Вы здесь

Маркетинг: генезис, еволюція, теоретичні засади (2003-2011)

 1. Жуков С. А. Еволюційний розвиток світового маркетингу // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 10. – С. 14-22.

 2. Медведева Т. Концептуальное развитие теории маркетинга / Т. Медведева, Н. Кучерова // Маркетинг. - 2011. - № 6. - С. 35-43.

 3. Челенков А. Маркетинг в экономике открытых инноваций / А. Челенков, Т. Соснина // Маркетинг. - 2011. - № 5. - С. 3-24.

 4. Плахтій М. ISO і маркетинг. Дослідження та якість / М. Плахтій, О. Максименко // Маркетинг в Україні. – 2011. – № 3. – С. 13-14.

 5. Шевченко Д. А. Маркетинг – философия современного бизнеса // Личность. Культура. Общество. - 2011. - Т. ХІІІ, вып. 2. - С. 139-151. - Нач. в № 1.

 6. Нечипорук С. Маркетинг як філософія бізнесу // Персонал. - 2011. - № 2. - С. 34-39.

 7. Шевченко Д. А. Маркетинг как феномен современного бизнеса // Личность, Культура. Общество. - 2011. - Т. ХІІІ, вып. 1. - С. 131-140.

* * *

 1. Погодаєв С. Є. Особливості векторної теорії об'єднаного маркетингу товарів, робіт і послуг // Економіка та держава. – 2010. – № 9. – С. 53-55.

 2. Олефіренко О. М. Еволюція концепцій маркетингу та перспективи їх подальшого розвитку в умовах економіки сталого соціо-еколого-економічного зростання // Вісн. ЗНУ. Екон. науки. - 2010. - № 3. - С. 200-207.

 3. Литовченко І. Інформаційна концепція маркетингу // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 2. – С. 64-67.

 4. Шаргородський А. Сучасний маркетинг, або новий погляд у майбутнє // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 1. – С. 32-33.

 5. Секерин В. Маркетинговые инновации в рамках теории гедонизма // Маркетинг. - 2010. - № 1. - С. 119-126.

* * *

 1. Лиходій В. Г. Сучасна концепція маркетингу та економічна криза // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 12. – С. 6-12.

 2. Шатарська І. Обгрунтування прийняття раціональних маркетингових рішень за допомогою ентропії // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 2. – С. 11-14.

 3. Карпенко Н. Формування наукових шкіл з маркетингу в Україні // Вісн. ТНЕУ. - 2009. - Вип. 1. - С. 201-208.

 4. Демченко А. Маркетинговые инновации в условиях кризиса // Маркетинг. - 2009. - № 1. - С. 44-50.

 5. Малкова Т. Внутрифирменная методика оценки ориентаций на рынок и ее практическое исльзование // Маркетинг. - 2009. - № 1. - С. 31-43.

 6. 949216 65.9(4Укр)09 С42 Скібіцька Л. І. Концепції маркетингу // Скібіцька Л. І. Менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. для вузів. Кн. 1: Організація бізнесу / Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький – К. : Кондор, 2009. – С. 480-490.

* * *

 1. Безбородова Т. В. Методика оцінки інформаційного потенціалу маркетингу // Інвестиції: практика та досвід. - 2008. - № 5. - С. 35-38.

 2. Горелова А. Целеполагание в маркетинге // Маркетинг. - 2008. - № 4. - С. 25-30.

 3. Єранкін О. Формування нової парадигми маркетингу в умовах глобалізації // Маркетинг в Україні. – 2008. – № 4. – С. 43-50.

 4. Ревенко С. О. Основні положення розвитку маркетингу // Агроінком. – 2008. – № 1-2. – С. 11-14.

* * *

 1. Братаніч Б. В. Філософія маркетингу як когнітивний феномен // Гуманітар. вісн. ЗДІА. – 2007. – Вип. 29. – С. 64-71. – Бібліогр.: 9 назв.

 2. Максимова Т. С. Діагностика динамічних процесів розвитку комплексу маркетингу // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 8 (74). – С. 124-131.

 3. Лабурцева О. Дослідження історичної генези сучасної концепції маркетингу // Маркетинг в Україні. - 2007. - № 6. - С. 57-61.

 4. Киселев Б. Стратегические факторы маркетинговых инноваций / Б. Киселев, В. Дегтярева // Маркетинг. - 2007. - № 5. - С. 50-59.

 5. Жумаханов В. Инжиниринг маркетинга: как искусственный интеллект может дополнить опыт и интуицию маркетологов // Маркетолог. - 2007. - № 4. - С. 32-36.

