Вы здесь

Торгівля людьми: кримінологічні, кримінально-правові аспекти

(2017)

1. 980976 67.9(4Укр)300 М74 Агапова О. М. Кримінально-правова протидія торгівлі людьми або іншій незаконній угоді щодо людини // Модернізація Конституції України та вдосконалення правоохоронної діяльності : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. (Київ, 25 квіт., 2014 р.) / МВС України [та ін. ; редкол.: В. В. Сокуренко (відп. ред.) та ін]. - К., 2014. - С. 251-253. 
2. 956759 67.9(4Укр)308 А43 Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5 лист. 2010 р. Ч. III / ЗЮІ ДДУВС ; [ред.: Дієва Л. Т., Ткаченко О. В.]. - Запоріжжя : [Юрид. ін-т ДДУВС, 2010]. - 282 с. - Із змісту: Поняття, спосіб та “слідова картина” вчинення торгівлі людьми /А.-Н. М. Елізабет. - С. 134-137 ; Характеристика сучасного стану наукового забезпечення протидії торгівлі людьми в Україні / Т. М. Карая. - С. 199-202.
3. 966603 67.9(4Укр) Д36 Ахтирська Н. М. Законодавче забезпечення судового пізнання у справах, пов'язаних з торгівлею людьми / Н. М. Ахтирська, Т. М. Юденко // Держава і право : зб. наук. пр. : юрид. і політ. науки / Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького ; [редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол. ред.) та ін.]. - К., 2012. - Вип. 56. - С. 414-419. 
4. 942383 67.9(4Укр)308 А57 Борисов В. І. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини: характеристика складу злочину / В. І. Борисов, В. А. Козак // Альманах кримінального права : зб. ст. / відп. ред.: П. П. Андрушко, П. С. Берзін. - К., 2009. - Вип. 1. - С. 151-171. 
5. 975251 67.5 М58 Борисова Т. М. Стан виконання Україною Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми / Т. М. Борисова // Міжнародне право: de lege praeterita, instanti, futura : матеріали Четвертої Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молод. вчених, м. Одеса, 21 листоп. 2014 р. / Міжнар. гуманіт. ун-т [та ін. ; відп. за вип. Т. О. Анцупова]. - [Запоріжжя], 2014. - С. 41-45.  
6. 934988 67.9(4Укр)308 В38 Весельський В. К. Торгівля людьми в Україні (Проблеми розслідування) : навч. посіб. / В. К. Весельський, В. В. Пясковський. - К. : КНТ, 2007. - 268 с.  
7. 956757 67.9(4Укр)308 А43 Грицаченко В. В. Особливості тактики освідування у справах про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації // Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5 лист. 2010 р. Ч. 1 / ЗЮІ ДДУВС ; [ред. : Дієва Л. Т., Ткаченко О. В.]. - Запоріжжя, [2010]. - С. 223-226.
8. 973066 67.9(4Укр)308 З-41 Збірник нормативно-правових актів з попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми / Запоріз. облдержадмін., Департамент соц. захисту населення ; [ред. О. М. Дроздова]. - Запоріжжя : Акцент Інвест-Трейд, 2013. - 200 с. : табл.
9. 911767 67.9(4Укр)308 И24 Іващенко В. О. Торгівля жінками та дітьми: (кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби) / В. О. Іващенко. - К. : Атіка, 2004. - 112 с.

10. 923716 67.9(4Укр) Д36 Конопльов В. В. Правова основа управління попередженням торгівлі людьми  // Держава і право : зб. наук. пр. : юрид. і політ. науки. / Ін - т держави і права ім. В. М. Корецького ; редкол.: Ю. С. Шемшученко [та ін.]. - К., 2006. - Вип. 31. - С. 410-414.
11. 943874 67.9(4Укр)308 К66 Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / М. Й. Коржанський. - 3-тє вид. - К. : Атіка, 2007. - 592 с. - Із змісту: Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. - С. 172-174.
12. 953180 67.9(4Укр)308 К82 Кримінальне право України. Особлива частина : підруч. для вузів / за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація ; МОН України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - 4-те вид., перероб. і доп. - Харків : Право, 2010. - 608 с. - Із змісту: Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини... - С. 83-88. 
13. 972811 67.9(4Укр)308 К82 Кримінальне право, кримінологія та кримінальний процес: історія, тенденції, проблеми : матеріали VIII міжвуз. студ. наук. конф., м. Дніпропетровськ, 17 квіт. 2014 р. / МОН України, ДВНЗ "Нац. гірнич. ун-т" ; [оргкомітет: Грищак С. В. (голова) та ін.]. - Дніпропетровськ : [Літограф], 2014. - 184 с. - Із змісту: Зарубіжний досвід запобігання торгівлі жінками з метою їх сексуальної експлуатації / Г. О. Зінченко. - С. 36-38.
