Вы здесь

Методика викладання української мови (2004-2007)

(2013)

Методика преподавания украинского языка (2004-2007)

1.    Про орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів // Директор шк. - 2006. - № 13.
2.    Заходи Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень і завдань Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки // інформ. зб. МОН України. - 2004. - № 1-2. - С. 61-64.
3.    Караман С. Позакласна робота з української мови // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. - 2004. - № 9. - С. 45-47.
4.    Дороз В. Лінгвонародознавчий аспект роботи над українською лексикою у школах національних меншин // Укр. мова і л-ра в шк. - 2004. - № 1. - С. 48-55.
5.    Лопушинський І. Державна мова в школі пострадянського простору: стан і статус (порівняльний аспект) // Освіта і управління. - 2004. - Т. 7, № 1. - С. 36-42.
6.    Донченко Т. Власні методичні принципи навчання української мови // Укр. мова і л-ра в шк. - 2004. - № 2. - С. 2-4.
7.    Яворська С. Методика навчання української мови: проблеми, теорія, практика // Рід. шк. - 2004. - № 2. - С. 65-68.
8.    Яворська С. Т. Проблеми методики навчання української мови в 50-ті рр. ХХ ст. // Педагогіка і психологія. - 2004. - № 2. - С. 130-139.
9.    Яворська С. Зміст і будова підручників з української мови 20-30-ті роки ХХ ст. // Дивослово. - 2004. - № 2. - С. 58-62.
10.    Донченко Т. Структура уроку української мови : (Проблема структури уроку вимагає переосмислення) // Укр. мова і л-ра в шк. - 2004. - № 3. - С. 6-11.
11.    Біляєв О. Методика мови : Спостереження над мовою як метод навчання // Укр. мова і л-ра в шк. - 2004. - № 3. - С. 2-5.
12.    Лопушинський І. Законодавчі перспективи утвердження державності української мови в сфері освіти України ХХІ ст. : (порівняльний аспект) // Освіта і управління. - 2004. - Т. 7, № 3-4. - С. 67-74.
13.    Мацько Л. Стратегія мовної осіти в Україні // Пед. газ. - 2004. - № 5.
14.    Момот В. Проблемність у вивченні української мови професійного спілкування // Укр. мова і л-ра в шк. - 2004. - № 7-8. - С. 51-53.
15.    Ющук І. Роздуми про мету викладання рідної мови в школі // Дивослово. - 2004. - № 9. - С. 10-14.
16.    Пономарьова К. Вимоги до сучасного уроку української мови // Почат. шк. - 2004. - № 10. - С. 15-18.
17.    Караман С. Урок як основна форма організації навчання мови // Укр. л-ра в звгвльноосвіт. шк. - 2004. - № 11. - С. 46-54.
18.    Варзацька Л. Способи інтеграції видів діяльності на уроках української мови у 5 класі / Варзацька Л., Дворецька Л. // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. - 2004. - № 12. - С. 18-20.
19.    федоренко В. Ділові ігри на уроках рідної мови // Укр. мова та л-ра. - 2004. - № 13.
20.    Дороз З. Помилки в українському мовленні учнів національних спільнот та шляхи їх подолання // Укр. мова та л-ра. - 2004. - № 38.
21.    Федоренко В. Гра зі словом : Ігрові завдання на уроках мови // Укр. мова та л-ра. - 2004. - № 45.
22.    Передерій Г. Про цікаві завдання й ігрові форми роботи з української мови // Дивослово. - 2005. - № 1. - С. 7-14.
23.    Девдера М. Робота з укрупненням на уроці української мови // Укр. мова і л-ра в шк. - 2005. - № 2. - с. 45-49.
24.    Дружененко Р. Навчання рідної мови як етнопедагогічна проблема // Укр. мова і л-ра в шк. - 2005. - № 2. - С. 11-15.
25.    Караман С. Технологія навчання української мови в гімназії : Методи і прийоми навчання укр. мови // укр. л-ра в загальноосвіт. шк. - 2005. - № 3. - С. 25-28.
26.    Скуратівський Л. Мотив як рушійна сила пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення мови // Дивослово. - 2005. - № 2. - С. 2-4.
27.    Донченко Т. Інтеграція системно-описового, функціонально-стилістичного і комунікативно-діяльнісного підходів до вивчення української мови // Укр. мова і л-ра в шк. - 2005. - 3 2. - С. 5-11.; № 3. - С. 5-9.
28.    Лопушинський І. Мовна політика: понятійний апарат та її сутнісні характеристики щодо галузі освіти України // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2005. - № 3. - С. 413-418.
29.    Статєєва В. Українська мова та український театр у другій половині ХІХ ст. // Дивослово. - № 4. - С. 60-62.
