Вы здесь

Імідж особистості у системі її психологічної адаптації

(2015 р.)
 
Имидж личности в системе ее психологической адаптации
 
1.    899773   Богданов Е. Н. Психологические основы «Паблик Рилейшнз» /
       88.5        Е. Н. Богданов, В. Г. Зазыкин. - М., 2003. - 208 с.
       Б73         С. 101-107: Гендерные особенности имиджа: психологические особенности.

2.    Ф74234   Большой психологический словарь / сост. и общ. ред. Б. Мещеряков,
       88            В. Зинченко. - СПб, 2004. - 672 с.
       Б79               С. 20-21: Адаптация (психологический аспект).

3.    935765   Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки :
       74.58      Зб. наук. праць. - Запоріжжя, 2007. -  Вип. 41. - С. 51-55:
       П24        Бондаренко І. В. Наукові підходи до поняття “імідж”.

4.    940115   Барна Н. В. Іміджелогія : Навч. посіб. - К., 2007. - 218 с.
       88.5             С. 14-43: Імідж як феномен сучасного світу.
       Б25              С. 132-151: Технології управління особистісним іміджем.

5.    954099  Горчакова В. Г. Прикладная имиджелогия : Учеб. пособ. для вузов. - Ростов н/Д, 2010. - 480 с.
       88.5       С. 258-271: Социально-психологическая сущность имиджа.
       Г70

6.    913971 Палеха Ю. І. Іміджологія : Навч. посіб. для вузів. - К., 2004. - 324 с.
       88.5
       П14

7.    941473  Почепцов Г. Имиджелогия: инструментарий по управлению будущим. - М., 2009. - 576 с.
       88.5       С. 36-45: Типы имиджей.
       П65

8.    Ф77143 Психологічна енциклопедія / авт-упоряд. О. М. Степанов. - К., 2006. - 424 с.
       88          С. 10-11: Адаптація.
       П86       С. 11-12: Адаптація соціальна.
                     С. 153: Імідж.
 
9.    941582 Реан А. А. Психология адаптации личности / А. А. Реан и др. - СПб., 2008. - 480 с.
       88.5      С. 14-157: Концепции адаптации в психологии личности.
       Р31

10.    950329       Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. - К., 2009.
         66.3(4Укр) - Вип. 17. - С. 152-160: Митко А. М. Імідж жінки-політика в сучасній Україні: спроба аналізу і перспективи змін.
         С91

11.    944364    Ушакова Н. В. Имиджелогия : Учеб. пособ. / Н. В. Ушакова,
         88.5 Ф.    Стрижова. - М., 2009. - 280 с.
         У93А.С.  31-34: Имиджелогия и психология.

12.    Гаміна Т. С. Ефективне ділове спілкування як умова формування привабливого іміджу особистості // Соц. педагогіка: теорія та практика. - 2011. - № 2. - С. 31-37.

13.    Гаміна Т. С. Імідж особистості як засіб самореалізації / Т. С. Гаміна, Т. Я. Довга // Соц. педагогіка: теорія та практика. - 2010. - № 4. - С. 22-26.

14.     Кошлякова М. О. Социально-стилевые характеристики имиджа // Соц.-гуманитарн. знания. - 2012. - № 1. - С. 127-137.

15.    Макаревич Э.Ф. Имидж в современном мире / Э. Ф. Макаревич, О. И. Карпухин // Соц.-гуманитарн. знания. - 2012. - № 3. - С. 39-59.

16.    Михайлов Г. С. Психологический механизм создания индивидуального имиджа // Журн. приклад. психологии. - 2002. - № 6. - С. 2-11. - Библиогр.: 52 назв.

17.    Попова В. В. Професійний імідж: основні напрями вивчення поняття // Держава та регіони. Сер. Соціальні комунікації. - 2013. - № 1. - С. 170-173. - Бібліогр.: 20 назв.

18.    Галицька Е. В. Імідж ділової людини та чинники впливу на його формування / Е. В. Галицька, Н. А. Донкоглова // Наук. записки НаУКМА. - 2011. - Т. 120: Екон. науки. - С. 12-16.