦП та його психологічний супровід [Електронний ресурс] / В. М. Да­ниль­чук // Теорія і практика сучасної психології. − 2016. − № 1. − С. 44−49. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tpcp_2016_1_11
 21. Данілавічютє Е. Нейродинамічна основа моделювання мовлення та дрібної моторики в контекст комплексної технології надання допомоги при ДЦП / Е. Данілавічютє // Особлива дитина: навчання і ви­ховання. − 2015. − № 4. − С. 8−16.
 22. Дітковська Л. А. Використання інформаційно-кому­ні­ка­цій­них технологій у процесі навчання підлітків із дитячим цереб­ральним паралічем [Електронний ресурс] / Л. А. Дітковська // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психолог­гія. − 2013. − Вип. 23. − С. 66−69. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2013_23_22
 23. Дітковська Л. А. Критерії, показники і рівні готовності під­літків із дитячим церебральним паралічем до використання інфор­мА­ційно-комунікаційних технологій [Електронний ресурс] / Л. А. Діт­ковська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (2). − С. 289−295. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_21(2)__43
 24. ДЦП: полтора столетия поиска истины [Электронный ресурс] // Современная педиатрия. − 2013. − № 6. − С. 179−184. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sped_2013_6_39
 25. Ефименко Н. Н. Теория функциональных систем П. К. Ано­хина и ее приложение к модели коррекционного физи­чес­кого воспитания детей, имеющих различные двигательные нару­шения [Электронный ресурс] / Н. Н. Ефименко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 88−93. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2012_21_25
 26. Єфименко М. М. Основи корекційно спрямованого фі­зич­но­го виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апа­рату [Елект­рон­ний ресурс] : автореф. дис. … д-р пед. наук: 13.00.03 / Єфи­менко Микола Миколайович ; МОН України, НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. − К., 2014. – 43 с. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/ 6134/1/Iefimenko.pdf
 27. Золотарьова Т. В. Динаміка рівнів утворення дисипа­тив­них функціональних структур у молодших школярів з ДЦП [Елект­ронний ресурс] / Т. В. Золотарьова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (2). − С. 206−217. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_22(2)__27
 28. Золотарьова Т. Пізнавально-творча самореалізація мо­лод­ших школярів із ДЦП і стан сформованості їх емоцій, волі, інтересів, потреб, цілей, мотивів і мотивації [Електронний ресурс] / Т. Золотарьова // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. − 2016. − № 8. − С. 241−263. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/pednauk_2016_8_26
 29. Калугер О. М. Використання діагональної гімнастики в комп­лексі фізичної реабілітації дітей, хворих на ДЦП [Елект­ронний ресурс] / О. М. Калугер, Т. Д. Тарасенко // Актуальні проб­леми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» ; Ін-т вищ. освіти АПН України, Ін-т спец. пед. АПН України. − К., 2013. − № 10. − С. 336−346. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apnvlop_2013_10_32
 30. Кисличенко В. А. Логопедагогічний супровід сім’ї дити­ни з руховою патологією [Електронний ресурс] / В. А. Кисличенко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педа­гогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 93−97. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_28_23
 31. Колишкін О. В. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями опорно-рухового апарату / О. В. Колишкін // Вступ до спе­­ціальності «Корекційна освіта» : навч. посіб. для ВНЗ / О. В. Ко­лиш­кін. − Суми : Унів. кн., 2016. − С. 138−158.
 32. Кукса Н. В. Організаційно-методичне забезпечення за­нять з формування графомоторних навичок у дітей з цере­браль­ним паралічем [Електронний ресурс] / Н. В. Кукса // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педа­го­гічна. − 2013. − Вип. 22 (2). − С. 217−225. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2013_22(2)__28
 33. Кукса Н. В. Педагогічні умови оптимізації корек­цій­ної ро­бо­ти з розвитку рухових функцій у дітей із церебральним пара­лічем [Елект­ронний ресурс] / Н. В. Кукса // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­го­ма­нова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хо­логія. − 2013. − Вип. 23. − С. 140−144. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2013_23_43
 34. Кукса Н. В. Працетерапія як засіб відновлення функцій рук у дітей із церебральним паралічем [Електронний ресурс] / Н. В. Кукса // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієн­ка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (3). − С. 148−158. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_23(3)__19
 35. Малик С. Л. Особливості розумової працездатності мо­лод­ших школярів з хворобами нервової системи [Електронний ре­сурс] : [ДЦП] / С. Л. Малик // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­го­ма­нова. Серія 12, Психологічні науки. − 2013. − Вип. 41. − С. 138−142. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_ 2013_41_22
 36. Малікова А. М. Комплексна реабілітація дітей з на­слід­ками дитячого церебрального паралічу (ДЦП) та їхня інтеграція в сучасне сус­пільство [Електронний ресурс] / А. М. Малікова, Н. Г. Байкіна // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. − 2015. − № 1. − С. 48−58. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_ped_2015_1_10
 37. Марченко І. С. Організація проведення педагогічних за­ходів із розвитку комунікативної поведінки дітей із дизартрією при ДЦП [Електронний ресурс] / І. С. Марченко, О. Г. Тюленєва // Логопедія. − 2012. − № 2. − С. 48−53. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ logoped_2012_2_14
 38. Марченко О. Рухові порушення при дитячому цере­браль­ному паралічі [Електронний ресурс] / О. Марченко, Ю. Кри­вошлик // Тео­рія і методика фіз. виховання і спорту. − 2013. − № 3. − С. 72−75. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_ 2013_3_17
 39. Марченко О. Соціально-економічна проблема дитячого церебрального паралічу [Електронний ресурс] / О. Марченко, Ю. Кри­вош­лик // Спорт. вісн. Придніпров’я. − 2013. − № 3. − С. 113−115. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2013_3_26
 40. Мельніченко Ю. В. Теоретичні основи корекційного го­ри­зонтального пластичного балету (пластик-шоу) як форми арт-терапії для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату [Елект­ронний ресурс] / Ю. В. Мельніченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психо­логія. − 2014. − Вип. 28. − С. 136−141. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_28_31
 41. Мицкан Б. Огляд методів фізичної реабілітації дітей із церебральним паралічем [Електронний ресурс] / Б. Мицкан, Т. Миц­кан, З. Ос­тапяк // Нова пед. думка. − 2013. − № 4. − С. 161−164. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_4_51
 42. Нагорна О. Діти з особливими освітніми потребами: ди­тячий церебральний параліч / Ольга Нагорна // Поч. освіта. − 2012. − № 45. − С. 6−10.
 43. Назар О. В. Оцінка якості життя у дітей з церебральним паралічем [Електронний ресурс] / О. В. Назар // Укр. вісн. психо­невро­ло­гії. − 2012. − Т. 20, вип. 3. − С. 126. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Uvp_2012_20_3_141
 44. Осадча В. Формування тонких диференційованих рухів пальців рук з у дітей із порушеннями опорно-рухового апарату / В. Осадча // Дефектолог. − 2013. − № 9. − С. 20−35.
 45. Пасічник О. В. Мультимедійні інформаційні ресурси сис­тем дистанційного навчання осіб з вадами рухово-опорного апарату : напра­­цювання та досвід Нац. ун-ту «Львів. політехніка» / О. В. Пасіч­ник ; МОН України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів ; К. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. − 36 с.
 46. Пономарьова Е. Е. Комплексна методика психофізичної реабілітації дітей, хворих на ДЦП, з функціональною музичною те­ра­пією у всіх компонентах лікування [Електронний ресурс] / Е. Е. По­номарьова, Ю. А. Попадюха // Міжнар. наук. журнал. − 2016. − № 9. − С. 81−84. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ mnj_2016_9_20
 47. Пономарьова Е. Е. Комплексна методика психофізичної реабілітації для хворих на ДЦП [Електронний ресурс] / Е. Е. По­номарьова, С. Н. Худолій // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). − 2015. − Вип. 3 (1). − С. 295−298. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_ 2015_3(1)__92
 48. Пономарьова Е. Методика психофізичної реабілітації для хворих на ДЦП із компонентою музикотерапії [Електронний ресурс] / Е. Пономарьова, Ю. Попадюха // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Фіз. виховання і спорт. − 2014. − Вип. 16. − С. 156−161. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Mnv_2014_16_35
 49. Пригородова І. М. Сучасні корекційно-реабілітаційні тех­но­логії в освіті та вихованні дітей з порушеннями функцій опорно-ру­хо­во­го апарату [Електронний ресурс] / І. М. Пригородова, О. П. Глоба // Ло­гопедія. − 2015. − № 6. − С. 67−75. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/logoped_2015_6_12
 50. Пулінець Т. Г. Особливості психофізичного розвитку дітей із дитячим церебральним паралічем [Електронний ресурс] / Т. Г. Пулінець, І. В. Липко // Таврійськ. вісн. освіти. − 2015. − № 1. − С. 271−278. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_1_47
 51. Рахманов Р. В. Результати клініко-психіатричного та психологічного дослідження сімей, діти яких хворіють на дитячий церебральний параліч та аутизм, після проведення останнім психосоціальної реабілітації [Електронний ресурс] / Р. В. Рахманов // Укр. вісн. психо­нев­ро­логії. − 2016. − Т. 24, вип. 1. − С. 75−78. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2016_24_1_19
 52. Романенко О. В. Передумови формування просторової анти­ципації у дітей із церебральним паралічем [Електронний ресурс] / О. В. Ро­маненко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». − К., 2012. − № 9. − С. 161−171. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apnvlop_ 2012_9_20
 53. Романенко О. В. Прояви антиципації у процесі вико­нан­ня окомірних завдань дітьми з церебральним паралічем [Елект­рон­ний ресурс] / О. В. Романенко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 413−418. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2012_21_107
 54. Рудська А. І. Соціальна реабілітація дітей з діагнозом ДЦП методом іпотерапії [Електронний ресурс] / А. І. Рудська, О. С. Солдатова // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ін-т». Політологія. Соціологія. Право. − 2013. − № 4. − С. 107−113. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_soc_2013_4_18
 55. Саранча І. Г. Формування правової обізнаності випуск­ників реабілітаційних центрів з порушеннями опорно-рухового апарату [Елект­ронний ресурс] / І. Г. Саранча // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драго­манова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 246−251. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2012_21_65
 56. Семченко С. Корекційна робота в позаурочний час [для дітей, хворих на ДЦП] / С. Семченко // Дефектолог. − 2013. − № 10. − С. 23−26.
 57. Солодовник О. У звичайній школі − навчаються, в інтер­на­ті − зберігають здоров’я: сьогодні діти з діагнозом «ДЦП» можуть здо­бу­вати освіту в загальноосвітньому закладі, однак дехто воліє до спе­ціа­лізованого / Олена Солодовник // Освіта України. − 2012. − 4 трав. (№ 18). − С. 8−9.
 58. Солодовнік О. Де водяться ігристі педагоги? : [автор. прог­ра­ма Миколи Єфименка «Театр фізичного виховання та оздо­ров­лення дітей» для фіз. реабілітації дітей з ДЦП] / Олена Соло­довнік // Освіта України. − 2012. − 3 груд. (№ 49). − С. 12.
 59. Співак В. І. Теоретичні підходи до вивчення дитячого це­реб­рального паралічу [Електронний ресурс] / В. І. Співак, Ю. В. Сер­балюк // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (1). − С. 242−249. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_20(1)__31
 60. Спіженко Г. Рухливі ігри для дітей з ДЦП / Г. Спіженко, П. За­харова // Дефектолог. − 2013. − № 1. − С. 20−22.
 61. Таран І. В. Ефективність комплексного впливу фізичної реа­білітації дітей з церебральним паралічем спастичної форми [Елект­рон­ний ресурс] / І. В. Таран // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Се­рія 15, Наук.-пед. проблеми фізичної культури (фіз. культура і спорт). − 2013. − Вип. 7, т. 2. − С. 287−291. − Режим доступу: http://hdl.handle.net/ 123456789/179
 62. Тищенко В. В. До проблеми психолінгвістичного аналізу мов­леннєвої діяльності дітей з церебральним паралічем [Елект­рон­ний ресурс] / В. В. Тищенко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драго­манова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 27. − С. 203−207. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_27_44
 63. Ткаченко Т. Від інтеграції до інклюзії : [досвід черкас. шк., де було відкрито спец. клас для дітей, хворих на ДЦП] / Т. Ткаченко // Директор шк. − 2016. − № 9/10. − С. 79−91.
 64. Томенко О. А. Сучасний стан проблеми навчання пла­ванню дітей з наслідками дитячого церебрального паралічу [Елект­ронний ресурс] / О. А. Томенко, В. М. Босько // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. Фіз. виховання та спорт. − 2015. − Вип. 129 (3). − С. 309−312. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2015_ 129(3)__75
 65. Турубарова А. В. Розвиток комунікативних якостей під­літків із порушеннями опорно-рухового апарату засобом ко­рек­ційно-роз­ви­вального тренінгу [Електронний ресурс] / А. В. Ту­ру­барова // Теорія і прак­тика сучасної психології : зб. наук. пр. / Клас. приват ун-т. − Запоріжжя, 2012. − Вип. 4. − С. 85−88. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ tpcp_2012_4_19
 66. Турубарова А. В. Теоретико-методологічні основи спіл­ку­ван­ня підлітків із фізичними вадами : [підлітки з порушеннями опорно-ру­хо­вого апарату] [Електронний ресурс] / А. В. Турубарова // Теорія і прак­тика сучасної психології : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т. − Запоріжжя, 2012. − Вип. 5. − С. 42−49. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/tpcp_2012_5_9
 67. Тюшнякова Р. Освіта = реабілітація : [особливості освіти дітей з ДЦП] / Р. Тюшнякова // Упр. освітою. − 2012. − № 7. − С. 7−8.
 68. Хворова Г. М. Адаптація методики незавершених ситуа­цій для діагностики і формування компетентності батьків дітей із полісистемними порушеннями розвитку / Ганна Михайлівна Хворова // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 4. − С. 76−86.
 69. Хворова Г. М. Проблема визначення змісту освіти та оці­нювання навчальних досягнень учнів з порушеннями опорно-рухового апарату при інклюзивній формі навчання [Електронний ресурс] / Г. М. Хворова // Актуальні проблеми навчання та вихо­вання людей з особ­ливими потребами : зб. наук. пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» ; Ін-т вищ. освіти АПН України, Ін-т спец. педагогіки АПН України. − К., 2013. − № 10. − С. 161−169. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apnvlop_ 2013_10_17
 70. Цивильская Е. А. Проблемы интеграции детей с ограни­чен­ными возможностями здоровья (на примере детей с детским це­ре­бральным параличом с нарушениями письма) [Электронный ресурс] / Е. А. Цивильская // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Кос­тюка НАПН України. − Кам’янець-По­дільсь­кий, 2014. − Вип. 24. − С. 669−682. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_24_57
 71. Чеботарьова О. В. Науково-методичні засади навчання мо­лод­ших школярів із порушеннями опорно-рухового апарату [Елект­ронний ресурс] / О. В. Чеботарьова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­го­манова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. педа­го­гіка. − 2013. − Вип. 23. − С. 264−266. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2013_23_80
 72. Чеботарьова О. В. Реформування змісту трудового нав­чан­ня розумово відсталих учнів із дитячим церебральним пара­лічем у кон­тексті євроінтеграційних змін [Електронний ресурс] / О. В. Чеботарьова // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи роз­будови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. пе­да­гогіки. − К., 2015. − Вип. 8. − С. 173−179. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2015_8_24
 73. Чеботарьова О. В. Удосконалення змісту трудового нав­чання молодших школярів із порушеннями опорно-рухового апа­рату [Електрон­ний ресурс] / О. В. Чеботарьова // Освіта осіб з особ­ли­вими потре­ба­ми: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педа­гогіки. − К., 2014. − Вип. 5. − С. 203−211. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2014_5_25
 74. Чеботарьова О. Методичні основи трудового навчання розумово-відсталих школярів із ДЦП / О. Чеботарьова // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 2. − С. 34−43.
 75. Чеботарьова О. Особливості корекційно-реабілітаційної ро­боти з учнями із порушеннями опорно-рухового апарату / Олена Че­ботарьова // Дефектологія. − 2013. − № 3. − С. 16−20. − Бібліогр. в кінці ст.
 76. Черных К. А. Влияние дельфинотерапии на эмоцио­наль­ное состояние детей с диагнозами ДЦП, РДА и ЗПР [Электронный ресурс] / К. А. Черных // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Психологія. − 2012. − Т. 17, вип. 9. − С. 213−221. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2012_ 17_9_25
 77. Чопік О. В. Умови формування позитивних взаємин учнів з ва­дами ОРА із здоровими однолітками в інклюзивному закладі [Електронний ресурс] / О. В. Чопік // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Дра­гоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-Подільський, 2014. − Вип. 4. − С. 443−451. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_ 2014_4_51
 78. Чопік О. В. Формування взаємин дітей з вадами опорно-ру­хо­вого апарату із здоровими ровесниками в умовах інклю­зив­ного на­в­чання [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.03 / Чопік Олена Василівна ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. − К., 2013. – 21 с. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/ 123456789/4699/1/Chopic.pdf
 79. Чорна І. Навчання графічних навичок письма дітей із ДЦП / І. Чорна // Дефектолог. − 2013. − № 3. − С. 29−31.
 80. Чорна І. Формування просторової уяви у дітей із пору­шен­ням мовленнєвої та рухової діяльності / І. Чорна // Дефектолог. − 2014. − № 4. − С. 8−10.
 81. Чухловина В. В. Современные коррекционные програм­мы, используемые в физическом воспитании детей младшего школь­ного воз­рас­та со спастическими формами ДЦП [Електронний ресурс] / В. В. Чухловина // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова]. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). − 2016. − Вип. 7. − С. 60−64. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_015_ 2016_ 7_18
 82. Шаповалова І. А. Вплив дитячо-батьківських стосунків на рівень тривожності у дитини з ДЦП [Електронний ресурс] / І. А. Шапо­ва­лова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педа­гогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 421−426. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_26_89
 83. Шевцов А. Г. Допрофессиональная подготовка подрост­ков с инвалидностью как условие их успешной социализации и ресурс пре­дупреждения потенциальной бедности [Электронный ре­сурс] : [нару­шения функций опорно-двигательного апарата] / А. Г. Шевцов, В. Б. Баж­мин // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Ко­рекц. пе­дагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 469−475. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_26_97
 84. Шевцов А. Г. Сучасні міждисциплінарні підходи до етап­ної комплексної реабілітації дітей із церебральним паралічем [Електронний ресурс] / А. Г. Шевцов, Г. М. Хворова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 281−285. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2013_23_84
 85. Шульце С. Система підготовки майбутніх фахівців із фі­зичної реабілітації до забезпечення соціальної адаптації школярів із церебральним паралічем [Електронний ресурс] / С. Шульце // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Фіз. виховання і спорт. − 2014. − Вип. 16. − С. 33−37. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Mnv_2014_16_9
 86. Якобчук С. В. Психофізичний стан дітей із церебральним паралічем та їх соціальна адаптація як педагогічна проблема [Елект­ронний ресурс] / С. В. Якобчук // Фіз. виховання, спорт і куль­тура здоров’я у су­часному суспільстві. − 2012. − № 4. − С. 395–399. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_4_94
 87. Яковлева С. Д. Системний підхід до питань реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем [Електронний ресурс] / С. Д. Яков­лева // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. пе­дагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 421−424. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_23_125
 88. Яковлева С. Нейрофізіологічні основи діяльності дітей із дитячим церебральним паралічем / Світлана Яковлева // Дефек­то­логія. − 2013. − № 4. − С. 11−18. − Бібліогр. в кінці ст.
 89. Янкевич Т. Розвиток орієнтації у просторі у дітей із порушенням опорно-рухового апарату / Т. Янкевич // Дефектолог. − 2016. − № 6. − С. 31−33.

 

Психолого-педагогічний супровід та соціалізація дітей з порушеннями мовлення

 