 6. Коробков В. Рыночные аспекты взаимосвязи маркетинга и логистики // Логистика. - 2007. - № 3. - С. 10-11.

 7. Вачевський М. Маркетинг - складова знань ринкової економіки у формуванні професійних компетенцій // Рід. шк. – 2007. – № 2. – С. 61-63. – Бібліогр.: 9 назв.

 8. Шостак П. Маркетинг як інструмент експансії національного господарства у світовому економічному просторі // Економіка України. - 2007. - № 2. - С. 74-84.

 9. Савельєв Є. В. Маркетинг: новітня теорія та міфи навколо нього // Вісник екон. науки України. – 2007. – № 1. – С. 133-146.

* * *

 1. Борисенко Л. Маскарад успіху. Маркетинговий консалтинг в Україні // Консалтинг в Україні. - 2006. - № 12. - С. 12-15.

 2. Бурцева Т. Имитационные системы принятия маркетинговых решений // Маркетинг. - 2006. - № 5. - С. 34-40.

 3. Фокс К. Ф. Еволюція радянської мркетингової думки / Карен Ф. Фокс, І. Скоробогатих, О. Сагінова // Маркетинг в Україні. - 2006. - № 5. - С. 38-42.

 4. Решетнікова І. Етапи становлення та розквиту маркетингу в Україні // Маркетинг в Україні. - 2006. - № 5. - С. 36-37.

 5. Длігач А. О. Аналіз розходжень у системі стратегічних маркетингових рішень // Маркетинг в Україні. - 2006. - № 4. - С. 40-46.

 6. Мордвінцева Т. В. Необхідність і умови використання маркетингових структур // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2006. - № 2. - С. 185-188.

* * *

 1. Братаніч Б. В. Філософські основи аналізу використання соціальних концепцій в теорії маркетингу // Гуманітар. вісн. ЗДІА. - 2005. - Вип. 20. - С. 17-25.

 2. Длігач А. Трициклічна модель маркетингової діяльності // Маркетинг в Україні. - 2005. - № 5. - С. 46-49.

 3. Решетнікова Г. Місце маркетингу у французькому суспільстві // Маркетингг в Україні. - 2005. - № 3. - С. 42-44.

 4. Савельєв Є. Новітній маркетинг: теоретичний і практичний аспекти // Вісн. Тернопіл. акад. нар. госп-ва. - 2005. - № 3. - С. 113-133.

 5. Семеркова Л. Маркетинг взаимодействия как отражение диалектики объективного и субъективного факторов // Маркетинг. - 2005. - № 2. - С. 29-36.

 6. Длігач А. Тенденції розвитку маркетингу в Україні // Маркетинг в Україні. - 2005. - № 1. - С. 35-37.

* * *

 1. Брацлавская Е. Преодоление барьеров маркетингового планирования // Нов. маркетинг. - 2004. - № 10. - С. 32-38.

 2. Будаєва О. В. Фінансове обгрунтування маркетингових програм // Фінанси України. - 2004. - № 8. - С. 62-69.

 3. УАМ: V Міжнародна конфереція “Маркетинг в Україні” (11-12 листоп.) : [матеріали] // Маркетинг в Україні. - 2004. - № 6. - С. 8-52.

 4. Іляшенко А. Х. Необхідність, передумови й умови використання блочно-модульних структур маркетингу // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2004. - № 6. - С. 103-106.

 5. Аникин Б. Маркетинговые и логистические задачи, решаемые иновационными моделями бизнеса // Маркетинг. - 2004. - № 5, 6.

 6. Курман Т. Щодо планування маркетингу // Підприємництво, госп-во і право. - 2004. - № 2. - С. 62-65.

 7. Примаченко Н. М. Сервіс як культура взаємовідносин у маркетингу // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 2. - С. 154-165.

 8. 905091 65.050.011 Б69 Близнюк С. В. Стратегічне планування маркетингу // Близнюк С. В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку / С. В. Близнюк. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Політехніка, 2004. – С. 348-392.

* * *

 1. Козак В. До обгрунтування поєднання сучасних маркетингових та логістичних систем / В. Козак, О. Радецька // Економіст. - 2003. - № 12. - С. 51-53.

 2. Грамотнєв В. Г. Світова практика використання маркетингу для залучення іноземних інвестицій // Маркетинг в Україні. - 2003. - № 5. - С. 32-35.

 3. Доступно про маркетинг // Подат. планування. - 2003. - № 1. - С. 10-20 ; № 3. - С. 20-38 ; № 4. - С. 28-44.

 4. Зозульов О. В. Огляд мотиваційних теорій, що використовуються у практиці маркетингової діяльності // Маркетинг в Україні. - 2003. - № 1. - С. 39-43.