Вы здесь

Екологічний туризм (1998-2008)

(2014 р.)

Экологический туризм (1998-2008)

1. 943957 65.9(4Укр) С91 Інноваційна складова підприємницького потенціалу агро туристичного підприємства в межах кластеру // Сучасні пробл. розвитку нац. економіки і шляхи розв’язання: кол. наук. моногр. – К. : [НАУ], 2008. – С. 265-269.

2. 934752  65.9(4Укр)-968   Р64  Історія виникнення і сучасний стан  екологічного туризму // Розвиток  туристичного   бізнесу   регіону : навч.  посіб. /  за ред. І. М.  Школи. - Чернівці, 2007. - С. 219-235.                                           
 
3. 922948 75.81 Р90 Рутинський М. Й. Сільський туризм : навч.  посіб. / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько.  - К. : Знання,  2006. - 272 с. - Із змісту: Сільський зелений туризм як окрема форма рекреаційної діяльності. Поняттєво-термінологічні, концептуально-теоретичні та методологічні аспекти. - С. 11-18 ; Європейський досвід організації сільського зеленого туризму. - С. 49-75 ; Підходи до організації  сільського зеленого туризму у Великобританії та в скандінавських країнах. - С. 52-57 ; Французький досвід організації рекреаційного сервісу в сільській місцевості. - С. 57-62 ;  Особливості організації агрорекреаційного сервісу в Іспанії та Італії. - С. 62-65 ; Австрійські, угорські, румунські та польські ''уроки'' для України : [сіл. туризм]. - С. 65-70 ; Інформаційні технології просування та збуту європейського агрорекреаційного продукту в умовах глобалізації туристичного ринку. - С. 70-76 ; Організація та планування сільського зеленого туризму. - С. 76-120 ; Менеджмент сільського зеленого туризму. – С. 121-138 ; Маркетинг  сільського зеленого туризму. - С. 139-156 ;  Передумови та  етапи розвитку сільського зеленого туризму в Карпатському регіоні України. - С. 157-248 ; Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні. - С. 249-263. 
 
4. 910081  65.5-968  М50 Экономические  аспекты аграрного туризма  //  Менеджмент    туризма  : экономика туризма : учеб. - М., 2004. - С. 143-158. 
 
5. 910122 75.81 Е30   Егоренков Л. И.  Экология туризма и сервиса : учеб. -  М., 2003. - Из содержания: Экосистемы основных ландшафтных (формаций) земного шара. - С. 7-52; Экологический туризм. - С. 77-85.         
 
6. Збарський В. Організаційно-правові основи сільського зеленого туризму // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2008. - № 20. - С. 8-12.
 
7. Крапива С. Сколько стоит сельский туризм построить? При продуманной организации отдыха на селе $ 10 тыс. вложений в инфраструктуру усадьбы, можно вернуть за год- два // Новости турбизнеса. - 2008. - № 14. - С. 24-27.
 
8. Никоноров С. М. Социально-экономическая модель развития региона через экологический туризм // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика. – 2008. - № 4. – С. 58-63.
 
9. Носік В. В. Проблеми правового забезпечення розвитку сільського туризму в Україні / В. В.   
 
10. Носік, Т. О. Коваленко // Бюл. М-ва юстиції України. – 2008. - № 3. – С. 37-46.
 
11. Павленко Н. Назад к природе! : [зелен. туризм] // Укр. туризм. – 2008. - № 2. – С. 70-73.
 
12. Сільський зелений туризм: методичні рекомендації для господарів садиб // Туризм   сільський зелений. – 2008. –  № 2 квіт-черв. – С. 4-82.
 
13. Биркович В. І. Сільський зелений туризм – пріоритет розвитку туристичної галузі    України // Стратег. пріоритети. – 2008. - № 1. – С. 138-144.
 
14. Гамор Ф. Д. Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах: [огляд матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (10-12 жовт. 2007., м. Рахів)] // Регіональна економіка. – 2008. - № 1. – С. 247-251.
 
15. Гловацька В. В. Підприємництво та його соціально-економічна сутність (у сфері сільського зеленого туризму) // Економіка АПК. - 2007. - № 12. - С. 57-63.
 
16. Березін О. М. Мале підприємництво за зеленим туризмом: перспективи розвитку // Вісн. ДІТБ “Економіка, організація і управління підприємствами’’ (в туристичній сфері). – 2007. - № 11. – С. 93-97.
 
