Вы здесь

Розвиток здатності у старшокласників впливати на інших людей засобами переконання

(2017)

 1. 901054 83.7 И25 Ивин А. А. Риторика: искусство убеждать : учеб. пособие / А. А. Ивин. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 304 с. - Из содер. : Неуниверсальные способы убеждения. Доводы в поддержку оценок. Некорректные способы убеждения.

 2. 933807 88.5 М82 Москаленко В. В. Психологія соціального впливу : навч. посібник для вузів / В. В. Москаленко. – К. : Центр учбової літ., 2007. – 448 с. - Із змісту: Структура соціально-психологічного впливу у т. ч. переконання. - С. 38-49; Міжособистісний вплив. - С. 112-168; Засоби та техніки міжособистісного впливу. - С. 209-268.

 3. 934869 88.5 С34 Сидоренко Е. В. Понятие психологическое влияние и противостояние ему // Сидоренко Е. В. Тренинг влияния и противостояния влиянию: Авторская концепция / Е.В. Сидоренко. – СПб. : Речь, 2007 – С. 11-36.

 4. 938930 88.5 Х21 Харламова Т. М. Психология влияния : учеб. пособие / Т.М. Харламова. – 2-е изд., перераб. – М. : Флинта: МПСИ, 2008. – 112 с. – Б-ка психолога. – Из содерж.: Виды психологического влияния. - С. 6-11; Образовательные учреждения. - С. 20-22; Юный лидер. - С. 59.

 5. 977964 88.5 Ч-16 Чалдині Р. Психологія впливу : найкраща книга про вплив із будь-коли виданих / Роберт Чалдині ; [пер. з англ. М. Скоробогатова]. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 368 с.

 6. 939132 81 Ш37 Шевчук Д. А. Психолингвистика: техники убеждения / Д.А. Шевчук. – М. : ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. – 128 с.

 7. 971250 88.5 Ш39 Шейнов В. П. Убеждающее воздействие // Шейнов В. П. Искусство убеждать : [учебно-практич. пособие] / В. П. Шейнов. – М. : [Приор, 2006]. – С. 35-67.

 8. Галицька Е. В. Основні методи та прийоми впливу на співробітника в процессі спілкування / Галицька Е. В., Донкоглова Н. А. // Наук. зап. НаУКМА. - 2012. - Т. 133: Екон. науки. - С. 23-27.

 9. Гуменюк О. Концепції психологічного впливу в сучасній психології // Психологія і суспільство. - 2003. - № 1. - С. 34-89.

 10. Гуменюк О. Психологія взаємостосунків: від переконання до впливу / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. - 2006. - N 1. - С. 142-149.

 11. Скутина Т. В. Развитие ресурсов субъектной управляющей позиции подростка в общении через пробы режиссирования / Т. В. Скутина // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - № 6. - С. 16-22. - Бібліогр.: 23 назв.

 12. Тернопільська В. Соціально-комунікативна культура старшокласника - важливий регулятор соціальної взаємодії / В. Тернопільська // Рідна школа. – 2007. – № 9. – С. 36-37. – Бібліогр.: 6 назв.

 13. Шульга Л. А. До питання про сутність методу переконування в навчально-виховній роботі школи / Шульга Л.А. // Педагогіка і психологія. - 2001.- N 2. - С.65-71.

 14. Іванова О. М. Психологічні особливості смисложиттєвих переконань в юнацькому віці / О. В. Іванова // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : Збірник наук. праць звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2012 рік, 9-10 лютого 2013 року / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - С. 185-187. - Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/4845/1/Ivanova.pdf

 15. Халчанська О Мовні засоби ефективності переконання під час спілкування [Електронний ресурс] / О. Халчанська // Філолог. науки. - 2013. - Вип. 15. - С. 95-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fil_Nauk_2013_15_18

 16. Черченко О. А. Формування наукового світогляду школярів на рівні переконань у позаурочній роботі з фізики / О. А. Черченко // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки. - 2011. - Вип. 89. - С. 184-187. - Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vchdpu/ped/2011_89/chernen.pdf