Вы здесь

Інноваційний потенціал підприємства (2003-2009)

(2016)

 1. Кавурко Т. В. Оцінювання інноваційного потенціалу підприємства / Т. В. Кавурко // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2009. – № 6. – С. 101-105.

 2. Терентьєва О. В. Інноваційний потенціал підприємства як економічна категорія: теоретичні проблеми // Стратегія розвитку України. - 2009. - № 1-2. - С. 322-327.

 3. Берсуцкий А. Я. Влияние интелектуальных и информационных ресурсов на эффективность потенциала предприятия // Акад. огляд. - 2009. - № 1. - С. 103-106.

 4. Ганущак Л. М. Дослідження організаційно-правових форм управління інноваційним потенціалом підприємств / Л. М. Ганущак // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 10. – С. 217-226.

 5. Бурда А. І. Сценарійний підхід до управління потенціалом розвитку підприємства в умовах інноваційно-інвестиційної економіки // Агросвіт. - 2008. - № 16. - С. 35-44.

 6. Федулова І. В. Інноваційний адаптаційний потенціал підприємства // Формування ринк. відносин в Україні. - 2008. - № 10. - С. 59-64.

 7. Воловельська І. Методика оцінки інноваційного потенціалу підприємства / І. Воловельська // Вісник КНТЕУ. – 2008. – № 5. – С. 64-71.

 8. 943957 65.9(4Укр) С91 Технологія формування інноваційного потенціалу підприємства // Сучасні проблеми розвитку національної економіки і шляхи їх розв'язання : кол. наук. моногр. / Нац. акад. упр. ; за наук. ред. М. М. Єрмошенка. – К. : [НАУ], 2008. – С. 128-135.

 9. Ф79435 65.9(4Укр)30 П78 Тесленок И. Н. Разработка процесса управления инновационным потенциалом на предприятии / И. Н. Тесленок, А. Н. Димитрова // Проблеми економіки й управління у промислових регіонах : зб. наук. пр. / [редкол.: В. К. Мамутов ( відп. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж.. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – Т. 2 : Проблеми економіки й управління підприємствами промислових регіонів. - С. 159-163.

 10. Мойсеєнко І. П. Проблеми структурного аналізу інтелектуального потенціалу підприємства / І. П. Мойсеєнко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 10. – С. 165-170.

 11. Князь О. В. Оцінювання інноваційного потенціалу підприємства / О. В. Князь, Ю. О. Андріанов // Регіональна економіка. – 2007. – № 3. – С. 219-228. – Бібліогр.:15 назв.

 12. Ситницький М. В. Вплив інноваційного потенціалу на стратегічну гнучкість підприємства / М. В. Ситницький // Статистика України. – 2007. – № 1. – С. 43-47.

 13. Шарадкіна Є. А. Інноваційний потенціал – джерело розвитку підприємств України // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. - 2007. - № 1. - С. 66-71. - Бібліогр.: 11 назв.

 14. Капітан І. Б. Формування структури інноваційного потенціалу підприємств й управління його розвитком / І. Б. Капітан // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 12. – С. 130-137.

 15. Афанасьєв М. В. Діагностування потенціалу інноваційного підприємства / М. В. Афанасьєв, Д. О. Тищенко // Проблеми науки. – 2006. – № 7. – С. 16-20.

 16. Алейнікова О. В. Оцінка інноваційного потенціалу підприємств та ефективність його реалізації / О. В. Алейнікова // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2006. – № 6. – С. 9-11. – Бібліогр.: 8 назв.

 17. Чабан В. Г. Інноваційний потенціал підприємства та його оцінка / В. Г. Чабан // Фінанси України. – 2006. – № 5. – С. 142-148.

 18. Ганущак Л. М. Шляхи використання зарубіжного досвіду управління інноваційним потенціалом підприємств в Україні / Л. М. Ганущак // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 4. – С. 135-142.

 19. Яковлева Н. Оцінка інноваційного потенціалу підприємств та ефективності його використання // Вісн. КНТЕУ. - 2005. - № 1. - С. 45-51.

 20. Іванілов О. С. Інноваційний потенціал підприємства / О. С. Іванілов, О. М. Таряник // Економіка, фінанси, право. - 2004. - № 12. - С. 5-6.

 21. Довгань Л. Є. Інноваційні підходи до формування науково-технологічного потенціалу високотехнологічних підприємств / Л. Є. Довгань, Н. О. Сімченко // Проблеми науки. - 2004. - № 10. - С. 32-38.

 22. Ганієва А. Р. Оцінка інноваційного потенціалу підприємств // Формування ринк. відносин в Україні. - 2004. - № 5. - С. 45-52.

 23. Яковлева Н. Г. Інноваційний потенціал підприємств і показники його використання // Формування ринк. відносин в Україні. - 2004. - № 5. - С. 40-45.

 24. Гриньов А. В. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства // Проблеми науки. - 2003. - № 2. - С. 12-17.