Вы здесь

Студентство (2006-2009)

(2016)

1. 946387 60.5 П78 Проблеми самоідентифікації сучасного українського суспільства: політичні, економічні, соціальні та культурні аспекти : матеріали наук.-практ. конф. / Нац. акад. упр. ; Центр перспект. соц. дослідж. М-ва праці та соц. політики України та НАН України ; [редкол. : Буряк Л. І. та ін. ; упоряд. Буряк Л. І.]. - К. : [Нац. акад. упр. : Атопол], 2009. - 252 с. - Із змісту: Сухіна В. Ф. Вплив освіти на самоідентифікацію студентства в Україні. - С. 188-191.
2. Василенко О. Політичні організації студентів  в індустріально-технічних вищих навчальних закладах УСРР у 1920-ті роки // Схід. - 2009. - № 8. - С. 35-39.
3. Веретенко Т. Г. Роль самоврядування в соціалізації студентів у ВНЗ / Т. Г. Веретенко, Л. О. Шеїна // Вісник ЗНУ. Пед. науки. - 2009. - № 2. - С. 34-37. 
4. Власова Н. М. Навчальна діяльність студентства України в 1953-1964 рр. // Наука. Релігія. Суспільство. - 2009. - № 2. - С. 13-17.
5. Власова Н. М. Студентство України в 1953-1964 рр.: джерельна база // Наука. Релігія. Суспільство. - 2009. - № 4. - С. 69-73.
6. Ігнатюк О. А. Студентська мобільність: світові та вітчизняні тенденції розвитку / О. А. Ігнатюк, І. А. Сладких // Теорія і практика управління соц. системами. - 2009. - № 3. - С. 78-85. - Бібліогр.: 15 назв. 
7. Нудьга Г. Українські студенти в університетах Європи ХІV-ХVІІІ століть // Наука і суспільство. - 2009. - № 3-4. - С. 46-49.
8. Петров В. Н. Особенности адаптации иностранных студентов // СОЦИС. - 2009. - № 2. - С. 117-122.
9. Пилипенко Н. Мотиваційні механізми професійної адаптації // Психологія і суспільство. – 2009. – № 2. – С. 78-83. – Бібліогр.: 19 назв.
10. Шевченко Н. Ф. Успішність студентів як проблема педагогіки вищої школи / Н. Ф. Шевченко, А. І. Шевченко // Вісник ЗНУ. Пед. науки. - 2009. - № 2. - С. 215-219. 

*  *  *
11. 943520 74.58 П24 Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. пр. Вип. 50. / [редкол. : Сущенко Т. І. (гол. ред.) та ін.] ; КЗ "ЗОІППО" ЗОР ; КПУ. – Запоріжжя : [КПУ], 2008. – 434 с. – Із змісту: Мазін В. М. Впилв зовнішніх факторів на розвиток культури самореалізації студента. - С. 223-229 ; Маріна О. В. Педагогічне керування процесом адаптації як необхідна умова формування міжособистісних відносин студентів-першокурсників. - С. 244-247.
12. 941072 67.9(4Укр)301 П68     Права та обов'язки студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації : зб. основн. норм. актів (станом на 2 квіт. 2008 року) / МОНУкраїни, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; [уклад. О. М. Ярошенко та ін.]. – Х. : Право, 2008. – 616 с. – Із змісту: Переведення, відрахування та поновлення студентів. - С. 275-281 ; Стипендіальне забезпечення. - С. 282-318 ; Відпустки: [учбові, щорічні, академічні, навчальні]. - С. 319-342 ; Право на проживання в гуртожитках. - С. 343-387 ; Право на пільговий проїзд. - С. 388-393 ; Соціальне забезпечення студентів - С. 394-466.
13. Артімова Т. Основні духовні пріоритети студентської молоді: напрями трансформації // Вища освіта України. - 2008. - № 1. - С. 72-75.
14. Ворох А. Матеріальне забезпечення студентів технічних ВНЗ України (20-30-ті рр. ХХ ст.)  // Рідн. шк. – 2008. – № 5. – С. 57-59. – Бібліогр.: 17 назв.
15. Дрінь Б. М. Проектування бази даних "ВНЗ: контингент студентів" // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 10. – С. 49-54.
16. Жорнова О. Суб’єктивна активність студентів у подієвому вимірі повсякдення // Вища шк. - 2008. - № 9. - С. 90-98.
17. Лотова И. П. Психологические условия личностно-профессионального развития студентов ВУЗа // Педагогика. – 2008. – № 5. – С. 59-63.
18. Пелагеша Н. Студентська та викладацька мобільність у Західній Європі // Політ. менеджмент. – 2008. – № 6 (33). – С. 167-173.
19. Передера О. Деякі з соціально-психологіних передумов формування ідентичності студента в сучасному ВНЗ // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 84-87.
20. Подольская Е. Студент - главный герой проекта: тема вечная и совершенно новая // Новий колегіум. – 2008. – № 2. – С. 53-54.
21. Прилуцький В. І. Матеріально-побутові умови життя студентства Радянської України 1920-х рр. // Укр. істор. журн. – 2008. – № 3. – С. 86-101.
22. Рижиков В. Професійне самовизначення випускників ВНЗ в умовах ринкової економіки // Рідн. шк. – 2008. – № 3-4. – С. 20-21. – Бібліогр.: 7 назв.
23. Роговий В. Українське студентство в таборах інтернованих у Польщі в 1920-1924 роках // Київ. старовина. – 2008. – № 1. – С. 50-61. – Бібліогр.: 30 назв.
24. Рябченко В. Студент. Актуалізація особистості. Погляд крізь призму навчального процесу // Освіта. - 2008. - № 1-5.
25. Рябченко О. "Звертаюся до Вас, як до рідного батька..." Листи до владних структур як джерело вивчення повсякденності студентства України (1920-ті роки) // Київ. старовина. – 2008. – № 4. – С. 108-125.
26. Столяренко О. Методологічні та теоретичні засади розвитку толерантності у міжособистісних взаєминах студентів / О. Столяренко // Рідн. шк. – 2008. – № 6. – С. 17-20. – Бібліогр.: 5 назв.
27. Чугаєвська Л. Міжнародна діяльність українських студентських організацій (1920-1930-ті роки) // Іст. журн. - 2008. - № 4. - С. 57-63.