14. 923259 67.308.1 Л55 Лизогуб Я. Г. Протидія торгівлі людьми: аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства : навч. посіб. / Я. Г. Лизогуб, С. С. Яценко ; наук. ред. С. С. Яценко. - К. : Атіка, 2005. - 240 с. 
15. 909502 67.5 М43 Международно-правовые основы борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми : сб. док. / сост. В. С. Овчинский. - М. : Инфра-М, 2004. - 304 с. 
16. 934438 67.9(4Рос)308 М58 Мизулина Е. Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-правовой аспект / Е. Б. Мизулина. - М. : Юристъ, 2006. - 592 с. 
17. 981259 67.9(4Укр)308 М77 Моніторинговий кримінологічний аналіз окремих видів злочинів в Україні (2013-2014 роки) : наук.-практ. посіб. / Генер. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - К. : [Нац. акад. прокуратури України], 2015. - 260 с. - Із змісту: Кримінологічна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності : [аналіз стат. даних, в т. ч. по торгівлі людьми]. - С. 96-110.
18. 904984 67.5 Н17 Наден О. В. Торгівля жінками як кримінально-правова та соціальна проблема сучасності / О. В. Наден. - К. : Атіка, 2004. - 288 с.  
19. Ф84684 67.9(4Укр)308 Н34 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя ; Нац. акад. внутр. справ. - К. : Юрінком Інтер, 2016. - 1064 с. - Із змісту: Ст. 149. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. - С. 341-347.
20. 976436 67.9(4Укр)308 О-66 Орлеан А. М. Кримінально-правове забезпечення в Україні охорони людини від експлуатації : монографія / А. М. Орлеан ; Нац. акад. прокуратури України. - Кам'янець-Подільський : [Вид. ПП Буйницький О. А.], 2014. - 456 с. - Бібліогр.: с. 383-437 (550 назв).
21. 943953 67.9(4Укр)308 П83 Протидія торгівлі людьми : навч.-метод. посіб. / за ред. Тетяни Семигіної ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Школа соц. роботи ім. В. І. Полтавця. - К. : Києво-Могилян. акад., 2008. - 168 с. : іл. 
22. 950060 67.9(4Укр)308 П83 Протидія торгівлі людьми в Україні : матеріали для практичного використання працівниками правоохоронних органів та суддями / [М. О. Васильєва та ін.]. - К. : Тютюкін, 2009. - 112 с. 
23. 925858 67.9(4Укр) Д36 Скулиш Н. Є. Торгівля людьми в діяльності транснаціональних злочинних організацій // Держава і право : зб. наук. пр. : юрид. і політ. науки / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) [та ін.] - К., 2006. -  Вип. 32. - С. 440-444.
24. Ф71091 67.5 Т60 Торгівля жінками: Молдова та Україна. - США : Правозахисники Міннесоти, 2000. - 53 с. - Додатки: Заходи української держави щодо запобігання торгівлі жінками та дітьми / С. Ф. Нетецький. - К. : [Б. в.], 2001. - 17 с. ; Національне опитування “Торгівля жінками як соціальна проблема суспільства”: стислий виклад результатів. - К. : [Б. в.], 2001. - 10 с. 
25. 933442 67.9(4Укр)308 Х12 Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації / М. І. Хавронюк. - К. : Юрисконсульт, 2006. - 1056 с. - Із змісту: Злочинні діяння проти фізичної волі [в т. ч. торгівля людьми]. - С. 678-684. 
26. 971259 67.9(4Укр)304 А43 Хряпинський П. В. Звільнення від кримінальної відповідальності як спеціальний засіб запобігання торгівлі людьми // Актуальні проблеми публічного та приватного права : IV Міжнар. наук.-практ. конф., 25 жовт. 2013 р. : тези доп. / Класич. приват. ун-т [та ін. ; члени редкол.: Огаренко В. М. та ін.]. - Запоріжжя, 2013. - С. 362-364. 
* * *
27. Концепція Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року: схвалено розпорядж. Кабінету Міністрів України від 7 жовт. 2015 р. № 1053 // Уряд. кур'єр. - 2015. - 19 листоп. (№ 216).
28. Алексенко Г. Г. Питання захисту жертв, постраждалих від торгівлі людьми // Бюл. М-ва юстиції України. - 2014. - № 10. - С. 44-49. 
29. Аркуша Л. І. Поняття та класифікація злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми // Південноукр. правн. часоп. - 2011. - № 3. - С. 220-222.
30. Аркуша Л. І. Типові слідчі ситуації та основні напрями початкового етапу розслідування злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми // Південноукр. правн. часоп. - 2011. - № 4. - С. 247-249.