 1. Авер’янова Н. Особливості розвитку та навчальної діяль­ності дітей із порушеннями мовлення: рекомендації для вчителів з питань корекції мовлення дітей / Н. Авер’янова // Дефектолог. − 2013. − № 3. − С. 34−36.
 2. Арендарук А. О. Логопедичний супровід дітей з ТПМ в умо­вах інтегративного навчання, як психолого-педагогічна проб­лема [Електронний ресурс] / А. О. Арендарук // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 3−6. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2012_21_3
 3. Арендарук А. О. Науково-теоретичне обґрунтування та зміст методики психолінгвістичного вивчення стану усного мовлення молодших школярів з ТПМ [Електронний ресурс] / А. О. Арен­дарук // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 5−8. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7680
 4. Артеменко А. Соціальні аспекти порушення мовлення у ді­тей / А. Артеменко, Г. Негода, О. Скуратівська // Соц. педагог. − 2014. − № 2. − С. 9−16.
 5. Байбара Т. Діти з мовленнєвими порушеннями. Допомога батькам / Тетяна Байбара // Психолог. − 2013. − № 18. − С. 24−25.
 6. Бартєнєва Л. І. Психолінгвістична модель підручника «Чи­танка» для молодших школярів з ТПМ [Електронний ресурс] / Л. І. Бартєнєва // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; ГО «Асоц. фахівців спец. та інклюз. освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 19−25. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2015_10_5
 7. Бєлова О. Б. Аналіз дослідження неусвідомленої агресії у молодших школярів з нормальним та порушеним мовленнєвим розвитком [Електронний ресурс] / О. Б. Бєлова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 339−343. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2012_21_88
 8. Бєлова О. Б. Вивчення агресивних моделей поведінки у мо­лодших школярів з нормальним та порушеним мовленням [Електронний ресурс] / О. Б. Бєлова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (1). − С. 20−27. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_ 21(1) __5
 9. Бєлова О. Б. Навчально-превентивна робота щодо запобіган­ня агресії у молодших школярів з ПМР [Електронний ресурс] / О. Б. Бєлова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 27. − С. 27−31. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_27_8
 10. Бєлова О. Б. Особливості неусвідомленої агресії у мо­лод­ших школярів з нормальним та порушеним мовленням [Електронний ресурс] / О. Б. Бєлова // Логопедія. − 2013. − № 3. − С. 8−14. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2013_3_3
 11. Бєлова О. Б. Особливості прояву агресії у молодших шко­ля­рів з порушеннями мовленнєвого розвитку [Електронний ресурс] / О. Б. Бє­лова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 18−23. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_26_6
 12. Бєлова О. Б. Теоретичне обґрунтування психолого-педа­го­гіч­них умов запобігання агресії у молодших школярів з ПМР [Елек­трон­ний ресурс] / О. Б. Бєлова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Се­рія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 18−23. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_28_6
 13. Бєлова О. Б. Умови запобігання агресії у молодших шко­лярів з порушеннями мовленнєвого розвитку [Електронний ресурс] / О. Б. Бєлова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (1). − С. 6−13. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_22(1)__3
 14. Бєлова О. Організація групової роботи щодо запобігання агресії у молодших школярів з порушеннями мовленнєвого роз­витку [Електронний ресурс] / О. Бєлова // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Пед. науки. − 2016. − № 3. − С. 177−182. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_ 2016_3_38
 15. Бондар Л. Логозарядки та мовні розминки. Корекційна ро­бота з дітьми з тяжкими вадами мовлення / Л. Бондар, Л. Кос­ташенко // Дефектолог. − 2016. − № 7. − С. 4−23.
 16. Бондар Л. Плани-схеми логопедичних занять для дітей із тяжкими порушеннями мовлення (початкова школа) / Л. Бондар, Л. Кос­ташенко // Дефектолог. − 2013. − № 7. − С. 25−26.
 17. Вакуленко Л. С. Воспитание и обучение детей с нару­ше­ниями речи. Психология детей с нарушениями речи : учеб.- метод. пособие / Л. С. Вакуленко. − К. : СВАРОГ, 2015. − 272 с. 
 18. Вінокурова О. В. Вплив мовленнєвих порушень на осо­бис­тість, поведінку та емоційно-вольову сферу дитини [Елект­ронний ре­сурс] / О. В. Вінокурова, С. М. Вінокурова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­­­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 37−41. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_ 019_2014_28_10
 19. Гаврилова Н. С. Класифікації порушень мовлення [Елект­ронний ресурс] / Н. С. Гаврилова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (1). − С. 327−349. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_ 19(1)__38
 20. Гаврилова Н. С. Особливості прояву різних видів агресії у молодших школярів з порушеннями мовлення та з нормальним пси­хічним розвитком [Електронний ресурс] / Н. С. Гаврилова, О. Б. Бє­лова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія со­ціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (1). − С. 44−53. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_21(1)__8
 21. Галущенко В. Впровадження засобів нейробіки у корек­цій­ній роботі з дітьми з порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / В. Галущенко // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Пед. науки. − 2016. − № 3. − С. 110−113. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2016_3_23
 22. Галущенко В. І. Розвиток емоційно-мімічних засобів спілкування у дітей з порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / В. І. Галущенко // Логопедія. − 2015. − № 6. − С. 19−24. − Режим дос­тупу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2015_6_4
 23. Голуб Н. М. Використання наочності в логокорекційній роботі з молодшими школярами із ЗНМ та порушеннями писем­ного мовлення [Електронний ресурс] / Н. М. Голуб // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; ГО «Асоц. фахівців спец. та інклюз. освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 32−39. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2015_10_7
 24. Голуб Н. М. Використання текстів-діалогів при корекції недоліків читання у молодших школярів з порушеннями психо-мовлен­нє­вого розвитку [Електронний ресурс] / Н. М. Голуб // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (2). − С. 185−196. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpkp_sp_2013_23(2)__27
 25. Голуб Н. М. Особливості процесу читання у дітей з тяж­кими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Н. М. Го­луб // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 69−75. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_24_18
 26. Голуб Н. М. Особливості сукцесивного та симультанного ана­­­лізу і синтезу в молодших школярів з порушеннями психо-мов­леннєвого розвитку [Електронний ресурс] / Н. М. Голуб // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хо­логія. − 2013. − Вип. 23. − С. 47−52. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2013_23_17
 27. Голуб Н. М. Особливості формування контрольно-оці­ню­валь­­ного компонента писемно-мовленнєвої діяльності в молод­ших шко­лярів з порушеннями психомовленнєвого розвитку [Електронний ресурс] / Н. М. Голуб // Засоби навч. та наук.-дослід. робо­ти : зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. − 2013. − Вип. 40. − С. 33−43. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkhnpu_zntndr_2013_40_6
 28. Голуб Н. М. Особливості формування мотиваційно-цільо­вого компоненту писемно-мовленнєвої діяльності молодших школярів з по­ру­шенням психомовленнєвого розвитку [Електрон­ний ресурс] / Н. М. Го­луб // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / МОН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. − Харків, 2013. − Вип. 34. − С. 34−45. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ ttmniv_2013_34_6
 29. Голуб Н. М. Системний підхід у вивченні психофізіолог­гічних механізмів писемно-мовленнєвої діяльності за умов нормаль­ного і по­рушеного мовленнєвого розвитку [Електронний ресурс] / Н. М. Голуб // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієн­ка. Серія со­ціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (1). − С. 40−51. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_22(1)__7
 30. Голуб Н. Психологічний тренінг як засіб корекції мовлення у дітей з мовленнєвими порушеннями [Електронний ресурс] / Н. Голуб // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту. − 2014. − Ч. 3. − С. 96−102. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_ 2014_3_14
 31. Голуб Н. Системно-комплексний і діяльнісний підходи у діаг­ностиці та корекції порушень писемного мовлення у молод­ших школярів із ЗНМ / Н. Голуб // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2015. − № 4. − С. 69−75.
 32. Горобець С. Загальна недорозвиненість мовлення / С. Го­робець // Поч. освіта. − 2012. − № 9. − С. 7−8.
 33. Горобець С. Загальний недорозвиток мовлення / С. Го­робець // Дефектолог. − 2012. − № 6. − С. 38−42.
 34. Грибань Г. В. Актуальність дослідження проблеми форму­вання знань про дієслово в учнів 2−4 класів з тяжкими порушеннями мов­лення [Електронний ресурс] / Г. В. Грибань // Освіта осіб з особ­ли­вими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. За­сенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 2. − С. 54−63. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2012_3(2)__9
 35. Грибань Г. В. До питання визначення стану сформованос­ті знань про дієслово в учнів 2−4 класів з тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Г. В. Грибань // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 2. − С. 75−81. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2013_4(2)__11:
 36. Грибань Г. В. Психолінгводидактичне підґрунтя опанування знань про дієслово молодшими школярами із ТПМ [Електронний ресурс] / Г. В. Грибань // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. пе­дагогіки ; ГО «Асоц. фахівців спец. та інклюз. освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 45−49. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2015_10_9
 37. Гриненко О. М. Використання прийому поморфемного пись­ма та читання у процесі вивчення молодшими школярами з ТПМ розділу «Будова слова» [Електронний ресурс] / О. М. Гриненко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (2). − С. 196−203. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_23(2)__28
 38. Гриненко О. М. Значення роботи над семантикою слів у про­цесі вивчення молодшими школярами з тяжкими порушеннями мов­лення розділу «Будова слова» [Електронний ресурс] / О. М. Гриненко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 27. − С. 52−57. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_27_13
 39. Гриненко О. М. Методичні умови, що забезпечують ефек­тивність засвоєння молодшими школярами з тяжкими порушен­нями мовлення граматичних понять [Електронний ресурс] / О. М. Гри­ненко // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-По­дільський, 2014. − Вип. 4. − С. 72−80. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2014_4_10
 40. Гриненко О. М. Розвиток фонематичного аналізу в кон­тексті вивчення розділу «Склад слова» молодшими школярами з ТПМ [Електронний ресурс] / О. М. Гриненко // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2013. − Вип. 3, ч. 2. − С. 63−71. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2012_3(2)__10
 41. Губарь О. Г. Вплив мовленнєвих вад на формування акцентуацій характеру в підлітків [Електронний ресурс] / О. Г. Губарь // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 62−67. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_28_16
 42. Данілавічютє Е. Програмне забезпечення процесу опанування англійської мови учнями 1–4 та 5 класів із тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Е. Данілавічютє // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2014. − № 3. − С. 30−40. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DLog_2014_3_6
 43. Діслексія як освітня та історико-культурна проблема // Культуротвірна функція психологічної науки : монографія / за ред. Г. О. Балла ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; [Г. О. Балл та ін.]. − К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. − С. 67−73.
 44. Іванюк Н. Корекційна робота вчителя-логопеда з дітьми, що мають порушення усного і писемного мовлення / Н. Іванюк // Дефектологія. − 2013. − № 7. − С. 4−9. − Бібліогр. в кінці ст.
 45. Ільяна В. Вивчення стану сформованості фонематичних процесів у дітей із порушеннями мовленнєвого розвитку в кон­тексті попередження дислексій / Валентина Ільяна // Особлива дитина: нав­чання і виховання. − 2014. − № 4. − С. 31−38.
 46. Ільяна В. М. Визначення механізмів дислексій в учнів з тяж­кими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / В. М. Ілья­на // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. − 2013. − Вип. 4 (1). − С. 33−42. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2013_4(1)__7
 47. Ільяна В. М. Особливості організації корекційно-розви­валь­ної роботи вчителя-логопеда з попередження та подолання дислексії у дітей молодшого шкільного віку з ТПМ [Електронний ресурс] / В. М. Ілья­­на // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; ГО «Асоц. фахівців спец. та інклюз. освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 88−93. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2015_10_16
 48. Ільяна В. М. Технології визначення особливостей рецептивної діяльності в контексті попередження дислексій у дітей із порушеннями мовленнєвого розвитку / В. М. Ільяна // Дефектологія. − 2012. − № 3. − С. 6−10. − Бібліогр. в кінці ст.
 49. Ільяна В. Особливості організації корекційної роботи вчителя-логопеда з розвитку фонематичних процесів у дітей молодшого  шкіль­ного віку з тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / В. Ільяна // Особлива дитина: навчання і ви­хо­вання. − 2015. − № 2. − С. 45−52. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/DLog_2015_2_8
 50. Ільяна В. Специфіка організації занять із корекції порушень писемного мовлення у молодших школярів із ФФНМ / В. Ільяна, Ю. Шепель // Дефектологія. − 2013. − № 4. − С. 58−62. − Бібліогр. в кінці ст.
 51. Індивідуальні методики адаптивної фізичної культури дітей з розумовою відсталістю із затримкою психічного і мовного роз­вит­ку : навч. посіб. для ВНЗ / Держ. вищ. навч. заклад «Запоріз. нац. ун-т» МОН України ; [відп. за вип. Н. Г. Байкіна ; ред. Є. В. Тка­ченко]. − Запоріжжя : [ЗНУ], 2014. − 342 с. − (іл.). − Бібліогр.: с. 339−341 (20 назв).
 52. Карпенко Н. Мовленнєві вади: шляхи їх подолання на уроках зарубіжної літератури / Надія Карпенко // Дефектолог. − 2016. − № 5. − С. 22−25.
 53. Керик О. Логопедичний тренінг як засіб розвитку комунікативної діяльності дітей з мовленнєвими порушеннями [Електронний ресурс] / О. Керик // Молодь і ринок. − 2016. − № 5. − С. 82−86. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_5_18
 54. Кисличенко В. А. Комплексна програма забезпечення логопедичного супроводу сімей, які виховують дитину з пору­шен­нями мовлення [Електронний ресурс] / В. А. Кисличенко // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педа­гогічна. − 2012. − Вип. 19 (1). − С. 366−372. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpkp_sp_2012_19(1)__41
 55. Кисличенко В. А. Логопедичний супровід сім’ї як систем­на логопедична допомога родині, в якій виховується дитина з по­ру­шеннями мовлення [Електронний ресурс] / В. А. Кисличенко // Логопедія. − 2015. − № 6. − С. 24−30. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/logoped_2015_6_5
 56. Кисличенко В. Проблеми логопедичної допомоги сім’ям, які виховують дитину з порушенням мовлення [Електронний ресурс] / В. Кисличенко // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Су­хомлинського. Серія: Пед. науки. − 2016. − № 3. − С. 127−131. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2016_3_26
 57. Коваленко А. Елементи су-джок терапії у лікуванні та про­фі­лак­тиці заїкання / Анна Коваленко // Дефектолог. − 2016. − № 7. − С. 24−28.
 58. Ковригина Л. В. К вопросу о психолого-педагогическом сопро­­вождении учащихся первых классов с нарушениями речи в об­щеобразовательной школе [Електронний ресурс] / Л. В. Ков­ригина, О. Г. Гри­букова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 328−331. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_23_99
 59. Колишкін О. В. Психолого-педагогічна характеристика дітей з мовленнєвими порушеннями / О. В. Колишкін // Вступ до спеціаль­нос­ті «Корекційна освіта» : навч. посіб. для ВНЗ / О. В. Ко­лишкін. – Су­ми : Унів. кн., 2016. − С. 175−187.
 60. Комини Ю. А. Робота вчителя-логопеда в інклюзивних класах [Електронний ресурс] / Ю. А. Комини // Особливі діти в умо­вах загальноосвітньої школи (досвід закладів освіти Дніпровського району м. Києва) : практ.-метод. посіб. / Упр. освіти Дніпров. рай­держ­адмін. в м. Києві, Район. наук.-метод. центр ; Всеукр. фонд «Крок за кроком» ; [упоряд. Сидоренко Н. А.]. − К. : РНМЦ Дніпров. р-ну, 2015. − С. 10−12. − Режим доступу: http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2015/ 08/Osoblivi_ditu_Posibnuk_2015.pdf
 61. Кононова О. Використання пальчикової гімнастики при по­до­ланні вад мовлення учнів-логопатів / Олена Кононова // Де­фектолог. − 2015. − № 11. − С. 31−38.
 62. Кравченко А. І. Випереджаюче навчання як засіб під­готовки до школи дітей із порушеннями мовлення [Елект­ронний ресурс] / А. І. Крав­ченко // Пед. науки: теорія, історія, інновац. тех­нології. − 2014. − № 8. − С. 134−142. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_ 2014_8_18
 63. Кулик В. Інклюзивне навчання. Робота учителя-лого­педа / Володимир Кулик // Психолог. − 2014. − № 3/4. − С. 103−105.
 64. Ласточкіна О. Діагностика зв’язного мовлення у дітей із тяж­кими порушеннями мовлення засобами пізнавальних завдань / О. Лас­точкіна // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 1. − С. 38−46. − Бібліогр.: 7 назв.
 65. Лепетченко М. В. Формування здатності до творчого само­вираження як засобу об’єктивації особистості у дітей із по­рушеннями мов­лення / М. В. Лепетченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­холо­гія. − 2015. − Вип. 29. − С. 54−60. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2015_29_12
 66. Лісова Л. Д. Корекція навчальної діяльності молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення у процесі розв’я­зування арифметичних задач [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.03 / Лісова Людмила Іванівна ; МОН України, НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. − К., 2014. − 21 с. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/ bitstream/123456789/6133/1/Lysova.pdf
 67. Лісова Л. Особливості підготовки молодших школярів з тяж­кими порушеннями мовлення до розв’язування арифметичних задач [Електронний ресурс] / Л. Лісова // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Пед. науки. − 2016. − № 3. − С. 192−196. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Znpkhist_2016_3_41
 68. Максименко К. Логопедичні заняття для учнів із фонетичним порушенням мовлення. 2-й кл. / Катерина Максименко // Дефектолог. − 2016. − № 7. − С. 31−38.
 69. Мартиненко І. В. Особливості міжособистісної комуніка­ції у дітей із нормальним та порушеним мовленнєвим розвитком [Електронний ресурс] / Ірина Володимірівна Мартиненко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психо­ло­гія. − 2013. − Вип. 24. − С. 320−324. − Режим доступу: http://enpuir.npu. edu.ua/handle/123456789/7592
 70. Мартиненко І. В. Психолого-педагогічні підходи до діагностики комунікативної діяльності дітей з системними порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Ірина Володимирівна Мар­ти­ненко // Логопедія. − 2015. − № 5. − С. 38−45. − Режим доступу: http://enpuir.npu. edu.ua/handle/123456789/10852
 71. Мартиненко І. В. Роль емоцій у спілкуванні дітей в умо­вах мов­леннєвого дизонтогенезу [Електронний ресурс] / І. В. Мар­ти­ненко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Ко­рекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 312−317. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/ 123456789/7667
 72. Мартиненко І. В. Труднощі у спілкуванні дітей із сис­тем­ними порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Ірина Воло­димирівна Мартиненко // Логопедія. − 2015. − № 6. − С. 43−51. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2015_6_8
 73. Мартиненко І. Типологія комунікативної діяльності дітей із системними порушеннями мовлення первинного генезу / І. Мартиненко // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 3 − С. 44−52. − Бібліогр.: 13 назв.
 74. Мартинчук О. В. Компетентнісний підхід як концеп­туальна основа оновлення змісту підготовки майбутніх логопедів до роботи в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / О. В. Мартинчук // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 138−143. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/ 123456789/7701
 75. Мартинчук О. В. Сутність поняття та зміст професійної ком­петентності фахівців у сфері інклюзивного навчання дітей з тяж­кими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / О. В. Мар­тинчук // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 130−136. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7627
 76. Марченко І. С. Діагностика комунікативних здібностей дітей із ТПМ [Електронний ресурс] / І. С. Марченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 174−178. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2012_21_47
 77. Матющенко І. М. До проблеми соціалізації дітей з тяж­кими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / І. М. Ма­тю­щенко // Логопедія. − 2012. − № 2. − С. 53−56. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/logoped_2012_2_15
 78. Махукова Т. В. До вивчення проблеми впливу когнітивних механізмів на формування лексичного компоненту мовленнєвої сис­теми дітей із тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Т. В. Махукова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 144−149. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_26_32
 79. Махукова Т. В. До проблеми особливостей лексико−гра­мати­ч­ного структурування мовленнєвих висловлювань у дітей із ЗНМ ІІ рівня [Електронний ресурс] / Т. В. Махукова, В. М. Крохмаль // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 158−165. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2013_24_36
 80. Махукова Т. В. Психолінгвістичний підхід до формування мовленнєвої системи у дітей молодшого шкільного віку із ТПМ [Елект­ронний ресурс] / Т. В. Махукова // Імідж сучасного педагога. − 2014. − № 7. − С. 59−61. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ isp_2014_7_19
 81. Медведєва М. А. Нові прийоми формування фонетично грамотного письма в учнів з тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / М. А. Медведєва // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. За­сенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 2. − С. 238−248. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2013_4(2)__29
 82. Медведєва М. А. Теоретичні засади проблеми навчання пись­му учнів 2−4 класів з тяжкими порушеннями мовлення [Елект­ронний ре­сурс] / М. А. Медведєва // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Іва­на Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (2). − С. 298−305. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_ 23(2)__41
 83. Медведєва М. Особливості засвоєння фонетичного прин­ци­пу письма учнями 2−4 класів із тяжкими порушеннями мов­лення / Майя Медведєва // Особлива дитина: навчання і вихо­вання. − 2014. − № 1. − С. 60−67.
 84. Мельник А. П. Особливості прояву тривожності та самооцінки у дітей з мовленнєвими порушеннями [Електронний ресурс] / А. П. Мель­ник // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Психологія. − 2012. − Т. 17, вип. 8. − С. 535−540. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2012_ 17_8_66
 85. Мельніченко Т. В. До питання визначення стану сформо­ваності фонологічних знань в учнів 5−6 класів з ТПМ [Електронний ресурс] / Т. В. Мельніченко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 2. − С. 155−162. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2012_3(2)__20
 86. Мельніченко Т. Технологія визначення механізмів фоно­логічних помилок в учнів 5−6 класів із тяжкими мовленнєвими розладами / Тетяна Мельніченко // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 3 − С. 71−78. − Бібліогр.: 7 назв.
 87.  Мілінчук В. І. Експресивна дислалія як мовленнєве по­ру­шення у дітей [Електронний ресурс] / В. І. Мілінчук // Пси­хо­лінг­вістика. Психолингвистика. PsycholiNguistics : зб. наук. пр. / Держ. вищ. навч. закл. «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Ско­вороди». − Переяслав-Хмельницький, 2015. − Вип. 18 (1). − С. 70−79. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2015_1 8(1)__8
 88. Мішина А. С. Організація роботи інклюзивних класів для дітей з мовленнєвими порушеннями [Електронний ресурс] / А. С. Мі­шина // Особливі діти в умовах загальноосвітньої школи (досвід закладів освіти Дніпровського району м. Києва) : практ.-метод. посіб. / Упр. освіти Дніпров. райдержадмін. в м. Києві, Район. наук.-метод. центр ; Всеукр. фонд «Крок за кроком» ; [упоряд. Сидоренко Н. А.]. − К. : РНМЦ Дніпров. р-ну, 2015. − С. 7−10. − Режим доступу: http://nmcio.ippo.kubg. edu.ua/wp-content/uploads/ 2015/08/Osoblivi_ditu_Posibnuk_2015.pdf
 89. Олефір О. І. Значення уроків читання у формуванні та корекції лексичної складової мовленнєвої діяльності в учнів 2−3 класів із ТПМ [Електронний ресурс] / О. І. Олефір // Зб. наук. пр. Кам’янець-По­діл. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (1). − С. 392−398. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_19(1)__44
 90. Олефір О. І. Корекція лексичної складової мовлення у мо­лодших школярів із тяжкими мовленнєвими вадами [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.03 / Олефір Ольга Іванівна ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. − К., 2015. − 19 с. − Режим доступу: http://www.enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/8697/1/ Olefir.pdf
 91. Опанасець Н. А. Розвиток фонематичних процесів у ді­тей з мовленнєвими порушеннями [Електронний ресурс] / Н. А. Опа­насець // Таврійськ. вісн. освіти. − 2015. − № 3. − С. 120−125. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_3_23
 92. Панченко Т. Л. Особливості соціально-психологічної адап­тації дітей з порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Тетяна Леонідівна Панченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 27. − С. 149−152. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_27_32
 93. Пилипенко О. М. До проблеми дослідження емоційного ін­те­­­лекту молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвитку [Елект­ронний ресурс] / О. М. Пилипенко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­­­­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2015. − Вип. 29. − С. 234−239. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2015_29_41
 94. Пімєнова К. О. Інклюзія як форма навчання і виховання дітей з тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / К. О. Пі­мєнова // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-По­дільський. − 2014. − Вип. 4. − С. 278−288. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/apko_2014_4_33
 95. Пімєнова К. О. Лінгвістичні аспекти формування знань про синтаксис в учнів початкових класів з ТПМ [Електронний ресурс] / К. О. Пімєнова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 202−205. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2012_21_54
 96. Пімєнова К. О. Психолого-медико-педагогічний супровід дітей з ТПМ при інклюзивній формі навчання [Електронний ресурс] / К. О. Пімєнова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 175−179. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_26_39
 97. Подгорна В. В. Використання засобів фізичного виховання в навчально-корекційному процесі у школярів із пору­шен­нями мовлення [Електронний ресурс] / В. В. Подгорна // Наука і ос­віта. − 2016. − № 4. − С. 183−188. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/NiO_2016_4_35
 98. Подгорна В. В. Особливості організації психомоторного акту у молодших школярів із важкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / В. В. Подгорна // Наука і освіта. − 2015. − № 3. − С. 88−92. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_ 2015_3_17
 99. Подгорна В. В. Стан зовнішнього і фонаційного дихання у мо­­лодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / В. В. Подгорна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). − 2015. − Вип. 5 (1). − С. 206−209. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_015_2015_5(1)__67
 100. Подгорна В. В. Сучасний стан і зміст корекційної роботи з мо­лодшими школярами, які мають тяжкі порушення мовлення [Електрон­ний ресурс] / В. В. Подгорна // Наука і освіта. − 2015. − № 5. − С. 91−96. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ NiO_2015_5_17
 101. Потапенко О. М. Сучасні підходи до вивчення особистос­ті дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку [Електронний ресурс] / О. М. Потапенко, І. С. Опанасюк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­го­ма­нова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хо­логія. − 2012. − Вип. 21. − С. 225−227. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2012_21_59
 102. Пригода З. Аналіз помилок писемного мовлення в учнів 5−6 класів із тяжкими порушеннями мовлення / Зоряна Пригода // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2014. − № 1. − С. 68−71.
 103. Пригода З. Корекція дизорфографічних помилок в учнів із тяжкими порушеннями мовлення (5−6 класи) / Зоряна Пригода // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 1. − С. 62−73.
 104. Пригода З. С. Методика діагностики порушень писемного   мов­лення у школярів 5−6 класів із ТПМ [Електронний ресурс] / З. С. Пригода // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи роз­бу­дови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 1. − С. 118−122. − Режим доступу: http://nbuv.gov. ua/UJRN/ooop_2012_ 3(1)__25
 105. Пригода З. С. Напрями та етапи методики корекції дизорфографії в учнів 5-6 класів з ТПМ [Електронний ресурс] / З. С. Пригода // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − Кіровоград, 2014. − Вип. 5. − С. 36−45. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2014_5_6
 106. Пригода З. С. Основні групи орфографічних помилок у пись­мових роботах учнів з тяжкими порушеннями мовлення 5−6 класів [Елект­ронний ресурс] / З. С. Пригода // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 2. − С. 292−298. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2013_4(2)__35
 107. Пригода З. С. Формування орфографічного письма у шко­лярів із тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / З. С. При­года // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2015. − Вип. 8. − С. 108−114. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2015_8_15
 108. Проценко В. Б. Корекція психоемоційного напруження в ді­тей з вадами мовлення засобами образотворчої діяльності / В. Б. Про­ценко // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 6. − С. 13−15.
 109. Пустовіт Л. І. Сучасні оздоровчі технології та їх використання в роботі з молодшими школярами із загальним недорозвитком мовлення / Л. І. Пустовіт // Дитина з особливими потребами. − 2017. − № 6. − С. 16−21.
 110. Рібцун Ю. В. Види логопедичного масажу в роботі з діть­ми із порушеннями мовленнєвого розвитку [Електронний ресурс] / Ю. В. Рібцун // Пед. освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / МОН України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т педагогіки НАПН України. − Кам’янець-Подільський, 2013. − Вип. 14. − С. 368−372. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_ 2013_14_73
 111. Рібцун Ю. В. До питання створення навчальної програми «Історія стародавнього світу» для роботи зі школярами із тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Ю. В. Рібцун // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; ГО «Асоц. фахівців спец. та інклюз. освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 160−165. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2015_10_28
 112. Рібцун Ю. В. Про фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення у дітей: попередження та подолання / Ю. В. Рібцун // Дефектологія. − 2012. − № 2. − С. 6−10.
 113. Романенко О. В. Застосування соціально-психологічного тренінгу в системі психологічної допомоги дітям з тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / О. В. Романенко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 27. − С. 174−179. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2014_27_38
 114. Ружицька Л. І. Особливості розв’язування арифметичних задач молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Л. І. Ружицька // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (1). − С. 414−422. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_19(1)__47
 115. Ружицька Л. І. Особливості формування навичок і вмінь розв’я­зувати арифметичні задачі молодшими школярами з тяж­кими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Л. І. Ружицька // Логопедія. − 2013. − № 3. − С. 67−75. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/logoped_2013_3_15
 116. Ружицька Л. І. Характеристика типів арифметичних задач, що вивчають молодші школярі з тяжкими порушеннями мовлення  [Елект­ронний ресурс] / Л. І. Ружицька, Н. С. Гаврилова // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педа­гогічна. − 2012. − Вип. 21 (1). − С. 143−157. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_21(1)__22
 117. Ружицька Л. І. Характеристика типів труднощів при читанні арифметичної задачі молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Л. І. Ружицька // Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-По­дільський, 2012. − Вип. 3. − С. 189−197. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2012_3_25
 118. Савінова Н. В. Методологія дослідження мовленнєвого розвит­ку дітей з тяжкими порушеннями мовлення у контексті теорії дитячого колективу А. С. Макаренка [Електронний ресурс] / Н. В. Са­вінова // Вісн. ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Пед. науки. − 2013. − № 7 (2). − С. 162−173. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/vlup_ 2013_7(2)__26
 119. Савінова Н. В. Особливості формування навичок словотворення у дітей з тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Н. В. Савінова // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / МОН України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т педагогіки НАПН України. − Кам’янець-Подільський, 2013. − Вип. 13. − С. 197−203. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znppo_2013_13_40
 120. Савінова Н. В. Шляхи підвищення ефективності застосування наочних, практичних та словесних методів у логопедичній роботі з дітьми із тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Н. В. Савінова // Вісн. ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Пед. науки. − 2012. − № 22 (3). − С. 120−132. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vlup_2012_22(3)__20
 121. Салійчук О. Учитель-логопед в інклюзивному класі. Корекційно-розвивальна робота / Ольга Салійчук // Психолог. − 2014. − № 1. − С. 38−42.
 122. Случинська І. М. Використання кольору у корекції мовленнєвих вад [Електронний ресурс] / І. М. Случинська, О. В. Драгун // Пед. вісн. − 2016. − № 1. − С. 21−23. − Режим доступу: http://oipopp.ed-sp.net/public/pg_magazine/pdf/pv_1_2016.pdf
 123. Тарасенко Н. В. Казкотерапія як засіб роботи з дітьми, які мають вади мовлення / Н. В. Тарасенко, І. С. Москаленко // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 1. − С. 16−18.
 124. Тарасова В. В. Логопедична ритміка в загальній системі лікувально-корекційного впливу в разі ринолалії / В. В. Тарасова, А. В. Шкіль // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 5. − С. 5−7.
 125. Тищенко В. В. Дослідження сенсорної алалії у психо­ло­го-педагогічному дискурсі [Електронний ресурс] / В. В. Тищенко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 229−233. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_26_49
 126. Тищенко В. Формування знань про словотвір в учнів з тяжкими порушеннями мовлення: лінгвістичний аналіз проблеми [Електронний ресурс] / В. Тищенко, А. Мисюня // Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Дра­го­ма­нова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’я­нець-По­дільський, 2014. − Вип. 4. − С. 367−376. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2014_4_43
 127. Ткач О. М. Аналіз результатів дослідження рівня сформованості складових семантичних полів слів у дітей середнього шкільного віку з ТПМ [Електронний ресурс] / О. М. Ткач // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 27. − С. 210−215. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_27_46
 128. Ткач О. М. Залучення батьків до надання корекційної допо­мо­ги дітям з ТПМ в умовах класів інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / О. М. Ткач // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (1). − С. 430−437. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_19(1)__49
 129. Ткач О. М. Методика вивчення семантичних полів слів у дітей з ТПМ середнього шкільного віку [Електронний ресурс] / О. М. Ткач // Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-Подільський, 2014. − Вип. 4. − С. 376−386. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_ 2014_4_44
 130. Трофименко Л. І. Особистісно-орієнтоване навчання дітей з порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Л. І. Трофименко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − Кіровоград, 2014. − Вип. 5. − С. 82−89. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2014_5_11
 131. Трофименко Л. І. Теоретичні передумови формування морфологічних знань у школярів із тяжкими порушеннями мовлення [Елект­ронний ресурс] / Л. І. Трофименко // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. пе­да­гогіки. − К., 2015. − Вип. 8. − С. 160−165. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2015_8_22
 132. Трофименко Л. Формування морфологічних знань у мо­лод­ших школярів із тяжкими порушеннями мовлення у контексті вивчення теми «Будова слова» / Л. Трофименко // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2015. − № 3. − С. 40−48.
 133. Федорович Л. О. Постановка звуків у вимові дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : навч.-метод. посіб. для учителів-логопедів / Людмила Федорович. − Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Запоріж­жя : ЛІПС, 2016. − 124 с. : іл.
 134. Чемоданова Н. В. Особенности слогового анализа и синтеза у младших школьников с тяжёлыми нарушениями речи [Електронний ресурс] / Н. В. Чемоданова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 267−272. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2013_ 24_59
 135. Чередніченко Н. В. Діагностика лінгвістичних здібностей у молодших школярів із порушенням мовлення при опануванні ними фонетико-графічних умінь та навичок [Електронний ресурс] / Н. В. Чередніченко, О. С. Пелешенко // Логопедія. − 2013. − № 4. − С. 75−85. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/10848/1/ Cherednichenko_Peleshenko.pdf
 136. Чередніченко Н. В. Початковий курс навчання української мови молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ) :  навч.-метод. посіб. (курс лекцій) / Н. В. Чередніченко ; М-во освіти і нау­ки, молоді та спорту України. − К. : Слово, 2012. − 208 с. 
 137. Чередніченко Н. В. Психолінгвістичний підхід до вив­чен­ня причин та механізмів виникнення дизорфографії у молод­ших школярів із вадами мовленнєвого розвитку [Електронний ресурс] / Н. В. Чередніченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгома­нова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 27. − С. 220−225. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_27_48
 138. Чередніченко Н. В. Теоретико-методичні засади формування лексичної сторони мовлення молодших школярів із ТПМ на уроках української мови [Електронний ресурс] / Н. В. Чередніченко, О. М. Карпенко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (1). − С. 438−447. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_19(1)__50
 139. Черченко Т. М. Організація та надання логопедичної допомоги учням із загальним недорозвиненням мови в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / Черченко Т. М., Стремоухова В. М. // Особливі діти в умовах загальноосвітньої школи (досвід закладів освіти Дніпровського району м. Києва) : практ.-метод. посіб. / Упр. освіти Дніпров. райдержадмін. в м. Києві, Район. наук.-метод. центр ; Всеукр. фонд «Крок за кроком» ; [упоряд. Сидоренко Н. А.]. − К. : РНМЦ Дніпров. р-ну, 2015. − С. 12−14. − Режим доступу: http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/ wp-content/uploads/ 2015/08/Osoblivi_ditu_Posibnuk_2015.pdf
 140. Чорна І. Формування просторової уяви у дітей із порушенням мовленнєвої та рухової діяльності / І. Чорна // Дефектолог. − 2014. − № 4. − С. 8−10.
 141. Чуищева И. А. Здоровьесберегающие технологии в ра­бо­те ло­го­педа с детьми с ограниченными возможностями / И. А. Чуищева // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 1. − С. 8−13.
 142. Шеремет М. К. Мовленнєва тривожність дітей із тяжкими порушеннями мовлення: проблема теорії і практики корекційної освіти [Електронний ресурс] / М. К. Шеремет, Н. В. Базима, О. В. Мороз // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2015. − Вип. 29. − С. 151−159. − Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/10745/
 143. Шеремет М. К. Нейропсихологічні засади формування мовлення у дітей із ТПМ [Електронний ресурс] / М. К. Шеремет, Ю. В. Ко­ломієць // Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. / М-во ос­віти і науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Дра­гоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’я­нець-Подільський, 2012. − Вип. 3. − С. 384−393. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/apko_2012_3_48
 144. Шеремет М. К. Психомовленнєвий розвиток дітей із мовленнєвими порушеннями [Електронний ресурс] / М. К. Шеремет, Ю. В. Коломієць, В. В. Апухтіна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 270−274. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2014_26_58
 145. Щурук М. Використання ІКТ. Корекційна робота з діть­ми-логопатами / М. Щурук, Р. Майструк // Дефектолог. − 2015. − № 1. − С. 24−32.
 146. Яловик М. Використання мовних ігор і дидактичних матеріалів для роботи над виправленням недоліків мови / М. Яловик // Дефектолог. − 2015. − № 1. − С. 35−37.

