Вы здесь

Правова охорона інтелектуальної власності в Україні (2002-2007)

(2017)

 1. Державна система правової охорони інтелектуальної власності // Винахідник і раціоналізатор. - 2007. - № 6. - С. 29-31.

 2. Джулай В. Проблеми специфікації прав інтелектуальної власності трансформаційних процесів в економіці України // Підприємництво, госп-во і право. - 2007. - № 6. - С. 168-173.

 3. Жилінкова О. Виключний характер майнових прав інтелектуальної власності // Юрид. Україна. - 2007. - № 1. - С. 60-63.

 4. Запорожець І. Заходи адміністративного примусу в сфері охорони прав на об`єкти інтелектуальної власності // Право України. - 2007. - № 4. - С. 26-29; Судоустрій і судочинство в Україні. - 2007. - № 2. - С. 61-65.

 5. Кращенко В. Про відповідальність за неналежне надання послуг у сфері охорони прав на об'єкти промислової власності // Винахідник і раціоналізатор. - 2007. - № 8. - С. 41-44.

 6. Правова охорона інтелектуальної власності // Наука та інновації. - 2007. - Т. 3, № 4. - (Спецвипуск).

 7. Руденко М. Загальні теоретико-правові засади діяльності прокуратури у сфері інтелектуальної власності // Юрид. Україна. - 2007. - № 10. - С. 4-9.

 8. Ус М. Взаємодія цивільного і конкурентного законодавства у сфері інтелектуальної власності // Юрид. Україна. - 2007. - № 12. - С. 41-45.

 9. Цибульов П. М. Об’єкти права інтелектуальної власності // Винахідник і раціоналізатор. - 2007. - № 1, № 2.

* * *

 1. 928660 67.304.3 Б17 Базилевич В. Д. Проблеми та перспективи розвитку інтелектуальної власності в Україні // Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: підручник для вузів. - К., 2006. - С. 305-307.

 2. Гончаренко О. Система конституційно-правових гарантій права користуватися об’єктами публічної власності // Право України. - 2006. - № 6. - С. 42-44.

 3. 931405 66.3(4Укр) У-45 Державне стимулювання інтелектуальної діяльності в Україні // Україна: Стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки - 2006: монографія. / за ред. О. С. Власюка. - К., 2006. - С. 116-125.

 4. Запорожець І. До питання класифікації суб’єктів управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності // Право України. - 2006. - № 8. - С. 39-40.

 5. Косенко С. Судовий порядок захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності // Юрид. журнал. - 2006. - № 4. - С. 74-77.

 6. Пількевич В. Конституційно-правові основи управління державним майном // Вісник Акад. прав. наук України. - 2006. - № 1. - С. 82-90.

 7. Святоцький О. Реформування відносин власності в інтелектуальній сфері: правові проблеми / О. Святоцька, О. Сімсон // Право України. - 2006. - № 2. - С. 58-61.

 8. Томаров І. Є. Особисті немайнові права на результати інтелектуальної діяльності // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2006. - № 3. - С. 90-97.

 9. Хаустов В. К. Особый характер правоотношений в сфере интеллектуальной собственности // Эконом. теория. - 2006. - № 3. - С. 32-42.

 10. Юрченко О. Становлення і розвиток Державної системи захисту прав інтелектуальної власності в Україні // Вісник Акад. прав. наук України. - 2006. - № 1. - С. 109-122.

 11. Юрченко О. Сучасний стан державної системи захисту прав інтелектуальної власності в Україні: організаційно-правовий аспект // Юрид. Україна. - 2006. - № 1. - С. 63-69.

* * *

 1. Бегова Т. К вопросу о понятии “ноу-хау” как объекте права интеллектуальной собственности // Підприємництво, госп-во і право. - 2005. - № 5. - С. 23-26.

 2. Бегова Т. Суб’єкти права інтелектуальної власності на “ноу-хау” // Право України. - 2005. - № 11. - С. 95-98.

 3. Бернатович О. Права інтелектуальної власності на ІТ-технології в Україні – державна політика і судова практика // Інтелект. власність. - 2005. - № 5. С. 4-6.

 4. Бошицький Ю. Л. Деякі проблеми питання щодо оптимізації правової охорони інтелектуальної власності в Україні // Часопис Київ. ун-ту права. - 2005. - № 4. - С. 154-158.

 5. Головченко Л. Проблеми розроблення методик дослідження об’єктів права інтелектуальної власності // Інтелект. капітал. - 2005. - № 1-2. - С. 4-10.

 6. Гончаренко А. П. Інвентаризація об’єктів права інтелектуальної власності // Наук.-техн. інформація. - 2005. - № 2. - С. 45-47.

 7. Гришанина Г. Правовой режим собственности : (Основания возникновения права собственности) // Экспресс анализ законодат. и нормат. актов. - 2005. - № 25. - С. 44-51.

 8. Дишкант М. Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності в економічному розвитку суб’єктів господарювання // Вісн. Тернопіл. акад. народ. госп-ва. - 2005. - № 1. - С. 57-61.

 9. Евков А. Особенности применения принципа исчерпания прав на объекты интеллектуальной собственности, вытекающие из его правовой природы // Підприємництво, госп-во і право. - 2005. - № 1. - С. 29-32.

 10. Капіца Ю. Напрями адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу // Право України. - 2005. - № 1. - С. 66-69.