*  *  *
28. 935766 74.58 П24 Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. Вип. 42 / Т. І. Сущенко (гол. ред.) ; редкол.: Н.Ф. Денисенко, О. І. Іваницький [та ін.]. - Запоріжжя : ГУ ЗІДМУ, 2007. - 412 с. - Із змісту: Кривошеєва Г. Л. Установлення взаємозумовленості культури здоров'я та способу життя студента. - С. 239-242.
29. 935765 74.58 П24 Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. Вип. 41 / Т. І. Сущенко (гол. ред.); редкол.: Н. Ф. Денисенко, О. І. Іваницький [та ін.] - Запоріжжя : ГУ ЗІДМУ, 2007. - 388 с. - Із змісту: Галус О. Неперервний розвиток адаптивних здібностей студентів як умова їх успішної адаптації до навчання 
30. 934145 63.3(4укр) Х94 Хроніка 2000 : укр. культурол. альм. Вип.71. Україна освітня:історія,персоналії,поступ. - К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. - 860 с. - Із змісту: Нудьга Г. Українські студенти в університетах Європи. - С. 108-125.
31. Бабочкин П. И. Студент как социальный субъект образовательной деятельности // Философ. науки. - 2007. - № 12. - С. 100-113.
32. Бойко Г. В. Адаптація студентів-першокурсників до вищого навчального закладу / Г. В. Бойко, І. В. Ротарева //  Соц. перспектива і регіон. розвиток. - 2007. - Вип. 2. - С. 82-86.
33. Гладиш М. О. Соціалізація особистості студента в умовах трансформації суспільства // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. - 2007. - № 2. - С. 45-52.
34. Жорнова О. І. Динаміка персональної нормативної позиції студентів: до розробки освітньо-філософських засад прилюдного вияву суб’єктної активності // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Філософія. Політологія. - 2007. - № 84-86. - С. 23-37.
35. [Матеріали Всеукр. студ. форуму “Розвиток студентського самоврядування”] // Освіта України. - 2007. - 8 трав. - Спецвип.
36. Лебедик І. Соціально-професійна комунікація як фактор розвитку професійної самореалізації студента // Рідн. шк. - 2007. - № 4. - С. 17-20. - Бібліогр.: 7 назв. 
37. Міщик Л. І. Інтеграція студентів різної інвалідності в освіту // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. - 2007. - № 1. - С.131-136.
38. Потопа К. Студентське самоврядування як умова соціалізації молоді // Соц. педагогіка. - 2007. - № 2. - С. 42-46.
39. Роговий В.  Документи комісії допомоги українському студентству в діаспорі як джерело до вивчення жертовності нашого народу в ім'я освіти // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Українознавство. - 2007. - № 11. - С. 39-43.
40. Самсоненко Н. Предстоит работать мне : [подработка укр. студентов на лет. каникулах за рубежом] // Корреспондент. - 2007. - № 22. - С. 48-49.
41. Степаненко С. Формування професійних компетенцій у студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” і “бакалавр” // Бух. облік і аудит. - 2007. - № 11. - С. 71-75.
42. Чибісова Н. Г. Самоврядування студентів як умова становлення їхньої громадської свідомості // Педагогіка і психологія.  - 2007. - № 3. - С.42-48. - Бібліогр.: 4 назв.