 

Психолого-педагогічний супровід та соціалізація дітей з обмеженими можливостями розумового розвитку

 

 1. Алтухова Т. А. До питання реалізації психолого-педа­го­гічних умов навчання дітей з порушеннями інтелекту спільно з діть­ми, які нормально розвиваються в загальноосвітній школі [Електронний ресурс] / Т. А. Алтухова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієн­ка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 8−15. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ sp_2012_19(2)__3
 2. Альонкіна Н. П. Розвиток в учнів з інтелектуальною недостат­ністю загально-трудових умінь на уроках швейної справи [Електронний ресурс] / Н. П. Альонкіна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­го­ма­но­ва. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 22. − С. 3−5. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nchnpu_019_ 2012_22_3.pdf
 3. Антоносюк О. Сенсорний розвиток молодших школярів: за методикою М. Монтессорі : [діти з інтелект. недоліками та ЗПР] / О. Антосюк, О. Ведмідь, Н. Онофрійчук // Дефектолог. − 2013. − № 10. − С. 13−17.
 4. Бабич Н. М. Допоміжна комунікація як один із засобів формування комунікативних навичок у дітей з порушеннями зору та інтелекту [Електронний ресурс] / Н. М. Бабич // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’я­нець-Подільський, 2014. − Вип. 4. − С. 6−14. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2014_4_3
 5. Бабич Н. М. Формування комунікативних навичок у ді­тей з по­рушеннями зору та інтелекту як проблема сучасної корекційної педагогіки [Електронний ресурс] / Н. М. Бабич // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 8−10. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_ 019_2013_23_4
 6. Бандура Н. І. Корекційно-розвивальна програма спіл­ку­вання для дітей з інтелектуальною недостатністю / Н. І. Бандура // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 2. − С. 27−31 ; № 3. − С. 27−31.
 7. Бандура Н. І. Програма конструктивного розв’язання конфліктів. Для учнів старших класів з інтелектуальною недостатністю / Н. І. Бандура // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 10. − С. 26−31 ; № 11. − С. 28−31.
 8. Бистров А. Є. Індивідуально-психологічні особливості розумово відсталого підлітка як віктимізуючі фактори його поведін­ки [Електронний ресурс] / А. Є. Бистров // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 16−25. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_20(2)__4
 9. Бистров А. Є. Індивідуально-психологічні фактори віктимізації поведінки розумово відсталих підлітків [Електронний ресурс] / А. Є. Бистров // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 286−290. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2014_26_61
 10. Бистрова Ю. Виявлення індивідуально-психологічних якостей особистості як початковий етап процесу трудової соціалізації розумово відсталих учнів [Електронний ресурс] / Юлія Бистрова // Проблеми гуманітар. наук : зб. наук. пр. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. Серія: Психологія. − Дрогобич, 2012. − Вип. 29. − С. 145−163. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Pgn_ps_2012_29_13
 11. Бистрова Ю. О. Особливості професійно-трудової соціалізації розумово відсталих підлітків [Електронний ресурс] / Ю. О. Бист­рова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 343−347. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2012_21_89
 12. Бистрова Ю. О. Практичні рекомендації щодо розвитку та корекції схильностей розумово відсталих молодших школярів у процесі навчально-практичної діяльності [Електронний ресурс] / Ю. О. Бистрова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Психологія. − 2012. − Т. 17, вип. 8. − С. 247−255. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vonu_psi_2012_17_8_29
 13. Бойчук В. М. Особистісно орієнтований підхід до дітей з ва­дами інтелекту на уроках історії України [Електронний ресурс] / В. М. Бойчук // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (1). − С. 137−145. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_22(1)__19
 14. Бондар Н. В. Проблема взаємодії зв’язного мовлення та трудової діяльності розумово відсталих учнів [Електронний ресурс] / Н. В. Бон­дар // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 125−132. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_23(1)__17
 15. Бондар Н. В. Проблема розвитку зв’язного мовлення розумо­во відсталих учнів у спеціальній літературі [Електронний ресурс] / Н. В. Бондар // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 22−24. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_23_8
 16. Бондар Н. В. Психологічні особливості розвитку мовлення в уч­нів з інтелектуальною недостатністю [Електронний ресурс] / Н. В. Бон­­дар // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 2. − С. 31−38. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2012_3(2)__6
 17. Боряк О. В. До питання логопедичної роботи з дітьми з по­ру­шеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Боряк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 27. − С. 31−37. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_27_9
 18. Боряк О. В. Етапи становлення логопедичної допомоги дітям з розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / О. В. Боряк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 27−31. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_28_8
 19. Боряк О. В. Професійна підготовка вчителів-логопедів до ро­бо­ти з розумово відсталими дітьми молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / О. В. Боряк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. − 2015. − № 4. − С. 9−17. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_4_4
 20. Боряк О. В. Психолого-педагогічні умови формування та корекції мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / О. В. Боряк // Зб. наук. пр. [Хер­сон. держ. ун-ту]. Педагогічні науки. − 2016. − Вип. 69 (1). − С. 121−126. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2016_ 69(1)__25
 21. Боряк О. В. Розумово відсталі діти як медико-психолого-педагогічна проблема [Електронний ресурс] / О. В. Боряк // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. − 2015. − № 6. − С. 74−85. − Режим дос­тупу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_6_13
 22. Боряк О. В. Специфіка логопедичної корекції при вадах інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Боряк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 29−33. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_26_8
 23. Боряк О. В. Структура дефекту при системному недорозвиненні мовлення, обумовленого розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / О. В. Боряк // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; ГО «Асоц. фахівців спец. та інклюз. освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 25−32. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2015_10_6
 24. Боряк О. В. Характеристика структури мовленнєвого де­фекту у дітей з вадами інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Боряк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 34−38. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_24_10
 25. Боряк О. Причинна обумовленість порушень у мовлен­нє­вому розвитку розумово відсталих дітей / О. Боряк // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2015. − № 4. − С. 24−32.
 26. Бочелюк В. Й. Особливості розвитку людини з порушен­нями інтелекту і психічними захворюваннями / В. Й. Бочелюк, А. В. Ту­рубарова // Психологія людини з обмеженими можливостями : навч. посіб. для ВНЗ / В. Й. Бочелюк, А. В. Турубарова. − К. : Центр учб. літ., 2016. − С. 80−88.
 27. Бугера Ю. Ю. Порівняльна характеристика розвитку уваги у нормально розвинених та розумово відсталих молодших школярів у процесі навчальної діяльності [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Бу­гера //   Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Су­хомлинського. Серія: Психол. науки. − 2015. − № 1. − С. 11−15. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nvmdups_2015_1_4
 28. Бугера Ю. Ю. Теоретичні аспекти проблеми розвитку уваги розумово відсталих молодших школярів у процесі навчання [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Бугера // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Кос­тюка НАПН України. − Кам’янець-По­дільський, 2016. − Вип. 32. − С. 47−57. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2016_32_7
 29. Бугера Ю. Ю. Теоретичні основи використання критеріїв сформованості уваги у навчальному процесі молодших школярів з ро­зу­мовою відсталістю [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Бугера // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-пе­да­го­гіч­на. − 2012. − Вип. 21 (2). − С. 13−20. − Режим доступу: http://nbuv.gov. ua/UJRN/znpkp_sp_2012_21(2)__4
 30. Васильченко О. А. Особливості соціальної роботи з ро­зумово відсталими дітьми: аналіз сучасних підходів [Електронний ресурс] / О. А. Ва­сильченко // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології уп­рав­ління : зб. наук. пр. ДонДУУ. Серія «Спеціальні та галузеві соціології». − Донецьк, 2013. − Т. ХІV, вип. 276. − С. 207-216. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdduuu_2013_14_276_25
 31. Веренич С. В. Нейрофізіологічні механизми рухових порушень у дітей з легкою інтелектуальною недостатністю [Електронний ресурс] / С. В. Веренич // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 27−35. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_19(2)__5
 32. Вержиховська О. М. Особливості використання методів фор­мування свідомості та переконання у роботі з розумово відсталими учнями [Електронний ресурс] / О. М. Вержиховська // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 132−140. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpkp_sp_2013_23(1)__18
 33. Вержиховська О. М. Особливості психодіагностичної
  діяль­ності як компоненту психолого-педагогічної підготовки розумово відсталих дітей до навчання у школі [Електронний ресурс] / О. М. Вержиховська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (1). − С. 28−34. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_21(1)__6
 34. Вержиховська О. М. Особливості розвитку та виховання розумово відсталої дитини в сім’ї [Електронний ресурс] / О. М. Вер­жи­ховська // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. − Кам’янець-Подільський, 2016. − Вип. 33. − С. 69−78. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_ 2016_33_8
 35. Веселов А. К проблеме использования ИКТ на уроках математики в инклюзивном образовательном пространстве для учащихся 5−6 классов с интеллектуальными нарушениями [Электронный ресурс] / А. Н. Веселов // Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (18 жовт.−15 листоп. 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту Ук­раїни, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгома­нова. − К. : Фенікс, 2013. − С. 19−22. − Режим доступу: http://pgk.mar.in.ua/index.php/ru/materiali-internet-konferentsiji/255-veselov-andrej-nikolaevich
 36. Висоцька А. М. Медіаосвіта як аспект корекційного вихован­ня школярів з розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / А. М. Висоцька // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. − 2013. − № 3. − С. 69−73. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2013_3_15
 37. Висоцька А. М. Організація корекційно-виховних занять із розумово відсталими школярами / А. М. Висоцька // Дефектологія. − 2012. − № 1. − С. 14−17. − Бібліогр. в кінці ст.
 38. Возна Л. Нові підходи до корекційної роботи з дітьми з по­мір­ною розумової відсталістю / Л. Возна // Дефектолог. − 2012. − № 10. − С. 19−24.
 39. Войтюк І. В. Проблема корекції мислення розумово відсталих дітей у психологічно-педагогічній літературі [Електронний ресурс] / І. В. Войтюк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 347−351. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2012_21_90
 40. Гавриленко Г. Розвиток емоційно-вольової сфери у дітей з лег­кою розумовою відсталістю: психокорекційний комплекс / Ганна Гав­риленко // Психолог. − 2013. − № 9. − С. 50−56.
 41. Гаврилов О. В. До питання про розумову відсталість як психо­лого-педагогічну проблему [Електронний ресурс] / О. В. Гаврилов // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія со­ціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (2). − С. 44−54. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_21(2)__8
 42. Гаврилов О. В. Особливості використання якісної оцінки математичних знань у розумово відсталих школярів [Електронний ресурс] / О. В. Гаврилов, О. І. Утьосова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (1). − С. 145−155. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpkp_sp_2013_ 22(1)__20
 43. Гаврилов О. В. Особливості розвитку психічних процесів (сприй­мання, відчуття, мислення, мовлення) дітей з помірною розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / О. В. Гаврилов // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 35−46. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_19(2)__6
 44. Гайдукевич М. А. Символічна форма комунікації у дітей з по­рушенням інтелекту [Електронний ресурс] / М. А. Гайдукевич // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 34−41. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_20(2)__6
 45. Галецька Ю. В. Напрямки роботи з розвитку мовлення дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / Ю. В. Галецька // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієн­ка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (1). − С. 156−163. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_ 2013_22(1)__21
 46. Галецька Ю. В. Система піктограм як засіб формування соціально-побутових навичок у дітей з помірною та важкою розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / Ю. В. Галецька // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціаль­но-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 47−54. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_19(2)__7
 47. Гаман А. М. Правова освіченість − важливий аспект у запо­бі­ганні девіантної поведінки в дітей з інтелектуальною недостатністю [Елект­ронний ресурс] / А. М. Гаман, Т. М. Харькова // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціаль­но-педа­го­гічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 42−48. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_20(2)__7
 48. Гаман А. М. Формування правової освіченості − важливий ас­пект подальшої соціалізації розумово відсталих школярів [Елект­ронний ресурс] / А. М. Гаман // Актуальні питання корекційної ос­ві­ти : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’я­нець-Подільський, 2012. − Вип. 3. − С. 28−36. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2012_3_6
 49. Геращенко С. І. Лінгводидактичні аспекти розвитку монологічного мовлення у розумово відсталих учнів [Електронний ресурс] / С. І. Геращенко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 51−55. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_24_14
 50. Геращенко С. І. Особливості розвитку монологічного мовлення розумово відсталих учнів 5−6 класів [Електронний ресурс] / С. І. Ге­ращенко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 49−54. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_20(2)__8
 51. Геращенко С. І. Розвиток діалогічного мовлення у розу­мово відсталих учнів на логопедичних заняттях [Електронний ресурс] / С. І. Геращенко // Логопедія. − 2013. − № 3. − С. 24−27. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2013_3_5
 52. Геращенко С. І. Розвиток комунікативних умінь у ро­зу­мово відсталих учнів 5−6 класів [Електронний ресурс] / С. І. Ге­ращенко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 161−168. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_23(1)__21
 53. Геращенко С. І. Розвиток монологічного мовлення розумово відсталих учнів у процесі вивченння граматичної теми «прикметник» [Електронний ресурс] / С. І. Геращенко // Логопедія. − 2012. − № 2. − С. 17−20. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ logoped_2012_2_6
 54. Головата А. О. Розвиток змісту і методика навчання географії розумово відсталих учнів в Україні (20-ті рр. ХХ − початок ХХІ століття) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.03 / Головата Альона Олександрівна ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. − К., 2016. – 30 с. − Режим доступу: http://www.npu.edu.ua/images/ file/vidil_aspirant/avtoref/%D0%94_26.053.14/Golovata.pdf
 55. Гончаренко Г. М. Інтерес до навчання як складова розвитку піз­­навальної активності розумово відсталих учнів на уроках фізики [Елект­ронний ресурс] / Г. М. Гончаренко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­го­ма­нова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 55−57. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_ 019_2014_28_14
 56. Гончарук Н. М. Особливості міжособистісних взаємостосунків та спілкування розумово відсталих школярів в умовах шкіль­ної групи [Електронний ресурс] / Н. М. Гончарук // Зб. наук. пр. Кам’янець-По­діл. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 54−67. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_20(2)__9
 57. Горай Л. В. Форми і методи психолого-корекційної підготов­ки дітей з легкою розумовою відсталістю до уроків навчання грамоти / Л. В. Горай // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 9. − С. 17−22.
 58. Горбенко С. Л. До проблеми дослідження компонентів рольо­вої поведінки розумово відсталих підлітків [Електронний ресурс] / С. Л. Горбенко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 317−319. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_23_95
 59. Данільченко Є. В. Ігри та ігрові прийоми як основний метод навчання грамоти розумово відсталих першокласників [Елект­ронний ресурс] / Є. В. Данільченко, Н. В. Тарасенко // Зб. наук. пр. Кам’янець-По­діл. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія: соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (1). − С. 163−173. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2013_22(1)__22
 60. Данільченко Є. В. Теоретичні аспекти розгляду шляхів розвитку мовлення учнів з вадами інтелекту [Електронний ресурс] / Є. В. Да­нільченко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 184−190. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_23(1)__24
 61. Дегтяренко Т. В. Особливості психомоторного розвитку у ро­зу­мово відсталих молодших школярів [Електронний ресурс] / Т. В. Дегтяренко, Я. В. Шевцова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 54−65. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_ 2012_19(2)__8
 62. Дегтярьова О. Г. Розвиток продуктивного мислення в мо­лодших школярів з інтелектуальними вадами [Електронний ресурс] / О. Г. Дегтярьова // Таврійськ. вісн. освіти. − 2014. − № 2. − С. 122−127. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2014_2_20
 63. Дем’яненко Б. Т. Вивчення механізмів психологічного захисту та копінг-стратегій у підлітків з розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / Б. Т. Дем’яненко, Ю. В. Гуріна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 269−272. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_28_58
 64. Докучина Т. О. Особливості ставлення до успіху розумово відсталих учнів молодших класів [Електронний ресурс] / Т. О. Докучина // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 67−71. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_28_17
 65. Докучина Т. О. Результати дослідження мотивації досяг­нен­ня успіху розумово відсталих учнів молодших класів у нав­чально-ви­ховній діяльності [Електронний ресурс] / Т. О. Докучина // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 69−72. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2013_23_23
 66. Докучина Т. О. Ставлення до навчання розумово відсталих учнів як запорука їхньої успішності [Електронний ресурс] / Т. О. Докучина // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 95−99. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_26_21
 67. Долженко А. И. Условия развития учащихся с умеренной умственной отсталостью в аспекте их социализации [Электронный ресурс] / А. І. Долженко // Імідж сучасного педагога. − 2014. − № 2. − С. 57−59. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2014_2_17
 68. Долженко А. І. Вплив особливостей мовлення й пізнаваль­них процесів розумово відсталих дітей на їх соціально-трудову адаптацію [Електронний ресурс] / А. І. Долженко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 72−76. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2012_21_20
 69. Дутковська Р. В. Психологічні особливості дітей з порушен­нями інтелекту, які підлягають індивідуальному навчанню [Елект­рон­ний ресурс] / Р. В. Дутковська // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драго­манова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 76−80. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_28_19
 70. Дьякова О. С. Вивчення стану сформованості комунікативних умінь у молодших школярів з інтелектуальною недостатністю [Елект­ронний ресурс] / О. С. Дьякова // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. За­сенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 2. − С. 98−105. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2013_4(2)__14
 71. Єжова Т. Є. Музичне виховання як засіб реалізації права розумово відсталих дітей на участь у культурному житті [Електронний ресурс] / Т. Є. Єжова // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., − 2013. − Вип. 4, ч. 2. − С. 105−115. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2013_4(2)__15
 72. Єросова С. А. Особливості розуміння та застосування правил дисциплінованої поведінки молодшими школярами з пору­шеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.08 / Єросова Світлана Анатоліївна ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. − К., 2012. − 23 с. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/5672 /1/Yerosova.pdf
 73. Єросова С. А. Психологічні передумови усвідомлення та застосування дисциплінарних норм розумово відсталими молодшими школярами [Електронний ресурс] / С. А. Єросова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Психологія. − 2012. − Т. 17, вип. 8. − С. 264−268. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_ 2012_17_8_31
 74. Жарікова І. О. Особливості уявлень розумово відсталих дівчат підліткового віку про материнські ролі жінки [Електронний ресурс] / І. О. Жарікова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 73−80. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_19(2)__10
 75. Жарікова І. О. Особливості уявлень розумово відсталих хлоп­ців підліткового віку про батьківські ролі чоловіка [Електронний ресурс] / І. О. Жарікова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 105−109. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_26_23
 76. Жук Т. Реабілітація дітей з помірною розумовою відсталістю / Тамара Жук // Психолог. − 2012. − № 9. − С. 47−50.
 77. Засуха Г. Подолання мовленнєвих недоліків у дітей із по­мірною розумовою відсталістю / Ганна Засуха // Дефектолог. − 2015. − № 7. − С. 4−10.
 78. Зелінська К. О. Дослідження розвитку дрібної моторики у ді­тей молодшого шкільного віку з інтелектуальними вадами [Електрон­ний ресурс] / К. О. Зелінська // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психо­ло­гія. − 2013. − Вип. 23. − С. 83−86. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_ 23_27
 79. Зелінська К. О. Можливості використання лялькового театру в роботі з розумово відсталими дітьми молодшого шкіль­ного віку [Елект­ронний ресурс] / К. О. Зелінська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 81−88. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_ 2012_19(2)__11
 80. Зелінська К. О. Розвиток комунікативних умінь дітей молод­шого шкільного віку з інтелектуальними вадами засобами театральної діяльності [Електронний ресурс] / К. О. Зелінська // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педа­гогіка та спец. gси­хо­ло­гія. − 2014. − Вип. 26. − С. 117−121. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2014_26_26
 81. Зелінська К. О. Розвиток комунікативних умінь молод­ших шко­лярів з інтелектуальними вадами засобами арттерапії [Електронний ресурс] / К. О. Зелінська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Іва­на Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (1). − С. 173−181. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_ 22(1)__23
 82. Зелінська К. О. Теоретичне обґрунтування доцільності вико­ристання засобів арттерапії у процесі розвитку комуніка­тив­них умінь дітей з інтелектуальними вадами [Електронний ресурс] / К. О. Зелінська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 198−205. − Режим досту­пу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_23(1)__26
 83. Зенкевич В. М. Методика розвитку рівноваги в дітей з інте­лек­туальною недостатністю на уроках фізичної культури та здоров’я [Електронний ресурс] / В. М. Зенкевич, С. О. Зенкевич // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. − 2014. − № 2. − С. 225-232. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_ 2014_2_30
 84. Іваненко А. С. Дослідження характеру знань про сі­мейно-шлюбні відносини та уявлень про майбутню сім’ю у ро­зумово відсталих підлітків [Електронний ресурс] / А. С. Іваненко // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Психол. науки. − 2016. − Вип. 1 (2). − С. 153−157. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_ 2016_1(2)__30
 85. Іваненко А. С. Основні напрямки корекційної роботи з під­го­товки учнів з вадами розумового розвитку до майбутнього сімейного життя [Електронний ресурс] / А. С. Іваненко // Освіта осіб з особливими по­требами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. пе­дагогіки ; ГО «Асоц. фахівців спец. та інклюз. освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 80−88. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2015_10_15
 86. Іваненко А. С. Особливості уявлень про батьківську та май­бутню власну сім’ю в розумово відсталих підлітків [Елект­ронний ресурс] / А. С. Іваненко // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Психол. науки. − 2014. − Вип. 2 (2). − С. 137−141. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/nvkhp_2014_2(2)__27
 87. Іваненко А. С. Формування уявлень про майбутню сім’ю у розумово відсталих підлітків [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.08 / Іваненко Аліна Сергіївна ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. − К., 2016. − 22 с. − Режим доступу: http://www.npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/avtoref/%D0%94_26.053.23/Ivanenko.pdf
 88. Індивідуальні методики адаптивної фізичної культури дітей з розумовою відсталістю із затримкою психічного і мовного розвит­ку : навч. посіб. для ВНЗ / ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т» МОН України ; [відп. за вип. Н. Г. Байкіна ; ред. Є. В. Ткаченко]. − Запоріжжя : [ЗНУ], 2014. − 342 с. : іл. − Бібліогр.: С. 339−341.
 89. Каленська Л. П. Особливості розвитку мовлення ро­зумово відсталих школярів [Електронний ресурс] / Л. П. Каленська, Л. С. Оржа­ховсь­ка // Таврійськ. вісн. освіти. − 2014. − № 4. − С. 144−154. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2014_4_27
 90. Каменщук Т. Д. Навчання дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуальної недостатності в контексті міжнародного досвіду [Електронний ресурс] / Т. Д. Каменщук // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (1). − С. 181−189. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2013_22(1)__24
 91. Касьян М. В. Основні підходи до вивчення синдрому гіпер­активності у розумово відсталих дітей [Електронний ресурс] / Марина Вікторівна Касьян // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­го­манова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 313−317. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_26_67
 92. Качарян Т. Алгоритм подолання фонематичної дислексії. Ро­бота з дітьми з інтелектуальною недостатністю / Тетяна Качарян // Дефектологія. − 2017. − № 7. − С. 26−35. − Бібліогр.: 13 назв.
 93. Качарян Т. Логосенсорика у вивчені кольорів. Робота з діть­ми з інтелектуальними недоліками / Тетяна Качарян // Дефек­толог. − 2017. − № 5. − С. 48−49.
 94. Коваленко В. Є. Вплив освітнього середовища на емо­цій­не реагування розумово відсталих молодших школярів [Елект­рон­ний ре­сурс] / В. Є. Коваленко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драго­манова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 228−333. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_26_70
 95. Коваленко В. Є. Динаміка емоційного розвитку розу­мово від­сталих молодших школярів, які перебувають в освітньому середо­вищі індивідуального навчання [Електронний ресурс] / В. Є. Коваленко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія со­ціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (1). − С. 189−198. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_22(1)__25
 96. Коваленко В. Є. До питання визначення емоційного роз­витку та його складових при розумовій відсталості [Елект­ронний ресурс] / В. Є. Коваленко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 371−374. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2012_21_96
 97. Коваленко В. Є. Корекція емоційного розвитку розумово відсталих молодших школярів в експериментальних умовах ос­вітньо­го середовища [Електронний ресурс] / В. Є. Коваленко // Ак­туальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієн­ка. − Кам’янець-Подільський, 2014. − Вип. 4. − С. 145−155. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_ 2014_4_18