30.    Гончарова Л. Вивчення української філології в негуманітарних класах // Рідна шк. - 2005. - № 5. - С. 78-79.
31.    Палащина Н. Теорія і практика викладання і навчання української мови в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти : (рек. бібліогр. список) // Укр. мова і л-ра в шк. - 2005. - № 6. - С. 64-69.
32.    До проблеми методів навчання української мови // Укр. мова і л-ра в шк. - 2005. - № 7. - С. 2-5.
33.    Бондаренко Н. Проблеми словникової роботи на уроках української мови і л-ри в шк. - 2005. - № 7. - С. 5-11.
34.    Василенко В. Лінгвістичні казки на уроках української мови // Укр. мова і л-ра в шк. - 2005. - № 7. - С. 35-39ю
35.    Ільченко Н. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. - 2005. - № 11. - С. 16-20.
36.    Коваль С. Творчі роботи з української мови : (Визначення показників швидкості, оригінальності й гнучкості мислення в учнів) // Пед. думка. - 2006. - № 1. - С. 57-61.
37.    Пентилюк М. Концептуальні засади комунікативної методики навчання української мови / Пентилюк М., Горошкіна О., Нікітіна А. // Укр. мова і л-ра в шк. - 2006. - № 1. - С. 15-21.
38.    Пентилюк М. Концептуальні засади комунікативної методики навчання української мови // Укр. мова і л-ра в шк. - 2006. - № 1. - С. 15-20.
39.    Ангелова О. Наступність у дії : (Функціонально-системний підхід у розподілі програмного матеріалу з укр. мови) // Поч. освіта. - 2006. - № 1. - С. 8-9.
40.    Кратасюк Л. Узагальнювальні уроки рідної мови і мовлення (6 кл.) // Дивослово. - 2006. - № 2. - С. 25-30.
41.    Любашенко О. Навчання української мови як співдіяльність // Укр. мова і л-ра в шк. - 2006. - № 2. - С. 4-8.
42.    Шелехова Г. Уроки повторення і узагальнення в кінці року в п’ятому класі // Укр. мова і л-ра в шк. - 2006. - № 3. - С. 19-25.
43.    Чемоніна Л. Наступність і перспективність як передумова засвоєння школярами понять з морфеміки // Укр. мова і л-ра в шк. - 2006. - № 3. - С. 7-12.
44.    Чешурина Т. Г. Ігрові елементи на уроках української мови // Все для вчителя. - № 3-4. - С. 52-61.
45.    Хайруліна В. Рідномовний освітній простір: шляхи становлення та особливості функціонування // Дивослово. - 2006. - № 6. - С. 6-11.
46.    Кучерук О. Сучасні технології навчання мови як методична проблема // Укр. мова і л-ра в шк. - 2006. - № 17-21.
47.    Перенчук Л. Використання інноваційних ідей на уроках української мови та л-ри // Укр. мова і л-ра в шк. - 2006. - № 6. - С. 32-35.
48.    Подранецька Н. Проектна технологія на уроках української мови та літератури // Укр. мова і л-ра в шк. - 2006. - № 7. - С. 32-35.; № 8. - С. 42-47.
49.    Федоренко В. Концепція навчання української мови в системі профільної освіти : (проект) // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2006. - № 9-10. - С. 76-84.
50.    Нижник О. Особливості викладання української мови у закладах негуманітарного профілю // Укр. мова та л-ра. - 2006. - № 46.
51.    Чемоніна Л. Наступність і перспективність у засвоєнні школярами словотворчих понять // Укр. мова і л-ра в шк. - 2007. - № 1. - С. 5-9.
52.    Адамець Л. До проблеми наступності мовної освіти (з досвіду роботи) / Адамець Л., Тименко В. // Укр. мова і л-ра в шк. - 2007. - № 1. - С. 28-30.
53.    проскуріна Т. В. Українська — за змістом! : україномовна освіта на тлі російськомовної масової комунікації // Гуманіт. науки. - 2007. - № 1. - С. 19-23.
54.    Ковальова О. Інноваційні методи в начанні рідної мови // Укр. мова і л-ра в шк. - 2007. - № 2. - С. 9-13.
55.    Нагрибельна І. Використання проблемних ситуацій на уроках української мови / Нагриьельна І., Мала О. // Почат. шк. - 2007. - № 3. - С. 12-13.
56.    Донченко Т. Підручники мають будуватися на чітких наукових засадах // Укр. мова і л-ра в шк. - 2007. - № 4. - С. 4-7.
57.    Вашуленко М. Урок української мови // Почат. шк. - 2007. - № 4. - С. 12-18.
58.    Бондаренко Н. Українська для шкіл з російською мовою навчання // Дивослово. - 2007. - № 8. - С. 12-15.
59.    Кухмай Н. Використання елементів нейролінгвістичного програмування на уроках мови // Почат. шк. - 2007. - № 33-34.
60.    Денисенко В. Підготовка вчителя української мови і літератури та народознавства до ескпедиційної роботи // Рідна шк. - 2007. - № 5. - С. 56-58.