Вы здесь

Реалізація державної політики у сфері культури із залученням громадськості як пріоритетний напрям стратегії регіонального розвиту

(2016)

Реализация государственной политики в сфере культуры с привлечением общественности в качестве приоритетного направления стратегии регионального развитую

 1. 958709 67.9(4Укр)301 А31 Адміністративне право : підручник / за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй ; М-во освіти і науки України, Нац. юр. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2010. – 624 с. – Із змісту: Управління культурою (в т.ч. місцеве самоврядування й культура). – С. 439-455.

 2. 946228 67.9(4Укр)301 А31 Адміністративне право України : підручник для вузів / за заг. ред. Т. О. Коломоєць ; Держ. вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т", М-ва освіти і науки України. – К. : Істина, 2009. – 480 с. – Із змісту: Адміністративно-правове регулювання у галузі культури та туризмі. – С. 409-422.

 3. Бабич О. Б. Участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики / О. Б. Бабич // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2014. – № 2. – С. 78-84.

 4. Балабуха К. Є. Правові механізми державного регулювання сфери культури в Україні / К. Є. Балабуха // Держава та регіони. Серія: Державне управління.. – 2011. – № 1. – С. 218-223.

 5. Бойко В. І. Методичні аспекти впливу державного регулювання на сферу культури / В. І. Бойко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 6. – С. 77-80.

 6. Василенко О. М. Державне управління соціально-культурною сферою / О. М. Всиленко // Наук. вісн. молод. вчених ЗДІА. – 2010. - № 1. – С. 212-218.

 7. 956056 67.9(4Укр) Д36 Гаєва Н. П. Форми взаємодії органів державної влади і об'єднань громадян : теоретичний аспект / Н. П. Гаєва // Держава і право : зб. наук. праць: юридичні і політичні науки. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол. ред.) та ін.].- К. : [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. – 2010. – Вип. 49. – С. 121-128.

 8. Груздова К. Є. Механізми вдосконалення державної підтримки сфери культури в Україні шляхом бюджетного фінансування / К. Є. Груздова // Держава та регіони. Серія: Державне управління.. – 2010. – № 2. – С. 106-108.

 9. 966198 67.9(4Укр)301 Г95 Гуржій Т. О. Адміністративне право : навч. посібник / Т. О. Гуржій ; М-во освіти і науки України. – К. ; Х. : КНТ : Бурун і К, 2011. – 688 с. – Із змісту: Адміністративно-правове забезпечення культури. – С. 561-587.

 10. 957132 67.9(4укр)301 Д36 Державне управління регіональним розвитком України : монографія / Нац. ін-т стратегичних досліджень ; [авт. : Воротін В. Є. (керівник авт.кол.) та ін.]. – К. : [НІСД], 2010. – 288 с.

 11. Дмитренко Г. В. Ефективність використання бюджетних коштів на підтримку української культури в контексті державного управління / Г. В. Дмитренко // Економіка та держава. – 2010. – № 9. – С. 90-92.

 12. Здіорук С. І. Пріоритети української державної культурної політики в умовах глобалізації / С. І. Здіорук, О. М. Литвиненко // Стратегічні пріоритети. – 2012. – № 2. – С. 149-154.

 13. Кармазина О. О. Теоретико-методологічні засади дослідження взаємодії органів публічного управління з громадськістю / О. О. Кармазина // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2012. – № 3. – С. 8-12.

 14. Кривчик Г. Г. Роль державного управління в процесі розвитку сучасної української культури / Г. Г. Кривчик, О. Г. Семенченко // Держава та регіони. Серія: Державне управління.. – 2010. – № 2. – С. 37-41.

 15. Криворучко Ю. М. Правовий механізм регулювання взаємодії органів державної влади з громадськістю / Ю. М. Криворучко // Право та державне управління. – 2013. – № 4. – С. 134-137.

 16. 962978 63.3(4Укр) К90 Кравченко О. В. Історичні аспекти культурної політики України /О. В. Кравченко // Культура України : зб. наук. праць / за заг. ред. В. М. Шейка ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури.– Х. : ХДАК, 2011. - Вип. 34. – С. 13-21.

 17. 968159 67.9(4Укр)301 К90 Культурна політика України: національна модель у європейському контексті : аналітична доповідь / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; [Здіорук С. І., Литвиненко О. М., Розумна О. П.]. – К. : [НІСД], 2012. – 64 с.

 18. Мельник В. В. Шляхи і напрями оптимізації соціально-культурної політики в умовах культурної глобалізації / В. В. Мельник // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2009. – № 4 (39). – С. 71-90.

 19. Ф81523 66.3(4Укр) М74 Модернізація України - наш стратегічний вибір : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України / [відп. за вип. Сизонтов В. М.]. – К. : [НІСД], 2011. – 432 с. – Із змісту: Культурна політика: забезпечення рівного доступу громадян до культурних продуктів, інтеграція в європейський культурний та гуманітарний простір. – С. 55-58.

 20. Програма соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2015 рік [Електронний ресурс] : затверджена рішенням обласної ради від 25.12.2014 № 25 // Запоріз. обл. держ. адмін. : офіц. веб-сайт. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.rada.zp.ua/sites/default/files/rishennya/06_39_25.zip. – Назва з екрану.

 21. 907449 72.4(4Укр-4До) Д67 Рогозін М. Культурна політика: деякі теоретичні і практичні проблеми / М. Рогозін, С. Дрожжина // Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка / ред. колегія: В. Білецький, Л. Болонова, Й. Опейда [та ін.]. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2004. – Т. 5. – С. 67-76.

 22. Рубан Ю. Г. Концептуальні засади гуманітарного розвитку України: стратегічні пріоритети державної політики / Ю. Г. Рубан // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 3. – С. 5-10.

 23. 940070 67.9(4Укр)301 С79 Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посібник / С. Г. Стеценко. – К. : Атіка, 2008. – 624 с. – Із змісту: Адміністративно-правове забезпечення управління у сфері культури. – С. 470-492.

 24. Бр580 65.049(4Укр-4Зап) С83 Стратегія регіонального розвитку Запорізької області до 2015 року = REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGY OF ZAPORIZHZHYA OBLAST TILL 2015 / Запорож. обл. держ. адмін. ; дизайн Зайцева М. В. ; кер. проекту Чикалова В. В. – Запоріжжя : [б. в.], 2008. – 12 с.

 25. Тимків В. М. Управлінські аспекти традиційної культури українського народу у контексті європейської інтеграції / В. М. Тимків // Економіка та держава. – 2012. – № 3. – С. 113-115.

 26. 950217 66.3 (4Укр) У45 Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку / [за ред. Ю. Г. Рубана] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – К. : [НІСД], 2009. – 656 с. – Із змісту: Забезпечення культурних прав громадян України як пріоритет державної політики. – С. 358-371.

 27. Філіпчук Г. Українська культура та громадянськість / Г. Філіпчук // Українознавство. – 2010. - № 3. – С. 148-151.

 28. Чебаненко О. Взаємодія громадянського суспільства та влади на місцевому рівні / О. Чебаненко, Д. Ковриженко // Часопис Парламент. – 2008. - № 2. – С. 26-40.

 29. Якимець Ю. В. Державна політика у сфері культури / Ю. В. Якимець // Наук. вісник Нац. акад. внутріш. справ. - 2011. - № 6. - С. 64-69.

 30. Бр1898 67.9(4Укр)301 Я45 Якимець Ю. В. Публічне адміністрування сферою культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформ. право / Якимець Юлія Валеріївна ; М-во внутрішніх справ України, Нац. акад. внутрішніх справ. – К., 2012. – 20 с.