 98. Коваленко В. Є. Освітнє середовище як чинник емоцій­ного розвитку розумово відсталих молодших школярів [Електрон­ний ре­сурс] : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.08 / Ко­ва­ленко Вікторія Євгенівна ; МОН України, НПУ ім. М. П. Дра­го­манова. − К., 2014. − 21 с. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/6443/1/ Kovalenko.pdf
 99. Коваленко В. Є. Особливості діагностики емоційного роз­вит­­ку розумово відсталих молодших школярів у контексті різ­них нау­ково-теоретичних підходів [Електронний ресурс] / В. Є. Ко­валенко // Нау­ка і освіта. − 2013. − № 1/2. − С. 48−51. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2013_1-2_13
 100. Коваленко В. Є. Особливості змістовного компоненту емо­цій­ного розвитку розумово відсталих молодших школярів [Елек­тронний ресурс] / В. Є. Коваленко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 324−327. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_23_98
 101. Коваленко В. Є. Особливості соціальних емоцій розу­мо­во від­сталих молодших школярів, які перебувають у різних освітніх умовах [Електронний ресурс] / В. Є. Коваленко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хо­логія. − 2013. − Вип. 24. − С. 311−316. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2013_24_68
 102. Коваленко Л. І. Організаційні аспекти управління інди­ві­дуальним навчанням розумово відсталих дітей [Електронний ресурс] / Л. І. Коваленко // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. − 2014. − № 6. − С. 265−272. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ pednauk_2014_6_32
 103. Ковцун І. Особливості розумового і фізичного розвитку ді­тей з легким ступенем розумової відсталості [Електронний ре­сурс] / І. Ковцун // Спорт. наука України. − 2015. − № 5. − С. 3−8. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SNU_2015_5_2
 104. Коган О. В. Вплив мотиваційного компоненту на форму­ван­ня здорового способу життя у розумово відсталих учнів [Елект­ронний ресурс] / О. В. Коган // Актуальні питання корекційної ос­віти (педаго­гіч­ні науки) : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Дра­гоманова ; Кам’я­­нець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-Подільський, 2014. − Вип. 4. − С. 164−171. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apko_2014_4_20
 105. Коган О. В. Психолого-педагогічне забезпечення форму­ван­ня здорового способу життя у старшокласників із вадами інтелекту [Електронний ресурс] / О. В. Коган, І. Л. Рудзевич // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. − Кам’янець-Подільсь­кий, 2014. − Вип. 26. − С. 255−263. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Pspl_2014_26_22
 106. Коган О. В. Психолого-педагогічні аспекти формування здо­рового способу життя в учнів з вадами інтелекту [Електронний ресурс] / О. В. Коган, І. Л. Рудзевич // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. − Кам’янець-Подільський, 2013. − Вип. 22. − С. 237−249. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2013_22_22
 107. Козак А. В. Соціальна роль батьків у вихованні розумово відсталих дітей [Електронний ресурс] / А. В. Козак // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 18. − С. 138−145. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_18_20
 108. Колишкін О. В. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушенням інтелектуального розвитку / О. В. Колишкін // Вступ до спе­ціальності «Корекційна освіта» : навч. посіб. для ВНЗ / О. В. Колишкін. − Суми : Унів. кн., 2016. − С. 110−138.
 109. Колишкін О. Розвиток рухової сфери у дітей з інтелек­туальним порушеннями засобами адаптивного фізичного вихо­вання / О. Колишкін // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2015. − № 4. − С. 58−63.
 110. Кольцов С. Н. Картина как средство развития связной уст­ной и письменной речи учащихся с ограниченными умст­венными воз­можностями / С. Н. Кольцов // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 1. − С. 25−31.
 111. Коник М. І. Особливості трудового виховання і навчання ді­тей з помірною розумовою відсталістю / М. І. Коник // Дитина з особ­ливими потребами. − 2016. − № 11. − С. 11−17.
 112. Константинів О. В. Педагогічні умови становлення трудового навчання розумово відсталих учнів в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Константинів // Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Дра­гоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’я­нець-Подільський, 2012. − Вип. 3. − С. 110−119. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2012_3_16
 113. Косарєва О. І. Розвиток пізнавальних процесів дітей з ро­зумовою відсталістю [Електронний ресурс] / О. І. Косарєва // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в зак­ладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. − Рівне, 2014. − Вип. 10. − С. 36−38. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Ozfm_2014_10_13
 114. Косенко Ю. Вивчення історичного минулого як засіб соціалізації розумово відсталих учнів (за науковою спадщиною А. І. Ка­пустіна) / Ю. Косенко // Особлива дитина: навчання і ви­хо­вання. − 2015. − № 4. − С. 64−68.
 115. Косенко Ю. М. Дидактична гра як метод закріплення істо­рич­них понять у розумово відсталих учнів / Ю. М. Косенко // Дефек­то­логія. − 2013. − № 1. − С. 37−39.
 116. Косенко Ю. М. Дидактична гра як метод самостійної роботи розумово відсталих учнів на уроках історії [Електронний ресурс] / Ю. М. Косенко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 141−144. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_24_33
 117. Косенко Ю. М. Ретроспектива використання дидактичних ігор у навчанні історії дітей з вадами інтелекту [Електронний ресурс] / Ю. М. Косенко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієн­ка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 106−114. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ sp_2012_20(2)__15
 118. Косенко Ю. М. Систематизація і узагальнення знань у розу­мово відсталих учнів на уроках історії в ігровий спосіб [Електронний ресурс] / Ю. М. Косенко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 227−234. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_23(1)__30
 119. Косенко Ю. Особливості використання дидактичних ігор при вивченні нового історичного матеріалу розумово відсталими учнями [Електронний ресурс] / Ю. Косенко // Психолого-пед. проб­леми сіл. шк. − 2012. − № 43 (1). − С. 98−102. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Ppps_2012_43(1)__16
 120. Кравець Н. Використання комп’ютерних технологій у про­це­сі роботи розумово відсталих школярів із творами художньої літератури / Ніна Кравець // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2014. − № 1. − С. 28−37.
 121. Кравець Н. П. Виокремлення власне методичних принципів навчання читанню розумово відсталих учнів [Електронний ресурс] / Н. П. Кравець // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Ко­рекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 139−143. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2012_21_37
 122. Кравець Н. П. Евристичний метод на уроках літературного читання у роботі з розумово відсталими учнями [Електронний ресурс] / Н. П. Кравець // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (2). − С. 139−148. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_ sp_2012_21(2)__21
 123. Кравець Н. П. Корекційна спрямованість читацької компетентності розумово відсталих учнів [Електронний ресурс] / Н. П. Кра­вець // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія со­ціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 114−123. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_20(2)__16
 124. Кравець Н. П. Репродуктивний метод на уроках літературного читання у роботі з розумово відсталими учнями [Електронний ресурс] / Ніна Павлівна Кравець // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хо­ло­гія. − 2013. − Вип. 24. − С. 145−153. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_24_34
 125. Кравець Н. П. Розвиток мовлення розумово відсталих учнів на уроках читання [Електронний ресурс] / Н. П. Кравець // Логопедія. − 2012. − № 2. − С. 35−40. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ logoped_2012_2_11
 126. Кравець Н. П. Сформованість компонентів читацької діяльності розумово відсталих школярів [Електронний ресурс] / Ніна Павлівна Кравець // Імідж сучасного педагога. − 2013. − № 7. − С. 63−67. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2013_7_19
 127. Кравець Н. П. Формування інтересу до читання у ро­зу­мово відсталих підлітків на уроках літературного читання [Елект­ронний ресурс] / Н. П. Кравець // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 234−242. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2013_23(1)__31
 128. Кравець Н. П. Формування комунікативної компетентності у розумово відсталих підлітків на уроках літературного читання [Електронний ресурс] / Н. П. Кравець // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 27. − С. 93−101. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_ 2014_27_21
 129. Кравець Н. П. Формування основ духовності у розумово відсталих підлітків на уроках літературного читання [Електронний ресурс] / Н. П. Кравець // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т проблем вихован­ня. − К., 2013. − Вип. 17, кн. 1. − С. 363−371. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2013_17(1)__42
 130. Кравець Н. Творчий розвиток розумово відсталих учнів на уроках літературного читання [Електронний ресурс] / Н. Кравець // Наук. зап. [Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка]. Серія: Пед. науки. − 2013. − Вип. 123 (2). − С. 169−174. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_123(2)__45
 131. Кримчак Л. Ю. Психологічна готовність соціальних пе­дагогів до роботи з розумово відсталими підлітками [Електронний ресурс] / Л. Ю. Кримчак // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і пси­хологія : зб. наук. пр. − Ялта, 2012. − Вип. 37, ч. 2. − С. 178−183. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2012_ 37(2)__30
 132. Кузнецова Л. Подвижные игры как средство адаптивного физического воспитания младших школьников с отклонениями умственного развития / Лариса Кузнецова // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. − 2013. − № 4. − С. 29−33. − Бібліогр. в кінці ст.
 133. Кузнецова М. С. Організація роботи з корекції уяви дітей із порушенням інтелектуального розвитку на уроках географії / М. С. Куз­нецова // Дефектологія. − 2012. − № 2. − С. 39−43. − Бібліогр. в кінці ст.
 134. Кузнецова М. С. Особливості творчої уяви учнів з інте­лек­туаль­ною недостатністю [Електронний ресурс] / М. С. Кузнецова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 113−120. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_19(2)__15
 135. Кузнецова М. С. Роль уяви у засвоєнні географічного ма­те­ріалу дітьми з порушенням інтелектуального розвитку [Елект­ронний ре­сурс] / М. С. Кузнецова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Се­рія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 392−394. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2012_21_102
 136. Кузнецова Т. Г. Попередження девіантної поведінки учнів з по­рушеннями інтелектуального розвитку засобами корекції їх само­оцінки [Електронний ресурс] / Т. Г. Кузнецова, Л. С. Лісова // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; ГО «Асоц. фахівців спец. та інклюз. освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 111−116. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2015_10_20
 137. Кузнецова Т. Г. Профорієнтаційна робота як засіб збе­ре­жен­ня професійного інтересу розумово відсталих учнів [Елект­ронний ре­сурс] / Т. Г. Кузнецова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 136−139. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_26_30
 138. Кузнецова Т. Г. Релігійне виховання в сім’ї як засіб фор­му­вання моральних якостей дітей з порушенням інтелек­туального роз­витку [Електронний ресурс] / Т. Г. Кузнецова, В. О. Липа // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-пе­да­гогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 243−249. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_23(1)__32
 139. Кузьмінська Є. Вивчення сформованості мовленнєвої ком­петенції у розумово відсталих дітей [Електронний ресурс] / Євгенія Кузьмінська // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2015. − № 1. − С. 49−57. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ DLog_2015_1_9
 140. Кузьмінська Є. О. Мовленнєва компетенція як перед­у­мова опанування грамоти розумово відсталими дітьми [Електрон­ний ресурс] / Є. О. Кузьмінська // Освіта осіб з особливими потре­бами: шляхи розбу­дови : наук.-метод. зб. / Ін-т спец. педагогіки НАПН України ; за ред. В. В. За­сенка, А. А. Колупаєвої. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 2. − С. 201−209. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2013_4(2)__25
 141. Кузьмінська Є. О. Підготовка розумово відсталих дітей до опа­нування граматики [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.03 / Кузьмінська Євгенія Олексіївна ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. − К., 2015. − 19 с. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/8571/1/ Kuzminska.pdf
 142. Кузьмінська Є. О. Проблема підготовки розумово відста­лих дітей до опанування грамоти в загальній та спеціальній пси­хо­лого-педагогічній літературі [Електронний ресурс] / Є. О. Кузь­мінська // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Ко­рекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 137−140. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_23_42
 143. Кузьмінська Є. О. Психолінгвістичні основи методики нав­чання грамоти розумово відсталих дітей [Електронний ресурс] / Є. О. Кузь­мінська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 250−256. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_23(1)__33
 144. Курилович О. Воспитание координации мелкой мото­ри­ки у школь­ников с умственной отсталостью [Електронний ресурс] / О. Ку­рилович, В. Калюжин // Спорт. вісн Придніпров’я. − 2014. − № 2. − С. 77−81. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ svp_2014_2_17
 145. Куцолапська А. Психокорегувальні вправи : [для дітей із ЗПР та із розумово відсталими дітьми] / А. Куцолапська // Дефектолог. − 2015. − № 11. − С. 4−8.
 146. Кучеренко О. Формування навичок читання в дітей із порушенням розумового розвитку в початковій школі / О. Ку­че­ренко // Дефектолог. − 2013. − № 6. − С. 17−19.
 147. Лаврикова О. Активізація пізнавальної діяльності розу­мово відсталих школярів на уроках природознавства [Електронний ресурс] / О. Лаврикова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 120−128. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ sp_ 2012_19(2)__16
 148. Лапшина Л. М. Дані нейрофізіологічного обстеження ді­тей з порушенням інтелекту в структурі надання їм комплексної медико-психолого-педагогічної допомоги [Електронний ресурс] / Л. М. Лапшина // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 124−132. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_20(2)__17
 149. Левицька В. І. Розвиток творчих здібностей дітей-оліго­френів засобами трудового навчання / В. І. Левицька // Труд. нав­чання в шк. − 2012. − № 8. − С. 37−40. − Бібліогр. в кінці ст.
 150. Левицький В. Е. До питання організації професійно-орієн­таційної роботи з учнями старших класів з порушеним ін­те­лектом [Електронний ресурс] / В. Е. Левицький // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (2). − С. 148−154. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_21(2)__22
 151. Левицький В. Е. До питання про актуальність засто­су­вання дослідницького методу під час реалізації екологічного вихо­вання для дітей з порушеним інтелектом старшого шкільного віку [Електронний ресурс] / В. Е. Левицький // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 128−135. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_ 19(2)__17
 152. Левицький В. Е. До питання про стан та розвиток усного зв’язного мовлення учнів молодших класів з порушеним інтелек­том [Електронний ресурс] / В. Е. Левицький // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педаго­гічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 257−264. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_23(1)__34
 153. Левицький В. Е. До питання про формування основних чин­ни­ків здорового способу життя в учнів старших класів з пору­шеним інтелектом [Електронний ресурс] / В. Е. Левицький // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієн­ка. − Кам’янець-Подільський, 2014. − Вип. 4. − С. 197−206. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apko_2014_4_24
 154. Левицький В. Е. Особливості реалізації превентивної ро­боти та корекції девіантної поведінки у підлітків з порушеннями інтелекту [Електронний ресурс] / В. Е. Левицький // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (1). − С. 206−213. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ sp_2013_22(1)__27
 155. Липа В. О. Використання міжпредметних зв’язків як ефек­тив­ний шлях оптимізації формування знань у розумово відсталих учнів [Електронний ресурс] / В. О. Липа, О. В. Гаврилов // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 135−146. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpkp_sp_2012_19(2)__18
 156. Липко І. В. Особливості формування мовленнєвих на­вичок у дітей із помірною розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / І. В. Липко, Т. Г. Пулінець // Таврійськ. вісн. освіти. − 2014. − № 4. − С. 160−169. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Tvo_2014_4_29
 157. Лук’янова А. С. До проблеми духовного виховання учнів з вадами розумового розвитку [Електронний ресурс] / А. С. Лук’я­нова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія со­ціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (1). − С. 221−229. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_22(1)__29
 158. Лук’янова А. С. Теоретичні аспекти духовного вихо­ван­ня ро­зумово відсталих підлітків засобами християнської етики [Елект­ронний ресурс] / А. С. Лук’янова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 264−271. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_23(1)__35
 159. Макарчук Л. О. Домінантні види копінг-стратегій пове­дінки підлітків із розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / Л. О. Ма­карчук // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. − Кам’янець-Подільський, 2016. − Вип. 31. − С. 170−185. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_ 2016_31_16
 160. Макарчук Л. О. Методики психологічної діагностики ко­пінг-поведінки розумово відсталих підлітків [Електронний ре­сурс] / Л. О. Ма­карчук // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбу­дови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 2. − С. 128−139. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2012_3(2)__17
 161. Макарчук Л. О. Особливості функціонування поведін­кової сфе­ри підлітків з порушенням інтелектуального розвитку / Л. О. Ма­карчук // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 12: Психол. науки. − 2012. − Вип. 37. − С. 209−213. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2012_37_57
 162. Макарчук Н. Методичні основи професійно-трудової реабі­лі­тації дітей із порушеннями розумового розвитку / Н. Ма­кар­чук, О. Хо­ва­нова // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2014. − № 1. − С. 38−46.
 163. Макарчук Н. О. Агресія та агресивна поведінка як пси­хічний за­сіб особистісної саморегуляції підлітків із пору­шеннями розумового розвитку [Електронний ресурс] / Н. О. Макарчук // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. − Кам’янець-Подільський, 2014. − Вип. 25. − С. 215−227. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_25_19
 164. Макарчук Н. О. Психологічні чинники дисфункції осо­бистісної саморегуляції підлітків з порушеннями розумового роз­витку [Електронний ресурс] / Н. О. Макарчук // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН Ук­раї­ни. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 1. − С. 136−145. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2013_4(1)__19
 165. Макарчук Н. О. Специфіка особистісних засобів само­ре­гу­ляції підлітків із порушеннями розумового розвитку [Електронний ресурс] / Н. О. Макарчук // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія психологічна. − 2014. − Вип. 2. − С. 221−231. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_2014_2_25
 166. Макарчук Н. О. Специфіка психологічного супроводу підліт­ків з порушенням інтелектуального розвитку / Н. О. Макарчук // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки. − 2012. − Вип. 37. − С. 213−217. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_012_2012_37_58
 167. Макарчук Н. О. Тривога як фактор реалізації психічних функцій особистісної саморегуляції підлітків з порушеннями розумо­вого розвитку [Електронний ресурс] / Н. О. Макарчук // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Психологія. − 2014. − Т. 19, вип. 2. − С. 203−213. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2014_19_2_24
 168. Макарчук Н. Специфіка впливу психічних процесів на осо­бистісну саморегуляцію підлітків із порушеннями розумового розвитку / Наталія Макарчук // Дефектологія. − 2013. − № 4. − С. 33−40. − Бібліогр. в кінці ст.
 169. Максименко Н. В. До питання про використання проект­ного методу у навчанні дітей з порушеним інтелектом основам безпеки життєдіяльності [Електронний ресурс] / Н. В. Максименко // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-Подільський, 2014. − Вип. 4. − С. 206−215. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apko_2014_4_25
 170. Манько О. Г. Розвиток пізнавальної діяльності молод­ших розумово відсталих школярів на уроках образотворчого мис­тецтва в процесі роботи над тематичним малюнком [Електронний ресурс] / О. Г. Манько, М. В. Шарніна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 148−150. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_23_45
 171. Матющенко І. М. Дослідження рівня тривожності розу­мово відсталих старшокласників в аспекті їх соціально-психоло­гіч­ної адап­тованості / Ірина Миколаївна Матющенко // Дефекто­ло­гія. − 2012. − № 2. − С. 11−13.
 172. Мельниченко В. Є. Психологічні умови упередження аг­ре­сив­ної поведінки підлітків з порушенням інтелектуального роз­витку [Елект­ронний ресурс] / В. Є. Мельниченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 12, Психологічні науки. − 2012. − Вип. 37. − С. 220−222. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_ 2012_37_60
 173. Мельниченко В. Є. Специфіка психологічної корекції аг­ресії у підлітків з порушеннями розумового розвитку [Елект­ронний ресурс] / В. Є. Мельниченко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи роз­бу­дови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Ко­лупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 2. − С. 248−258. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2013_4(2)__30
 174. Мельниченко В. Є. Специфіка соціально-регулятивних особ­ли­востей агресивної поведінки підлітків із порушеннями розумового розвитку [Електронний ресурс] / В. Є. Мельниченко // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2015. − Вип. 9. − С. 73−79. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2015_9_13
 175. Мельнікова Л. О. Волонтерський рух як чинник розвитку со­ціальної активності розумово відсталих підлітків [Електронний ре­сурс] / Л. О. Мельнікова // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Ка­разіна. Серія: Соціальні комунікації. − 2014. − № 1143, вип. 6. − С. 67−71. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISK_2014_ 1143_6_17
 176. Мовчан Л. Л. Соціальна реабілітація дітей з помірною розу­мовою відсталістю / Л. Л. Мовчан, Т. Н. Рябчій, Т. В. Чеховська // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 6. − С. 5.
 177. Мухіна А. Ю Вплив захисних механізмів на регуляцію і дез­організацію особистості розумово відсталих підлітків [Електронний ре­сурс] / А. Ю Мухіна, Я. І. Загороднюк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 356−359. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2013_23_107
 178. Мухіна А. Ю. Вплив складу сім’ї на гендерну соціалі­зацію дівчат-підлітків з нормальним і порушеним інтелектуальним розвитком [Електронний ресурс] / А. Ю. Мухіна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 178−182. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2012_21_48
 179. Мухіна А. Ю. Особливості захисних механізмів та ко­пінг-стра­­тегій розумово відсталих підлітків: диференціація понять [Елект­ронний ресурс] / А. Ю. Мухіна, Я. І. Загороднюк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психоло­гія. − 2013. − Вип. 24. − С. 326−330. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2013_24_71
 180. Мякушко О. І. Системи класифікації розумової відста­лості та підходи до діагностики дітей з помірною розумовою від­сталістю [Елект­ронний ресурс] / О. І. Мякушко // Освіта осіб з особ­ливими потре­бами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Ко­лупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН Ук­раїни. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 1. − С. 146−157. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2013_4(1)__20
 181. Нагорна О. Фізична реабілітація дітей з розумовою від­ста­лістю молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / О. На­горна // Нова пед. думка. − 2014. − № 1. − С. 46−49. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_14
 182. Нечипоренко К. С. Визначення стану сформованості само­оцін­ки соціально депривованих підлітків з психофізичними вадами [Елект­­ронний ресурс] / К. С. Нечипоренко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 317−321. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_ 019_2014_28_69
 183. Ничипорук С. В. Відкрита самопідготовка для дітей із вада­ми розумового розвитку / С. В. Ничипорук // Дитина з особ­ливими потре­бами. − 2015. − № 5. − С. 12−14.
 184. Ніколенко Л. М. Формування самостійності учнів з ва­дами інте­лекту засобами трудового виховання [Електронний ре­сурс] / Л. М. Ні­коленко // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Дра­гоманова ; Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’я­нець-Подільський, 2014. − Вип. 4. − С. 251−259. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apko_2014_4_30
 185. Огороднійчук З. В. Експериментальне вивчення особис­тісної тривожності у підлітків з легкою розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / З. В. Огороднійчук, Т. С. Ратушна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 368−370. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2013_23_111
 186. Огороднійчук З. В. Особливості професійної спрямова­ності старшокласників з легкою розумовою відсталістю [Елект­рон­ний ресурс] / З. В. Огороднійчук, М. О. Рудюк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­го­ма­нова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психо­логія. − 2014. − Вип. 26. − С. 362−365. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/ 123456789/7752
 187. Огороднійчук З. В. Особливості темпераметру підлітків з лег­кою розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / З. В. Ого­род­ній­чук, В. В. Клименко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­го­манова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 352−357. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7751
 188. Омельченко М. С. До проблеми організації корекційної ро­бо­ти з дітьми з глибокою розумовою відсталістю в Україні та за кор­доном [Електронний ресурс] / М. С. Омельченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психоло­гія. − 2014. − Вип. 28. − С. 162−167. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_28_36
 189. Омельченко М. С. Заняття образотворчою діяльністю як за­сіб корекції уяви дітей з порушеннями інтелекту [Електронний ресурс] / М. С. Омельченко, Г. Ю. Боброва // Освіта осіб з особ­ли­вими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; ГО «Асоц. фахівців спец. та інклюз. освіти». − К., 2015. − Вип. 10. − С. 155−160. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2015_10_27
 190. Омельченко М. С. Організація роботи з корекції уяви ро­зумово відсталих учнів на уроках у допоміжній школі [Елект­рон­ний ресурс] / М. С. Омельченко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (1). − С. 229−237. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_ 22(1)__30
 191. Оржаховська Л. С. Специфіка роботи з розумово відс­талими учнями / Л. С. Оржаховська // Поч. навчання та виховання. − 2012. − № 16/17/18. − С. 56−59.
 192. Оришкевич І. Корекційно-розвивальна програма для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку: молодший шкільний вік / І. Оришкевич // Дефектолог. − 2013. − № 1. − С. 1−48 (Вкладка).
 193. Орлов О. В. До проблеми формування невротичних роз­ладів у дітей та підлітків з легкою розумовою відсталістю [Елект­ронний ре­сурс] / О. В. Орлов // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи роз­будови : наук.-метод. зб. / Ін-т спец. педагогіки НАПН України; за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 2. − С. 282−292. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2013_4(2)__34
 194. Орлов О. В. Специфіка невротичних проявів у поведінці під­літ­ків з легкою розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / О. В. Ор­лов // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи роз­бу­дови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педа­го­гі­ки. − К., 2015. − Вип. 8. − С. 102−108. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2015_8_14
 195. Павлюк Н. В. Рівень підготовки до сімейного життя ро­зу­мово відсталих старшокласників як предмет соціально-педа­гогічного дослідження [Електронний ресурс] / Н. В. Павлюк // Вісн. ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки. − 2012. − № 22 (8). − С. 185−193. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_ 22(8)__25