 11. Кодинець А. О. Проблемні питання правової охорони засобів індивідуалізації у системі об’єктів права інтелектуальної власності // Бюл. М-ва юстиції України. - 2005. - № 11. - С. 85-92.

 12. Кохановська О. В. Актуальні питання співвідношення прав інтелектуальної власності та особистих немайнових, не пов’язаних з майновими, прав юридичної особи // Бюл. М-ва юстиції України. - 2005. -№ 3. - С. 35-43.

 13. Петренко С. Право інтелектуальної власності на рацпропозицію в сфері інформаційних технологій // Інтелект. капітал. - 2005. - № 1-2. - С. 27-29.

 14. Полуектов І. Розвиток інституту запобіжних заходів у цивільному праві: (Захист прав інтелект. власності) / І. Полуектов, І. Работягова // Інтелект. власність. - 2005.- № 5. - С. 39-42.

 15. Потєхіна В. Значення охорони інтелектуальної власності в умовах глобалізації // Підприємництво, госп-во і право. - 2005. - № 6. - С. 151-153.

 16. Ришкова О. В. Поняття і види порушень права інтелектуальної власності // Адвокат. - 2005. - № 1. - С. 23-27.

 17. Рог В. М. Способи набуття права власності: класифікація та критерії розмежування // Часопис Київ. ун-ту права. - 2005. - № 4. - С. 171-175.

 18. Шелепова Е. Роль таможенных органов в защите прав интеллектуальной собственности // Інтелект. власність. - 2005. - № 3. - С. 13-23.

* * *

 1. Бернатович А. Практика аудита программного обеспечения: (нарушение прав интеллект. собственности) // Корпоративные системы. - 2004. - № 4. - С. 18-22.

 2. Гаврилов Э. П. Правовая охрана интеллектуальной собственности как составная часть гражданского права // Патенты и лицензии. - 2004. - № 5. - С. 9-15.

 3. Дубинський М. Особливості кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності / М. Дубинський, А. Коваль // Адвокат. - 2004. - № 5. - С. 3-6.

 4. Завальна Ж. Майнові права інтелектуальної власності як предмет договору застави // Прокуратура. Людина, Держава. - 2004. - № 6. С. 102-106.

 5. Запорожець І. Видання управлінських актів як форма управління у сфері охорони прав на об’єкти інтеллектуальної власності // Право України. - № 11. - С. 54-56.

 6. Захарченко Т. Правовий режим майнових прав інтелектуальної власності // Інтелект. капітал. - 2004. - 2004. - № 3. - С. 38-43.

 7. Кострицький І. Л. Захист прав суб’єктів інтелектуальної власності органами державної влади / І. Л. Кострицький, Ю. С. Прокудіна // Вісник Одес. ін-ту внутр. справ. - 2004. - № 2. - С. 93-97.

 8. Ковальчук Т. Г. Класифікація об’єктів інтелектуальної власності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. - 2004. - № 1. - С. 75-80.

 9. Кравченко О. Система органів управління в сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності / О. Кравченко, С. Подоляка // Інтелект. власність. - 2004. - № 1. - С. 3-7.

 10. Лебідь С. Аналіз криміногенної ситуації на ринку об’єктів інтелектуальної власності України // Інтелект. власність. - 2004. - № 4. - С. 45-46.

 11. Нестеренко О. Деякі аспекти передачі прав на об’єкти права інтелектуальної власності в умовах дії нового Цивільного кодексу / О. Нестеренко, М. Солощук // Право України. - 2004. - № 3. - С. 68-70.

 12. Підопригора О. А. Творець і закон: (Правова охорона інтелект. власності) // Бюл. Мін-ва юстиції України. - 2004. - № 4. - С. 86-96.

 13. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності: Рекомендації президії Вищого господарського суду України від 10.06. 2004, № 04-5/1107 // Адвокат. - 2004. - № 6. - С. 43-54.

 14. Сухоруков А. Проблеми входження України у світову систему правового захисту інтелектуальної власності // Економіст. - 2004. - № 5. - С. 84-85.

 15. Тимофієнко Л. Правові та економічні аспекти організованих ринків інтелектуальної власності / Л. Тимофієнко, Ю. Ратушин // Інтелект. власність. - 2004. - № 12. - С. 45-51.

 16. Шевелева Т. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття // Інтелект. власність. - 2004. - С. 3-7.

 17. Язвінська О. Найцінніший наш капітал : Охорона інтелектуальної власності у світі й Україні // Наук. світ. - 2004. - № 6. - С. 8-11.

* * *

 1. Підопригора О. А. Право промислової власності в новому Цивільному Кодексі України // Інтелект. капітал. - 2003. - № 3. - С. 13-20.

 2. Середа Д. М. Розкриття підрозділами ДСБЕЗ злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності / Д. М. Середа, І. М. Похвальська // Держава та регіони. Сер. Право. - 2003. - № 1. - С. 151-155.

* * *

 1. Концепція розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власності : Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 черв. 2002 р. № 321-р // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 24, Ч. 1. - С. 77.

 2. Прохоров-Лукін Г. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності // Інтелект. власність. - 2002. - № 11.- С. 13-21.

 3. Чеботарьов В. Державне регулювання проблем боротьби з порушеннями прав на об’єкти інтелектуальної власності / В. Чеботарьов, Т. Давиденко // Інтелект. власність. - 2002. - № 1. - С. 13-17.