Вы здесь

Профорієнтація та професійне самовизначення

(2014 р.)

Профориентация и профессиональное самоопределение

1. 953771 Гончарова, Н. О. Основи професійної орієнтації : навч. посібник. - К. : Слово,
    88.4       2010. - 168 с.
    Г65

2. 940778 Карпенко, Г. В. Психологія праці та вибір професії : навч.-метод.  посіб.
    88.4       для вузів / Г. В. Карпенко. - Суми : Унів. кн., 2008. - 168 с. - 
    К26       Бібліогр.: с.164-167 (65 назв).
 
3. 941328 Климов, Е. А. Психология профессионального самоопределения : учеб.  пособие
    88.4 для вузов. - М. : Академия, 2007. - 304 с.
    К49
 
4. 943513 Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : 
    74.58    зб. наук. пр. - Запоріжжя : [ЗІДМУ], 2007. - Вип. 37. - 380 с.
    П24      С. 114-119: Дзундза, А. І. Професійне самовизначення як важлива складова 
                  професійної культури майбутніх фахівців.
 
5. 970171 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній  
    74.58    школах : зб. наук. пр. - Запоріжжя : КПУ, 2013. - Вип. 30. - 612 с.
    П24      С. 335-340: Сошенко, С. М. Мотивація студентів щодо професійного 
                 самовизначення.
 
6. 943449 Социальные технологии. Актуальные проблемы теории и практики :  
    60.5      междунар. межвуз. сб. науч. работ / [редкол. : Бех В. П., и др.] ; Киев. нац. ун-т
    С69       им. Тараса Шевченко [и др.]. - К. ; М. ; Одесса ; Запорожье : [ГУ ЗИГМУ], 2008. - Вып. 37. - 472 с.
                  С. 231-236: Мосол, Н. О. Формування готовності до вибору професії. 
 
7. 962751   Технології професійної орієнтації населення в умовах ринку праці : монографія / 
    74.200.5 Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; [авт. кол. : 
    Т38        Побірченко Н. А. та ін. ]. - К. : Пед. думка, 2011. - 256 с.
                    С. 10-33: Побірченко Н. А. Профорієнтаційні технології розвитку готовності 
                    учнівської молоді до входження у ринок праці.
                    С. 34-85: Литвинова Н. І. Психологічні технології підготовки учнівської молоді до вибору професії.
                    С. 129-147: Мерзлякова О. Л. Технології оптимізації саморозвитку учнів у 
                    системі неперервної професійної орієнтації
 
8. Антонова, В. Професійне самовизначення молоді // Новий колегіум. - 2008. - № 1. - С. 44-46. 
 
9. Башук, Л. П. Психодіагностика мотиваційних чинників працевлаштування молоді // Практ. психологія та соц. робота. - 2008. - № 12. - С. 58-63. 
 
10. Білоус, Р. М. Психологічна структура та ознаки професійного наміру особистості // Практ. психологія та соц. робота. - 2011. - № 4. - С. 70-75. - Бібліогр.: 28 назв.
 
11. Бурлаченко О. Формування мотивації вибору майбутньої професії засобами профорієнтації // Соц. педагог. - 2011. - № 12. - С. 44-45.
 
12. Голерова, О. А. Профориентационная работа с подростками: проективная методика "Путеводитель" // Шк. технологии. - 2012. - № 3. - С. 165-171.
 
13. Голерова, О. А. С чего начинается профессия: идеи профориентационной работы за рубежом // Шк. технологии. - 2013. - № 2. - С. 160-165. 
 
14. Горпинюк В. Ідеологічний контроверс соціально-професійного самовизначення української молоді // Освіта і упр. - 2012. - Т. 15, № 2-3. - С. 111-118.
 
15. Горпинюк В. Соціально-професійне самовизначення молоді як рушійної сили середнього класу в громадянському суспільстві // Освіта і упр. - 2011. - Т. 14, № 2-3. - С. 7-15. - Бібліогр.: 13 назв.
 
16. Дербенева М. Ю. Особенности профессионального самоопределения в период юности в связи с характеристиками образовательной среды // Практ. психологія та соц. робота. - 2011. - № 8. - С. 68-73.
 
17. Донцов, А. И. Профессиональная направленность личности как компонент социального становления человека / А. И. Донцов, Д. А. Донцов, М. В. Донцова // Шк. технологии. - 2011. - № 6. - С. 163-171. 
 