 196. Павлюк Н. В. Рівень сексуальної вихованості розумово відс­та­лих старшокласників як предмет соціально-педагогічного дослідження [Електронний ресурс] / Н. В. Павлюк // Вісн. ЛНУ ім. Та­раса Шевченка. Педагогічні науки. − 2012. − № 19 (2). − С. 132−138. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_ 19(2)__18
 197. Панюшкіна О. Молодші школярі з порушенням психо­ло­гічного розвитку: формування навчальної мотивації / Олена Па­нюшкіна // Психолог. − 2012. − № 19. − С. 18−22.
 198. Письменна Н. Варіативний модуль «Бісероплетіння»: ав­торсь­ка програма з трудового навчання для розумово відсталих дітей. 4−10-ті класи / Наталія Письменна // Дефектолог. − 2015. − № 8. − С. 1−20 (Вкладка).
 199. Пінюгіна К. О. До проблеми дослідження формування со­ціаль­­ного інтелекту молодших підлітків з легкою розумовою від­ста­лістю [Електронний ресурс] / К. О. Пінюгіна // Освіта осіб з особ­ливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2015. − Вип. 9. − С. 79−84. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2015_9_14
 200. Піонтківська Г. С. Засоби формування орфографічної навич­ки у розумово відсталих учнів 2−4-х класів [Електронний ресурс] / Г. С. Піонтківська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 302−308. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ sp_2013_23(1)__40
 201. Пономаренко В. М. Етапи та напрямки психологічної ро­боти з сім’ями дітей, що мають тяжкі вроджені вади розвитку [Електронний ресурс] / В. М. Пономаренко, Є. М. Гриценко, М. І. Гри­ценко // Нео­натологія, хірургія та перинатальна медицина. − 2015. − Т. 5, № 4. − С. 5−11. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nkhpm_ 2015_5_4_3
 202. Посвістак О. М. Формування мовленнєвої комунікатив­ної компетенції у розумово відсталих дітей початкової школи [Електронний ресурс] / О. М. Посвістак // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 161−169. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_ 20(2)__22
 203. Приходько Т. Методичні основи проведення занять та за­соби адаптивного фізичного виховання для дітей з відхиленнями ро­зумового розвитку [Електронний ресурс] / Т. Приходько // Теорія і ме­тодика фіз. виховання і спорту. − 2016. − № 3. − С. 49−54. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2016_3_11
 204. Приходько Т. Організаційно-методичні умови соціалі­за­ції особистості дітей і молоді з вадами розумового розвитку в адап­тивному фізичному вихованні [Електронний ресурс] / Т. Приходько // Спорт. вісн. Придніпров’я. − 2014. − № 2. − С. 146−150. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2014_2_32
 205. Прокопенко О. А. Вплив самооцінки на стан емоційно-вольо­­вої саморегуляції підлітків з розумовою відсталістю [Елект­ронний ресурс] / О. А. Прокопенко // Освіта осіб з особливими пот­ре­бами: шля­хи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Ко­лупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 1. − С. 122−129. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2012_3(1)__26
 206. Прокопенко О. А. Гендерні особливості формування ко­гні­тивного компоненту емоційно-вольової саморегуляції підлітків з розу­мовою відсталістю [Електронний ресурс] / О. А. Прокопенко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН Ук­раїни, Ін-т спец. педагогіки. − Кіровоград, 2014. − Вип. 5. − С. 192−203. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2014_5_24
 207. Прокопенко О. А. До проблеми дослідження форму­ван­ня емо­ційно-вольової саморегуляції підлітків з розумовою від­ста­лістю [Електронний ресурс] / О. А. Прокопенко // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В.  Н. Каразіна. Серія: Психологія. − 2014. − № 1099, вип. 54. − С. 78−81. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPC_ 2014_1099_54_17
 208. Прокопенко О. А. Особливості емоційної саморегуляції під­літ­ків з порушенням інтелектуального розвитку / О. А. Про­ко­пенко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 12: Психол. науки. − 2012. − Вип. 37. − С. 226−229. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_012_2012_37_62
 209. Прокопенко О. А. Психокорекційне подолання пору­шень емо­ційно-вольової саморегуляції підлітків з розумовою від­сталістю засобами музичної терапії [Електронний ресурс] / О. А. Про­копенко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія со­ціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (1). − С. 237−245. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_22(1)__31
 210. Прокопенко О. А. Психологічна корекція емоційно-вольо­вої саморегуляції підлітків з розумовою відсталістю засобами музичної терапії [Електронний ресурс] / О. А. Прокопенко // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Психол. науки. − 2014. − Вип. 121 (2). − С. 120−123. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VchdpuPH_2014_121(2)__27
 211. Прокопенко О. Психологічні технології формування емо­цій­но-вольової саморегуляції підлітків з розумовою відста­лістю [Елект­ронний ресурс] / О. Прокопенко // Вісн. Ін-ту розвитку дитини. Серія: Фі­лософія, педагогіка, психологія. − 2014. − Вип. 32. − С. 144−152. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_ 2014_32_27
 212. Проскурняк О. Вплив індивідуально-психологічних особ­ли­вос­тей на комунікативну діяльність розумово відсталих школярів [Елект­ронний ресурс] / О. Проскурняк // Особлива ди­тина: нав­чання і ви­хо­вання. − 2014. − № 2. − С. 75−82. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/DLog_2014_2_10
 213. Проскурняк О. І. Вплив психологічних особливостей на ко­му­нікативний розвиток розумово відсталих школярів [Елект­рон­ний ре­сурс] / О. І. Проскурняк // Освіта осіб з особливими потре­ба­ми: шляхи роз­будови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 2. − С. 178−188. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2012_3(2)__23
 214. Проскурняк О. І. Комунікативно-мовленнєвий розвиток ро­зу­мово відсталих дітей та підлітків: психологічний аспект [Електронний ресурс] / О. І. Проскурняк // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Психологія. − 2012. − Т. 17, вип. 8. − С. 141−148. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vonu_psi_2012_17_8_18
 215. Проскурняк О. І. Конструкт методик діагностики кому­ні­ка­тивної діяльності підлітків з легким ступенем розумової відсталості [Електронний ресурс] / О. І. Проскурняк // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія: Психологія. − 2012. − № 1032, вип. 50. − С. 103−106. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VKhIPC_2012_1032_50_26
 216. Проскурняк О. І. Практичні аспекти формування со­ціально-комунікативної активності у дітей зі зниженим розумовим розвитком [Електронний ресурс] / О. І. Проскурняк // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потре­ба­ми : зб. наук. пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». − К., 2012. − № 9. − С. 144−153. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/apnvlop_2012_9_18
 217. Проскурняк О. І. Розробка методики діагностики рівнів роз­витку комунікативної діяльності в підлітків з розумовою від­сталістю [Електронний ресурс] / О. І. Проскурняк // Актуальні проб­леми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». − К., 2013. − № 10. − С. 170−184. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/apnvlop_ 2013_ 10_18
 218. Проскурняк О. І. Роль психолога у формуванні комуні­катив­ної діяльності учнів з розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / О. І. Проскурняк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драго­манова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 375−379. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2013_23_113
 219. Проскурняк О. І. Чинники розвитку комунікативної діяль­нос­ті розумово відсталих підлітків [Електронний ресурс] / О. І. Прос­курняк // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи роз­будови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2015. − Вип. 9. − С. 85−92. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2015_9_15
 220. Прохоренко Л. І. Особливості саморегуляції у молодших школярів зі зниженим інтелектом / Л. І. Прохоренко // Дефек­тологія. − 2012. − № 3. − С. 2−5. − Бібліогр. в кінці ст.
 221. Прохоренко Л. І. Проблема регулюючого компонента саморегуляції в дітей зі зниженим інтелектом у пізнавальній діяльності [Електронний ресурс] / Л. І. Прохоренко // Актуальні проб­леми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». − К., 2012. − № 9. − С. 153−161. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/apnvlop_2012_9_19
 222. Пугачова В. В. Казкотерапія в соціальній адаптації дітей з розумовою відсталістю / В. В. Пугачова // Дитина з особливими потре­бами. − 2016. − № 8. − С. 8−14.
 223. Рагель Е. Н. Теоретичні аспекти формування комунікативних умінь в учнів молодших класів з інтелектуальною недостатністю [Електронний ресурс] / Е. Н. Рагель // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 170−177. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_20(2)__23
 224. Радіонова В. І. Модель індивідуальної програми навчання дітей з помірною і тяжкою інтелектуальною недостатністю [Електронний ресурс] / В. І. Радіонова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 174−179. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_19(2)__23
 225. Ратушна О. Нестандартні арифметичні задачі : [для розумово відсталих учнів] / О. Ратушна // Дефектолог. − 2013. − № 12. − С. 15−20.
 226. Рибак О. Арт-терапія в роботі з розумово відсталими дітьми: діти з інтелектуальними недоліками та ЗПР / О. Рибак, Є. Пар­хомчук, Т. Шлапацька // Дефектолог. − 2015. − № 4. − С. 7−9.
 227. Різниченко О. П. Інтегрований урок з математики та тру­дового навчання (для дітей, що потребують корекції розумового розвит­ку) / О. П. Різниченко, О. П. Куценко // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 9. − С. 26−31.
 228. Розвиток навичок практичного життя: застосування ігор та вправ із використанням елементів методики М. Монтессорі / О. Ан­то­сюк [та ін.] // Дефектолог. − 2015. − № 12. − С. 4−8.
 229. Розіна І. В. Психологічні властивості мислення в дітей молод­шого шкільного віку з патологією розумового розвитку [Елек­тронний ре­сурс] / І. В. Розіна // Наука і освіта. − 2012. − № 9. − С. 182−185. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2012_9_43
 230. Розумова відсталість у історико-культурному аспекті // Куль­туротвірна функція психологічної науки : монографія / за ред. Г. О. Бал­­­ла ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; [Г. О. Балл та ін.]. − К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. − С. 54−57.
 231. Руденко А. О. Формування початкових мовних узагальнень у розумово відсталих учнів як педагогічна проблема [Електронний ресурс] / А. О. Руденко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 199−202. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_26_43
 232. Руденко Л. Контекстна модель агресивної поведінки у дітей із розумовою відсталістю / Лілія Руденко // Дефектологія. − 2013. − № 2. − С. 36−40.
 233. Руденко Л. М. Cистема корекції та профілактики агре­сивної поведінки дітей з розумовою відсталістю [Електронний ре­сурс] / Л. М. Ру­денко // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Су­хомлинського. Серія: Психологічні науки. − 2015. − № 1. − С. 41−46. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_ 2015_1_10
 234. Руденко Л. М. Біхевіоральний підхід до вивчення агресивної поведінки розумово відсталих дітей [Електронний ресурс] / Л. М. Руденко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 332−337. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2014_28_72
 235. Руденко Л. М. Вплив сім’ї на формування агресивної по­ведінки у дітей з розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / Л. М. Руденко // Імідж сучасного педагога. − 2015. − № 3. − С. 35−39. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2015_3_12
 236. Руденко Л. М. Генезис агресивної поведінки у розумово від­сталих дітей та її вплив на процеси життєдіяльності [Елект­ронний ре­сурс] / Л. М. Руденко // Актуальні питання корек­ційної освіти : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Дра­гоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-Подільський, 2012. − Вип. 3. − С. 362−372. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apko_2012_3_45
 237. Руденко Л. М. Міжособистісні стосунки дітей з розу­мо­вою відсталістю як детермінанта агресивної поведінки [Елект­рон­ний ресурс] / Л. М. Руденко // Наук. зап. [НПУ ім. М. П. Драго­ма­нова]. Серія: Пед. та іст. науки. − 2014. − Вип. 121. − С. 197−205. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2014_121_29
 238. Руденко Л. М. Основні підходи до психокорекції агре­сивної поведінки у розумово відсталих дітей [Електронний ресурс] / Л. М. Ру­денко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 379−384. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_23_114
 239. Руденко Л. М. Особливості формування агресивної пове­дінки у розумово відсталих дітей та їх вплив на процеси життє­діяльності [Електронний ресурс] / Л. М. Руденко // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (1). − С. 134−143. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpkp_sp_2012_21(1)__21
 240. Руденко Л. М. Типи агресивної поведінки дітей із розу­мовою відсталістю [Електронний ресурс] / Л. М. Руденко // Пед. нау­ки: теорія, історія, інновац. технології. − 2015. − № 1. − С. 66−77. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_ 2015_1_10
 241. Савіцька Г. І. Аналіз особливостей взаємодії «педагог – розу­мово відстала дитина в навчально-виховному процесі» [Елект­ронний ресурс] / Г. І. Савіцька // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (1). − С. 318−324. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_ 21(1)__45
 242. Сєромаха Н. Є. Дослідження результатів впровадження програми корекції поведінки розумово відсталих молодших шко­лярів у позакласній роботі [Електронний ресурс] / Н. Є. Сє­ромаха // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 231−233. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_23_69
 243. Сєромаха Н. Є. Дослідження результатів корекції пове­дінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в ситуа­ціях фрустрації [Електронний ресурс] / Н. Є. Сєромаха // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Психологія. − 2012. − Т. 17, вип. 8. − С. 580−586. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2012_17_8_72
 244. Сєромаха Н. Є. Особливості поведінки розумово відста­лих дітей молодшого шкільного віку в ситуаціях фрустрації [Елект­ронний ре­сурс] / Н. Є. Сєромаха // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драго­манова. Се­рія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 424−428. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2012_ 21_109
 245. Сєромаха Н. Є. Психологічні умови корекції поведінки в ситуаціях фрустрації розумово відсталих дітей молодшого шкіль­ного віку [Електронний ресурс] / Н. Є. Сєромаха // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 180−187. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpkp_sp_2012_19(2)__24
 246. Сєромаха Н. Є. Характеристика мотиваційного компо­нента поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в си­туа­ціях фрустрації [Електронний ресурс] / Н. Є. Сєромаха // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педаго­гі­ка та спец. пси­хологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 402−406. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_26_85
 247. Сіліна Н. А. Професійно-трудове навчання, як складова осо­бистісно-естетичного розвитку розумово відсталих дітей [Елект­ронний ресурс] / Н. А. Сіліна // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 325−332. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2013_23(1)__43
 248. Сімко А. В. Особливості покращення психомоторного роз­вит­ку розумово відсталих дітей засобами рухової активності [Елект­ронний ресурс] / А. В. Сімко // Проблеми сучасної психо­ло­гії : зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. − Кам’янець-По­дільський, 2016. − Вип. 34. − С. 504−512. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2016_34_40
 249. Сімко А. В. Особливості проведення фізичної реабілі­та­ції з дітьми, які мають порушення в інтелектуальній сфері [Елект­ронний ресурс] / А. В. Сімко // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту пси­хології ім. Г. С. Костюка НАПН України. − Кам’янець-Подільсь­кий, 2014. − Вип. 26. − С. 493−502. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Pspl_2014_26_40
 250. Сіроштан В. Критерії готовності відсталих дітей до шкіль­ного навчання / Віктор Сіроштан // Дефектолог. − 2015. − № 6. − С. 9−10.
 251. Скрипек Р. П. Можливості застосування ігрових технологій у навчанні дітей із вадами розумового розвитку / Р. П. Скрипек // Дитина з особливими потребами. − 2017. − № 7. − С. 7−12.
 252. Соколова Г. Б. Теоретико-методологічні передумови дос­лід­ження емоційного розвитку розумово відсталих дітей [Елект­ронний ресурс] / Г. Б. Соколова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­го­манова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хо­ло­гія. − 2013. − Вип. 23. − С. 396−400. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2013_23_118
 253. Співак Л. А. Особливості уявлень про природу в учнів з інте­лектуальними вадами [Електронний ресурс] / Л. А. Співак // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-пе­дагогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 341−348. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_23(1)__45
 254. Співак Л. А. Фенологічні спостереження як засіб корек­ції розумової діяльності учнів з інтелектуальними вадами [Елект­ронний ресурс] / Л. А. Співак, Я. О. Співак // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педа­го­гічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 188−196. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_19(2)__25
 255. Співак Я. О. Психологічні вимоги до організації процесу фор­­мування у розумово відсталих підлітків екологічної культури [Елект­ронний ресурс] / Я. О. Співак // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (1). − С. 157−165. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_21(1)__23
 256. Співак Я. О. Теоретико-методичні засади формування в ро­зу­мово відсталих підлітків екологічної культури при вивченні при­ро­дознаствства [Електронний ресурс] / Я. О. Співак // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 233−236. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2013_23_70
 257. Співак Я. О. Формування екологічної культури в учнів з інте­лектуальними вадами як один із засобів розвитку їх духов­ності [Елект­ронний ресурс] / Я. О. Співак, А. В. Мігунова // Духов­ність осо­бис­тості: методологія, теорія і практика. − 2016. − Вип. 5. − С. 228−236. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2016_5
 258. Станкевич Т. В. Вплив умов життєдіяльності на форму­вання фізичного розвитку та функціонального стану орга­нізму розумово від­сталих дітей / Т. В. Станкевич // Довкілля та здоров’я. − 2012. − № 4. − С. 25−30.
 259. Стойко Л. А. Працюємо зі старшими школярами з лег­кою розумовою відсталістю: теорія та практика проведення поза­класної роботи з української мови та літератури / Л. А. Стойко // Дитина з особ­ливими потребами. − 2017. − № 3. − С. 10−11.
 260. Тарасенко Н. В. Формування комунікативних здібностей як засобу соціальної адаптації учнів з порушеннями інтелек­туаль­ного роз­витку на матеріалі уроків рідної мови [Електронний ре­сурс] / Н. В. Та­расенко, Є. В. Данільченко // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (2). − С. 226−232. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_ 21(2)__34
 261. Татьянчикова І. В. Вивчення особливостей соціалізації учнів з обмеженими інтелектуальними можливостями на стадії індиві­дуалі­зації [Електронний ресурс] / І. В. Татьянчикова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 264−269. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2012_21_69
 262. Татьянчикова І. В. Основні чинники соціалізації дитини з інтелектуальними вадами [Електронний ресурс] / І. В. Татьянчикова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія со­ціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 196−204. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_19(2)__26
 263. Татьянчикова І. В. Соціалізація дітей з інтелектуаль­ни­ми вадами як педагогічна проблема [Електронний ресурс] / І. В. Татьян­чикова // Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-Подільський, 2012. − Вип. 3. − С. 227−236. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apko_2012_3_30
 264. Трикоз С. В. Формування природничих понять в учнів з по­рушеннями розумового розвитку [Електронний ресурс] / С. В. Три­коз // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи роз­будови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2015. − Вип. 8. − С. 150−159. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2015_8_21
 265. Ужченко І. Ю. Формування цілепокладання у молодших школярів з інтелектуальною недостатністю засобами комп’ю­тер­них технологій [Електронний ресурс] / І. Ю. Ужченко, Е. В. Кукса // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педа­го­гіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 247-253. − Режим дос­тупу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2013_24_55
 266. Устименко М. С. Драматерапія в роботі з розумово від­стали­ми дітьми [Електронний ресурс] / М. С. Устименко // Тав­рійськ. вісн. освіти. − 2015. − № 3. − С. 236−241. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Tvo_2015_3_42
 267. Хайдарова О. С. Проблема формування пізнавальної діяль­ності молодших школярів з помірною розумовою відсталістю [Елект­ронний ресурс] / О. С. Хайдарова // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2015. − Вип. 9. − С. 150−157. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2015_9_24
 268. Хохліна О. П. Проблема корекційної спрямованості тру­дового навчання дітей з інтелектуальними вадами [Елект­ронний ресурс] / О. П. Хохліна // Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-Подільський, 2014. − Вип. 4. − С. 412−422. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apko_2014_4_48
 269. Хохліна О. Теоретичні засади удосконалення змісту ос­віти школярів із порушеннями інтелекту на перетині століть [Елект­ронний ресурс] / О. Хохліна // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2014. − № 2. − С. 28−37. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DLog_2014_2_5
 270. Хруль О. С. Організація і зміст роботи з формування до­по­міжної поведінки у старшокласників з інтелектуальною недос­тат­ністю [Електронний ресурс] / О. С. Хруль // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педа­го­гічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 205−213. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_20(2)__27
 271. Цикурова А. В. До проблеми морально-естетичного вихован­ня розумово відсталих учнів [Електронний ресурс] / А. В. Цикурова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 214−221. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_19(2)__28
 272. Цикурова-Беседіна А. В. До проблеми розвитку мораль­но-ес­тетичних почуттів розумово відсталих учнів [Електронний ресурс] / А. В. Цикурова-Беседіна // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (2). − С. 256−262. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_ 21(2)__38
 273. Цикурова-Беседіна А. В. Обґрунтування методики кон­ста­тувального етапу дослідження у визначенні рівня розвитку морально-естетичних почуттів розумово відсталих учнів [Елект­ронний ресурс] / А. В. Цикурова-Беседіна // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (1). − С. 390−397. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_ 23(1)__51
 274. Чайко В. Виклики та попередження негативних тенденцій у навчанні дітей з інтелектуальними вадами / Володимир Чайко // Дефек­толог. − 2015. − № 9. − С. 4−10.
 275. Чайко В. Навчання дітей з інтелектуальними вадами: виклики за запобігання негативним тенденціям / Володимир Чайко // Пси­холог. − 2016. − № 17/18. − С. 62−69.
 276. Чеботарьова О. В. Реформування змісту трудового навчання розумово відсталих учнів із дитячим церебральним паралічем у кон­тексті євроінтеграційних змін [Електронний ресурс] / О. В. Чеботарьова // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педа­го­гіки. − К., 2015. − Вип. 8. − С. 173−179. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2015_8_24
 277. Чеботарьова О. Методичні основи трудового навчання розумово-відсталих школярів із ДЦП / О. Чеботарьова // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 2. − С. 34−43.
 278. Чеховська І. В. Подорож до країни казок. Корекційно-роз­ви­вальне заняття з дітьми з помірною розумовою відсталістю / І. В. Че­ховська // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 7. − С. 15−19.
 279. Чорноус Л. В. Дитина з порушеннями інтелекту в сучас­ній школі: реалізація індивідуального підходу. Поради вчителю української мови та літератури / Л. В. Чорноус // Вивчаємо укр. мову та літ. − 2014. − № 34/36. − С. 9−13.
 280. Чуста Ю. Дорога до здоров’я. Заняття з фізкультури й ва­леології для дітей середнього шкільного віку: діти з інтелек­туальними недоліками та ЗПР / Ю. Чуста // Дефектолог. − 2015. − № 3. − С. 15−16.
 281. Шевцова Я. В. Крітеріальна оцінка рівня перцептивно-когні­тивного розвитку у дітей з інтелектуальною недостатністю [Елект­рон­ний ресурс] / Я. В. Шевцова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 285−289. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2013_ 23_85
 282. Шевцова Я. В. Методи оцінки зорового сприйняття та рівня перцептивно-когнитивного розвитку у дітей із розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / Я. В. Шевцова // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2015. − Вип. 8. − С. 187−196. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2015_8_26
 283. Шибецька В. В. Екскурсія як засіб збагачення уявлень про природу в молодших школярів з порушенням інтелекту [Елект­ронний ресурс] / В. В. Шибецька, Н. П. Кравець // Молодий вче­ний. − 2015. − № 2 (4). − С. 151−154. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_ 2(4)__41
 284. Шишменцев І. М. Виховання культури людських взає­мин у розумово відсталих старшокласників засобами української літератури [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.03 / Шишменцев Іван Михайлович ; МОН України, НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. − К., 2017. − 20 с. − Режим доступу: http://www.npu.edu.ua/ images/file/vidil_aspirant/avtoref/%D0%94_26.053.14/Shishmentsev.pdf
 285. Шкльода В. Виграє кожен. Ігрові форми навчання й виховання дітей із помірною розумовою відсталістю / Віра Шкльода // Дефек­толог. − 2017. − № 6. − С. 7−9.
 286. Шкльода В. Даруючи голос. Розвиток мовлення в дітей із помірною розумовою відсталістю / Віра Шкльода // Дефектолог. − 2017. − № 6. − С. 4−6.
 287. Шорохова В. В. Альтернативні методи корекції уваги в ро­зумово відсталих молодших школярів [Електронний ресурс] / В. В. Шо­рохова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (1). − С. 193−199. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_21(1)__28
 288. Шорохова В. В. До питання використання балансу­валь­ної дошки доктора Ф. Белгау для розвитку уваги розумово від­сталих молодших школярів у процесі навчальної діяльності [Елект­ронний ресурс] / В. В. Шорохова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 335−338. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2012_ 21_87
 289. Шорохова В. В. Увага та психосоматичний стан розумово відсталих школярів 1−3 класів [Електронний ресурс] / В. В. Шо­ро­хова // Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-Подільський, 2014. − Вип. 4. − С. 451−458. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apko_2014_4_52
 290. Шульженко Д. І. Психологічні умови включення розу­мо­во відсталих учнів у середовище інклюзивної школи [Електронний ресурс] / Д. І. Шульженко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 222−229. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ sp_2012_19(2)__29
 291. Яковлева С. Д. Вплив корекційно-розвивального навчан­ня на динаміку нейропсихологічних процесів у дітей з вадами інте­лекту [Електронний ресурс] / С. Д. Яковлева // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. − Кам’янець-Подільський, 2013. − Вип. 21. − С. 791−798. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Pspl_2013_21_72
 292. Якуба А. М. Аналіз особливостей комунікативної діяль­ності підлітків з розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / А. М. Якуба // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 229−237. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_20(2)__30
 293. Якуба А. М. Аналіз психологічних передумов поведінки розумово відсталих підлітків в ситуаціях спілкування [Електронний ресурс] / А. М. Якуба // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 447−451. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2012_21_114
 294. Янчук О. Р. «Дивосвіт душі дитини». Програма корекції розвитку для дітей з легкою розумовою відсталістю / О. Р. Янчук // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 8. − С. 13−19 ; № 9. − С. 16−22.
 295. Яценюк Л. Формування компетентності вчителя за­галь­но­освітнього навчального закладу щодо навчання дітей із пору­шенням інтелектуальної сфери в системі інклюзивної освіти [Елект­ронний ресурс] / Л. Яценюк // Нова пед. думка. − 2014. − № 4. − С. 30−34. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Npd_2014_4_9

