Вы здесь

Адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до різних форм сімейного влаштування в Україні

(2013)

Адаптация детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки к различным формам семейного устройства в Украине
942386    Дякович М. М. Сімейне право : навч. посібник. - К. : Правова єдність, 
    67.9(4Укр)304    2009. - 512 с.
    Д99    С. 269-300: Форми сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, які позбавлені 
                 батьківського піклування.

949955                     Інституціональні зміни системи державного управління України в умовах 
    67.9(4Укр)308    суспільних трансформацій та посилення вимог антикорупційного 
    И71                      законодавства : зб. матеріалів семінару 11 груд. 2009 р. - Запоріжжя : [КПУ], 2009. - 360 с.
                                 С. 237-239: Ніколаєва О. П. Форми влаштування в сім'ю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Ф79177    Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації : навч.-метод. комплекс 
    60.5    / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко. - К. : Фенікс, 2007. - 528 с.
    И73    С. 228-256: Розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування [у т.ч. підготовка дитини до 
              нової сім’ї].

965858    Капська А. Й. Соціальна робота : навч. посібник. - К. : Слово, 2011. - 400 с.
    60.5    С. 120-126: Адаптація дитини у прийомній сім’ї.
    К20

969071    Комарова Н. М. Методичні рекомендації для соціальних працівників, державних 
    60.5    службовців щодо розвитку сімейних форм виховання / Н. М. Комарова, 
    К63    І. В. Пєша. - К. : [Аспект-Поліграф], 2006. - 92 с.
        С. 57-63: Створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного тилу 
                [с. 58-60: Влаштування дітей у сім’ю].

870588    Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо соціального супроводу 
    60.5    прийомних сімей / Н. М. Комарова (керівник авт. кол.), Г. М. Бевз, 
    М-54    Л. С. Волинець та ін. – К. : Видавництво, 1999. – 103 с.
        С. 38-43: Адаптація дитини у прийомній сім’ї.

870587    Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо підготовки прийомних 
    60.5    батьків / упоряд. та автор. кол. : Н. М. Комаров, Л. С. Волинець [та ін.]. – К. : 
    М-54    Студцентр, 1998. – 128 с.
        С. 36-48: Діти, які прийдуть у прийомну сім’ю.

940463        Мироненко В. П. Сімейне право України : підручник / В. П. Мироненко, 
    67.9(4Укр)304    С. А. Пилипенко ; за заг. ред. В. П. Мироненко. - К. : Правова єдність, 
    М64        2008. - 480 с.
            С. 350-450: Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
                  піклування.

969070    Посібник для соціальних працівників щодо підготовки та соціального супроводу 
    60.5    прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу : у 2 кн. Кн. 2 / [авт. кол.: 
    П61    Бевз Г. М. та ін.]. - К. : [Аспект-Поліграф], 2006. - 180 с.
        С. 57-91: Соціальне супроводження на етапі взаємної адаптації дитини та 
                прийомної сім’ї / ДБСТ.

944262        Ромовська З. В. Українське сімейне право. Академічний курс : підручник / 
    67.9(4Укр)304    З. В. Ромовська. - К. : Правова єдність, 2009. - 500 с.
    Р70        С. 421-478: Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
                  піклування.

946697        Сімейне право України : підручник / за заг. ред. В. І. Борисової, 
    67.9(4Укр)304    І. В. Жилінкової. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 288 с.
    С37        С. 211-259: Форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
                  батьківського піклування.

952860        Соціально-педагогічна робота з проблемними сім'ями : навч.-метод. посібник 
    60.5        для вузів / А. Й. Капська [та ін.]. - Тернопіль : Астон, 2010. - 304 с.
    С69        С. 101-106: Діяльність соціального педагога з сім’ями, в яких проживають 
                  діти-сироти, або діти позбавлені батьківського піклування.

940045        Харитонов Е. О. Семейное право Украины : учеб. пособие / Е. О. Харитонов, 
    67.9(4Укр)304    Е. И. Харитонова, В. А. Гончаренко ; под общ. ред. Е. О. Харитонова. - Х. : 
    Х20        Одиссей, 2007. - 232 с.
            С. 176-177: Патронат на детьми;
            С. 177-182: Приемная семья;
            С. 182-184: Детский дом семейного типа.

Ф79729        Цивільне та сімейне право України : підручник [для вузів] / за ред. 
    67.9(4Укр)304    Є. О. Харитонова, Н. Ю. Голубєвої. - К. : Правова єдність, 2009. - 968 с.
    Ц58        С. 929-938: Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
                  піклування.

Бойко Ж. Форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 6. - С. 65-68.

Бойко Ж. Прийомна сім'я як альтернативна форма влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 11. - С. 94-96.

Гірман Н. Щоб дитина адаптувалася успішно. Поради опікунам, усиновителям, вихователям // Соціальний педагог. – 2013. - № 6. – С. 31-34.

Євдаха К. Опікунська сім’я як форма влаштування дітей-сиріт // Соціальний педагог. – 2012. - № 3. – С. 24-27.

Ігнатенко К. В. Особливості соціально-педагогічної адаптації дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомній сім`ї та школі // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2010. - № 4. - С. 62-69.

Лук’яненко Н. Особливості соціалізації дитини у прийомній сім’ї // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. – 2012. - № 5. – С. 71-73.

Шаповал Л. Проблеми патронатного виховання й особливості влаштування вихованців дитячого будинку у патронатну сім’ю // Підприємництво, господарство і право. – 2013. - № 1. – С. 31-33.

953631    Бевз Г. М. Прийомна сім'я : соціально-психологічні виміри : монографія. - К. : Слово, 
    88.5    2010. - 352 с.
    Б36