18. Залановська Л. І. Психологічні основи професійного самовизначення старшокласників: теоретичний аспект // Теорія і практика сучас. психології. - 2010. - № 1. - С. 60-64. - Бібліогр.: 10 назв.
 
19. Злочевська Л. С. Арт-терапія у професійному самовизначенні учнівської молоді // Проф.-тех. освіта. - 2013. - № 1. - С. 46-49.
 
20. Казьмина, Е. Г. Развитие субъектности как основного звена профессионального самоопределения будущих рабочих посредством психологического тренинга // Мир психологии. - 2008. - № 3. - С. 229-240. 
 
21. Калінська, А. В. Змістова структура готовності старшокласників до професійного вибору в галузі економіки та підприємництва // Педагогіка і психологія. - 2011. - № 4. - С. 20-28. - Бібліогр.: 15 назв.
 
22. Калошин, В. Ф. Формування позитивних особистісних змін у процесі професійного самовизначення студентів навчальних закладів // Практ. психологія та соц. робота. - 2012. -  № 11. - С. 8-17. - Бібліогр.: 17 назв.
 
23. Коваленко О. Вибір успішної професії : науковий психолого-педагогічний проект // Завуч. -  2011. - № 24. - С. 13-16.
 
24. Кондукян-Синельникова, Л. А. Профориентационная игра "Выбор профессии — выбор будущего" // Практ. психологія та соц. робота. - 2014. - № 6. - С. 62-65. - Бібліогр.: 12 назв.
 
25. Котова С. А. Новые технологии в профконсультировании старшеклассников // Шк. технологии. - 2010. - № 3. - С. 170-176. 
 
26. Кравченко, Т. В. Формування образу професійного майбутнього старшокласників // Педагогіка і психологія. - 2012. - № 3. - С. 5-10. - Бібліогр.: 6 назв. 
 
27. Кравченко, Т. В. Формування батьківської компетентності як засобу підвищення ефективності професійного самовизначення дітей старшого шкільного віку // Педагогіка і психологія. - 2012. - № 4. - С. 11-16. - Бібліогр.: 5 назв. 
 
28. Марушкевич А. А. Проблеми профорієнтації та професійного вибору випускників сучасних шкіл // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. - 2011. - № 1. - С. 208-211.
 
29. Мачуська І. М. Готовність старшокласників до професійного самовизначення: теоретичний  аспект // Нові технології навчання. - 2012. - № 72. - С. 46-51. - Бібліогр.: 11 назв.
 
30. Методичний інструментарій для ознайомлення старшокласників із психологічними аспектами вибору професій (Матеріали до програми "Психологія. 11 клас. Профільний рівень") / С. Д. Максименко, С. І. Болтівець, О. В. Губенко, О. П. Кравченко // Практ. психологія та соц. робота. - 2012. - № 4. - С. 70-80. - Бібліогр.: 51 назв. - Закінч. Поч. у №№ 11, 12, 2011; № 2, 2012. 
 
31. Миколаєнко, А. Професійна орієнтація та професійне самовизначення учнів загальноосвітніх навчальних закладів / А. Миколаєнко, В. Герасимчук // Рідна школа. - 2012. - № 11. - С. 66-70. - Бібліогр.: 9 назв. 
 
32. Митник, О. Я. Психолого-педагогічні засади створення розвивального освітнього середовища у ЗНЗ як чинник створення передумов успіху у подальшій професійній кар'єрі учня // Практ. психологія та соц. робота. - 2014. - № 1. - С. 1-4. - Бібліогр.: 5 назв. 
 
33. Овчинников А. Профессиональное самоопределение - эффективное средство социализации  детей-сирот // Соц. педагогика. - 2008. - № 4. - С. 59-64.
 
34. Отрощенко, Н. П. Особливості роботи соціально-педагогічного центру профорієнтації в  загальноосвітній школі // Соц. педагогіка: теорія та практика. - 2011. - № 4. - С. 11-19. 
 
35. Павлова О. В. Робота з профорієнтації зі старшокласниками як засіб їх соціокультурного  розвитку / О. В. Павлова, І. А. Скалдуцька // Виховна робота в шк. - 2010. - № 3. - С. 22-26.
 
36. Поліщук, Д. І. Профорієнтація як чинник підвищення освітнього потенціалу національної  економіки // Проблеми науки. - 2012. - № 4. - С. 7-9. - Бібліогр.: 6 назв. 
 