 

Психолого-педагогічний супровід та соціалізація дітей з затримкою психічного розвитку

 

 1. Андрєєва Н. Рухова активність на шкільних перервах. Формування здоров’язберігаючих компетентностей учнів [із ЗПР] / Н. Андрєєва // Дефектолог. − 2012. − № 3. − С. 10−12.
 2. Антоносюк О. Сенсорний розвиток молодших школярів за методикою М. Монтессорі : [діти з інтелект. недоліками та ЗПР] / О. Антоносюк, О. Ведмідь, Н. Онофрійчук // Дефектолог. − 2013. − № 10. − С. 13−17.
 3. Бабяк О. О. Особливості афективного компонента міжособис­тісних стосунків у підлітків із ЗПР в шкільній групі [Електронний ресурс] / О. О. Бабяк // Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Дра­гоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-Подільський, 2012. − Вип. 3. − С. 282−290. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/apko_2012_3_36
 4. Бабяк О. О. Особливості поведінкового компоненту міжособистісних стосунків у підлітків із ЗПР в шкільній групі [Електронний ресурс] / О. О. Бабяк // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Ко­лупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 2. − С. 3−10. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2012_3(2)_3
 5. Бабяк О. О. Психологічні особливості міжособистісних стосунків у підлітків із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.08 / Бабяк Ольга Олек­сіївна ; НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − К., 2016. − 21 с. − Режим доступу: http://ispukr.org.ua/articles/ 16/1603241_a.PDF
 6. Бабяк О. О. Формування когнітивного компонента міжособистісних стосунків у підлітків із ЗПР в шкільній групі [Електронний ресурс] / О. О. Бабяк // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − Кіровоград, 2014. − Вип. 5. − С. 166−175. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2014_5_21
 7. Бабяк О. О. Формування поведінкового компонента між­особистісних стосунків у підлітків із ЗПР в шкільній групі [Елект­ронний ресурс] / О. О. Бабяк // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 1. − С. 103−112. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2013_4(1)__15
 8. Батюк Н. Корекція пізнавальної сфери учнів. Цикл занять : [робота з дітьми із ЗПР й дітьми-аутистами у межах інклю­зивної освіти ]  / Наталя Батюк // Психолог. − 2016. − № 5/6 (Вкладка).
 9. Бендерська Г. М. Використання казкотерапії в роботі з особ­ливими дітьми : [діти з ЗПР] / Г. М. Бендерська // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 2. − С. 24−26.
 10. Босенко І. І. Особливості пізнавальної активності в нав­чаль­ній діяльності у молодших школярів із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / І. І. Босенко // Освіта осіб з особ­ли­вими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − Кіровоград, 2014. − Вип. 5. − С. 175−182. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2014_5_22
 11. Босенко І. І. Психологічні особливості сформованості пізнавальної активності у молодших школярів із затримкою пси­хічного розвитку в навчальній діяльності [Електронний ресурс] / І. І. Бо­сенко // Молодий вчений. − 2014. − № 9. − С. 166−168. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_9_41
 12. Бочелюк В. Й. Психологія прояву комунікативних здіб­ностей дітей з особливими потребами : монографія / В. Й. Бочелюк, Р. А. Ковтун ; Клас. приват. ун-т. − Запоріжжя : КПУ, 2012. − 224 с. − Бібліогр.: с. 178−199. − На прикладі осіб із синдромом Дауна та із ЗПР.
 13. Бубнель Л. І. Удосконалення техніки читання учнів класів інтенсивної педагогічної корекції : [діти з ЗПР] / Л. І Бубнель // Поч. нав­чання та виховання. − 2017. − № 3. − С. 14−22.
 14. Ващенко В. А. Корекція дрібної моторики в дітей із затримкою психічного розвитку / В. А. Ващенко // Вісник ЗНУ. Фіз. виховання та спорт. − 2013. − № 1. − С. 15−19. − Бібліогр. в кінці ст.
 15. Вплив рухливих ігор на фізичний розвиток та працездатність дітей з вадами слуху та затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Х. Є. Шавель [та ін.] // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія.: Пед. науки. Фіз. виховання та спорт. − 2014. − Вип. 118 (1). − С. 388−392. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_ 2014_118%281%29__87
 16. Глущенко І. І. Дослідження особливостей актуалізації лек­сич­ного досвіду учнями із ЗПР [Електронний ресурс] / І. І. Глущенко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія со­ціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 261−267. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_20(2)__34
 17. Глущенко І. І. Критерії оцінювання стану сформованості лек­сичної сторони мовлення у дітей молодшого шкільного віку із ЗПР [Електронний ресурс] / І. І. Глущенко // Наука і освіта. − 2014. − № 12. − С. 98−103. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ NiO_2014_12_21
 18. Глущенко І. І. Особливості сформованості вербальної пам’я­ті у молодших школярів із затримкою психічного розвитку [Електрон­ний ресурс] / І. І. Глущенко // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Пед. науки. − 2015. − № 2. − С. 23−29. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2015_2_7
 19. Головецька Н. Діти із затримкою психічного розвитку − це особливі діти : [навчання через гру] / Н. Головецька // Дефектолог. − 2014. − № 3. − С. 9−12.
 20. Грейда Н. Б. Ефективність застосування лікувальної гімнастики при затримці психічного розвитку в дітей [Електронний ресурс] / Н. Б. Грейда, А. М. Тучак // Молодий вчений. − 2015. − № 3 (2). − С. 156−159. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_ 2015_3(2)__37
 21. Гьюз Т. В. Особливості тривожності молодших школярів із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Т. В. Гьюз // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 2. − С. 71−81. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2012_3(2)__11
 22. Добриніна С. М. Особливості корекції мовлення дітей із зат­римкою психічного розвитку / С. М. Добриніна // Дитина з особ­ливими потребами. − 2016. − № 2. − С. 13−15.
 23. Довгаль В. І. Наукове обґрунтування експериментальної методики занять для школярів–підлітків із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / В. І. Довгаль // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. − 2013. − № 1. − С. 98−102. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2013_1_27
 24. Довженко А. Математика для дітей із затримкою психічного розвитку / А. Довженко // Відкрит. урок. − 2013. − № 1. − С. 47-51 ; № 2. − С. 69−70 ; № 3. − С. 64−66.
 25. Дубовик К. В. Співвідношення між розладами мовленнєвого розвитку та руховими функціями у дітей із затримкою психічного розвитку та розладами спектра аутизму [Електронний ресурс] / К. В. Дубовик // Архів психіатрії. − 2016. − Т. 22, № 2. − С. 133−134. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsuh_ 2016_22_2_49
 26. Жуковська Л. Активізація навчальної діяльності у стар­ших класах на уроках української мови : [діти із ЗПР] / Л. Жуковська // Дефектолог. − 2013. − № 10. − С. 18−22.
 27. Заїка А. Ю. Формування комунікативних навичок у дітей із затримкою психічного розвитку у процесі вивчення англійської мови [Електронний ресурс] / А. Ю. Заїка. // Наук. вісн. Донбасу. − 2012. − № 1. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ nvd_2012_1_11
 28. Індивідуальні методики адаптивної фізичної культури дітей з розумовою відсталістю із затримкою психічного і мовного розвитку : навч. посіб. для ВНЗ / Держ. вищ. навч. заклад «Запоріз. нац. ун-т» МОН України ; [відп. за вип. Н. Г. Байкіна ; ред. Є. В. Тка­ченко]. − Запоріжжя : [ЗНУ], 2014. − 342 с. : іл. − Бібліогр.: с. 339−341 (20 назв).
 29. Інклюзивні класи для дітей із затримкою психічного роз­вит­ку : [до 2022 р. учнів із спец. шкіл поступово переведуть до інклюз. класів ЗНЗ] / МОН України // Без Бар’єрів. − 2016. − № 21/22 (листоп.). − С. 11.
 30. Калініна Т. Програма формування соціально-психоло­гічної компетентності у молодших підлітків із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Т. Калініна // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2014. − № 2. − С. 56−61. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DLog_2014_2_8
 31. Калініна Т. С. Вивчення сформованості соціально-пси­хо­логічної компетентності молодших підлітків із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Т. С. Калініна // Освіта осіб з особли­вими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. За­сенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 2. − С. 132−142. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2013_4(2)__18
 32. Калініна Т. С. Теоретичні аспекти особливостей розвитку особистості та поведінки молодших підлітків із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Т. С. Калініна // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. − Кам’янець-По­дільський, 2013. − Вип. 21. − С. 186−195. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2013_21_18
 33. Квітка Н. До проблеми виявлення якості знань та розуміння учнями молодших класів із ЗПР музичного образу народної пісні / Наталія Квітка // Дефектологія. − 2013. − № 4. − С. 41−47. − Бібліогр. в кінці ст.
 34. Квітка Н. О. До проблеми особливостей сприймання музичного фольклору в учнів молодших класів із ЗПР [Електронний ресурс] / Н. О. Квітка // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 2. − С. 152−159. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2013_ 4(2)__20
 35. Кирпиченко Н. В. Метод театралізації в роботі з дітьми із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Н. В. Кирпиченко // Таврійськ. вісн. освіти. − 2015. − № 3. − С. 114−119. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_3_22
 36. Козіна Ж. Л. Програма розвитку рухових функцій дітей із зат­римкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Ж. Л. Козіна, М. В. Борисюк, Т. А. Базилюк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. − 2014. − № 1. − С. 18−23. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PPMB_ 2014_1_6
 37. Колишкін О. В. Психолого-педагогічна характеристика дітей із затримкою психічного розвитку / О. В. Колишкін // Вступ до спеціальності «Корекційна освіта» : навч. посіб. для ВНЗ / О. В. Колишкін. − Суми : Унів. кн., 2016. − С. 76−110.
 38. Концепція науково-методичного забезпечення форму­ван­ня навчальної діяльності учнів із затримкою психічного розвитку (проект) / Сак Т. [та ін.] // Особлива дитина: навчання і ви­ховання. − 2015. − № 3. − С. 7−17.
 39. Кротенко В. І. Загальна характеристика дітей із затрим­кою психічного розвитку [Електронний ресурс] / В. І. Кротенко, М. О. Оробей // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 108−111. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/ 123456789/7747/1/Krotenko.pdf
 40. Кротенко В. І. Значення нейропсихологічних аспектів у роз­вит­ку дітей із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / В. І. Кро­тенко, М. О. Оробей // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Се­рія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 302−307. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/ handle/123456789/ 7665
 41. Кротенко В. І. Місце просвітницької роботи в системі психологічної допомоги сім’ям, які виховують дитину з затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / В. І. Кротенко, М. О. Оро­бей // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 27. − С. 101−105. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/ 123456789/7786
 42. Кротенко В. І. Роль проективних методик у дослідженні дітей з емоційними порушенями при затримці психічного розвитку [Елект­ронний ресурс] / В. І. Кротенко, А. П. Кас’яненко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 293−297. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/ handle/123456789/7663
 43. Куцолапська А. М. Психокоригувальні вправи з дітьми із затримкою психічного розвитку / А. М. Куцолапська // Дитина з особли­вими потребами. − 2016. − № 1. − С. 10−15.
 44. Лісовецька І. М. Програма розвитку пізнавальних про­цесів молодших школярів із затримкою психічного розвитку «Крок за кро­ком» / І. М. Лісовецька // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 5. − С. 26−31 ; № 7. − С. 24−31 ; № 8. − С. 23−31.
 45. Маматова З. Р. Особливості розвитку рухової сфери у дітей із затримкою психічного розвитку 11−15 років [Елект­ронний ресурс] / З. Р. Маматова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана  Огієн­ка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 339−347. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_19(2)__44
 46. Марчук Т. Ф. Виховання інтересу до читання в учнів із ЗПР середньої шкільної ланки / Т. Ф. Марчук // Дефектологія. − 2012. − № 1. − С. 21−24. − Бібліогр. в кінці ст.
 47. Мілевська О. П. Аналіз застосування методики відповідей на питання у контексті вивчення розуміння текстів учнями із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / О. П. Мілевська // Актуальні питання корекційної освіти. − 2014. − Вип. 4. − С. 234−244. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2014_4_28
 48. Мілевська О. П. Динаміка розуміння текстів молодшими школярами із затримкою психічного розвитку в умовах застосування спеціальних методичних прийомів [Електронний ресурс] / О. П. Мі­левська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (2). − С. 345−256. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_21(2)__49
 49. Мілевська О. П. Порівняльна характеристика розуміння текс­тів учнями 4-х класів із ЗПР та з нормою розумового розвитку [Електронний ресурс] / О. П. Мілевська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (3). − С. 183−191. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_ 2013_23(3)__24
 50. Мілевська О. П. Предикативні схеми як методичний прийом формування розуміння текстів в учнів із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / О. П. Мілевська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 356−364. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ znpkp_sp_2012_20(2)__45
 51. Мугаль С. О. Чинники, що впливають на розвиток психосоматичних розладів у дітей із затримкою психомовлен­нє­вого розвитку [Електронний ресурс] / С. О. Мугаль // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 27. − С. 140−144. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_ 2014_27_30
 52. Науменко Д. Е. Емоційне неблагополуччя в дітей з зат­рим­кою психічного розвитку як психолого-педагогічна проблема [Елект­ронний ресурс] / Д. Е. Науменко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Іва­на Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (3). − С. 191−198. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_ 23(3)__25
 53. Науменко Д. Е. Особливості діагностування шкільної три­вож­ності в молодших школярів із затримкою психічного розвитку [Елект­ронний ресурс] / Д. Е. Науменко // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педа­го­гічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 373−380. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_20(2)__47
 54. Науменко Д. Е. Особливості шкільної тривожності у ді­тей з затримкою психічного розвитку церебро-органічного та соматогенного походження [Електронний ресурс] / Д. Е. Науменко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педа­гогічна. − 2012. − Вип. 21 (2). − С. 180−186. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_21(2)__27
 55. Омельченко І. Концептуально-методичні підходи до розвит­ку мовленнєвої діяльності та спілкування у підлітків і юнаків із затримкою психічного розвитку / Ірина Омельченко // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2017. − № 1. − С. 48−59. − Бібліогр.: 10 назв.
 56. Омельченко І. Програма «розвитку мовлення» для дітей із затримкою психічного розвитку: концептуальне підгрунтя та алгоритми реалізації / Ірина Омельченко // Особлива дитина: нав­чання і вихо­вання. − 2016. − № 4. − С. 41−51. − Бібліогр.: 9 назв.
 57. Омельченко І. Технологія формування хронотопу комунікативної діяльності у дітей із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / І. Омельченко // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2015. − № 2. − С. 59−66. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ DLog_2015_2_10
 58. Островська К. О. Особливості сформованості навичок нав­чальної діяльності молодших школярів із затримкою психіч­ного розвитку [Електронний ресурс] / К. О. Островська // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Кос­тюка НАПН України. − К., 2015. − Т. 10: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія, вип. 27. − С. 372−383. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ appsuh_2015_10_27_37
 59. Пашковець О. Г. Заняття з розвитку уваги учнів 4-х класів із затримкою психічного розвитку / О. Г. Пашковець // Дитина з особли­вими потребами. − 2015. − № 7. − С. 24−26.
 60. Пашковець О. Корекція розвитку пізнавальної діяльності [учнів із затримкою психічного розвитку] / О. Пашковець // Дефектолог. − 2013. − № 11. − С. 10−17. − Бібліогр. в кінці ст.
 61. Прохоренко Л. Діагностика саморегуляції навчальної діяльності школярів із затримкою психічного розвитку / Л. Прохоренко // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 3. − С. 36−43. − Бібліогр.: 8 назв.
 62. Прохоренко Л. І. Дослідження особливостей мотиваційного компоненту саморегуляції у молодших підлітків із ЗПР [Електронний ресурс] / Л. І. Прохоренко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 1. − С. 157−165. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2013_4(1)__21
 63. Прохоренко Л. І. Особливості мотиваційного компоненту саморегуляції у молодших школярів із затримкою психічного розвитку в навчальній діяльності [Електронний ресурс] / Л. І. Прохоренко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2012. − Вип. 3, ч. 1. − С. 129−133. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 2012_3(1)__27
 64. Прохоренко Л. І. Особливості самоконтролю у молодших школярів із затримкою психічного розвитку в навчальній діяльності [Електронний ресурс] / Л. І. Прохоренко // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педа­го­гіч­на. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 395−402. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_19(2)__51
 65. Прохоренко Л. І. Проблема саморегуляції в структурі нав­чальної діяльності школярів із затримкою психічного розвитку [Елект­ронний ресурс] / Л. І. Прохоренко // Освіта осіб з особливими потре­бами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − Кіровоград, 2014. − Вип. 5. − С. 131−140. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2014_5_17
 66. Прохоренко Л. І. Проблема саморегуляції у молодших шко­ля­рів із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Л. І. Про­хоренко // Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Дра­гоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-Подільський, 2012. − Вип. 3. − С. 355−362. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2012_3_44
 67. Прохоренко Л. І. Психологічні особливості прояву само­оцін­ки у молодших школярів із затримкою психічного розвитку [Елект­ронний ресурс] / Л. І. Прохоренко // Молодий вчений. − 2014. − № 1 (04). − С. 118−122. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_ 2014_1(04)__27
 68. Прохоренко Л. І. Формування рефлексії у школярів із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Л. І. Прохоренко // Тех­нології розвитку інтелекту : зб. наук. пр. / за ред. М. Л. Смульсон ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія сучас. інформ. технології навчання. − К., 2016. − Т. 2, вип. 4 (15). − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tri_2016_2_4_7
 69. Прохоренко Л. Мотиваційні чинники навчальної діяльності школярів із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Леся Прохоренко // Особлива дитина: навчання і вихо­ван­ня. − 2015. − № 1. − С. 58−63. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/DLog_2015_1_10
 70. Прохоренко Л. Особливості операційного компонента саморегуляції у молодших підлітків із затримкою психічного розвитку / Леся Прохоренко // Особлива дитина: навчання і вихо­вання. − 2014. − № 1. − С. 47−54.
 71. Прохоренко Л. Психологічні особливості вольового акту як од­ного з механізмів саморегуляції навчальної діяльності молод­ших шко­лярів із ЗПР / Леся Прохоренко // Дефектологія. − 2013. − № 2. − С. 27−31.
 72. Прохоренко Л. Формування саморегуляції навчальної діяльності школярів із затримкою психічного розвитку / Леся Прохоренко // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2017. − № 2. − С. 7−16. – Біб­ліогр.: 6 назв.
 73. Рассказова О. І. Досвід виготовлення «Книг-соціальних істо­рій» для дітей із розладами спектра аутизму або затримкою психічного розвитку / О. І. Рассказова, Н. В. Тарасенко // Дитина з особливими потре­бами. − 2016. − № 12. − С. 25−27.
 74. Рибак О. Арт-терапія в роботі з розумово відсталими дітьми : [діти з інтелект. недоліками та ЗПР] / О. Рибак, Є. Пархомчук, Т. Шлапацька // Дефектолог. − 2015. − № 4. − С. 7−9.
 75. Руденко Л. М. Особливості тривожності у дітей з ЗПР [Електронний ресурс] / Л. М. Руденко, А. С. Уніченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хо­ло­гія. − 2014. − Вип. 28. − С. 337−342. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2014_28_73
 76. Руднєва Н. Індивідуальний підхід до слабозорих учнів із ЗПР: початкова школа / Н. Руднєва // Дефектолог. − 2013. − № 2. − С. 37−39. − Бібліогр. в кінці ст.
 77. Сак Т. В. Диференціювання навчання школярів із затрим­кою психічного розвитку в інклюзивному класі [Елект­ронний ресурс] / Т. В. Сак // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педа­го­гіки. − Кіровоград, 2014. − Вип. 5. − С. 123−131. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2014_5_16
 78. Сак Т. Організація навчання школярів із затримкою психічного розвитку в інклюзивному класі / Т. Сак // Поч. шк.− 2015. − № 9. − С. 57−59.
 79. Сак Т. Організація навчання школярів із затримкою пси­хічного розвитку різних психолого-педагогічних типів / Тамара Сак // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2017. − № 1. − С. 13−20. − Бібліогр.: 8 назв.
 80. Сак Т. Програма «Корекція розвитку» та її реалізація у навчанні школярів із затримкою психічного розвитку / Тамара Сак // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2016. − № 2. − С. 7−13
 81. Сиротюк В. Д. Особливості формування пізнавальної ак­тивності в учнів із затримкою психічного розвитку на уроках фізики [Електронний ресурс] / В. Д. Сиротюк // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 5, Пед. науки: реалії та перспективи. − 2012. − Вип. 34. − С. 155−163. − Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/ 2307-4507/article/download/ 32990/29585
 82. Сиротюк В. Урок фізики в системі корекційно-розвит­ко­вого навчання учнів із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / В. Сиротюк // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту. − 2012. − Ч. 4. − С. 298−305. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpudpu_2012_4_40
 83. Смоліна О. С. Теоретичні основи виховної моделі суб’єкт-суб’єктних відносин у роботі з дітьми із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / О. С. Смоліна // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія соціально-педа­го­гічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 418−425. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ sp_2012_20(2)__52
 84. Старцева В. П. Соціально-побутове орієнтування дітей-сиріт молодшого шкільного віку із ЗПР як психолого-педагогічна проблема [Електронний ресурс] / В. П. Старцева // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (3). − С. 311−318. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_ 2013_23(3)__40
 85. Удодік Л. О. Корекція та розвиток навичок читання у шко­лярів із ЗПР / Л. О. Удодік // Поч. навчання та виховання. − 2015. − № 1/2. − С. 33−40.
 86. Ужченко І. Ю. Особливості цілепокладання в навчальній діяль­ності молодших школярів із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / І. Ю. Ужченко, Е. В. Кукса // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 432−440. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ znpkp_sp_2012_20(2)__54
 87. Ужченко І. Ю. Психологічна характеристика процесу цілепокладання у молодших школярів і затримкою психічного розвитку [Елект­ронний ресурс] / І. Ю. Ужченко, Е. В. Кукса // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 441−445. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_ 019_2012_21_112
 88. Ужченко І. Ю. Чинники порушення цілепокладання в нав­чальній діяльності в молодших школярів із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / І. Ю. Ужченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 246−248. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2013_23_74
 89. Черных К. А. Влияние дельфинотерапии на эмоциональ­ное состояние детей с диагнозами ДЦП, РДА и ЗПР [Электронный ресурс] / К. А. Черных // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Психологія. − 2012. − Т. 17, вип. 9. − С. 213−221. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_ 2012_17_9_25
 90. Чижик В. В. Розвиток рухових якостей у підлітків 12−14 років із затримкою психичного розвитку [Електронний ресурс] / В. В. Чижик, В. І. Довгаль // Вісн. ЗНУ. Фіз. виховання та спорт. − 2012. − № 3. − С. 107−114. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vznu_FViS_2012_3_20
 91. Чумакова А. А. Психолого-корекційна освіта викладача музики як умова успішного навчання дитини із ЗПР [Електронний ресурс] / А. А. Чумакова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 16, Твор­ча особистість учителя: проблеми теорії і практики. − 2012. − Вип. 16: Літературно-мистецька освіта: традиції, новації, перспективи: спец. вип.. − С. 160−164. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 016_2012_16_41
 92. Шавель Х. Є. Вплив рухливих ігор на фізичний розвиток та працездатність дітей з вадами слуху та затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Х. Є. Шавель [та ін.] // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. Фіз. виховання та спорт. − 2014. − Вип. 118 (1). − С. 388−392. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2014_ 118%281%29__87
 93. Шевчук Л. І. До проблеми дослідження комунікативної ак­тив­ності у молодших школярів із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Л. І. Шевчук // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. За­сенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 2. − С. 370−381. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2013_4(2)__44
 94. Шипилова Е. В. Реализация коммуникативного подхода в обучении иностранному языку детей с задержкой психического развития [Электронный ресурс] / Е. В. Шипилова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 333−335. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2012_21_86
 95. Шипілова О. В. Особливості навчання іноземній мові молодших підлітків з затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Шипілова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 446−454. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_19(2)__57
 96. Шульженко Д. І. Емпіричне дослідження особливостей емоційної регуляції у дітей з затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Д. І. Шульженко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (2). − С. 294−304. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_ 22(2)__38
 97. Шульженко Д. І. Особливості інклюзивної форми освіти учнів із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] / Д. І.  Шульженко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекційна педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 415−420. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2013_23_124
 98. Шурхал В. М. Корекція психічних процесів у навчально-виховній діяльності дітей із ЗПР / В. М. Шурхал // Дитина з особ­ливими потребами. − 2015. − № 6. − С. 27−29.

 

Психолого-педагогічний супровід та соціалізація дітей з порушенням емоційно-вольової сфери (аутизму)

 