31. Ахтирська Н. Протидія торгівлі людьми: правові питання практичної реалізації // Судоустрій і судочинство в Україні. - 2007. - № 2. - С. 78-90. - Бібліогр.: 26 назв.
32. Богатирьов І. Г. Торгівля людьми як вид незаконного бізнесу в Україні // Вісн. Поліц. фін.-прав. акад. Серія “Право - Фінанси”. - 2009. - № 1. - С. 8-13.
33. Горбасенко П. Оцінка доказової інформації, отриманої з-за кордону, при розслідуванні фактів торгівлі людьми // Підприємництво, госп-во і право. - 2012. - № 3. - С. 136-140.
34. Ємець О. М. Правові засади міжнародного співробітництва у сфері протидії торгівлі людьми // Південноукр. правн. часопис. - 2009. - № 2. - С. 41-44. - Бібліогр.: 18 назв.
35. Жуковська Г. Г. Сучасний стан нормативно-правового регулювання протидії торгівлі людьми в Україні: переваги та недоліки // Право та держ. управління. - 2014. - № 4. - С. 71-75. - Бібліогр. : 16 назв. 
36. Западнюк О. Б. Протидія злочинам, пов'язаним із торгівлею людьми: організаційно-правовий аспект // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ України. - 2005. - № 6. - С. 330-338.
37. Іващенко В. О. Торгівля жінками та дітьми: сучасний стан і основні тенденції // Бюл. М-ва юстиції України. - 2007. - № 5. - С. 119-126.
38. Іскров К. Об'єктивна сторона складу злочину “торгівля людьми” або інша незаконна угода щодо людини (ст. 149 Кримінального кодексу України) // Підприємництво, госп-во і право. - 2012. - № 3. - С. 116-120. - Бібліогр.: 10 назв.
39. Клочкова А. В. Взгляд европейских криминологов на проблему торговли женщинами и детьми в целях сексуальной эксплуатации  // Вестн. Моск. ун-та. Серия 11, Право. - 2007. - № 4. - С. 57-64.


40. Костылева О. В. Торговля людьми: имплементация международно-правовых норм и вопросы квалификации преступления по ст. 127 УК РФ // Вестн. Моск. ун-та. Серия 11, Право. - 2013. - № 3. - С. 56-87. 
41. Куракова Н. В. Особливості початкового стану розслідування злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми або іншою незаконною угодою щодо передачі людини // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ. - 2006. - № 1. - С. 226-232. 
42. Кушнір О. Класифікація взаємодії суб'єктів протидії торгівлі людьми // Підприємництво, госп-во і право. - 2009. - № 5. - С. 96-99.
43. Кушнір О. Спеціально-галузеві принципи взаємодії суб'єктів протидії торгівлі людьми // Підприємництво, госп-во і право. - 2009. - № 4. - С. 149-151.
44. Небитов А. А. Кримінологічна характеристика жертви торгівлі людьми // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ. - 2009. - № 6. - С. 160-165.
45. Негодченко Д. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми в Україні та Грузії: порівняльно-правовий аналіз // Юрид. Україна. - 2011. - № 4. - С. 88-93. 
46. Орлеан А. Відмежування торгівлі людьми від інших злочинів, пов'язаних із трудовою експлуатацією // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. - 2013. - № 1. - С. 47-52.
47. Орлеан А. М. Теоретичні та практичні аспекти застосування ст. 149 КК України / А. М. Орлеан, Є. Ф. Стрекалов // Вісн. Верхов. Суду України. - 2006. - № 9. - С. 30-35.
48. Павленко А. Организационно-правовой механизм Европейского Союза по противодействию торговле людьми // LEGEA SI VIATA. - 2015. - № 5, Mai. - С. 61-64. 
49. Пащенко О. О. Історія дослідження соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за торгівлю людьми в Україні (2001-2015 рр.) // Адвокат. - 2013. - № 6. - С. 41-45.
50. Підгородинський В. Аналіз кримінального законодавства окремих іноземних країн щодо відповідальності за торгівлю людьми // Юрид. вісн. - 2006. - № 2. - С. 119-123.
51. Підгородинський В. Генезис правового регулювання протидії торгівлі людьми в Україні // Південноукр. прав. часоп. - 2006. - № 2. - С. 45-46.
52. Попкова В. В. Нелегальна міграція і торгівля людьми: співвідношення, причини розвитку і проблеми протидії // Юриспруденція: теорія і практика. - 2009. - № 6. - С. 18-21. 
53. Раковська Ю. Процес інституціоналізації торгівлі людьми в сучасних умовах // Підприємництво, госп-во і право. - 2012. - № 5. - С. 146-149. - Бібліогр.: 16 назв.