17. Безпарточний М. Г. Розвиток сфери розваг Полтавщини [особливості становлення зеленого туризму на Полтавщині] // Вісник ДІТБ ''Економіка, організація і управління підприємствами'' (в туристичній сфері). - 2007. - № 11. - С. 192-195.
 
18. Графова І. О. Розвиток сільського туризму в Європі // Економіка АПК. - 2007. - № 7. - С. 148-152.
 
19. Луцька Н. І. Інвестування розвитку зеленого туризму // Інвестиції: практика та досвід. - 2007. - № 5. - С. 22-24.
 
20. Клуцунова В. А. Возможности модели развития сельского зеленого туризму Беларуси  // Туризм сіл. зелений. - 2007. - № 4. - С. 11-13.
 
21. Носік В. В. Організаційно-правові питання розвитку сільського зеленого туризму в Україні // Туризм сіл. зелений. – 2007. - № 4. – С. 9-10.
 
22. Криницький М. Освітня роль сільського зеленого туризму // Туризм сіл. зелений. - 2007. -  № 4. – С. 27-28.
 
23. Гетьман В. І. Екотуризм на територіях і об'єктах природно-заповідного фонду // Укр. географ. журн. - 2007. - № 4. - С. 48-51.
 
24. Гловацька В. В. Науково-методологічне забезпечення становлення і утвердження сільського зеленого туризму // Агроінком. - 2007. - № 3-4. - С. 69-71.
 
25. Комен Т. Відпочинок в українському селі. Порадник організатору та власнику садиби // Туризм сіл. зелений. - 2007. - № 3. - С. 10-28.
 
26. Экотуризм в заповедниках — благо или смерть для заповедной природы? // Гуманит. эколог. журн. – 2007. – Вип. 3., т. 9. – С. 42-52.
 
27. Лученок С. Экоагротуризм в системе многофункционального регулирования сельского хозяйства ВТО // Журн. европ. экономики. - 2007. - Т. 6, № 2. - С. 249-261.
 
28. Энгельс  Х. Большое будущее агротуризма // Новое сел. хоз-во.- 2007. - № 1. - С. 36-49.
 
29. Дмитрук О. Екотуризм : теоретичні та практичні аспекти розвитку // Вісн. КНУ ім.     Т. Шевченка. Географія. - 2006. - № 52. - С. 10-13. 
 
30. Законодавчі  акти при організації у сфері сільського зеленого туризму : (що потрібно знати власнику агросадиби) // Новости турбизнеса. - 2006. - № 21(дек.). - С. 31-34.
 
31. Козлова Т. Стан та перспективи сільського туризму в Україні // Новости турбизнеса. - 2006. - № 19 (нояб.). - С. 16.
 
32. Гловацька В. В. Сільський зелений туризм: сутність, функції, основи організації // Економіка АПК. - 2006. - № 10. - С. 148-155.
 
33. Гловацька В. В. Сільський зелений туризм у системі сільського розвитку Івано-Франківського Прикарпаття // Агроінком. - 2006. - № 9-10. - С. 82-86.
 
34. Кудла Н. Є. Сільський туризм — складова частина багатофункціонального розвитку сільських територій // Земел. право  України. - 2006. - № 8. - С. 36-38.
 
35. Талалай Х. Зелений туризм : робота і добробут // Соц. захист. - 2006. - № 6. - С. 29-31.
 
36. Гловацька В. В. Суть та види сільського зеленого туризму  // Агроінком. - 2006. - № 5-6. - С. 132-135.
 
37. Кудла Н. Є. Роль органів місцевого самоврядування  у розвитку агротуристичного руху // Економіка АПК.  - 2006. - № 2. - С. 30-34.
 
38. Сафіулліна В. Державне регулювання сільського ''зеленого'' туризму в Україні // Управління сучасним містом. - 2006. - № 1-2/1-6.
 
39. Волхонский  А. Зелений туризм в Карпатах : мифы и реальность // Укр. туризм. - 2006. - № 1. - С. 50-53.
 
40. Абетка сільського зеленого туризму : (поняття і терміни) // Туризм сіл. зелений. - 2006. - № 1. - С. 22-23.
 
41. Васильєв В. Відпочинок в українському селі : [норм. база сіл. зелен. туризму] // Туризм сіл. зелений. - 2006. - № 1. - С. 6-21.
 
42. Расин Ю. Г. Экологический туризм — часть украинской национальной культуры / Ю. Г. Расин, Н. В. Корнилова // Новости турбизнеса. - 2005. - № 16 (авг.). - С. 20-24.
 