 1. Акішина С. В. «Діти дощу» / С. В. Акішина // Поч. нав­чання та виховання. − 2012. − № 16/17/18. − С. 60−61.
 2. Алексевич М. Квадратом з крісел відгороджувалась від світу, якого не розуміла − дівчина з аутизмом про своє дитинство / М. Алексевич // Без Бар’єрів. − 2016. − № 17/18 (верес.). − С. 15.
 3. Аутичні діти в звичайній школі. З досвіду спілкування й ро­боти педагога // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 8. − С. 4−7.
 4. Базима Н. В. Допомога батькам у вихованні дітей з ау­тис­тичними порушеннями [Електронний ресурс] / Н. В. Базима, Т. В. Куца // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 8−13. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_26_4
 5. Базима Н. В. Значення музикотерапії для розвитку мовлення у дітей з аутистичними порушеннями [Електронний ресурс] / Н. В. Базима, О. В. Мороз // Логопедія. − 2013. − № 3. − С. 3−8. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2013_3_2
 6. Базима Н. В. Мовленнєва активність як елемент формування активної взаємодії зі світом у дітей з аутистичними порушеннями [Елект­ронний ресурс] / Н. В. Базима // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педа­го­гіч­на. − 2013. − Вип. 22 (2). − С. 178−187. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ sp_2013_22(2)__24
 7. Базима Н. В. Особливості емоційно-вольової сфери у ді­тей з аутистичними порушеннями [Електронний ресурс] / Н. В. Базима, Д. C. Назарец // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 6−11. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2012_21_
 8. Базима Н. В. Особливості невербальної та вербальної ко­му­нікації у дітей з аутизмом [Електронний ресурс] / Н. В. Базима, О. В. Мороз // Логопедія. − 2013. − № 4. − С. 3−8. − Режим доступу: http://enpuir.npu. edu.ua/bitstream/123456789/10842/1/Bazyma_Moroz.pdf
 9. Базима Н. В. Особливості породження і сприймання мовленнєвого висловлювання у дітей з аутистичними проявами [Електронний ресурс] / Н. В. Базима // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія: Соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (1). − С. 14−19. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpkp_sp_2012_ 21(1)__4
 10. Базима Н. В. Особливості протікання етапів мовленнєвої   діяль­ності у дітей з аутистичними порушеннями [Електронний ресурс] / Н. В. Базима // Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. /    М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П.  Дра­гоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-По­дільський, 2012. − Вип. 3. − С. 290−297. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2012_3_37
 11. Базима Н. В. Проблема породження мовленнєвого висл­овлювання у дітей з аутистичними порушеннями [Електронний ресурс] / Н. В. Базима // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 22. − С. 5−10. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ Nchnpu_019_2012_22_4.pdf
 12. Базима Н. В. Створення мовленнєвого середовища як умова формування мовленнєвої активності у дітей зі спектром аутистичних порушень [Електронний ресурс] / Наталія Валентинівна Базима // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 5−8. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_28_3
 13. Базима Н. В. Структурування корекційного впливу у роботі з дитиною з аутизмом [Електронний ресурс] / Н. В. Базима // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 14−17. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_24_5
 14. Базима Н. В. Формування мотивації мовленнєвої активності у дітей з аутистичними порушеннями [Електронний ресурс] / Н. В. Базима // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 10−14. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2013_23_5
 15. Батюк Н. Корекція пізнавальної сфери учнів. Цикл занять : [робота з дітьми із ЗПР й дітьми-аутистами у межах інклюз. освіти ]  / Наталя Батюк // Психолог. − 2016. − № 5/6 (Вкладка).
 16. Бессонова Є. М. Гра як засіб розвитку комунікативних нави­чок дітей з розладами аутичного спектра / Є. М. Бессонова, А. А. Юну­сова // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 1. − С. 7-9.
 17. Богуцька Т. О. Гетерогенність етіології аутизму [Електронний ресурс] / Т. О. Богуцька // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (2). − С. 277−282. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_­21(2)__41
 18. Борисенко О. М. Психолого-педагогічні засади форму­вання позитивного ставлення батьків до дітей з аутизмом [Елект­ронний ресурс] / О. М. Борисенко // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія психологічна. − 2014. − Вип. 2. − С. 56−65. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_2014_2_8
 19. Вітюк В. Розвиток мовлення дітей з аутизмом як запо­рука подальшого навчання у школі [Електронний ресурс] / В. Вітюк, Л. Та­ра­сюк // Пед. часоп. Волині. − 2016. − № 1. − С. 75−81. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2016_1_16
 20. Волошин О. Рівний доступ до освіти. Психолого-педа­го­гічний супровід дітей із розладами спектра аутизму в умовах ін­клюзії / О. Волошин // Дефектолог. − 2013. − № 12. − С. 11−14.
 21. Воробєй О. Місце дитини-аутиста в сучасному українсь­кому суспільстві [Електронний ресурс] / О. Воробєй, Р. Бобир // Етнічна історія народів Європи. − 2012. − Вип. 37. − С. 79−82. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2012_37_15
 22. Гальчин К. С. Мультидисциплінарний підхід у дитячий психіатрії щодо надання допомоги дітям з розладами аутистичного спектру [Електронний ресурс] / К. С. Гальчин // Зб. наук. пр. спів­робітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. − 2015. − Вип. 24 (4). − С. 86−97. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsnmapo_ 2015_24(4)__14
 23. Гальчин К. С. Особливості інтелектуального розвитку в ді­тей із розладами спектра аутизму [Електронний ресурс] / К. С. Гальчин // Буковин. мед. вісн. − 2015. − Т. 19, № 2. − С. 41−44. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bumv_2015_19_2_11
 24. Гриш Н. І. Аутична дитина. Теорія та практика роботи / Н. І. Гриш // Дитина з особливими потребами. − 2017. − № 4. − С. 13−19 ; № 6. − С. 9−15.
 25. Гриш Н. І. Дитина з аутизмом. Особливості адаптації, нав­чання та педагогічної корекції / Н. І. Гриш // Дитина з особ­ливими потребами. − 2016. − № 11. − С. 6−10. − Бібліогр. в кінці ст.
 26. Губарєва Н. В. Аутичні діти в звичайній школі: з досвіду  спіл­­кування й роботи педагога / Н. В. Губарєва // Шк. психологу. Усе для роботи. − 2012. − № 4. − С. 31−37. − Бібліогр. в кінці ст.
 27. Гужва М. А. Урахування особливостей дітей з аутизмом на етапі їх адаптації до інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / М. А. Гужва // Пед. науки: теорія, історія, інноваційні тех­но­логії. − 2014. − № 6. − С. 295−302. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ pednauk_ 2014_6_35
 28. Давоян Е. Э. Ранняя психодиагностика аутизма пос­редством психорисунка [Электронный ресурс] / Е. Э. Давоян // Мо­лодий вчений. − 2014. − № 6 (2). − С. 123−127. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ molv_2014_6(2)__35
 29. Давоян Є. Обдарованість і аутизм: контент-аналіз дослід­женості проблеми [Електронний ресурс] / Є. Давоян // Навчання і вихо­ван­ня обдарованої дитини : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т обда­рованої дитини ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. − К., 2014. − Вип. 2. − С. 112−119. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nivoo_2014_2_17
 30. Дедишина Л. Аутизм: інше життя [Електронний ресурс] / Л. Дедишина // Фармацевт Практик. − 2014. − № 4/5. − С. 16−17. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/farmpr_2014_4-5_7
 31. Дубовик К. В. Співвідношення між розладами мовленнє­вого розвитку та руховими функціями у дітей із затримкою пси­хічного розвитку та розладами спектра аутизму [Електронний ресурс] / К. В. Ду­бовик // Архів психіатрії. − 2016. − Т. 22, № 2. − С. 133−134. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsuh_ 2016_22_2_49
 32. Душка А. Л. Особливості виховання дитини з РДА у сі­мей­них умовах [Електронний ресурс] / А. Л. Душка // Міжнар. наук. форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. − 2013. − Вип. 14. − С. 169−178. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Mnf_2013_14_19
 33. Єрошова М. Механізми реалізації «The Son-Rise Program» у процесі корекційно-реабілітаційної роботи з аутичними дітьми / Марія Єрошова // Особлива дитина: навчання і вихо­ван­ня. − 2017. − № 2. − С. 70−78.
 34. Задворнова О. М. Особливості організації навчання та вихо­ван­ня дітей з порушенням емоційно-вольової сфери в інклю­зив­ному закладі / О. М. Задворнова // Дитина з особливими потре­бами. − 2016. − № 10. − С. 8−14.
 35. Зайченко Г. Д. Діагностичний етап роботи вчителя-лого­педа в таборі інтенсивної корекції для сімей, що виховують дітей із по­рушеннями аутичного спектра / Г. Д. Зайченко // Дефек­тологія. − 2012. − № 4. − С. 26−29. − Бібліогр. в кінці ст.
 36. Івашура Н. С. Готовність педагогів до навчання дітей з аутичними порушеннями в інклюзивних умовах [Електронний ресурс] / Н. С. Івашура // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 19, Ко­рекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 93−98. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_23_29
 37. Івашура Н. С. Особливості супровіду аутичних дітей в ін­клю­зивних умовах [Електронний ресурс] / Н. С. Івашура // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психоло­гія. − 2014. − Вип. 28. − С. 80−84. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2014_28_20
 38. Как это − растить ребенка с аутизмом: истории запорожских мам : [подгот. Екатерина Майборода] // Без Бар’єрів. − 2017. − № 13/14 (лип.) − С. 15.
 39. Касіч Н. П. Розвиток координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку, які мають захворювання аутизм в про­цесі початкового навчання плаванню [Електронний ресурс] / Н.  П.  Касіч, А. І. Не­­дільська // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Дра­го­манова. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. куль­ту­ра і спорт). − 2015. − Вип. 3 (58). − С. 54−57. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/ bitstream/123456789/13289/1/Kasich_Nedilska.pdf
 40. Касьян М. В. Вплив музичної терапії на дітей з розла­да­ми спектру аутизму [Електронний ресурс] / М. В. Касьян, Р. В. Шибаєва // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 292−296. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_24_64
 41. Катоній О. М. Методики та форми допомоги дітям із розладами спектру аутизму [Електронний ресурс] / О. М. Катоній // Таврійськ. вісн. освіти. − 2015. − № 2 (1). − С. 253−259. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_2(1)__46
 42. Кісельова Н. В. Особливості корекційно-педагогічної до­по­моги дітям з раннім дитячим аутизмом [Електронний ресурс] / Н. В. Кі­сельова // Таврійськ. вісн. освіти. − 2013. − № 4. − С. 149−153. – Ре­жим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2013_4_28
 43. Коваленко А. Дети дождя : [аутизм у детей] / А. Ко­валенко // Майстер-клас. − 2016. − № 4. − С. 4−5.
 44. Ковалец И. В. Педагогическое сопровождение ребёнка с аутис­­тическими нарушениями в образовательном процессе [Элект­рон­ный ресурс] / И. В. Ковалец // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (2). − С. 322−327. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_21(2)__46
 45. Коваль О. С. Робота з батьками, які мають дітей з синд­ромом аутизму, синдромом Аспергера, порушеннями уваги та ру­хо­вої розгальмованості / О. С. Коваль // Дефектологія. − 2012. − № 3. − С. 35−39. − Бібліогр. в кінці ст.
 46. Козявкін В. І. Динаміка інтелектуальної продуктивності у ді­тей з аутизмом у системі інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації [Електронний ресурс] / В. І. Козявкін, Т. Б. Волошин // Современная педиатрия. − 2015. − № 6. − С. 90−92. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Sped_2015_6_23
 47. Козявкін В. І. Застосування комп’ютерних ігрових технологій у реабілітації дітей з аутизмом [Електронний ресурс] / В. І. Ко­зявкін, Т. Б. Волошин, О. О. Качмар // Психіатрія, неврологія та мед. психоло­гія. − 2016. − Т. 3, № 1. − С. 101−107. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/psyneur_2016_3_1_20
 48. Колишкін О. В. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушенням спілкування та поведінки / О. В. Колишкін // Вступ до спе­­ціальності «Корекційна освіта» : навч. посіб. для ВНЗ / О. В. Ко­лиш­кін. − Суми : Унів. кн., 2016. − С. 184−199.
 49. Кондрашихина О. А. Психогенетика аутизма и неспо­соб­нос­ти к обучению // Психогенетика : учеб. пособие для вузов / О. А. Кондра­шихина. − К. : Центр учеб. лит., 2014. − С. 103−107.
 50. Конопляста С. Ю. Особливості емоційної сфери аутич­них дітей [Електронний ресурс] / С. Ю. Конопляста, В. О. Косинкіна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 281−285. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_28_61
 51. Косарєва Г. М. Характеристика діагностичного інструментарію для виявлення особливостей раннього розвитку дітей з розладами аутистичного спектру [Електронний ресурс] / Г. М. Косарєва // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рів­не, 2012. − Вип. 5. − С. 147−150. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2012_5_35
 52. Косарєва О. І. Психологічні особливості навчання і вихо­вання дітей з різними освітніми потребами (на прикладі дітей з раннім дитячим аутизмом) [Електронний ресурс] / О. І. Косарєва // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в зак­ладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. − Рівне, 2016. − Вип. 13 (1). − С. 135−138. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2016_ 13(1)__42
 53. Кулик В. Аутичні діти: які вони? / Володимир Кулик // Психолог. − 2013. − № 17. − С. 30−32.
 54. Кулик Н. Діти з Марса : [діти-аутисти в освіт. закладах] / Наталія Кулик // Освіта України. − 2016. − 4 квіт. − С. 14−15.
 55.  Кулик Н. Для тих, хто «у спектрі»: діти з розладами аутичного спектра (РАС) часто лишаються за бортом інклюзивного навчання. А подекуди − взагалі на узбіччі освітнього процесу / Наталія Кулик // Освіта України. − 2015. − 20 квіт. (№ 16). − С. 12−13.
 56. Кулик Н. Інклюзія − це причетність: ...яким має бути асис­тент дитини з аутизмом? Які функції має виконувати? Чи обов’язково він повинен бути педагогом... / Наталія Кулик // Освіта України. − 2015. − 25 трав. (№ 21). − С. 12−13.
 57.  Кулик Н. Час будувати мости: якщо державної системи допомоги аутистам не буде найближчим часом − ми потонемо в цій проблемі / Наталія Кулик // Освіта України. − 2012. − 17 груд. (№ 51). − С. 8−9.
 58. Лепех Х. В. Психологічна готовність до школи дітей з ау­тиз­мом [Електронний ресурс] / Х. В. Лепех // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педа­го­гіч­на. − 2012. − Вип. 20 (2). − С. 339−346. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2012_20(2)__43
 59. Липка Н. В. Динамика поведения лиц с расстройствами аутизма в подростковом и юношеском возрасте [Электронный ресурс] / Н. В. Липка // Логопедія. − 2015. − № 6. − С. 37−43. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2015_6_7
 60. Липка Н. В. Динаміка поведінки у осіб з розладами аутиз­му підліткового та юнацького віку [Електронний ресурс] / Н. В. Лип­ка // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2015. − Вип. 29. − С. 196−202. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2015_29_35
 61. Липка Н. В. Особливості професійно-трудової соціалізації підлітків з розладами аутизму [Електронний ресурс] / Н. В. Липка // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 307−312. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_28_67
 62. Липка Н. В. Психологічні бар’єри соціалізації підлітків з розладами спектра аутизму [Електронний ресурс] / Н. В. Липка, К. О. Ост­ровська // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. − К., 2015. − Т. 12: Психологія творчості, вип. 21. − С. 194−202. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ appsuh_2015_12_21_21
 63. Літвінова О. В. Особливості процесу діагностики дітей з ау­тиз­мом [Електронний ресурс] / О. В. Літвінова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (2). − С. 243−249. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpkp_sp_2013_22(2)__31
 64. Літвінова О. В. Щодо питання систематизації мовлен­нє­вих порушень при аутизмі [Електронний ресурс] / О. В. Літвінова // Логопе­дія. − 2013. − № 3. − С. 48−51. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ logoped_2013_3_11
 65. Логвінова І. П. До проблеми формування невербальних засо­бів комунікативної діяльності дітей з розладами спектру аутиз­му [Електронний ресурс] / І. П. Логвінова // Логопедія. − 2012. − № 2. − С. 40−44. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_ 2012_2_12
 66. Малашевська С. А. Рекомендації для вчителів, вихователів, які працюють з дітьми-аутистами / С. А. Малашевська // Дитина з особливими потребами. − 2017. − № 7. − С. 30−31.
 67. Мальцев Д. В. Расстройства спектра аутизма у детей с де­фицитом фолатного цикла : монография / Д. В. Мальцев ; Нац. мед. ун-т им. А. А. Богомольца ; Ин-т эксперимент. и клинич. медицины НМАПО им. П. Л. Шупика, Каф. неврологии № 1. − К. : Центр учеб. лит., 2016. − 136 с. : ил.
 68. Мельник У. Р. Використання комунікативної системи РЕСS у роботі з дітьми з аутизмом [Електронний ресурс] / У. Р. Мель­ник // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (3). − С. 175−183. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_23(3)__23
 69. Ми − разом : [відбулась Всеукр. конф., присвячена проб­лемам дітей з особливими потребами, в т. ч. дітей-аутистів] / підгот. О. Ковтонюк // Освіта України. − 2013. − 15 квіт. (№ 15). − С. 12.
 70. Миненкова И. Н. Программа коррекционно-развиваю­щей ра­боты при тяжёлых и осложнённых формах аутизма [Элект­ронный ресурс] / И. Н. Миненкова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (2). − С. 356−262. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_21(2)__50
 71. Мухин В. Эпидемия XXI века : [аутизм] / В. Мухин // Предупреждение Плюс. Украина. − 2016. − № 4. − С. 77−81.
 72. Нигматуллина И. А. Использование арт-терапевтичес­ких технологий в работе специалистов Лекотеки с детьми, имею­щими нару­шения эмоционально-волевой сферы [Электронный ре­сурс] / И. А. Ниг­матуллина // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту пси­хології ім. Г. С. Костюка НАПН України. − Кам’янець-Подільський, 2014. − Вип. 24. − С. 541−553. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Pspl_2014_24_46
 73. Огороднійчук З. В. Психологічна адаптація до процесу нав­чання дітей-аутистів в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / З. В. Огороднійчук, К. В. Коляда // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­го­мА­нова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хо­ло­гія. − 2013. − Вип. 23. − С. 364−367. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_ 2013_23_110
 74. Островська К. О. Взаємозв’язок спектрів ЕЕГ з психолог­іч­ними особливостями аутичних дітей [Електронний ресурс] / К. О. Ост­ровська, І. П. Островський // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хо­ло­гія. − 2014. − Вип. 26. − С. 365−371. − Режим доступу: http://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/Vplyv_EEG_ autism.pdf
 75. Островська К. О. Диференційна діагностика дітей з ау­тиз­мом: психологічний аспект [Електронний ресурс] / К. О. Ост­ровська // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Філос. науки. − 2013. − Вип. 16. − С. 221−231. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_philos_ 2013_16_27
 76. Островська К. О. Особливості «Я-концепції» дітей із спект­ром аутистичних порушень [Електронний ресурс] / К. О. Ост­ровська // Наук. зап. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія: Пед. та іст. науки. − 2012. − Вип. 108. − С. 168−178. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nzped_2012_108_26
 77. Островська К. О. Особливості інтелекту дітей з спектром аутистичних порушень [Електронний ресурс] / К. О. Островська, Х. В. Качмарик // Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Проблеми загал. та пед. психології. − 2012. − Т. 24, ч. 6. − С. 350−357. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pzpp_ 2012_24_6_46
 78. Островська К. О. Особливості соціальної компетентності у дітей з різним рівнем аутизму / К. О. Островська // Практ. пси­хологія та соц. робота. − 2013. − № 5. − С. 52−56. − Бібліогр. в кінці ст.
 79. Панчук В. Л. Аутизм. Рання діагностика / В. Л. Панчук // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 12. − С. 23−25.
 80. Пасєвіна О. А. Можливості інклюзивного навчання дітей з розладами аутистичного спектру [Електронний ресурс] / О. А. Пасєвіна // Молодий вчений. − 2013. − № 2. − С. 99−104. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2013_2(02)__19
 81. Про створення експертно-консультативної ради з пи­тань аутизму : наказ МОН України від 28 трав. 2013 № 621 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. − 2013. − № 19/20/21. − С. 91−93.
 82. Рассказова О. І. Досвід виготовлення «Книг-соціальних історій» для дітей із розладами спектра аутизму або затримкою психічного розвитку / О. І. Рассказова, Н. В. Тарасенко // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 12. − С. 25−27.
 83. Рассказова О. І. Інтерактивна книга як засіб роботи з діть­ми з розладом аутистичного спектра / О. І. Рассказова, Н. В. Та­расенко // Дитина з особливими потребами. − 2015. − № 9. − С. 2−5.
 84. Рахманов Р. В. Результати клініко-психіатричного та пси­хологічного дослідження сімей, діти яких хворіють на дитячий церебраль­ний параліч та аутизм, після проведення останнім психосоціальної реабілітації [Електронний ресурс] / Р. В. Рахманов // Укр. вісн. пси­хоневрології. − 2016. − Т. 24, вип. 1. − С. 75−78. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2016_24_1_19
 85. Рибак Ю. В. Корекційно-розвивальна робота із формування комунікативної компетенції засобами альтернативної комунікації з дітьми із розладами спектру аутизму [Електронний ресурс] / Ю. В. Рибак, О. М. Муращук // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (3). − С. 241−248. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2013_23(3)__31
 86. Рибак Ю. В. Сучасні психолого-педагогічні технології ро­боти з дітьми із розладами спектру аутизму [Електронний ресурс] / Ю. В. Рибак, О. М. Муращук // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 409−412. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2012_21_106
 87. Рибченко Л. К. Організація корекційної роботи з дітьми з аутистичними проявами в світовій практиці [Електронний ресурс] / Л. К. Рибченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 189−193. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_28_42
 88. Рибченко Л. К. Педагогічні вимоги до інклюзивної освіти дітей з аутистичними розладами [Електронний ресурс] / Л. К. Риб­ченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2015. − Вип. 29. − С. 83−88. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2015_29_17
 89. Рибченко Л. К. Психологічна та соціальна адаптація дітей з аутизмом [Електронний ресурс] / Л. К. Рибченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 387−392. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_26_82
 90. Рибченко Л. К. Роль помічника дитини в організації нав­чально-виховного процесу осіб з аутизмом [Електронний ресурс] / Л. К. Риб­ченко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 193−197. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_24_44
 91. Рибченко Л. К. Тенденції вирішення проблем аутизму [Елект­ронний ресурс] / Л. К. Рибченко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 22 (2). − С. 250−257. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2013_22(2)__32
 92. Риндер І. Д. Статус сенсомоторних порушень в симп­тома­тичній картині аутизму [Електронний ресурс] / І. Д. Риндер // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. − К., 2013. − Вип. 4, ч. 2. − С. 298−305. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ooop_2013_4(2)__36
 93. Ротай Н. Вихід із глибокої ізоляції: без навчання і спіл­кування з однолітками дитина-аутист може вирости інвалідом, а пішов­ши до звичайної школи − генієм / Наталя Ротай // Україна молода. − 2012. − 21 берез. (№ 42). − С. 10.
 94. Сайко Х. Я. Психологічні особливості педагогів з різним рівнем ставлення до залучення аутичних дітей в загальноосвітні школи [Електронний ресурс] / Х. Я. Сайко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 384−387. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2013_23_115
 95. Семерун Ю. А. Відповідність архітектурного простору психо-соматичним особливостям дітей-аутистів [Електронний ресурс] / Ю. А. Семерун, Т. В. Русевич // Архітектур. вісн. КНУБА. − 2013. − Вип. 1. − С. 140−146. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/avk_2013_1_22
 96. Сивик Г. Є. Анімалотерапія у роботі з дітьми з роз­ла­дами спектру аутизму [Електронний ресурс] / Г. Є. Сивик // Зб. наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (3). − С. 287−295. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_23(3)__37
 97. Сивик Г. Є. Особливості когнітивного розвитку дітей молод­шого шкільного віку із розладами спектру аутизму [Електронний ресурс] / Г. Є. Сивик // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 342−346. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_28_74
 98. Синьов В. М. Особливості умови соціалізації дітей з ау­тис­тичними порушеннями [Електронний ресурс] / В. М. Синьов, Д. І. Шуль­женко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2012. − Вип. 21. − С. 251−255. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2012_21_66
 99. Скрипник Т. В. Індивідуальна навчальна програма для дітей з аутизмом в контексті інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / Т. В. Скрипник, Д. В. Скрипник // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 21 (2). − С. 377−384. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_ 21(2)__53
 100. Скрипник Т. В. Психолого-педагогічна допомога дітям з аутиз­­мом з урахуванням їхніх особливих освітніх потреб [Елект­рон­ний ресурс] / Т. В. Скрипник // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи роз­будови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − Кіровоград, 2014. − Вип. 5. − С. 148−157. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2014_5_19
 101. Скрипник Т. В. Умови зменшення дестабілізаційних чин­ників в освітньому процесі дітей з аутизмом [Електронний ресурс] / Т. В. Скрипник // Освіта та пед. наука. − 2016. − № 1. − С. 39−45. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OsDon_2016_1_6
 102. Скрипник Т. В. Уроки фізичної культури для дітей з ау­тиз­мом / Т. В. Скрипник, О. В. Ковбасюк // Фіз. виховання в рід. шк. − 2014. − № 3. − С. 18−20.
 103. Скрипник Т. Дитина з аутизмом у закладі освіти [Елект­ронний ресурс] : метод. рек. / Тетяна Скрипник, Ганна Супрун. − К. : ТОВ «Вид. дім “Плеяди”», 2015. − 20 с. − Серія «Інклюзивна освіта: крок за кроком». − Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua/ ieeditions/268/1/
 104. Скрипник Т. Діти з аутизмом: настав час об’єднати зусилля : [долучення до освіт. процесу дітей з аутизмом] / Т. Скрипник, А. Бірюкова // Освіта. − 2015. − 6−13 трав. (№ 20/21). − С. 11.
 105. Скрипник Т. Контакт можливий: за кваліфікованої та адресної допомоги діти з аутизмом мають високий потенціал для розвитку / Т. Скрипник // Освіта України. − 2013. − 8 січ. (№ 1). − С. 8−9.
 106. Скрипник Т. Концепція навчання та розвитку дітей із розладами аутичного спектра / Т. Скрипник // Дефектологія. Особлива дитини: навчання і виховання. − 2013. − № 2. − С. 7−11.
 107. Скрипник Т. Роль психолога в процесі супроводу дитини з аутизмом в освітньому просторі [Електронний ресурс] / Тетяна Скрипник // Поч. шк. − 2014. − № 6. − С. 50−52. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2014_6_13
 108. Скрипник Т. Сенсорна інтеграція як підґрунтя цілісного розвитку дітей з аутизмом / Т. Скрипник // Особлива дитина: нав­чання і виховання. − 2016. − № 4. − С. 24−31. − Бібліогр.: 7 назв.
 109. Скрипник Т. Система занять корекційно-розвивального напряму для дітей з аутизмом в початковій школі / Тетяна Скрипник // Поч. шк. − 2015. − № 6. − С. 35−37.
 110. Скрипник Т. Система психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі / Т. Скрипник // Дефектологія. − 2013. − № 4. − С. 28−32. − Бібліогр. в кінці ст.
 111. Скрипник Т. Технологія роботи над індивідуальною програмою розвитку для дитини з аутизмом / Тетяна Скрипник // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2014. − № 1. − С. 12−17.
 112. Скрипник Т. Шляхи підвищення компетентності педа­гогів в організації освітнього процесу для дітей з аутизмом / Тетяна Скрипник // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2015. − № 3. − С. 49−57.
 113. Сологуб Д. С. Семья ребенка-аутиста на разных стадиях переживания травматического события (на примере дошкольного и млад­шего школьного возраста) [Электронный ресурс] / Д. С. Со­логуб // Вісн. ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Пед. науки. − 2013. − № 10 (4). − С. 196−201. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vluf_2013_10(4)__29
 114. Солодовнік О. Аутизм через Пушкіна і Барто? Як відбувається розвиток при важкій психоневрологічній патології / Олена Солодовнік // Освіта України. − 2012. − 13 лют. (№ 7). − С. 11.
 115. Сорока В. Підтримати «зламану квітку». Дитина з аутиз­мом може навчатися за звичною шкільною програмою, яку лише треба адаптувати до рівня її розвитку / Валентина Сорока // Освіта України. − 2014. − 23 черв. (№ 23). − С. 14.
 116. Сухіна І. В. Pодинно-орієнтований підхід у контексті комп­лексної психолого-педагогічної допомоги дітям з аутизмом [Елект­ронний ресурс] / І. В. Сухіна // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − Кіровоград, 2014. − Вип. 5. − С. 182−192. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2014_5_23
 117. Сухіна І. Використання ресурсів середовища в освітньо­му просторі для забезпечення розвитку і нав­чання дітей з аутиз­мом [Електронний ресурс] / Ірина Сухіна // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2015. − № 1. − С. 41−48. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DLog_2015_1_8
 118. Таран О. П. Проблема усвідомлення себе та навколишнього світу дитиною з аутизмом [Електронний ресурс] / О. П. Таран // Актуаль­ні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Іва­на Огієнка. − Кам’янець-Подільський, 2014. − Вип. 4. − С. 348−358. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2014_4_41
 119. Тарасун В. В. Концепція нейропсихологічної діагнос­ти­ки ста­ну соціоемоційного розвитку дитини з аутизмом [Елект­ронний ресурс] / Валентина Володимирівна Тарасун // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 226−233. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2013_24_51
 120. Тарасун В. В. Соціально-емоційний розвиток дитини з аутиз­­мом (до комплексної програми розвитку і навчання дитини з аутизмом) [Електронний ресурс] / В. В. Тарасун // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2012. − Вип. 19 (2). − С. 410−419. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_ 2012_19(2)__53
 121. Тарасун В. В. Фактори забезпечення якісного осмислення, інтерпретації та передачі результатів обстеження дитини-аутиста [Елект­ронний ресурс] / В. В. Тарасун // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Пед. науки. − 2014. − Вип. 1 (45). − С. 136−141. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nvmdup_2014_1
 122. Тарнавська Ю. Проблемна поведінка у дітей із розладами аутичного спектра / Юлія Тарнавська // Дефектологія. − 2013. − № 3. − С. 44−48. − Бібліогр. в кінці ст.
 123. Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутиз­мом в освітньому просторі [Електронний ресурс] : навч.-наоч. посіб. / Ін-т спец. педагогіки НАПН України ; Всеукр. фонд «Крок за кроком» ;  Проект «Інклюзивна освіта: крок за кроком» ; [уклад. Скрипник Тетяна]. − К. : ТОВ «Вид. дім “Плеяди”», 2015. – 56 с. − (Серія «Інклюзивна освіта: крок за кроком»). − Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/274/1/
 124. Товкес Ю. В. Особливості первинного етапу формування мов­лення у дітей з розладами аутистичного спектру [Електронний ресурс] / Ю. В. Товкес // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 237−241. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_24_53
 125. Товкес Ю. В. Патопсихологічні особливості невербаль­но­го та вербального аутичних дітей [Електронний ресурс] / Ю. В. Тов­кес // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 410−413. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_23_122
 126. Ходус Л. Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами в умовах сьогодення : [діти із РДА в навч. закладах Запоріз. обл.] / Л. Ходус // Дефектолог. − 2016. − № 12. − С. 4−7.
 127. Черных К. А. Влияние дельфинотерапии на эмоцио­наль­ное состояние детей с диагнозами ДЦП, РДА и ЗПР [Электронный ресурс] / К. А. Черных // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Психологія. − 2012. − Т. 17, вип. 9. − С. 213−221. − Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_ 2012_17_9_25
 128. Чеховская А. В. Современные методы коррекции рас­стройств аутистического спектра [Электронный ресурс] / А. В. Чеховская // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Психологія. − 2012. − Т. 17, вип. 8. − С. 652−659. − Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_ 2012_17_8_80
 129. Чоп Л. Навчання грамоти дітей з аутизмом / Лариса Чоп // Дефектолог. − 2015. − № 8. − С. 19−22.
 130. Чубай С. «Колиска для Олекси» − проект для і про дітей з аутизмом / С. Чубай // Благовіст. − 2016. − 17 груд. (№ 50). − С. 7.
 131. Чуприков А. П. Спорные вопросы детского аутизма [Элект­ронный ресурс] / А. П. Чуприков // Укр. вісн. психоневрології. − 2012. − Т. 20, вип. 3. − С. 234. − Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_ 2012_20_3_391
 132. Чуприков А. П. Що треба знати про аутизм? : [розмова з проф., д-ром мед. наук А. Чуприковим / зап. Б. Влазнєва] // Укр. слово. − 2017. − № 20. − С. 10.
 133. Шеремет М. К. Логотерапевтична робота з аутичними дітьми [Електронний ресурс] / М. К. Шеремет, Д. І. Шульженко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 26. − С. 275−281. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2014_26_59
 134. Шинкаренко В. Навчання дітей з розладами спектра аутиз­му − реалії та перспективи / Віра Шинкаренко // Інфор. зб. та комент.   М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. − 2013. − № 19/20/21. − С. 94−95.
 135. Шинкаренко В. Не покинути напризволяще: поступова інтеграція дітей з аутизмом у загальноосвітній простір / Віра Шинкаренко // Освіта України. − 2012. − 24 груд. (№ 52). − С. 7.
 136. Шульженко Д. І. Психолінгвістичні основи корекції мовлення дітей зі спектром аутистичних порушень [Електронний ресурс] / Д. І. Шульженко, М. К. Шеремет // Логопедія. − 2013. − № 4. − С. 87−93. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/10855/1/ Shulzhenko_Sheremet.pdf
 137. Шульженко О. Є. Особливості емоційної сфери дітей із легким ступенем аутизму [Електронний ресурс] / О. Є. Шульженко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 356−361. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_28_77
 138. Шульженко О. Є. Особливості формування професійної ком­петентності педагогів в умовах включення дітей з аутизмом до за­гальноосвітнього простору [Електронний ресурс] / О. Є. Шуль­жен­ко, Х. Я. Сайко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 368−373. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_24_80

 

 

Психолого-педагогічний супровід

та соціалізація дітей з синдромом Дауна

 

 1. Богуславська А. Діти сонця. 21 березня − Всесвітній день людей із синдромом Дауна / Анастасія Богуславська // Україна молода. − 2012. − 21 берез. (№ 42). − С. 2.
 2. Бочелюк В. Й. Психологія прояву комунікативних здіб­ностей дітей з особливими потребами : монографія / В. Й. Бочелюк, Р. А. Ковтун ; Клас. приват. ун-т. − Запоріжжя : КПУ, 2012. − 224 с. − Бібліогр.: С. 178−199. − На прикладі осіб із синдромом Дауна та ЗПР.
 3. Діти із синдромом Дауна: факти, навчання, допомога [Електронний ресурс] : метод. рек. / уклад.: Дерень О., Пруська А., Рибак Ю. − К. : ТОВ «Вид. дім “Плеяди”», 2015. − 24 с. − (Серія «Інклюзивна освіта: крок за кроком»). − Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua/ ieeditions/269/1/
 4. Кичка А. С. Методика навчання дітей з синдромом Дауна за програмою Сью Баклі / А. С. Кичка, В. В. Тарасова // Дитина з особ­ли­вими потребами. − 2016. − № 2. − С. 8−9.
 5. Ковтонюк О. Синдром Дауна як тест на IQ суспільства. І зно­ву про інклюзивну освіту, можливості дітей із СД і їхні перс­пективи в соціумі / О. Ковтонюк // Освіта України. − 2012. − 12 листоп. (№ 46). − С. 12.
 6. Ковтун Р. А. Особливості розвитку процесів спілкування в ді­тей 6−11 років з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / Р. А. Ков­тун // Вісн. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. − 2012. − Вип. 43 (1). − С. 97−103. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/VKhnpu_psykhol_2012_43(1)__16
 7. Ковтун Р. А. Особливості розвитку уявлень про внутріш­ній та оточуючий світ у дітей 6–11 років із синдромом Дауна [Електронний ресурс] / Р. А. Ковтун // Теорія і практика сучасної психології. − 2016. − № 2. − С. 108−112. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tpcp_ 2016_2_20
 8. Ковтун Р. А. Принципи корекційно-розвиваючої роботи з діть­ми з особливими освітніми потребами [із синдромом Дауна] / Р. А. Ковтун // Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення : тези доп. [Всеукр. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2012 р. / члени редкол.: Огаренко В. М. та ін.] ; Клас. приват. ун-т. − Запоріжжя : [КПУ], 2012. − С. 181−182.
 9. Лобарчук О. Як живете, діти Сонця? Що потрібно, аби в Ук­раїні народжені з синдромом Дауна почувалися комфортно / Ольга Ло­барчук // Уряд. кур’єр. − 2013. − 20 лют. (№ 34). − С. 20.
 10. Максимовська В. М. Теорії походження синдрому Дауна [Елект­ронний ресурс] / В. М. Максимовська // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­холо­гія. − 2012. − Вип. 21. − С. 164−167. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nchnpu_019_2012_21_44
 11. Міненко А. В. Роль батьківської сім’ї у формуванні поведінкової саморегуляції дитини з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / А. В. Міненко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − Кіровоград, 2014. − Вип. 5. − С. 140−148. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ooop_2014_5_18
 12. Нагорна О. Діти з особливими потребами. «Сонячні ді­ти». Співпраця з батьками / Ольга Нагорна // Поч. освіта. − 2012. − № 47. − С. 2−8.
 13. Нечипоренко Н. «Діти сонця» можуть багато сказати, але їх треба цього навчити : [досвід роботи Сум. обл. центра соц. реабілітації дітей-інвалідів з малюками із синдромом Дауна, за програмою «Дивись і вчись. Мова та читання»] / Н. Нечипоренко // Дефектолог. − 2014. − № 3. − С. 5−8.
 14. Павлюченко О. М. Вирішення освітніх проблем в учнів з обмеженими можливостями [Електронний ресурс] : [із синдромом   Дау­на] / О. М. Павлюченко // Особливі діти в умовах загальноосвітньої школи (досвід закладів освіти Дніпровського району м. Києва) : практ.-метод. посіб. / Упр. освіти Дніпров. райдержадмін. в м. Києві, Район. наук.-метод. центр ; Всеукр. фонд «Крок за кро­ком» ; [упоряд. Сидоренко Н. А.]. − К. : РНМЦ Дніпров. р-ну, 2015. − С. 19−23. − Режим доступу: http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/ Osoblivi_ditu_Posibnuk_2015.pdf
 15. Пішак В. П. Хвороба Дауна: новий підхід до старої проб­леми (21 березня − всесвітній день людини із синдромом Дауна) [Елект­рон­ний ресурс] / В. П. Пішак, О. І. Захарчук, М. І. Кривчанська // Інтегра­тив­на антропологія. − 2013. − № 1. − С. 25. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Ia_2013_1_5
 16. Савицький А. М. До проблеми розвитку мовлення дітей з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / А. М. Савицький // Лого­педія. − 2012. − № 2. − С. 77−81. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/logoped_2012_2_20
 17. Савицький А. М. Індивідуалізоване навчання дітей з синд­ромом Дауна в рамках корекційно-педагогічної інноватики [Електрон­ний ресурс] / А. М. Савицький // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра­гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психо­ло­гія. − 2015. − Вип. 29. − С. 88−95. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2015_29_18
 18. Савицький А. М. Методичні підходи в організації індиві­дуа­лізованого навчання дітей з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / А. М. Савицький // Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. − 2015. − Вип. 1. − С. 228−234. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/nzbdpufn_2015_1_40
 19. Савицький А. М. Методологія індивідуалізації навчання ді­тей з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / А. Савицький // Освіта для су­часності = Edukacja dla współczesnośсi : зб. наук. пр. : у 2 т. / МОН України, НАПН України ; НПУ ім. М. П. Драго­ма­нова ; Ком. пед. наук Пол. акад. наук ; Наук. т-во «Польща–Україна» ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи ; редкол.: В. Г. Кремень (голова) [та ін.]. − К., 2015. − Т. 2. − С. 200−206. − Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/8261/1/2_ Tom_Forum. pdf
 20. Савицький А. М. Морфологічні основи індивідуалізаціі навчання дітей з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / А. М. Са­вицький // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 24. − С. 203−208. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2013_24_46
 21. Савицький А. М. Напрями формування та корекції мов­лен­ня у дітей з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / А. М. Са­вицький // Логопедія. − 2013. − № 3. − С. 75−79. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/logoped_2013_3_16
 22. Савицький А. М. Нейропсихологічні та нейрофізіоло­гічні ас­пекти навчання дітей з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / А. М. Савицький // Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. − 2014. − Вип. 3. − С. 248−254. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ nzbdpu_2014_3_43
 23. Савицький А. М. Oснови використання наочності у про­це­сі індивідуалізованого навчання дітей з синдромом Дауна [Елект­ронний ресурс] / А. М. Савицький // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. пси­хо­ло­гія. − 2014. − Вип. 26. − С. 202−209. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 2014_26_44
 24. Савицький А. М. Особливості використання засобів аль­тер­нативної комунікації в процесі розвитку мовлення дітей з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / А. М. Савицький // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 27. − С. 179−183. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_2014_27_39
 25. Савицький А. М. Особливості просторового орієнту­ван­ня дітей молодшого шкільного віку з синдромом Дауна [Елект­ронний ресурс] / А. М. Савицький // Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. − Кам’янець-По­дільсь­кий, 2014. − Вип. 4. − С. 303−313. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2014_4_36
 26. Савицький А. М. Психолого-педагогічні аспекти органі­за­ції індивідуалізованого навчання дітей з синдромом Дауна в умо­вах інклю­зивної освіти [Електронний ресурс] / А. М. Са­вицький // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Ко­рекц. педагогіка та спец. психологія. − 2014. − Вип. 28. − С. 203−209. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nchnpu_019_ 2014_28_44
 27. Савицький А. М. Психомоторна готовність до шкільного навчання дітей з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / А. М. Са­вицький // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Ко­рекц. педагогіка та спец. психологія. − 2013. − Вип. 23. − С. 209−212. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_ 019_2013_23_64
 28. Савицький А. М. Психомоторна діагностика стану фун­кціо­нальної готовності дітей з синдромом Дауна до шкільного нав­чання [Електронний ресурс] / А. М. Савицький // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. − 2013. − Вип. 23 (3). − С. 263−270. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpkp_sp_2013_23(3)__34
 29. Савченко В. Чи є майбутнє в дітей із синдромом Дауна в Ук­раїні? / В. Савченко // Дзеркало тижня. − 2013. − 27 черв. (№ 24). − С. 13.
 30. Тарасенко Н. В. Сонячна дитина / Н. В. Тарасенко // Дитина з особливими потребами. − 2016. − № 4. − С. 26.