54. Санакоєв Д. Організаційно - тактичні засади виявлення слідів злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми, вчинених організованими групами // Підприємництво, госп-во і право. - 2008. - № 10. - С.169-172. - Бібліогр.: 14 назв.
55. Скулиш Є. Структурні компоненти формування теоретичних основ протидії торгівлі людьми в Україні // Право України. - 2010. - № 4. - С. 283-290.
56. Сторожук Д. Окремі питання досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з торгівлею людьми // Вісник прокуратури. - 2016. - № 11. - С. 19-23.
57. Філашкін В. Транснаціональні способи вчинення торгівлі людьми // Юрид. Україна. - 2011. - № 10. - С. 100-103.  
58. Флоря В. Н. Уголовная ответственность за преступления, связанные с торговлей людьми: законодательство и судебная практика / В. Н. Флоря, Д. И. Оставчук // Адвокат. - 2012. - № 3. - С. 27-32.
59. Черненко В. В. Адміністративно-правові заходи держави щодо протидії торгівлі жінками // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ. - 2006. - № 6. - С. 64-72.        
Електронні повнотекстові ресурси
60. Мельник Д. С.  Нелегальна міграція й торгівля людьми як прояви транснаціональної організованої злочинності в Україні: актуальні проблеми протидії [Електронний ресурс] / Д. С. Мельник, Л. І. Щербина // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2010. - Вип. 22. - С. 48-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2010_22_6
61. Стеблинська О. С. Торгівля людьми як вид організованої злочинності [Електронний ресурс] / О. С. Стеблинська // Право і Безпека. - 2010. - № 5. - С. 173-175. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2010_5_41
62. Левченко К. Злочин "торгівля людьми" та проблеми забезпечення дотримання жіночих людських прав працівниками правоохоронних органів [Електронний ресурс] / К. Левченко // Вісник Ун-ту внутріш. справ. - 1999. - Вип. 8. - С. 306-310. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_1999_8_91
63. Жаровська Г. П. "Торгівля людьми" як форма організованої злочинної діяльності [Електронний ресурс] / Г. П. Жаровська // Актуальні проблеми держави і права. - 2014. - Вип. 71. - С. 373-379. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2014_71_57
64. Козак В. А. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми (аналіз складу злочину) [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / В. А. Козак ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2003/03kvaasz.zip
65. Політова А. С. Кримінально-правова характеристика злочинів проти свободи особи за законодавством України [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / А. С. Політова ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2007. — 20 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2007/07pasozu.zip
66. Пясковський В. В. Методика розслідування торгівлі людьми [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / В. В. Пясковський ; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2004. — 20 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2004/04pvvrtl.zip
67. Протидія  незаконній  міграції  та  торгівлі  людьми [Електронний ресурс]  :  матеріали Міжнар.        наук.-практ.        симп. (м. Івано-Франківськ, 11–12 берез. 2016 р.) / Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького ; [упоряд.: П. В. Мельник, О. В. Острогляд, М. Й. Гаврецька]. – Івано-Франківськ : Ред.-вид.  від. Івано-Франків.  ун-ту права ім. Короля Данила Галицького, 2016. – 238 с. – Режим доступу: http://iful.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/Sympozium-11.03.16.pdf. - Із змісту: Антіш Т. Т. Окремі питання соціально-демографічної характеристики осіб, які вчинили злочин, передбачений Ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України. – С. 160 ; Беркій Л. В. Система заходів в сфері протидії торгівлі людьми. – С. 162 ; Вітранчик Л. В. Проблеми протидії торгівлі людьми в Україні. – С. 174 ; Дроник В. В. Проблеми протидії торгівлі людьми в Україні. – С. 181 ; Жовтоножко І. Р. Віктимологічний аспект протидії торгівлі людьми. – С. 184 ; Карпів І. І. Актуальні проблеми протидії торгівлі людьми в Україні. – С. 188 ; Костинюк Х. В. Питання декриміналізації проституції. – С. 191 ; Мануїлова А. І. Торгівля людьми: постановка проблеми. – С. 194 ; Ногаль Х. М. Експлуатація особи як мета злочину, передбаченого Ст. 149 Кримінального Кодексу України. – С. 200 ; Романчук І. О. Питання кваліфікації торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини та її відмежування від злочину, передбаченого статтею 148 Кримінального Кодексу України. – С. 209 ; Смалюк Д. І. Практика застосування Ст. 149 КК України судами Закарпатської області. – С. 215 ; Ткаченко Ю. О. Проблеми торгівлі людьми в Україні й світі. – С. 222 ; Трушко Л. М. Торгівля людьми завдяки мережі Інтернет. Як не стати «живим товаром». – С. 226 ; Чабаненко Д. С. Теоретичні аспекти визначення «торгівлі людьми» за законодавством України. – С. 229.