Вы здесь

Соціальна позиція журналіста

(2015)

Социальная позиция журналиста
1.    93560 76.12 А95 Ахмадулин Е. В. Журналистика социальной ответственности // Ахмадулин Е. В. Основы теории журналистики : учеб. пособие для вузов. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2008. - С. 216-219.

2.    939337 76 В57 Владимиров В. М. Основні соціальні завдання (функції) журналістики та правила (принципи) її дії // Владимиров В. М.  Вступ до спеціальності "Журналістика" : навч. посіб. - К. : МАУП, 2007. - С. 67-86.

3.    912557 76.12 В76 Ворошилов В. В. Теория свободы прессы и ее социальная  ответственность // Ворошилов. В. В. Право и этика в журналистике : курс лекций. - СПб. : Изд-во В. А. Михайлова, 2004. - С. 67-72.

4.    735908 76.12 Г70 Горохов В. М. Социальные истоки проблемных ситуаций в журналистике // Горохов В.М. Основы журналистского мастерства  : [учеб. для вузов по спец. "Журналистика"]. - М. : Высш.школа, 1989. - С. 19-28.

5.    795887 76.12 Ж92 Москаленко А. З. Соціальна відповідальність і професійна компетентність журналіста / Москаленко А. З., Сиволоб Ю. В. //Журналістика в умовах гласності / [А. З. Москаленко та ін.]. - К. : Либідь, 1991. - С. 5-59.

6.    929923 76.12 З41 Бік О. До питання про соціальну відповідальність ЗМІ перед суспільством // Зб. пр. Наук.-дослід. центру періодики / редкол.: Я. Р. Дашкевич [та ін.] - Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2002. - Вип. 10. - С. 181-192.

7.    958611 76.12 К66 Корконосенко С. Г. Социальная роль и функция журналистики // Корконосенко С. Г. Введение в журналистику : учеб. пособие для вузов .- М.: КНОРУС, 2011.- С. 153-196.

8.    958620 76.12 М69 Михайлин І. Л. Соціальна позиція журналіста // Михайлин. І. Л.            Основи журналістики : підруч. для вузів. - 5-те вид., перероб. та доп. - К. : Центр              учб. л-ри, 2011. - С. 222-228.

9.    885153 76.12 М82 Москаленко А. З. Соціальна практика і журналістська творчість // Москаленко А. З. Теорія журналістики : навч. посіб. - К. : ЕксОб, 2002.- С. 245-262.

10.    45351 76.45 П84 Прохоров Е. П. Социальная позиция журналиста // Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики : учеб. для вузов. - 7-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2009. - С. 87-149.

11.    964736 76.0 Ш26 Шарков Ф. И. Социальная роль и социальная функция средств массовой информации // Шарков Ф. И. Коммуникология: социология массовой коммуникации : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд. - М. : Дашков и К : Изд-во Шаркова, 2012.- С. 84-97.

12.    Пономаренко Л. Г. Патріотизм як моральний принцип журналістики в сучасному мас-медійному дискурсі // Держава та регіони. Серія: Соц. комунікації. – 2011. – № 2. – С. 98-102. – Бібліогр.: 8 назв.

13.    Виходець О. М. Роль журналістів у формуванні культури соціальних комунікацій ЗМІ // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. – 2013. – № 2/3. – С. 110-115.

14.    Лизанчук В. В. Національно-громадянська позиція журналіста // Держава та регіони. Сер.: Соц. комунікації. - 2013. - № 2. - С. 88-92.

15.    Лизанчук В. В. Громадянська відповідальність працівників засобів масової інформації // Держава та регіони. Серія: Соц. комунікації. - 2012. - № 2. - С. 78-83.

16.    Паримський І. С. Обшари політичної культури сучасного журналіста // Держава та регіони. Серія: Соц. комунікації. - 2012. - № 1. - С. 101-104. 

17.    Ципляк М. В. Суб`єктність політичної позиції журналіста в системі соціального простору масової комунікації. // Держава та регіони. Серія: Соц. комунікації. - 2011. - № 4. - С. 113-117

18.    Сащук Т. І. Аспекти реалізації актуальної соціальної проблематики в аналітичних публікаціях всеукраїнських суспільно-політичних видань "День" та "Дзеркало тижня"  // Держава та регіони. Серія: Соц. комунікації.. – 2014. – № 1/2. – С. 130-134. – Бібліогр.: 15 назв.