Вы здесь

Інноваційні технології розробки, обґрунтування і прийняття кадрових рішень

(2016)

1. 918827 88.5 А18 Авдулова Т. П. Принятие решений // Авдулова Т. П. Психологические основы менеджмента : учеб.-метод. пособие / Т. П. Авдулова. - М. : ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2005. - С. 6-30.

2. 962759 65.9(4Укр)24 А43 Лепьохін О. В. Процес ухвалення рішень при управлінні колективом на підприємствах // Актуальні питання економіки праці та сучасні проблеми управління персоналом : монографія / за ред. А. В. Череп ; ДВНЗ "ЗНУ" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України, екон. ф-т. - Запоріжжя : [ЗНУ], 2011. - С. 150-161.

3. 891502 65.050 В19 Василенко В. О. Теорія і практика розробки управлінських рішень : навч. посіб. для студентів вузів / В. О. Василенко. - К. : ЦУЛ, 2003. - 419 с. 

4. 955847 22.18 В31 Верес О. М. Технології підтримання прийняття рішень : навч. посіб. / О. М. Верес ; за заг. наук. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Львів. політехніка, 2010. - 252 с. 

5. 967472 88.4 Г67 Горбань Г. О. Прийняття управлінських рішень у соціальних системах: соціально-психологічний аспект : монографія / Г. О. Горбань. - Запоріжжя : КПУ, 2012. - 348 с.

6. 891374 65.050 К38 Кігель В. Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці : монографія / В. Р. Кігель. - К. : ЦУЛ, 2003. - 200 с.

7. 906498 65.050 К61 Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений : учеб. пособие для вузов / В. М. Колпаков ; МАУП. - 2-е изд., перераб. и доп. - К. : МАУП, 2004. - 504 с.

8. 948574 65.5 М80 Морозов В. В. Креативність прийняття командних рішень // Морозов В. В. 
Формування, управління та розвиток команди проекту (поведінкові компетенції) : навч. посіб. / В. В. Морозов, А. М. Чередніченко, Т. І. Шпильова ; за ред. В. В. Морозова ; Ун-т економіки та права "Крок". - К. : Таксон, 2009. - С. 261-281.
 
9. 934472 65.050.010 Н72 Новак В. О. Інформаційна підтримка прийняття рішень у менеджменті // Новак В. О. Інформаційне забезпечення менеджменту : навч. посіб. для вузів / В. О. Новак, Л. Г. Макаренко, М. Г. Луцький. - К. : Кондор, 2007. - С. 120-154.

10. 919884 65.050 О-66 Орлов А. И. Управление людьми и принятие решений // Орлов А. И. Принятие решений. Теория и методы разработки управленческих решений : учеб. пособие для вузов / А. И. Орлов. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2005. - С. 33-38. 

11. 980459 65.9(4Укр)240 П14 Палеха Ю. І. Підготовка та прийняття управлінських рішень. Організація, виконання рішень, контроль реалізації управлінських рішень // Палеха Ю. І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. для внз / Ю. І. Палеха ; М-во освіти і науки України. - К. : Ліра-К, 2015. - С. 286-312.

12. 905450 65 П30 Петров Е. Г. Методи і засоби прийняття рішень у соціально-економічних системах : навч. посіб. для вузів / Е. Г. Петров, М. В. Новожилова, І. В. Гребеннік. - К. : Техніка, 2004. - 256 с.

13. 939417 65.050 П75 Приймак В. М. Прийняття управлінських рішень : навч. посіб. / В. М. Приймак. - К. : Атіка, 2008. - 236 с.
 
14. 937044 65.050 С16 Салига С. Я. Інформаційне забезпечення управлінських рішень на підприємствах : монографія / С. Я. Салига, В. В. Фатюха. - Запоріжжя : ЗІДМУ, 2007. - 152 с.
 
15. 927790 65.050 С40 Системи підтримки прийняття рішень : навч. посіб. / за ред. О. І. Пушкаря. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2006. - 304 с. : іл.

16. 974038 65.050.203 С86 Строева Е. В. Разработка управленческих решений : учеб.-практ. пособие / Е. В. Строева, Е. В. Лаврова. - М. : Инфра-М, 2012. - 128 с.

17. 944213 65.050 Х76 Хомяков В. І. Прийняття рішень [з використанням різноманітних методів] // Хомяков В. І. Менеджмент підприємства : навч. посіб. для вузів / В. І. Хомяков. - [2-ге вид. перероб. і доп.]. - К. : Кондор, 2009. - С. 237-406.

18. Ф78902 88.5 Ц61 Цимбалюк І. М. Підготовка і ухвалення управлінських рішень // Цимбалюк І. М. Психологія управління : навч. посіб. для вузів / І. М. Цимбалюк. - К. : Професіонал, 2008. - С. 242-251. 

19. Білорус Т. В. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень в системі кадрового менеджменту // Актуал. проблеми економіки. - 2004. - № 4. - С. 170-175.

20. Бутцева Г. И. Влияние кадровых решений на эффективность управления предприятиями // Упр. персоналом. - 2008. - № 10. - С. 42-44.

21. Гольдштейн Г. Процессы принятия решений и управление // Контроль. - 2011. - № 7/8. - С. 34-44.

22. Дробязко О. М. Методичні підходи до вдосконалення існуючих механізмів прийняття управлінських рішень // Держава та регіони. Серія: Держ. упр. - 2014. - № 3. - С. 47-50.

23. Кузнецова М. О. Інформаційні системи підтримки прийняття управлінських рішень / М. О. Кузнецова, Г. Ю. Коблянська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 9. - С. 154-157. - Бібліогр.: 7 назв. 

24. Кузьмін О. Є. Обгрунтування ухвалення поточних господарських рішень / О. Є. Кузьмін, А. А. Теребух // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 10. - С. 171-179. - Бібліогр.: 68 назв.

25. Макаренко М. В. Обгрунтування ефективних управлінських рішень на рівні підприємства / М. В. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 12. - С.181-187. 

26. Шапошников К. С. Сучасні особливості прийняття управлінських рішень: креативний аспект // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2013. - № 2. - С. 93-95.

27. Шилова В. І. Прийняття управлінських рішень: принципи й етапи формування // Економіка та держава. - 2009. - № 4. - С. 80-82.