Вы здесь

Соціальна політика України (2000-2009)

(2015)

Социальное страхование в Украине (2002-2009)
1.    Зінченко В. В. Соціальна політика як фактор громадянського суспільства і національної безпеки України // Гуманіт. вісн. ЗДІА. - 2009. - Вип. 38. - С. 213-222.
2.    Халецька А. А. Державна поілтика регулювання розвитку економічної бази установ соціального захисту населення // Економіка та держава. - 2009. - № 6. - С. 90-92.
3.    Гнибіденко І. Соціальна політика в Україні в умовах світової фінансової кризи // Соц. політика: проблеми, коментарі, відповіді. - 2009. - № 3. - С. 4-6 ; № 4 ; № 5. - С. 4-7.
4.    Денисова Л. Совершенствование социальной политики невозможно без углубления курса рыночных преобразований // Конкуренция. - 2009. - № 4. - С. 2-4.
5.    Гашков С. Методичні підходи до здійснення контролю фінансового забезпеченя соціальної політики держави // Україна: аспекти праці. - 2009. - № 4. - С. 28-33.
6.    Гнибіденко І. Соціальна політика в Україні в умовах світової фінансової кризи // Соц. політика. - 2009. - № 3. - С. 4-6.
7.    Кір’ян Т. М. Соціальна політика в умовах фінансово-економічної кризи // Вісн. екон. науки України. - 2009. - № 2. - С. 176-186.
8.    Халецька А. А. Формування та реалізація соціальної політики держави по підвищенню доходів, рівня життя та захисту населення // Економіка та держава. - 2009. - № 1. - С. 98-99.
9.    962310 60.5 С69 Соціальна політика та ринкова економіка // Соціологічний вимір соціально-економічних процесів в Україні / за ред. О. М. Балакірєвої. - К., 2009. - С. 72-117.
10.    956919 67.9(4Укр)301 З-41 Лавриненко В. О. Сучасна парадигма реалізації державної соціальної політики України // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки України ; [редкол. : Поважний О. С. та ін.]. – Донецьк, 2009. – Т. Х, вип. 135: Держава та економіка: розподіл функцій та особливості сучасної взаємодії. – С. 234-249.
11.    950217 66.3(4Укр) У45 Суперечності соціальної політики в Україні: причини, фактори, шляхи подолання // Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку / [за ред. Ю. Г. Рубана] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : [НІСД], 2009. – С. 211-216.
12.    950217 66.3(4Укр) У45 Шляхи реалізації політики поліпшення якості життя населення України у 2005-2009 роках // Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку / [за ред. Ю. Г. Рубана] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : [НІСД], 2009. – С. 152-178.

* * *

13.    Гнибіденко І. Соціальна політика: міжнародна практика та українські перспективи // Соц. політика: проблеми, коментарі, відповіді. - 2008. - № 4. - С. 4-9.
14.    Мотиль І. І. Соціальний вектор діяльності української держави // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутріш. справ України. - 2008. - № 2. - С. 39-47.
15.    Яцук Н. В. Соціальна політика держави та її рекреаційна функція // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. - 2008. - № 2. - С. 254-258.
16.    Сергієва Л. Формування соціальної політики на рівні національної держави: європейський досвід та Україні // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2008. - № 1. - С. 202-213.
17.    Ф79434 65.9(4Укр)30 П78 Балашова О. В. Методичний підхід до оцінки соціальної ефективності державної економічної політики //  Проблеми економіки й управління у промислових регіонах : зб. наук. пр. / [редкол.: В. К. Мамутов ( відп. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – Т. 1: Проблеми економіки й управління територіями та галузевими ринками. - С. 188-192.

* * *

18.    Лібанова Е. М. Трансформація державної соціальної політики в контексті забезпечення конкурентоспроможності української економіки // Фінанси України. - 2007. - № 9. - С. 34-41.
19.    Качан Л. Результативність політики соціальних пріоритетів // Соц. захист. - 2007. - № 8. - С. 3-4.
20.    Ривак О. Соціальні пріоритети розвитку економіки України // Україна: аспекти праці. - 2007. - № 3. - С. 20-23.
21.    Ніколіна І. Механізм державного управління у сфері соціальної політики // Вісн. Держ. служби України. - 2007. - № 3. - С. 39-41.
22.    Єфанова А. Г. Формування парадигми гуманістичного менеджменту ХХІ століття : [соц. політика] // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. - 2007. - № 1. - С. 61-67.
23.    937467 78.34(4Укр)7 Н34 Половинчак Ю. Інформаційні технології в контексті вирішення актуальних проблем соціальної політики // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2007. - Вип. 18. - С. 113-118.
24.    Ф79508 17 У45 Вітер В. Модернізація соціальної політики в Україні в умовах глобалізації // Україна в глобалізованому світі : зб. наук. пр. - К., 2007. - С. 114-122.