 

 

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

А

Авдєєва С. − 95−97

Аверина Т. − 488

Авер’янова Н.− 1070

Агафонов Д. − 981

Агейкіна-Старченко Т. − 588

Адамюк Н. − 812, 813

Адирхаєв С. − 489

Акімова О. − 589−592

Акішина С. − 98, 1609

Аксьонова О. − 703, 786

Алексевич М. − 1610

Алтухова Т. − 1216

Альонкіна Н. − 1217

Альошина А. − 982

Амірбеков Г. − 99

Андреева И. − 100

Андреєва М. − 490

Андрєєва Н. − 491, 1511

Андрійчук Н. − 101−103, 704

Андроник В. − 155

Анохин П. − (1005)

Антибура Ю. − 814

Антоносюк О. − 1218, 1443, 1512

Антощак О. − 104

Апухтіна В. − 1213

Арендарук А. − 105, 106, 1071, 1072

Аріщенко А. − 107, 108

Аркадьєва О. − 983−985

Артеменко А. − 1073

Архипова С. − 593

Атаманчук Н. − 109

Афанасьєв С. − 705, 815, 816

Афанасьєва О. − 705, 815, 817, 911

Ашиток Н. − 110, 111, 492, 596

 

 

 

Б

Бабаніна С. − 493

Бабич Н. − 706, 707, 1219, 1210

Бабінець В. − 708

Бабіч Г. − 494

Бабяк О. − 1513−1517

Бажанова Л. − 597

Бажмін В. [Бажмин В.]. − 986, 1063

Базилевська О. − 495

Базилюк Т. − 1546

Базима Н. − 304, 1211, 1612−1622

Байбара Т. − 1074

Байда Л. − 112, 201, 480

Байкіна Н. − 818, 819, 905, 1016, 1120, 1303, 1538

Баклі С. − (1750)

Балабан М. − 113

Балл Г. − 1112, 1445

Балютіна К. − 598

Бамбуза А. − 496

Бандура Н. − 1221, 1222

Бандура Р. − 114

Бандуріна К. − 987

Баннікова Р. − 709

Баришок Т. − 987

Барко В. − 710, 711

Барсукова Л. − 450

Бартєнєва Л. − 1075

Батюк Н. − 497, 1518, 1623

Безклинська О. − 498

Безкровна Д. − 820

Безлюдна В. − 966

Безлюдна І. − 821

Безлюдний Р. − 499

Безпалько О. − 115

Белгау Ф. − (1503)

Беловольченко Г. − 116

Бендерська Г. − 1519

Берегова М. − 683

Березан В. − 500

Бессонова Є. − 1624

Бех В. − 264

Бєлова О. − 1076−1083, 1089

Бикова Т. − 622

Бистров А. − 1223, 1224

Бистрова Ю. − 501, 502, 712, 1225−1227

Білик Ю. − 713

Біллі А. − 876

Білозерська І. − 117

Білоус І. − 775

Білоус В. − 997

Білоус С. − 118

Біляк Ю. − 822

Бірюкова А. − 1712

Бічікова О. − 823

Бобир Р. − 1629

Бобошко Л. − 824

Бобрицька В. − 119

Боброва Г. − 1404

Бовкуш К. − 599−601

Богданова Т. − 120

Богдановська Н. − 988

Богуславська А. − 1747

Богуцька Т. − 1625

Бодруг Є. − 825

Бойко В. − 121, 122

Бойчкук В. − 1228

Болдирєва В. − 123

Болтакова Н. − 826

Большанина Л. − 827

Бондар В. − 124−127

Бондар Л. − 1084, 1085

Бондар Н. − 1229−1231

Бондар О. − 828, 829

Бондар Т. − 503

Бондаренко З. − 602

Бондаренко О. − 989

Борисенко Л. − 380

Борисенко О. − 1625

Борисюк М. − 1546

Боряк О. − 1232−1240

Босенко І. − 1520, 1521

Босько В. − 1044

Бочелюк В. − 129, 603, 631, 714, 830, 831, 880, 1241, 1522, 1748

Бубнель Л. − 1523

Бугера Ю. − 1242−1244

Буйняк М. − 318, 604−606

Бурда В. − 257

Буренко Г. − 130

Бурлака О. − 832

Бурніс А. − 990

Бут Т. − 204

Бутов Р. − 709

 

В

Вавіна Л. − 717

Вадзюк С. − 886, 888, 890

Вакуленко Л. − 1086

Василашко І. − 131

Василенко Н. − 61

Василенко О. − 132, 303, 713

Васильєва К. − 607

Васильченко О. − 1245

Ващенко В. − 1524

Веббер Ч. − 292

Ведмідь О. − 1218, 1512

Величко Д. − 133, 134

Вербенець А. − 135

Веренич С. − 1246

Вержиховська О. − 136, 1247−1249

Веселов А. − 1250

Вєрозубова Т. − 96, 293, 321, 613, 654

Верхоляк М. − 915

Виговська О. − 137

Випасняк І. − 845, 847, 861

Висоцька А. − 1251, 1252

Вихляєв Ю. − 718, 765

Віндюк П. − 991−994

Вінокурова О. − 1087

Вінокурова С. − 1087

Вітюк В. − 1627

Вічалковська Н. − 199, 630

Влазнєва Б. − 1740

Власенко О. − 138, 139, 784

Вовченко О. − 833

Вовщук Л. − 719

Возна Л. − 1253

Вознюк Л. − 995

Войтко О. − 540

Войтюк І. − 1254

Войцехівський М. − 595

Волкова Л. − 140, 608, 609

Волобуєва Н. − 141

Волошин О. − 610−612, 1628

Волошин Т. − 1654, 1655

Волошина Т. − 142

Волярська О. − 613

Воробель Г. − 834

Воробєй О. − 1629

Воронова Н. − 835

Ворощук О. − 143

Воскобойнікова Г. − 665

 

Г

Гавриленко Г. − 1255

Гаврилов О. − 1256−1258, 1370

Гаврилова Н. − 144, 1089

Гаврилюк І. − 996

Гайворонюк Н. − 145

Гайдукевич М. − 1259

Галецька Ю. − 1260, 1261

Галєта З. − 837

Галка М. − 504

Галущенко В. − 1090, 1091

Гальчин К. − 1630, 1631

Гаман А. − 1262, 1263

Ганжала І. − 146

Гаращук К. − 147

Гацоева Л. − 838, 839

Гаяш О. − 614

Герасименко Н. − 505

Герасимчук Л. − 148

Геращенко С. − 1264−1268

Гладун Т. − 149

Глазунова С. − 840

Глива Р. − 150

Глоба О. − 997, 998, 1029

Глущенко І. − 1526−1528

Годовнікова Л. − 151

Голева Н. − 841

Головань Л. − 152

Головата А. − 1269

Головецька Н. − 1529

Головіна Г. − 720

Голуб Н. − 1092−1100

Голумбевська С. − 134

Гончаренко Г. − 1270

Гончарук Н. − 1271

Горай Л. − 1272

Горбенко С. − 1273

Гордієнко С. − 550

Гордійчук О. − 153

Горіна Н. − 842, 929

Горобець С. − 154, 1101, 1102

Городько М. − 264

Граб С. − 62

Грейда Н. − 1530

Грейнджер У. − 155

Грибань Г. − 1103−1105

Грибукова О. − 1127

Григораш В. − 422

Григоренко В. − 156, 721

Гриневич Л. − 157

Гриненко О. − 1106−1109

Гриценко Є. − 1416

Гриценко М. − 1416

Грицуляк Б. − 775

Гриш Н. − 158, 159, 1632, 1633

Губар С. − 843

Губарєва Н. − 1634

Губарь О. − 1110

Гудзь К. − 615

Гужва М. − 1635

Гулигас А. − 940

Гуляєва В. − 506, 999

Гунько О. − 160,

Гура О. − 987

Гуріна Ю. −1278

Гурська О. − 161

Гьюз Т. − 1531

 

Д

Давиденко Г. − 162, 163

Давиденко О. − 496

Давидюк М. − 507

Давоян Є. [Е.]. − 1636, 1637

Данільченко Є. − 1274, 1275

Данильчук А. − 722

Данильчук В. − 1000

Данілавічютє Е. − 164, 165, 237, 1001, 1111

Данків А. − 757

Данільченко Є. − 1475

Дашковська А. − 723

Дашковська В. − 166

Девічинська І. − 844

Дегтяр Г. − 167

Дегтяренко Т. − 63, 168, 508, 616−618, 1276

Дегтярьова О. − 1277

Дедишин Л. − 1638

Демидюк Т. − 169

Демченко І. − 509−511, 619

Демчук С. − 724, 725, 845−848, 883, 884

Дем’яненко Б. − 1278

Дерень О. − 1749

Джевага В. − 828, 829, 849−851

Джонс Ф. − 170

Дзоз В. − 171−174

Дивнич Л. − 512

Димченко В. − 620

Дідик Л. − 451

Дідоренко Ю. − 175

Діжовська Т. − 513

Дітковська Л. − 1002, 1003

Длужневська А. − 756, 906

Дмитрієва О. − 176

Дмітрієва О. − 852−854

Дмитрієнко І. − 177

Добриніна С. − 1532

Довгаль В. − 1533, 1600

Довгопола К. − 726−728

Довженко А. − 1534

Докторович М. − 178

Докучина Т. − 1279−1281

Долгих А. − 805

Долгіх Н. − 821

Долженко А. − 1282, 1283

Домбровська Л. − 855

Домбровська Н. − 664

Дорошенко В. − 179

Дорошенко О. − 856

Досінчук О. − 857

Драгун О. − 1191

Дроздовська О. − 729

Дубейко Л. − 180, 181

Дубовик К. − 1535, 1639

Дудушко Е. − 621, 622

Дутковська Р. − 1284

Душка А. − 1640

Дьякова О. − 1285

Дьяченко А. − 730

Дятленко Н. − 595, 623

 

Е

Епштейн І. − 858, 859

 

Є

Євдошенко О. − 731

Єжова Т. − 64−67, 182, 183, 860, 1286

Ємельяненко Є. − 624

Єросова С. − 1287, 1288

Єрошова М. − 1641

Єсіп О. − 625

Єсіпова Н. − 184

Єфіменко М. [Ефименко Н.] − 1005, 1006, (1038)

Єфімова С. − 185

 

Ж

Жарікова І. − 1289, 1290

Жирак Л. − 861, 862

Жованик О. − 94, 699

Жук В. − 863−866

Жук Т. − 1291,

Жуковська Л. − 1536

Журавльова Л. − 186

Журомська Л. − 187

 

З

Загороднюк Я. − 1392, 1394

Загрева В. − 188

Задворнова О. − 189, 1642

Заєркова Н. − 206, 626

Зайченко Г. − 1643

Заїка А. − 1537

Заїка С. − 867

Закаулова Ю. − 627

Замашкіна О. − 190

Замша А. − 834, 868−873

Запорожан В. − 191

Запорожченко Ю. − 514

Засенко В. − 192−194, 427, 964, 989, 1103,1104, 1150, 1154, 1231, 1285, 1286, 1355, 1375, 1379,  1388, 1395, 1408, 1420, 1428, 1514, 1517, 1531, 1541, 1544, 1572, 1573, 1603, 1700

Засуха Г. − 1292

Захарова П. − 1040

Захарчук М. − 195, 196, 515, 627, 628

Захарчук О. − 1761

Заяц Н. − 874

Зборовська Н. − 875

Зброєва Н. − 629

Здрагат С. − 197

Зелінська К. − 1293−1297

Зенкевич В. − 1298

Зенкевич С. − 1298

Зінкевич В. − 876

Зінченко В. − 130

Зінченко Л. − 732

Зіяд Хаміді Ахмад Насраллах − 877, 884

Золотарьова Т. − 1007, 1008

 

І

Іванашко О. − 199, 630

Іваненко А. − 1299−1302

Іванова Л. − 631, 632

Іванова О. − 200, 878, 879

Іваницька О. − 516

Іванчук Л. − 118

Іванюк Н. − 1113

Івасик Н. − 822

Івахненко А. − 841, 880−882

Івашура Н. − 1644, 1645

Іжболдіна І. − 517

Ільяна В. − 1114−1119

 

К

Кабанець М. − 211

Кайдалова Г. − 212, 518

Каленська Л. − 1304

Каленська О. − 260

Калініна Т. − 1540−1542

Калініченко І. − 213−216, 633

Кальонова І. − 988

Калугер О. − 1009

Калюжин В. − 1359

Каменщук Т. − 210, 1305

Капсамун І. − 217

Капустін А. − (1329)

Карацюба А. − 519

Карпенко О. − 1207

Карпенко Н. − 1121

Касіч Н. − 1647

Касьян М. − 1306, 1648

Кас’яненко А. − 1552

Катоній О. − 1649

Качаря Т. − 1307, 1308

Качмар О. − 1655

Качмарик Х. − 1685

Качуровська О. − 520

Кашуба В. − 733, 883, 884

Кашуба Л. − 218, 856

Квашук О. − 885

Квіт С. − 69

Квітка Н. − 70, 634, 1543, 1544

Керик О. − 521, 1122

Київська В. − 219, 354

Кириченко С. − 220

Кирпиченко Н. − 1545

Кисличенко В. − 1010, 1123−1125

Кичка А. − 1750

Кияниця Н. − 734

Кіпріянов І. − 522

Кісельова Н. − 1650

Клименко В. − 1402

Климко Н. − 887

Клім-Клімашевська А. − 221

Клімчук В. − 222

Кліщ М. − 886, 888−890

Клопов Р. − 937

Клопота Є. [Е.] − 223, 735−741

Клопота О. − 224, 742

Кобель І. − 891, 892

Кобильченко В. − 743, 744

Коваленко А. − 225, 1126, 1651

Коваленко В. − 226, 1309−1316

Коваленко Л. − 1317

Ковалець И. − 1652

Коваль В. − 806

Коваль Л. − 227, 635,

Коваль О. − 1653

Ковальський В. − 71

Ковальчук І. − 136

Ковальчук Т. − 522

Ковбасюк О. − 1710

Ковригина Л. − 1127

Ковтонюк О. − 745, 1677, 1751

Ковтун Р. − 228, 1522, 1748, 1752−1754

Ковцун І. − 1318

Коган О. − 1319−1321

Козак А. − 1322

Козак М. − 72

Козачук М. − 229

Козинець О. − 893

Козинець Р. − 835,

Козіна Ж. − 1546

Козлітіна О. − 311

Козлова Н. − 230

Козлюк О. − 231

Козявкін В. − 1654, 1655

Колесник Т. − 232

Колишкін О. − 233, 234, 636, 637, 746, 894, 1011, 1128, 1323, 1324, 1547, 1656

Колісник Н. − 523

Колодна Н. − 235, 747, 748

Коломієць Ю. − 1212, 1213

Колотило Л. − 524, 525

Колупаєва А. − 164, 194, 236−243, 343, 427, 638, 678, 964, 989, 1103, 1104, 1150, 1154, 1231,  1285, 1286, 1355, 1375, 1379, 1388, 1395, 1408, 1420, 1428, 1514, 1517, 1531,  1541, 1544, 1572, 1573, 1603, 1700

Кольба В. − 244

Кольцов С. − 1325

Коляда К. − 1681

Коляда О. − 968

Колядюк С. − 895

Комини Ю. − 1129

Коморна В. − 73

Компанець Н. − 245, 246, 526, 639

Кондратенко С. − 749

Кондратенко Т. − 527

Кондрашихина О. − 1657

Коник М. − 1326

Кононенко Ю. − 74

Кононова О. − 1130

Конопляста С. − 1658

Константинів О. − 1327

Коргун Л. − 896

Корнієнко С. − 247

Корнілова Н. − 897

Короденко М. − 248

Корсунська Л. − 249

Корчакова Н. − 965

Косарєва Г. − 1659

Косарєва О. − 1328, 1660

Косенко Ю. − 1329−1334

Косинкін В. − 1658

Косовець О. − 528

Косташенко Л. − 1084, 1085

Котелянець Ю. − 250

Котломанітова Г. − 529

Котова В. − 898

Коць М. − 750

Кравець Н. − 1335−1345, 1498

Кравцова Т. − 251

Кравченко А. − 1131

Кравченко Т. − 252

Кравчук І. − 489

Кравчук Н. − 253, 254

Краєвський Р. − (893)

Красняков Є. − 256, 257

Красюкова-Еннс О. − 201

Краус О. − 899

Кремень В. − 1765

Кривоносова О. − 258, 259

Кривошлик Ю. − 1018, 1019

Кривчанська М. − 1761

Крижанівська О. − 260

Крикун А. − 261, 640

Крикунова С. − 641

Кримчак Л. − 1346

Кропивна О. − 751−753

Кротенко В. − 262, 1549−1552

Крохмаль В. − 1148

Круглик О. − 900

Кругових М. − 530

Кузава І. − 263

Кузнецова Л. − 1347

Кузнецова М. − 1348−1350

Кузнецова Т. − 1351−1353

Кузнєцова В. − 901

Кузнєцова С. − 256

Кузьмін В. − 264

Кузьміна Н. − 754

Кузьмінська Є. − 1354−1358

Кузьмінська Л. − 265

Кукса Н. − 1012−1014, 1480, 1596, 1597

Кулик В. − 266, 267−271, 642, 1132, 1661

Кулик Н. − 202, 255, 349, 531, 659, 755, 1662−1665

Кульбіда С. − 75, 902−904

Кунінець О. − 905

Курилович О. − 1359

Куца Т. − 1612

Куценко О. − 1442

Куцолапська А. − 1360, 1553

Кучарук І. − 756, 906

Кучеренко О. − 1361

Кучерук О. − 643, 644

Кушинська Л. − 272

 

 

 

Л

Лавриков О. − 1362

Лагодюк В. − 273

Лазар В. − 274

Лазаренко Л. − 532

Лалак Н. − 275, 276

Лапін А. − 277, 533, 645

Лаптєва О. − 788

Лапшина І. − 278

Лапшина Л. − 1363

Ласточкіна О. − 1133

Лебедєва С. − 279

Левандовська-Кідонь Т. − 280

Левицька В. − 534, 535, 1364

Левицький В. − 1365−1369

Левун Н. − 281,

Левченко Л. − 282, 415

Левчук С. − 283

Ленів З. − 646−648

Лепетченко М. − 1134

Лепех Х. − 1666

Лепеха Л. − 218

Лещак О. − 757

Лещій Н. − 649, 978

Липа В. − 1353, 1370

Липка Н. − 1667−1670

Липко І. 1030, 1371

Литвин І. − 536, 650

Литвинова В. − 907, 908

Литовченко В. − 625

Литовченко О. − 284

Литовченко С. − 164, 237, 285, 651, 909

Лісова Л. − 1135, 1136, 1351

Лісовецька І. − 652, 653, 1554

Літвінова О. − 1671, 1672

Ліхачова О. − 286

Лобарчук О. − 1755

Логанов Є. − 287, 288

Логвінова І. − 1673

Лоза С. − 289, 290

Лузинова И. − 100

Лозицький О. − 758

Лубеннікова С. − 910

Лукіна Т. − 291

Луковська О. − 911

Лук’янова А. − 1372,1373

Лупарт Д. − 292

Лупінович К. − 293

Лупінович С. − 294, 295, 654, 655

Луценко І. − 76, 77, 296, 656−659

Луценко Т. − 350

Ляхова І. − 912, 913

 

М

Магомедова Л. − 759

Майборода Е. − 1646

Майструк Р. − 1214

Макаренко А. − (608), (1187)

Макарчук Л. − 1374−1376

Макарчук Н. − 1377−1383

Максименко К. − 1137

Максименко Н. − 1384

Максимовська В. − 1756

Маланчій В. − 297

Малафєєв М. − 29

Малашевська С. − 1674

Малина Л. − 914

Малинович Л. − 915

Малишевська І. − 78, 299, 300

Малик С. − 1015

Малік М. − 301

Малікова А. − 1016

Мальцев Д. − 1675

Маматказін І. − 302

Маматова З. − 1555

Манченко Н. − 302

Манько О. − 1385

Маранчак Р. − 303

Марієва І. − 294, 295, 655

Маркова Л. − 916−918

Мартиненко І. − 304, 1138−1142

Мартинов В. − 305

Мартинчук О. − 306−308, 595, 660−662, 1143, 1144

Марченко В. − 309

Марченко І. − 1017, 1145

Марченко О. −1018, 1019

Марчук Т. − 1556

Маслей О. − 663

Масловська Ю. − 310, 311

Матат Д. − 760

Матвеєва Н. − 312

Матвєєва Г. − 313

Матющенко І. − 1146, 1386

Махукова Т. − 1147−1149

Машковська О. − 761

Медведєва М. − 1050−1052

Мельник А. − 1153

Мельник Н. − 537

Мельник У. − 1676

Мельникова Е. − 967

Мельникова Л. − 1390

Мельничак С. − 314

Мельніченко В. − 1387−1389

Мельніченко Т. − 1154, 1155

Мельніченко Ю. − 1020

Мерко Т. − 762

Мильнік С. − 315

Миненкова И. − 1678

Миронова С. − 316−318

Миронова Т. − 498

Миськів Л. − 79, 319, 538

Мисюкевич А. − 386

Мисюня А. − 1195

Митник О. − 320

Михайліченко А. − 321

Михальчевська Л. − 664

Мицкан Б. − 1021

Мицкан Т. − 1021

Мищак І. − 80

Мігалуш А. − 322

Мігунова А. − 1472

Мілевська О. − 1557−1560

Мілінчук В. − 1156

Мілкіна О. − 882

Мінакова М. − 763

Міненко А. − 1757

Міненок А. − 665

Мінченко Т. − 764

Мішина А. − 1157

Міщенко В. − 539

Міщик Л. − 323, 666

Мовчан Л. − 1391

Мойсеєнко С. − 919

Моклович Ю. − 324

Молоткова В. − 920

Момоток Т. − 325

Монаєнко А. − 278, 385, 488, 589, 632, 668, 810

Монтессори − (331), (1218), (1443), (1512)

Мороз О. − 1211, 1613, 1616

Моргуліс І. − (710, 711)

Москаленко І. − 1192

Москалюк А. − 326

Москалюк Л. − 395

Мугаль С. − 1561

Музиченко Я. − 327

Муренець Л. − 541

Мурзенко Н. − 328

Мурущук О. − 1693, 1694

Муха О. − 309

Мухин В. − 1679

Мухіна А. − 1392−1394

Мякушко О. − 1395

 

 

 

Н

Нагорна В. − 81, 82

Нагорна О. − 329, 1022, 1396, 1758

Назар О. − 1023

Назаренко Л. − 330

Назарець Д. − 1615

Назарова Н. − 331

Найда Ю. − 569, 595

Наконечна Л. − 239, 332

Науменко Д. − 1562−1564

Нацевич Є. − 542

Насраллах З. − див. Зіяд Хаміді Ахмад Насраллах

Неверовська І. − 543

Негода Г. − 1073

Недільська А. − 1647

Недомовна В. − 333−335

Нестайко І. − 336

Нестеренко Г. − 337

Нечипоренко В. − 338, 544, 1397,

Нечипоренко К. − 1397

Нечипоренко Н. − 1759

Нигматуллина И. − 1680

Ничипорук С. − 1398

Нікітіна Л. − 545

Ніколаєнко Н. − 83

Ніколенко Л. − 1399

Носенко Ю. − 546

Ночовка В. − 339

 

О

Огаренко В. − 228, 588, 641, 670, 794, 1754

Огаркова Т. − 340

Огороднійчук З. − 1400−1402, 1681

Одинокова Н. − 766

Олейник С. − 625

Олефір О. − 1158, 1159

Олешко Л. − 346

Ольшевський В. − 341

Омельченко І. − 1565−1567

Омельченко М. − 1403−1405

Онофрійчук Н. − 1218, 1512

Опанасець Н. − 1160

Опанасюк І. − 1170

Оржаховська Л. − 1406

Оришкевич І. − 1407

Орлов О. − 1408, 1409

Оробей М. − 1549−1551

Осадча В. − 1024

Осипчук Н. − 342

Остапйовська І. − 347

Остапяк З. − 1021

Островська К. − 348, 1568, 1670, 1682−1686

Островський І. − 1682

Островський П. − 757

Охріменко О. − 667

Охріменко Ю. − 349

 

П

Павлович Н. − 921, 922

Павлюк Н. − 1410. 1411

Павлюченко О. − 1760

Паливода І. − 350

Панов М. − 768, 769

Пантелеєв Є. − 351

Панченко Т. − 352, 1161

Панчук В. − 1687

Паньковець Т. − 353

Панюшкіна О. − 1412

Пархомчук Є. − 1441, 1584

Пасєвін О. − 1688

Пасічник В. − 376, 547, 758

Пасічник О. − 1025

Пастухова Ю. − 219, 354

Патик Ю. − 668

Патрикеєва О. − 203

Пацай Т. − 355, 356, 669

Пашков В. − 387

Пашковець О. − 1569, 1570

Пащенко С. − 670

Пелешенко О. − 1204

Первак З. − 923

Перхун Л. − 358

Першко Г. − 671−673

Петрик І. − 359

Петрова Н. − 418

Петрова Я. − 360

Петрович К. − 770

Петух О. − 361, 362

Пєтухов О. − 924

Пилипенко О. − 1162

Пижевська І. − 470

Пиптюк П. − 818, 819, 925

Письменна Н. − 1413

Підгатець О. − 330

Пімєнова О. − 1163−1165

Пінюгіна К. − 1414

Піонтківська Г. − 1415

Пісоцька М. − 364

Пішак В. − 1761

Подгаєцький А. − 771

Подгорна В. − 1166−1169

Подлісецька Л. − 366

Позднякова-Кирбят’єва Е. − 367

Покутнєва С. − 772−774

Полівко Л. − 674

Поліхроніді А. − 368, 675

Поліщук О. − 369, 676, 926

Полуляшенко М. − 370

Полуляшенко Ю. − 997

Польовик О. − 371

Пономаренко В. − 1416

Пономаренко К. − 372

Пономарьова Г. − 373

Пономарьова Е. − 1026−1028

Попадюха Ю. − 1026, 1028

Попелюшко Р. − 374

Посвітак О. − 1417

Потамошнєва О. − 375

Потапенко О. − 1170

Потимко О. − 376

Поцко О. − 85

Пошолченко Д. − 677

Пригода З. − 1171−1176

Пригородова І. − 1029

Присяжнюк К. − 379

Приходько Т. − 1418, 1419

Прокопенко О. − 927, 1420−1426

Проскурняк О. − 1427−1434

Прохоренко Л. − 1436, 1437, 1571−1582

Проценко В. − 548, 1177

Проценко О. − 380

Процюк Р. − 402

Пруська О. − 1749

Прядко Л. − 381, 679, 680

Пугач І. − 382

Пугачова В. − 1437

Пулінець Т. − 383, 1030, 1371

Пустовіт Л. − 1178

Пушкар Т. − 384

Пушкарська Л. − 928

 

Р

Рагель Е. − 1438

Радіонова В. − 1439

Радченко В. − 821, 929

Рассказова О. − 156, 385, 549−554, 570, 571, 681, 721, 1583, 1690, 1691

Ратушна О. − 1440

Ратушна Т. − 1400

Рахманов Р. − 1031, 1692

Редіна В. − 386

Резнік Г. − 87, 88

Ремпель Ж. − 387

Репринцева О. − 555

Решняк І. − 388

Рибак О. − 1441, 1584

Рибак Ю. − 1693, 1694, 1749

Рибченко Л. − 1695−1699

Рибченко Я. − 791, 948

Риднер І. − 1700

Рібцун Ю. − 1179−1181

Різниченко О. − 1442

Розіна І. − 1444

Родименко І. − 930

Родненок М. − 389

Романенко О. − 682, 1032, 1033, 1182

Романова В. − 724

Романовська Д. − 392

Романцов С. − 393, 394

Ротай Н. − 1701

Ротар О. − 775

Рубан О. − 89, 227

Рубежанська І. − 556

Руденко А. − 1446

Руденко Л. − 1447−1455, 1585

Рудзевич І. − 1320, 1321

Руднєва Н. − 776, 1586

Рудська