43. Зеленый туризм: приработок селян или перспективный бизнес? // Нива. - 2005. - № 11-12. - С. 10-11.
 
44. Тетчер Х. Экологически чистый туризм // Обучение за рубежом. - 2005. - № 9. - С. 72-75.
 
45. Зінько Ю. Мркетингове забезпечення розвитку сільського туризму в Україні // Туризм   
сіл. зелений. - 2005. - № 4. - С. 10.
 
46. Козловський  Є. Управлінські  засади реалізації державної політики  в галузі сільського зеленого туризму // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2005. - № 4. - С. 184-190. 
 
47. Рубель О. Є. Формування  економічного базісу розвитку екологічного туризму // Причорномор. екол. бюл. - 2005. - № 3-4. - С. 379-384
 
48. Зінько Ю. Історія, сучасний стан та перспективи розвитку сільського туризму уь Карпатському регіоні / Ю. Зінько, П. Горішевський // Туризм сіл. зелений. - 2005. - № 3. - С. 5-29.
 
49. Гетьман В. Екотуризм у контексті збереження ландшафтного різноманіття // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2004. - № 11. ( берез).
 
50. Горяшко А. Экологический туризм // Биология. - 2004. - № 10.
 
51. Лешан Є. Туризм по-зеленому // Пенсія. - 2004. - № 6. - С. 22-25.
 
52. Туризм сільський зелений. - 2004. - № 1. - Із змісту: Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні — 2003. –
 
53. С.6; Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку сільського зеленого туризму в Україні. - С. 8-13 ; Сільський туризм і кредитні спілки. - С. 22.
 
54. Семичасный  И. Л. Украинский экотуристический портал как новая ступень развития экотуризма в Украине // Искус. интеллект. - 2004. - № 1. - С. 79-87.
 
55. Гетьман В. Екотуризм у національних  природних парках України // Географія та основи економіки в шк. - 2004. - № 1. - С. 35-40.
 
56. Фокін С. Культура туризму та природи // Завуч. - 2003. - № 23-24. - С. 26.
 
57. Пономарев С. В село на отдых. Сельский зеленый [или экологический] туризм в Украине // Обзор укр. рынка. – 2003. - № 6. – С. 75-76.
 
58. Михайліченко  Г. Класифікація засобів розміщення туристів у сільській місцевості / Г. Михайліченко, А. Шевелєв // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. - 2003. - № 6. - С. 97-105.
 
59. Смаль В. В. Світовий досвід розвитку екологічного туризму / В. В. Смаль, И. В. Смаль // Укр. географ. журн. - 2003. - № 4. - С. 58-64.
 
60. Капак М. М. Традиції та відродження ''зеленого'' туризму в Прикарпатті // Особняк. - 2003. - № 2. - С. 30-36.
 
61. Гетьман В. Основні завдання і проблеми розвитку екотуризму в національних  природних парках і біосферних заповідниках України //  Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2002. - № 35.
 
62. Серебрій В. Екологічний туризм — ключ до сталого розвитку // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2002. - № 35.
 
63. Зорин И. В. Рекреационная сущность экологического туризма // Теория и практика физ. культуры. - 2002. - № 11. - С. 9-13.
 
64. Вернигора Н. Украина открывает сельский туризм // Корреспондент. - 2002. - 16 авг. -  С. 26-27.
 
65. Кузьменко О. Екологічний туризм : поняття та особливості організації // Схід. - 2002. - № 2. - С. 13-17.
 
66. Конференція з питань розвитку сільського зеленого туризму на Львівщині // Туризм сіл. зелений. - 2002. - № 2. - С. 9-12.
 
67. Український  зелений туризм розправляє крила : [стан і перспективи сіл. зелен. туризму в Україні] // Влада і політика. - 2001. - № 15. (20-26 квіт.).
 
68. Гетьман В. Розвиток екотуризму в Азово-Черноморському регіоні України // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2001. - № 9.
 
69. Гетьман В. Екотуризм -  для збереження ландшафтного різноманіття // Наука і суспільство. - 2001. - № 5-6. - С. 26-29.
 
70. Панов І. Екологічний туризм // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 1998. - № 11.
 
71. Панов И. Н. Экологический туризм и его роль в устойчивом развитии территорий // Вестн.  Моск. ун-та. Сер. 5. География. - 1998. - № 6. - С. 13-18.