Вы здесь

Методология образования (2003-2007)

(2013)

Методологія освіти (2003-2007)

1. 943513    Крамаренко А. М. Гуманістична парадигма освіти в    антропологічному    
    74.58           вимірі // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і 
     П24            пошуки : зб. наук. пр. - Запоріжжя, 2007. - Вип. 47. - С. 176-183.
2.  Красовицький М. Сучасні проблеми педагогічної науки в Україні // Шлях освіти. - 2003. - № 1. - С. 2-6.
3.  Дахин А. Н. Педагогическое моделирование: сущность, эффективность и … неопределенность // Педагогика. - 2003. - № 4. - С. 21-26.
4.  Сбруєва А. Макропедагогіка як галузь педагогічної науки // Шлях освіти. - 2003. - № 4. - С. 15-21.
5.  Корсак К. Нужна ли нам сравнительная педагогика? // Нар. образование. - 2003. - № 8. - С. 40-45.
6.  Ніколаєнко С. Освіта і наука: зміни в законодавстві необхідні! // Голос України. - 2003. - 2 верес. (№ 164).
7.  Кушерець В. І. Необхідність світоглядної та методологічної переорієнтації системи освіти // Трибуна. - 2003. - № 9-10. - С. 12-13.
8.  Воловик В. И. К вопросу о педагогическом познании // Культурологічний вісн. : наук.-теор. щорічник Нижньої Наддніпрянщини. - Запоріжжя, 2003. - Вип. 10. - С. 65-68.
9.  Бикметов Е. Ю. О самооптимизирующейся модели развития образования // Соц.-гуманит. знания. - 2004. - № 1. - С. 220-234.
10.  Скляренко О. А. Економтричне моделювання процесів загальної освіти та підготовки спеціалістів // формування ринкових відносин в Україні. - 2004. - № 4. - С. 3-7.
11.  Алгоритм інфологічного моделювання в системі освіти / Чубукова О. Ю. та ін. // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. - 2004. - № 4. - С. 252-255.
12.  Колесников В. А. К современному развертыванию методологии образования // Актуал. проблемы соврем. науки. - 2004. - № 6. - С. 221-231.
13.  Півненко А. Прогнозовані результати зміни освітньої парадигми / Півненко А., Півненко Є. // Директор шк. Україна. - 2004. - № 6-7. - С. 3-20.
14. Белых А. с. Культура мировоззрения как категория методологии педагогики // Гуманітар. науки. - 2005. - № 1. - С. 160-163.
15. Беревская Н. Е. Россия и мир: ХІІ Всемирный конгресс по сравнительной педагогике // Педагогика. - 2005. - № 2. - С. 3-12
16. Юнина Е. А. Парадигма образования: сущность и технологии // Шк. технологии. - 2005. - № 2. - С. 30-43.
17. Подмазін С. Педагогічна свідомість як фактор розвитку суспільства / Подмазін С., Ковальчук О. // Управління освітою. - 2005. - № 3.
18. Карпов А. О. Педагогика научного поиска: истоки // Школ. технологии. - 2005. - № 4. - С. 20-21.
19. Аванесов В. С. Исходные понятия теории педагогических измерений // Школ. технологии. - 2005. - № 4. - С. 155-166.
20. Корнетов Г. Б. Типология педагогических парадигм // Школ. технологии. - 2005. - № 4. - С. 4-15.
21. Мазниченко М. А. Педагогика: научные, обыденные, мифологические смыслы понятия // Школ. технологии. - 2005. - № 5. - С. 52-57.
22. Лызь Н. А. Взгляд на парадигмы изменения в педагогике // Педагогика. - 2005. - № 8. - С. 16-26.
23. Шиянов Е. Н. Полипардигмальность как методологический принцип современной педагогики / Шиянов Е. Н., Ромаева Н. Б. // Педагогика. - 2005. - № 9. - С. 17-24.
24. Ефремова Н. Ф. Педагогические измерения в системе образования // Педагогика. - 2006. - № 2. - С. 14-22.
25. Комар О. Конструктивістська парадигма освіти // Філософія освіти. - 2006. - № 2. - С. 36-45.
26. Ямненко Г. Є. Моделювання діяльності навчального закладу // Наук.-техн. інформація. - 2006. - № 2. - С. 18-21.
27. Сергеев С. Ф. Педагогический конструктивизм: концептуальная модель // Школ. технологии. - 2006. - № 2. - С. 48-53.
28. Олійник В. Впровадження оцінювання якості освіти (в рамках проекту TEMPUS "Справедливе оцінювання") / В. Олійник // Післядипломна освіта в Україні. – 2006. – № 2. – С. 6-12.; 2007. - № 1. - С. 3-7.
29. Більченко Є. Педагогіка як форма буття культури: перспективи діалогу педагогічної та культурологічної парадигми / Є. Більченко // Шлях освіти. – 2006. – № 3. – С. 2-5.
30. Вакуленко В. Педагогічна акмеологія: досягнення і проблеми // Філософія освіти. - 2006. - № 3. - С. 124-133.
31. Коршунова Н. Л. Понятие парадигмы: в лабиринтах поиска // Педагогика. - 2006. - № 8. - С. 11-20.
32. Гор Дж. Феміністська педагогіка та педагогіка по-феміністськи // Філософія освіти. - 2007. - № 1. - С. 91-107.
33. Павлова О. Трансформація освітніх стратегій у некласичній естетиці // Філософія освіти. - 2007. - № 1. - С. 159-168.
34. Астафьева О. Современная образовательная парадигма в контексте социальных и культурных изменений // Філософія освіти. - 2007. - № 1. - С. 56-72.
35. Куценко Е. Педагогическое моделирование, или Как извлечь урок из урока // Первое сент. - 2007. - № 3.
36. Руденко О. Наука, освіта і цивілізація: проект методологічної освіти // Освіта і управління. - 2006. - Т. 9, № 3-4. - С. 108-122.
37. Кізіма В. Постнекласична методологія та постнекласична освіта // Освіта і управління. - 2007. - Т. 10, № 1. - С. 18-32.
38. Саух П. Експлікативні зміни освітньої парадигми у контектсі трансформацій науки // Шлях освіти. - 2007. - № 1. - С. 2-7.
39. Бермус А. Г. Современная научно-педагогическая культура // Педагогика. - 2007. - № 4. - С. 21-28.
40. Півнено А. Про зміну освітньої парадигми // Директор шк. Україна. - 2007. - № 4. - С. 6-16.; № 5. - С. 6-18.; № 6. - С. 6-17.
41. Горовая В. И. Конструктивная педагогическая аксиология // Педагогика. - 2007. - № 4. - С. 15-21.
42. Луговий В. І. Культурно-інформаційна теорія освіти і педагогічний понятійно-категоріальний апарат // Нов. колегіум. - 2007. - № 5. - С. 10-17.
43. Бондаревская Е. В. Парадигма как методологический регулятив педагогической науки и инновационной практики // Педагогика. - 2007. - № 6. - С. 3-10.
44. Дахин А. Н. Педагогическое моделирование и компетентность участников образования // Школ. технологии. - 2007. - № 6. - С. 64-72.
45. Безрукова В. С. О построении педагогического знания // Педагогика. - 2007. - № 10. - С. 20-25.
46. Иванкина Л. И. Образовательный дискурс современности // Философ. науки. - 2007. - № 12. - С. 86-99.
47. Пожуєв В. І. Освітня парадигма людини в умовах становлення інформаційного суспільства і кредитно-модульної системи / В. І. Пожуєв // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2007. – Вип. 31. – С. 4-12.