Вы здесь

Тенденції сучасного вітчизняного книговидання

(2014)

Тенденции современного отечественного книгоиздания

1. 971033    Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному 
    78.303    суспільстві : VІ Всеукр. наук.-практ. конф. "Бібліотека і книга в контексті 
    Б59        часу" (22 трав. 2012 р., м. Київ) / [упоряд.: С. Басенко, З. Савіна]. - К. : 
                   НПБУ, [2013]. – 140 с.
                   С. 16-24: Афонін О. Українська книга 2011: рух по сходинках униз.

2. 929961               Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / ред. 
    78.34(4Укр)7    кол.: О. С. Онищенко (голова), Г. В. Боряк, А. Г. Бровкін та ін. - К. : НБУ ім. 
    Н34                    В. І. Вернадського, 2006. - Вип. 16. - 606 с.
                               С. 335-341: Грет Г. Кон’юнктура книжкового ринку України на сучасному 
                               етапі.

3. 944232    Теремко В. І. Основні засади видавничого бізнесу : навч. посіб. / В. І. Теремко. 
    76.17    - К. : Академвидав, 2009. - 136 с.
    Т35       С. 21-27: Основні тенденції видавничого бізнесу в сучасній Україні.

4. 927643    Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посіб. / 
    76.17    М. С. Тимошик. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Наша культура і наука, 2006. - 560 с.
    Т41    С. 18-44: Тенденції розвитку видавничої справи на сучасному етапі.

5. Концепція Державної цільової національно-культурної програми популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання на 2014-2018 роки : схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 квіт. 2013 р. № 257-р // Офіц. вісн. України. – 2013. - № 33. – С. 67-69.

6. Положення про Міжвідомчу комісію з питань сприяння розвитку вітчизняному книговидання та книгорозповсюдження : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 7 серп. 2013 р. № 524 // Юрид. вісн. України. – 2013. - № 37. – (Інформ.-прав. банк).

7. Рекомендації парламентських слухань на тему: «Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні : схвалено постановою Верховної Ради України від 19 листоп. 2013 р. № 695 // Уряд. кур’єр. – 2013. – 13 груд. (№ 231).

8. Афонін О. Рекомендації з удосконалення українського книговидання : [на основі досліджень щодо стану та тенденцій у сфері книговидання] // Вісн. Кн. палати. – 2011. - № 1. – С. 3-5.

9. Афонін О. Українська книга доби незалежності в системі  соціальних комунікацій : [становлення нац. видав. справи доби незалежності України] // Вісн. Кн. палати. – 2011. - № 7. – С. 3-5.

10. Афонін О. Українські книжкові реалії 2010-го : [стан книговидання і книгорозповсюдження в Україні] // Вісн. Кн. палати. – 2011. - № 3. – С. 3-5.

11. Бондар Ю. Підтримка книговидання – умова формування національного інформаційного простору // Віче. – 2008. - № 12. – С. 2-4.

12. Буряк С. Випуск друкованої продукції в 2005 році // Вісн. Кн. палати. – 2006. - № 5. – С. 7-12.

13. Буряк С. Аналіз випуску друкованої продукції в 2006 році // Вісн. Кн. палати. – 2007. - № 4. – С. 9-15.

14. Буряк С. Аналіз випуску друкованої продукції в 2007 році // Вісн. Кн. палати. – 2008. - № 5. – С. 4-9.

15. Буряк С. Аналіз випуску друкованої продукції в 2008 році // Вісн. Кн. палати. – 2009. - № 5. – С. 11-16.

16. Буряк С. Аналітичний огляд випуску друкованої продукції в 2009 році // Вісн. Кн. палати. – 2010. - № 5. – С. 6-15.

17. Буряк С. Аналітичний огляд випуску друкованої продукції в 2010 році // Вісн. Кн. палати. – 2011. - № 5. – С. 3-11.

18. Мураховський А. Аналітичний огляд випуску друкованої продукції в 2011 році / А. Мураховський, С. Буряк // Вісн. Кн. палати. – 2012. - № 5. – С. 3-15.

19. Мураховський А. Аналітичний огляд випуску друкованої продукції в 2012 році / А. Мураховський, С. Буряк // Вісн. Кн. палати. – 2013. - № 4. – С. 4-11.

20. Дем’янова Л. Випуск книг і брошур видавництвами та видавничими організаціями за регіонами України в 2004 році // Вісн. Кн. палати. – 2005. - № 6. – С. 5-8.

21. Індутна К. І. Розвиток книговидавничої справи в Україні // Економіка і прогнозування. – 2010. - № 2. – С. 145-154.

22. Короб А. Реалії української видавничої справи на початку минулого століття та сучасному етапі // Українознавство. – 2011. - № 2. – С. 133-137.

23. Рак О. Ю. Стан книговидавничої справи в Україні : (статист. огляд) // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. - 2008. - № 1. - С. 97-104.

24. Сенченко М. Випуск друкованої продукції в 2004 році та інформаційна безпека // Вісн. Кн. палати. – 2005. - № 5. – С. 3-12.

25. Сенченко М. Книжкова справа України: ретроспектива і перспективи // Вісн. Кн. палати. – 2006. - № 9. – С. 3-12.

26. Сенченко М. Проблеми національного книговидання та бібліотечної справи // Персонал. – 2005. - № 10. – С. 3-10.

27. Середа В. Я. Державна політика у видавничій галузі України: сучасний стан і прогностичні перспективи // Економіка та держава. - 2013. - № 6. - С. 123-125.

28. Чупрій Л. В. Розвиток українського книговидання в контексті реалізації гуманітарної політики держави // Стратегічні пріоритети. - 2012. - № 1. - С. 142-147.

29. Шевченко Є. І. Проблеми, перспективи та можливі шляхи розвитку видавничої справи в Україні // Формування ринк. відносин в Україні. – 2005. - № 5. – С. 70-75.

30. Штангрет А. М. Сучасні тенденції розвитку підприємництва у видавничо-поліграфічній галузі України / А. М. Штангрет, В. В. Шляхетко // Вісн. екон. науки України. - 2008. - № 2. - С. 160-162.