* * *

25.    Берданова О. Глобальні тенденції соціальної політики // Управління сучасним містом. - 2006. - № 3-4/7-12. - С. 14-21.
26.    Кузьменко В. П. Теорія соціальної політики держави в розробках видатних українських, російських та австрійських учених // Стратег. панорама. - 2006. - № 2. - С. 64-72.
27.    928714 65.011 Э40 Пріоритети соціальної політики в перехідній економіці України // Економічна політика : навч. посіб. / О. О. Бєляєв [та ін.]. - К., 2006. - С. 214-222.
28.    928827 65.01 Т65 Соціальна політика держави в умовах системної трансформації суспільства // Трансформаційна економіка : навч. посіб. / за ред. В. С. Савчука, Ю. К. Зайцева. - К., 2006. - С. 455-465.
29.    934307 63.3(4Укр)6 К88 Пріоритети соціальної політики в незалежній Україні // Кудряченко А. І. Політична історія України XX століття : підручник для вузів / А. І. Кудряченко, Г. І. Калінічева, А. А. Костиря. – К. : МАУП, 2006. – С. 494-506.

* * *

30.    Савченко І. Соціальна політика як фактор розвитку соціальної держави // Вісн. нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2005. - № 4. - С. 436-441.
31.    Корецький М. Х. Пріоритети та цілі державної політики в соціальній сфері // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. - 2005. - № 2. - С. 107-112.

* * *

32.    Биконя С. Ф. Соціальна політика держави в умовах інституційних змін суспільства // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. 2004. - Вип. 63-65: Філософія. Політологія. - С. 88-90.
33.    Єдаменко Г. В. Вплив глобалізації на трансформації соціальної політики // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. 2004. - Вип. 63-65: Філософія. Політологія. - С. 44-48.
34.    Чорна І. О. Напрями державної політики в соціальній сфері // Держава та регіони. Сер.: економіка та підприємництво. - 2004. - № 5. - С. 262-265.  
35.    Папієв М. соціальна політика та її вплив на доходи і рівень життя населення // Україна: аспекти праці. - 2004. - № 7. - С. 3-9.
36.    Юрченко В. Соціальна політика на етапі реформування суспільства / В. Юрченко, О. Заклекта // Вісн. КНТЕУ. - 2004. - № 4. - С. 5-11.
37.    Семигіна Т. традиційні моделі соціальної політики в умовах глобалізації // Людина і політика. - 2004. - № 1. - С. 134-144.
38.    Бідак В. Складові системи державного регулювання соціального розвитку і соціального захисту // Україна: аспекти праці. - 2004. - № 1. - С. 35-41.
39.    915994 65.9(4Укр)261 Ч57 Чечетов М. В. Соціальні зобов’язання держави // Чечетов М. В. Бюджетний менеджмент : в 2 ч. / М. В. Чечетов [та ін.]. - Х., 2004. - Ч. 2. - С. 9-58.

* * *

40.    Машталер Т. В. Актуальні проблеми соціальної політики та шляхи їх вирішення / Т. В. Машталер, О. О. Волощук // Актуал. проблеми економіки. - 2003. - № 5. - С. 67-69.
41.    Гринчук Н. До питання про нормативно-правове забезпечення здійснення соціальної політики в Україні // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2003. - № 3. - С. 418-426.
42.    Семигіна Т. Національні моделі соціальної політики: глобальний рух до неолібералізму? // Соц. політика. - 2003. - № 1. - С. 45-61.
43.    Папієв М. Українські реалії реалізації соціальної політики України: [інтерв’ю з міністром праці та соц. політики України / провели Л. Скоропадя, Т. Семигіна]  // Соц. політика і соц. робота. - 2003. - № 1. - С. 5-16.
44.    900447 65.050 Р68 Можливості використання матеріалів обстеження умов життя населення для обгрунтування державної соціальної політики // Роль держави у довгостроковому економічному зростанні / за ред. Б. Є. Кваснюка. - К. ; Х., 2003. - С. 261-281.

* * *

45.    Скуратівський В. Соціальна сфера і соціальна політика в умовах утвердження базових засад сталого людського розвитку // Вісн. Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2002. - № 4. - С. 218-285.
46.    Скуратівський В. Соціальна політика в контексті європейської стратегії України // Вісн. Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2002. - № 3. - С. 298-302.
47.    Близнюк В. В. Соціальна політика України в контексті інтеграції до Європейського Союзу // Економіка і прогнозування. - 2002. - № 3. - С. 58-70.
48.    Сергієнко О. Соціальна політика в сучасному світі та в Україні // Україна: аспекти праці. - 2002. - № 1. - С. 31-37.
49.    905222 65.527 У67 Реалізація соціальної політики держави // Управлінські аспектип соціальної роботи. - К., 2002. - С. 172-190.