Вы здесь

Форми та методи податкового контролю в Україні

(2017)

 1. 958871 65.9(4Укр)26 Е60 Емельченко В. Налоговый контроль: учет, проверки, штрафные санкции / Виктория Емельченко. - Запорожье : ВАЛПИС, 2011. - 108 с.

 2. Ф85006 65.9(4Укр)26 П27 Перевірки, що здійснюються податковими органами Державної фіскальної служби України : види, порядок проведення, строки, оскарження : практ. посіб. / [упоряд. Ю. І. Руснак]. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 248 с.

 3. Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків : затв. наказом М-ва фінансів України від 2.06.2015 р. № 524 (у ред. наказу М-ва фінансів України від 4.08.2016 р. № 723) // Офіц. вісн. України. - 2016. - № 69. - С. 157-178.

 4. Белова Н. Налоговые проверки: плановые и внеплановые // Налоги и бух. учет. - 2011. - № 22. - С. 9-23.

 5. Васюк Ю. М. Нормативно-методологічні засади планування та організації податкових перевірок в Україні // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - № 5. - С. 99-101.

 6. Даниленко О. Перевірки за новим сценарієм Держфінмоніторингу // Справочник экономиста. - 2010. - № 11. - С. 59-63.

 7. Забудський В. Податкові перевірки: новели кодексу // Справочник экономиста. - 2011. - № 7. - С. 54-61.

 8. Кам'янська О. В. Ефективність управління податковим аудитом у контексті формування державної податкової політики України / О. В. Кам'янська, Р. Ю. Овчарик, А. В. Кам'янська // Наук.-техн. інформація (НТІ). - 2013. - № 4. - С. 34-39. - Бібліогр.: 9 назв.

 9. Клочковська Ю. Податкові перевірки в житті підприємства // Дебет-кредит. - 2012. - № 17/18. - С. 10-15.

 10. Крутов Р. Как себя защитить? Проверки органами Государственной налоговой службы // Контроль. - 2010. - № 9/10. - С. 100-110.

 11. Львова І. Податкові перевірки приватних підприємців // Бухгалтерія. - 2011. - 5 верс. (№ 36). - С. 36-44.

 12. Малишкін О. Планування аудиту податків: методика здійснення / О. Малишкін // Бух. облік і аудіт. - 2014. - № 10. - С. 23-31. - Бібліогр.: 17 назв.

 13. Ревуцька Л. В. Методичні підходи до оцінки ефективності податкового аудиту / Л. В. Ревуцька // Агросвіт. - 2011. - № 15. - С. 46-51.

 14. Энциклопедия проверок : [статьи] // Библиотека Баланс. - 2016. - № 18. - С. 1-110. - Спецвып.

 15. Яковенко Є. О. Актуальні питання проведення органами доходів і зборів України документальної позапланової перевірки платників податків // Вісн. ЗНУ. Юрид. науки. - 2014. - № 3. - С.179-187. - Бібліогр. : 10 налог.

 16. Буряченко А. Є. Підвищення ефективності податкового контролю за допомогою активізації непрямих методів визначення податкових зобов’язань [Електронний ресурс] / А. Є. Буряченко, А. А. Славкова // Фінанси, облік і аудит. - 2011. - Вип. 18. - С. 34-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2011_18_6

 17. Кондукова Е. В. Проблеми розвитку методики фінансово-економічного аналізу в податковому контролі [Електронний ресурс] / Е. В. Кондукова // Екон. аналіз. - 2015. - Т. 20. - С. 164-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2015_20_24

 18. Соловйова Ю. О. Методи здійснення податкового контролю [Електронний ресурс] / Ю. О. Соловйова, О. В. Бударіна // Право і суспільство. - 2013. - № 6.2. - С. 276-279. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2013_6

 19. Теремецький В. І. Горизонтальний моніторинг – новий метод здійснення податкового контролю [Електронний ресурс] / В. І. Теремецький // Форум права. - 2012. - № 1. - С. 953-961. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

 20. Тиновський Д. В. Методи податкового контролю, що застосовуються в рамках виїзних податкових перевірок [Електронний ресурс] / Д. В. Тиновський // Форум права. - 2012. - № 2. - С. 700-708. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

 21. Шевчук О. А. Форми та методи податкового контролю: світовий досвід та українська практика [Електронний ресурс] / О. А. Шевчук // Екон. часоп.-XXI. - 2013. - № 1-2 (1). - С. 73-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2013_1-2(1)__23