Вы здесь

Освіта протягом життя (2015)

(2016)

Образование в течение жизни (2015)

1. 975713 74.58 В42 Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі : практ. посіб. / [за ред.: С. Гришко та ін.]. - Львів : Компанія "Манускрипт", 2014. - 168 с. 
С. 102-111: Федірчик Т. Процедура менеджменту "освіти впродовж життя" академічного     персоналу в забезпеченні якості вищої освіти.
2. 974594 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / КПУ ; [редкол. Т. І. Сущенко (голов. ред) та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2014. - Вип. 34. - 524 с.
С. 69-74: Бирка М. Ф. Розвиток концепції неперервної освіти в Україні.
3. 974596 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / КПУ ; [голов. ред Сущенко Т. І. ; редкол.: Бочелюк В. Й. [та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2014. - Вип. 36. - 612 с.
С. 355-361: Самсонова О. О. Неперервна освіта як чинник розвитку сучасного суспільства.
С. 419-426: Цимбрило С. М. Професійне спрямування вивчення іноземної мови в умовах неперервної освіти.
4. 975020 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / КПУ ; [голов. ред. Сущенко Т. І. ; редкол.: Бочелюк В. Й. та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2014. - Вип. 37. - 512 с.
С. 33-43: Лещенко Е. В. Характер неперервної освіти в рецепції М. Корфа : (до 180-річчя від дня народження).
5. 975022 74.58 П24 Волярська О. С. Сучасні тенденції професійної підготовки дорослих // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наукових праць / КПУ ; [голов. ред. Сущенко Т. І. ; редкол.: В. Й. Бочелюк та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2014. - Вип. № 39 (92). - С. 114-118. 
6. 975445 74 П24 Педагогічні науки та освіта : зб. наук. пр. Запоріз. обл. ін-ту післядипломної пед. освіти / [редкол.: В. В. Пашков (голов. ред.) та ін.]. - Запоріжжя : Кругозір, 2014. - Вип. XIV-XV. - 290 с. 
С. 94-100: Жадан Р. П. Безперервна економічна освіта в Україні: стан і перспективи розвитку.
7. Благодєтєлєва-Вовк С. Л. Стан потенціалу вітчизняного ринку освіти впродовж життя / С. Л. Благодєтєлєва-Вовк, Е. А. Афонін // Укр. соціум. - 2014. - № 3. - С. 52-62.
8. Боятюк О. Світоглядне підґрунтя дослідження безперервної освіти в мережевому суспільстві // Гілея. - 2014. - № 11. - С. 313-319.
9. Жеребило В. Інформаційно-методичний супровід безперервної освіти педагогів // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2015. - № 9/10. - С. 59-61.
10. Ілляхова, М. В. Значення темпоральних образів при дослідженні процесу неперервної освіти // Гілея. - 2014. - № 9. - С. 267-272.
11. Клясен Н. Л. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти // Нові технології навчання. - 2014. - № 82. - С. 63-66.
12. Коношевич Т. "Навчання без кордонів" : [інноваційні процеси в системі неперервного навчання] // Проф.-тех. освіта. - 2015. - № 3. - С. 13-17.
13. Кулик Н. У системі ПТО грядуть новації : [відбулося передостаннє засідання Наглядової ради проекту Twinning “Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики ЄС щодо “навчання впродовж життя”] // Освіта України. - 2015. - 26 січ. (№ 3/4). - С. 4. 
14. Лук`янова Л. Б. Світовий досвід та європейські тенденції законодавчого врегулювання освіти дорослих // Педагогіка і психологія.  - 2015. - № 1. - С. 64-69.
15. Підлужна І. Рефлексія як систематичний чинник неперервної освіти // Методист. - 2015. - № 2. - С. 9-14.
16. Про внесення змін до деяких законів України (щодо визнання неформальної освіти) : проект Закону України // Управління освітою. - 2015. - № 6. - С. 30-34. 
17. Савина А. К. Информация и компетенции становятся решающим фактором развития любой страны. Непрерывное образование как требование времени // Рус. шк. - 2015. - № 6. - С. 10-15.
18. Садова У. "Срібні університети": нові горизонти розвитку ринку праці та освіти : [політика праці та зайнятості в умовах старіння людства] / У. Садова, Р. Рісна // Україна: аспекти праці. - 2015. - № 8. - С. 3-10.
19. Скрипник М. І. Програми підготовки науково-педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти // Нові технології навчання. - 2014. - № 82. - С. 125-132.
20. Степчина Л. Наукові підходи до самоосвітньої діяльності педагога // Завуч. - 2015. - № 21. - С. 23-32.
21. Титова Н. М. Аналіз досвіду країн Європейського Союзу в забезпеченні неперервної професійної освіти від школи до вищого навчального закладу // Труд. підготовка в рід. шк. - 2015. - № 5. - С. 46-48.
22. Тишенко В. Міжнародні дні освіти дорослих на Львівщині / В. Тишенко, П. Доценко // Пед. газ. - 2015. - № 6. - С. 4.
23. Чернишова Є. Естонія. Приклад неперервної освіти дорослих // Освіта. - 2015. - 20-27 трав. (№ 22-23). - С. 5.
24. Якобсоне А. Освіта впродовж життя - це простір, в якому перебуває вся система освіти // Пед. газ. - 2015. - № 6. - С. 5.