37. Попович А. Э. Учет индивидуальных особенностей выпускников школ в процессе  профессионального самоопределения // Соц.-гуманит. знания. - 2011. - № 5. - С. 97-106.
 
38. Пчелинова, В. В.  Многоярусная классификация профессий и специальностей как основание профориентирования / В. В. Пчелинова // Практ. психологія та соц. робота. - 2012. - № 1. - 
С. 40-47. 
 
39. Русалов, В. М. Влияние семейных факторов на выбор "любимых" школьных предметов и  будущей профессии у старшеклассников / В. М. Русалов, Н. А. Велумян // Практ. психологія та соц. робота. - 2012. - № 1. - С. 48-53. - Бібліогр.: 18 назв. 
 
40. Резапкина, Г. В. Акцентуация и выбор профессии // Шк. технологии. - 2011. - № 1. - С. 170-179. 
 
41. Резапкина, Г. В. Обзор интернет-ресурсов по проблемам профессионального самоопределения // Шк. технологии. - 2011. - № 5. - С. 125-133.
 
42. Рижиков, В. Професійне самовизначення випускників ВНЗ в умовах ринкової економіки // Рідна школа. - 2008. - № 3-4. - С. 20-21. - Бібліогр.: 7 назв. 
 
43. Рубцова, Н. Е. Духовный смысл психологического обеспечения профессионального самоопределения / Н. Е. Рубцова, Т. В. Темиров // Мир психологии. - 2008. - № 2. - С. 211-221. - Библиогр.: 27 назв. 
 
44. Рыбанов, А. А. Информационные технологии в профориентационной работе / А. А. Рыбанов // Шк. технологии. - 2011. - № 3. - С. 173-177. 
 
45. Рыблова, А. Н. Профильно-дифференцированная диагностика профессионального самоопределения учащихся колледжа / А. Н. Рыблова, В. В. Мишле // Педагогика. - 2010. - № 2. - С. 113-115.
 
46. Саппа Г.-М. М. Професійне самовизначення учнівської молоді як процес : емпіричний аналіз // Укр. соціум. - 2012. - № 2. - С. 41-50.
 
47. Семенов, И. Н. Рефлексивно-психологические аспекты развития и профессионального самоопределения личности / И. Н. Семенов, И. А. Савенкова // Мир психологии. - 2007. - № 2. - С. 203-217. - Библиогр.: 25 назв. 
 
48. Сидоренко В. К. Вплив особливостей психологічних типів особистості на можливості вибору професії молодою людиною // Труд. підготовка в сучас. шк. - 2013. - № 6. - С. 35-40.
 
49. Терещук А. І. Вплив технологічної підготовки на професійне самовизначення старшокласників // Труд. підготовка в сучас. шк. - 2013. - № 4. - С. 17-20. - Бібліогр.: 8 назв.
 
50. Титко Г. Самовизначення учня ПТНЗ у виборі робітничої професії - актуальна проблема педагогічної діяльності // Проф.-тех. освіта. - 2009. - № 4. - С. 34-37.
 
51. Тихонова Т. И. От производительного труда до профессионального самоопределения // Шк. и пр-во. - 2010. - № 1. - С. 58-60.
 
52. Турчина Л. О. Результати експериментального дослідження педагогічних умов підготовки старшокласників до вибору професії в умовах профільного навчання // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. - 2011. - № 1. - С. 224-230. - Бібліогр.: 10 назв.
 
53. Шамсутдинова, И. Г. Источники профориентационной поддержки учащейся молодежи в США / И. Г. Шамсутдинова, Д. Ю. Ларин // Педагогика. - 2008. - № 1. - С. 103-111.
 
54. Шамсутдинова, И. Г. Психолого-педагогическая поддержка профессионального самоопределения учащихся / И. Г. Шамсутдинова, Е. Г. Казарова // Педагогика. - 2008. - № 10. - С. 62-69. 
 
55. Шатохин А. А. Профессиональное самоопределение как составляющая профессиональной идентификации // Актуал. проблемы соврем. науки. - 2004. - № 3. - С. 71-87. 
 
56. Ярута, Т. В. и др. Подпрограмма "Профессиональное самоопределение учащихся" / Т. В. Ярута // Завуч. - 2006. - № 6. - С. 53 - 63.